BIBLIOTECA
 
 
El curs 1996-97 s'ha caracteritzat per la implementació de la reorganització de la Biblioteca, realitzada per la Resolució del rector de 5 de juliol de 1996. I també, paral·lelament, per la posada en funcionament de la Biblioteca General, en el campus de la Ciutadella. La coincidència, no casual, d'aquests dos fets marca l'inici d'una nova etapa de la Biblioteca, tant des del punt de vista organitzatiu com des del punt de vista de les instal·lacions. Un i altre encaren la Biblioteca cap al futur, un i altre la consoliden com a organització preparada per al canvi.
El trasllat de la Biblioteca, tot i la provisionalitat de les instal·lacions, cap al campus definitiu de la Ciutadella, on la Biblioteca General es consolida com a eix del sistema bibliotecari de la Universitat Pompeu Fabra, amb una col·lecció bibliogràfica que despunta tant en el nombre com en l'amplitud i en la diversitat dels continguts.
En relació amb el fons bibliogràfic, tot i no ser una novetat, ja que fins ara s'ha produït any rere any d'una manera ascendent, mereix destacar-ne l'augment de la col·lecció d'una manera ininterrompuda. Aquest curs acadèmic arriba als 244.481 volums de monografies i a les 7.804 col·leccions de publicacions en sèrie. D'altra banda, pel que fa a la procedència de les noves adquisicions d'aquest curs, és molt rellevant el percentatge tan alt de les donacions en les monografies, un 46,13%. Aquesta xifra significa un compromís i una evidència: el compromís de processar i de posar a disposició dels usuaris de manera ràpida els documents donats; l'evidència de la confiança que els donants, personals i institucionals, dipositen en la Biblioteca de la UPF.
Després de parlar del fons bibliogràfic, no es pot obviar una realitat que ja no és futur, sinó present: la informació electrònica. Durant aquest curs, la Biblioteca ha millorat l'accés a la consulta de CD-ROM en xarxa des dels despatxos de la Universitat. I aquest és el pas previ, ni tan sols el primer, del que haurien de ser els fonaments de la biblioteca electrònica, la biblioteca que integra perfectament i sense traves tots els recursos d'informació, amb independència del seu suport, i que potencia al màxim les oportunitats que brinden les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.
I és en aquest àmbit de tecnologia que s'ha de parlar de la posada en marxa de la web de la Biblioteca, en el marc de la web institucional de la Universitat. Aquesta web, en fase d'elaboració, però ja operativa, té la finalitat de ser una eina potent de recerca d'informació per als usuaris, i de posar-los a disposició fonts i recursos d'informació ordenats temàticament i configurats de manera senzilla i àgil.
Durant aquest període s'han produït, encara, altres fets importants que fan referència a la cooperació interbibliotecària i que mereixen ser destacats per l'abast i la transcendència en el camí del compartiment d'experiències i de recursos entre institucions universitàries: és el cas de la constitució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), els estatuts del qual van ser publicats pel Decret 340/1196, de 29 d'octubre de 1996. Aquest organisme s'erigeix com el principal fòrum de cooperació interbibliotecària a Catalunya, amb un espai propi i regulat, que recull les aportacions de totes les institucions que en són membres i les articula formalment, plantejament amb el qual se supera l'etapa dels voluntarismes o de les iniciatives aïllades.
En la cooperació interbibliotecària d'àmbit estatal, cal parlar de la consolidació de REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias) com a marc d'actuació principal. Durant aquest curs, s'hi han adherit gairebé totes les universitats espanyoles, circumstància que la converteix també, com en el cas català, en el marc més important de cooperació interbibliotecària espanyola.
 
 
RELACIÓ DEL MAQUINARI DE LA BIBLIOTECA
* 1 ordinador HP3000 969KS/120
Memòria: 512 Mb
Disc: 10 Gb
* Xarxa CD-ROM: 4 torres amb 42 lectors de CD-ROM
* 213 PC (Dos d'aquests PC són cedits pel GOAP)
* 2 MacIntosh
* 50 lectors de CD-ROM
* 82 impressores
* 45 lectors de codis de barres
* 5 lectors de targetes magnètiques
* 5 mòdems
 
 
NOVETATS I CANVIS EN EL PROGRAMARI I EL MAQUINARI DE LA BIBLIOTECA
El passat mes de setembre de 1996 es va substituir el servidor del catàleg de la Biblioteca per un model més potent, un ordinador HP3000 969KS/120, amb una mèmoria de 512 Mb i amb una capacitat de disc de 10 Gb. Aquest canvi d'ordinador va suposar un augment de capacitat d'emmagatzemament de dades i de velocitat de consulta, a més d'una millora en les possibilitats de comunicacions del catàleg.
El mateix mes de setembre es va completar la substitució de terminals per a PC. Així mateix, durant aquest mes es van substituir tots els PC 386 de la Biblioteca per ordinadors Pentium.
El mes de febrer de 1997 es va implementar a la Biblioteca un nou programa de consulta de CD-ROM. Aquest programa destaca perquè funciona en entorn Windows, perquè integra en la mateixa interfície de consulta els CD-ROM de consulta local i els de consulta en xarxa, i perquè genera estadístiques de consulta per biblioteques i per tipus d´usuari. En relació amb els CD-ROM en xarxa, cal remarcar que, posteriorment, durant el mes d'abril, es va implementar l'accés a la consulta d'aquests CD-ROM des de tots els PC connectats a la xarxa informàtica de la Universitat.
El mes de març de 1997 es va posar en funcionament un aparell d'autopréstec a la Biblioteca França, que permet que, els mateixos usuaris, puguin fer els tràmits de sortida de documents en préstec.
 
 
DONACIONS BIBLIOGRÀFIQUES
Biblioteca de Catalunya: 596 volums de monografies.
Escola d'Administració Pública de Catalunya: 207 volums de monografies i 40 publicacions en sèrie.
Generalitat de Catalunya: 172 volums de monografies i 34 números de publicacions en sèrie.
Universitat Autònoma de Barcelona: 14 volums de monografies i 140 números de publicacions en sèrie.
Universitat d'Oviedo: 19 volums de monografies i 282 números en sèrie.
Sra. M. Eugènia Aubet i Semmler: 91 volums de monografies i 25 números de publicacions.
Sr. Fabià Estapé i Rodríguez: 99 volums de monografies i 68 números de publicacions en sèrie.
Família Trias Fargas-Trueta: 2.500 volums de monografies.
Sr. Jordi Figa i Faura: 214 volums de monografies.
Sra. Dolors Folch i Fornesa: 274 volums de monografies i 2 números de publicacions en sèrie.
Sr. Walter García-Fontes i Badanian: 147 números de publicacions en sèrie.
Sr. Narcís Garolera i Carbonell: 123 números de publicacions en sèrie.
Sr. Pere Gifra i Adroher: 469 volums de monografies i 125 números de publicacions en sèrie.
Sra. Mercè Ibarz i Ibarz: 133 volums de monografies i 122 números de publicacions en sèrie.
Sr. Jaume Lorés: 126 números de publicacions en sèrie.
Sr. Ramon Llevadot: 225 volums de monografies i 198 números de publicacions en sèrie.
Sra. Beatriz de Moura: 933 volums de monografies.
Sra. Montserrat Soler: 221 números de publicacions en sèrie.
Sra. Rosa Virós i Galtier: 2.701 volums de monografies i 300 números de publicacions en sèrie.
Ediciones Primera Plana, S.A.: comodat d'una col·lecció completa de El Noticiero Universal.
 
 
FORMACIÓ D'USUARIS
 
Gràfic. Biblioteca: Formació d'usuaris: modalitat de les sessions segons la tipologia
 
 
PROCÉS DE RENOVACIÓ DE SUBSCRIPCIONS
Durant el primer trimestre del curs 1996-97 es va portar a terme, tal com s'havia fet en el curs anterior, el procés de renovació de les subscripcions establertes durant l'any 1996. En aquesta ocasió, i en base a un estudi realitzat per la Biblioteca per conèixer l'ús que es fa de les publicacions en sèrie i decidir quins títols podien ser donats de baixa en relació amb l'escassa consulta i amb l'alt preu de subscripció, la duplicitat innecessària, i la possibilitat de reduir el nombre de connexions simultànies en el cas de subscripcions en format CD-ROM i accessibles en xarxa, s'ha produït una reducció en un 2,69% dels títols subscrits per a l'any 1997 respecte als de 1996. Aquesta reducció comportarà, en termes econòmics i sense comptar l'increment dels preus de les subscripcions, una disminució global del 7,17% per a 1997 respecte a la despesa en subscripcions de l'any 1996.
 
 
RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ INTERBIBLIOTECÀRIA
 
COOPERACIÓ INTERBIBLIOTECÀRIA
La cooperació interbibliotecària ha estat, durant el curs 1996-97, un àmbit d'intensa activitat, especialment de consolidació d'iniciatives engegades anteriorment:
a) Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Amb la finalitat d'articular els projectes de cooperació entre la Biblioteca de Catalunya (BC); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Universitat de Barcelona (UB); la Universitat de Girona (UdG); la Universitat de Lleida (UdL); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Pompeu Fabra, s'ha creat el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (DOGC, de 29 d'octubre de 1996).
El Consorci es va constituir formalment en una reunió del 7 de novembre de 1996, i a partir d'aquesta data, van iniciar-hi la seva tasca els òrgans de govern previstos en el seu reglament:
* El Consell de Govern: integrat per dos representants de cada institució membre. Per la UPF, en formen part el ponent de Biblioteca, el Dr. Josep Fontana, i la directora de la Biblioteca, la Sra. Mercè Cabo.
* La Comissió Executiva: integrada pel president i per cinc membres més, entre els quals hi ha la Sra. Mercè Cabo.
* La Comissió Tècnica: integrada per tots els directors de les biblioteques de les institucions consorciades.
D'altra banda, també s'han constituït grups de treball ad hoc per emprendre estudis i projectes sobre diversos aspectes de cooperació interbibliotecària, en la línia de millorar els serveis i compartir i rendibilitzar els recursos. Concretament, els grups creats en què participa la UPF han estat dos: un grup de treball de circulació de documents, amb l'objectiu de millorar els circuits i els terminis del préstec interbibliotecari entre les institucions consorciades; i un grup de treball de compres, amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat d'un pla d'adquisicions compartides.
I encara en l'àmbit del CBUC, cal assenyalar la continuïtat i la consolidació de les tasques de catalogació i de depuració de dades bibliogràfiques en el Catàleg Col·lectiu.
b) Grup d'Usuaris VTLS-Espanya (GUVE)
Dins del marc del GUVE, i organitzada sota la presidència de la directora de la Biblioteca de la UPF, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, es va celebrar, el 17 de febrer de 1997, la segona jornada d'usuaris VTLS de l'estat espanyol, a la qual van assistir representants de totes les institucions usuàries. Com en l'anterior jornada, es van organitzar comissions que debatien i posaven en comú les seves experiències en els diversos mòduls o àmbits de treball del programari. En aquest fòrum, i després dels dos anys prescrits pel reglament, la directora de la Biblioteca de la UPF va abandonar la presidència del GUVE, càrrec per al qual es va elegir el director de la Biblioteca de la Universitat Jaume I, de Castelló.
El grup de treball de tècnics de sistema del GUVE va elegir, al mes de juny, Roger Esparó, bibliotecari responsable de recursos informàtics de la Biblioteca de la UPF, com a líder del grup i com a membre del Comitè Directiu del Grup.
c) Grup d'Usuaris VTLS d'Europa
Del 26 al 29 d'agost de 1997 van tenir lloc les reunions del Comitè Directiu del Grup d'Usuaris VTLS d'Europa, a les quals va assistir en representació del GUVE i de la Biblioteca de la UPF el Sr. Roger Esparó.
d) REBIUN
* La Biblioteca de la UPF forma part de la Comissió Permanent de REBIUN, que ha fet diverses reunions al llarg d'aquest curs, i a les quals ha assistit la directora de la Biblioteca. A més, la Biblioteca de la UPF va detenir, fins al maig, la Secretaria de REBIUN, que va ser traspassada posteriorment a la Biblioteca de la Universitat de Saragossa.
* Els dies 29 i 30 de maig va tenir lloc a la Universitat de Girona la V Conferència de Directors de REBIUN, a la qual van assistir la directora i el sotsdirector de la Biblioteca.
* La Biblioteca de la UPF va ser fins a la celebració de la Conferència la coordinadora del grup de treball de préstec interbibliotecari.
* A partir de la Conferència, la Biblioteca de la UPF va rebre l'encàrrec de la coordinació i del seguiment de l'edició del CD-ROM col·lectiu de REBIUN, juntament amb la Biblioteca de la Universitat de Cantàbria.
e) Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació
Durant el curs 1996-97, la Biblioteca de la UPF ha continuat acollint estudiants de tercer curs en pràctiques de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació.
f) Projecte ECUP II
El projecte europeu ECUP (European Copyright Users Platform) sobre drets d'autor i biblioteques, en què participa la Biblioteca de la UPF, ha continuat en la seva segona fase, ECUP II, prevista per als anys 1996-98.
El Comitè Permanent, del qual forma part el sotsdirector de la Biblioteca, Josep Sort, en representació de les biblioteques universitàries europees, ha continuat la seva tasca d'estudi de la problemàtica relacionada amb els drets d'arxiu i les biblioteques i d'elaboració de propostes, per presentar-les a la DGXIII de la Comissió Europea.
En el marc d'aquest projecte, es va organitzar, el 21 d'abril de 1997 a la Universitat Pompeu Fabra, una Jornada sobre Publicacions Electròniques y Drets dels Usuaris en les Biblioteques. A la Jornada, van assistir-hi seixanta persones de tot l'estat espanyol, cinc de les quals eren de la Biblioteca de la UPF, per debatre en profunditat i conèixer el tema de la mà d'experts. En aquesta mateixa jornada, es va presentar el grup de treball "Biblioteques i drets de propietat intel·lectual a Espanya", que s'havia constituït com a grup el 29 d'octubre anterior en el si de FESABID (Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia i Documentació), del qual formen part quatre membres de la Biblioteca de la UPF, i que el dia 22 d'abril va tenir una sessió de treball amb la Sra. EmanuellaGiavarra, directora del projecte ECUP.
g) Projecte BITLIBRIS
La Biblioteca de la UPF va presentar, al mes d'abril, conjuntament amb altres institucions, una proposta de projecte al Programa de Biblioteques de la DGXIII dins del IV Programa Marc de la Comissió Europea. El títol del projecte és BITLIBRIS: European Network of Digital University Law Libraries. Les institucions participants, a més de la Universitat Pompeu Fabra, són:
* La Universitat Oberta de Catalunya (coordinació general)
* La Universitat de Bolonya
* L'University College of London
* El Max Planck Institute
* L'Ameritch Co. (Irlanda)
* L'Anaya-Tecnos
* L'Editorial Tirant lo Blanch
* La Revista Jurídica del Col·legi d'Advocats de Catalunya
L'objectiu general del projecte és crear una biblioteca electrònica universitària europea de l'àmbit de les ciències jurídiques.
 
 
Gràfics:
Biblioteca: Personal adscrit per destinacions i categories
Biblioteca: Distribució dels espais en m2
Biblioteca: Fons bibliogràfic i utilització de la biblioteca
Biblioteca: Distribució dels llocs per als usuaris
Biblioteca: Personal
 
 
ARXIU ADMINISTRATIU
Aquest curs acadèmic ha representat l'inici d'una nova etapa de l'Arxiu Administratiu, que mitjançant la Resolució del rector del 5 de juliol de 1996 estableix les seves funcions i es disposa l'adscripció orgànica a la Secretaria General de la Universitat.
Atès el trasllat de les diferents unitats que estaven ubicades a l'edifici Balmes, l'Arxiu Administratiu ha fet arribar el seu fons a les instal·lacions de l'edifici França, que ha representat un augment dels espais disponibles i, conseqüentment, també una millora dels serveis que ofereix. En aquests moments, té un dipòsit per a la conservació de documents de 108,57 m2., i dos despatxos per als serveis tècnics i per a l'àrea de consulta de 24 metros quadrats.
 
INFORMATITZACIÓ
El procés d'automatització de la gestió dels arxius i dels documents ha seguit el ritme constant que fa efectiva la implementació del sistema Documentik als arxius de gestió, mitjançant les accions de formació d'usuaris i el seguiment posterior de la seva aplicació. Igualment, s'ha continuat amb el processament tècnic de la documentació semiactiva dipositada a l'Arxiu i amb el processament d'algunes sèries que encara resten a les diferents unitats administratives.
En aquest sentit, són significatives les dades següents:
* El nombre total de registres durant aquest curs han estat de 12.120, és a dir, 7.820 registres més respecte al curs anterior.
* Pel que fa al nombre total d'usuaris del sistema, aquests han augmentat fins a 99, gairebé el doble de l'any anterior.
Les transferències efectuades per les unitats i pels serveis administratius que ja s'han integrat al sistema s'estan generalitzant amb el suport i amb l'assistència tècnica necessària, i s'han integrat al cicle de l'evolució documental des del seu inici.
 
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACTIVA
ORGANITZACIÓ DELS ARXIUS DE GESTIÓ:
En relació amb les tasques de suport i d'assessorament als arxius de gestió, hi ha hagut un increment de les consultes diàries dels usuaris de les diferents unitats, a més de la planificació de les sessions de seguiment i d'organització de la documentació activa habitual. A fi i efecte de millorar la comunicació entre tots els arxius de gestió, s'ha facilitat la consulta dels manuals, el quadre de classificació i els impresos, mitjançant els sistemes electrònics disponibles (correu electrònic bàsicament); al mateix temps que s'ha aconseguit agilitar moltes operacions per aquest mitjà.
El nombre total d'arxius de gestió és de 119.
 
FORMACIÓ D'USUARIS:
La formació d'usuaris continua sent una de les activitats principals que cal remarcar de l'Arxiu Administratiu. Durant aquest curs s'han impartit quatre edicions de formació per a usuaris, organitzades per la Unitat de Formació del Servei de Recursos Humans, amb els continguts i els participants següents:
* Curs Documentik: gestió automatitzada dels arxius i dels documents administratius".
Octubre de 1996.
Participants: 7.
* Curs Gestió de la Documentació Administrativa i d'Arxiu.
Gener de 1997.
Participants: 14.
* Curs Documentik: gestió automatitzada dels arxius i dels documents administratius.
Març de 1997.
Participants: 8.
* Curs Documentik: gestió automatitzada dels arxius i dels documents administratius.
Juny de 1997.
Participants: 8.
 
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SEMIACTIVA
D'acord amb les noves instal·lacions de l'Arxiu Administratiu, durant els mesos d'octubre i de novembre s'ha reorganitzat el fons documental del nou espai destinat a dipòsit, la qual cosa ha permès també fer una distribució de les àrees de treball amb millors condicions.
 
TRANSFERÈNCIES DE DOCUMENTACIÓ:
Enguany s'ha establert el calendari anual de transferències de la documentació a l'Arxiu Administratiu, tot fixant un període de dos mesos per a cada unitat i servei administratiu durant el qual es poden iniciar les operacions.
Les dades relatives a aquest curs són les següents:
Total de transferències: 41.
Nombre de capses transferides: 459.
Nombre total de capses al dipòsit: 2.204.
Metres lineals ocupats: 45,9.
Total de metres lineals ocupats: 220,4.
 
PRÉSTEC DE DOCUMENTS:
El servei de consulta i préstec de documents dipositats a l'Arxiu Administratiu per part de les unitats administratives remitents ha continuat en la línia ascendent dels cursos anteriors.
Total de préstecs: 196 expedients, referents a 97 sol·licituds rebudes.
 
APLICACIÓ DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ I TRIA DE LA DOCUMENTACIÓ:
D´acord amb els criteris interns i amb la legislació vigent sobre avaluació i tria de la documentació administrativa, pels quals s'assegura el control d'aquest procés a totes les administracions públiques del nostre país, s'han atès 460 sol·licituds provinents de les unitats docents i administratives per eliminar documentació sobrera i duplicada.
 
CONGRESSOS I CONFERÈNCIES:
Durant aquest curs, l'Arxiu Administratiu ha participat en l'organització i en l'assistència dels congressos i de les jornades següents:
* III Jornades d'Arxivers de les Universitats, organitzades conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i per la Universitat Autònoma de Barcelona, durant els dies 24 i 25 d'octubre de 1996, amb la participació de més de 30 arxivers de la resta d'universitats de l'Estat. l'objectiu d'aquestes jornades ha estat estudiar i debatre els temes de més interès en el marc de les col·laboracions habituals entre les universitats pels temes d'arxius i de documents.
* Presentació de la ponència "Los archivos y la documentación de las universidades españolas. Situación actual y propuestas de actuación", el dia 23 d'abril de 1997, dins el programa de la reunió de secretaris generals, organitzat per la Universitat de La Rioja. Aquest estudi ha estat coordinat per la UPF amb la participació de la resta d'arxius universitaris que integren la Conferència d'Archivers de les Universitats.
* Seminari internacional d'arxius universitaris, Els Arxius Universitaris: una Herència Comuna, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i la Secció d'Arxius Universitaris del Consell Internacional d'Arxius (ICA/SUV), durant els dies 26 i 27 de maig de 1997, a la sala d'actes de l'edifici França, que reuní més de 50 arxivers i especialistes de quinze països d'arreu del món. La finalitat d'aquest fòrum internacional va ser analitzar i debatre l'herència comuna dels centres de l'ensenyament superior a partir dels seus arxius i documents. l'Arxiu Administratiu de la UPF, a més de formar part del comitè organitzador d'aquest seminari, hi ha estat present amb la presentació de la ponència "Tractament de les unitats arxivístiques produïdes i conservades a les universitats: punts en comú".
* Participació en la V Conferència Europea d'Arxius: les Bases de la Professió, celebrada del 27 al 30 de maig de 1997 a la ciutat de Barcelona, i organitzada per l'Associació d'Arxivers de Catalunya i pel Consell Internacional d'Arxius (CIA/ICA).
 
COOPERACIÓ I RELACIONS EXTERIORS
Durant aquest curs s'ha continuat col·laborant amb la resta d'arxius universitaris a través de la Conferència d'Archivers de les Universitats, de la qual, a més, l'Arxiu Administratiu de la UPF forma part del comitè permanent, que té encomanades les tasques de coordinar i difondre les activitats i la informació d'interès comú per als arxivers de les universitats de l'Estat. En el marc d'aquesta cooperació, i en el decurs de les sessions de treball de les darreres jornades de Barcelona, es va aprovar el document de les Recomanacions per als arxius universitaris, en la redacció del qual la UPF ha participat molt directament.
També, com a membre institucional de la Secció d'Arxius Universitaris i Centres de Recerca del Consell Internacional d'Arxius (ICA/SUV), l'arxiu adminstratiu ha continuat col·laborant amb l'esmentada Secció, tant pel que fa a l'organització del seminari esmentat de la Secció a la UPF, com pel que fa a les seves activitats regulars (el repertori bibliogràfic, les recomanacions internacionals, etc.).
En el marc de la cooperació interuniversitària, enguany s'ha acollit un estudiant en pràctiques de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, que s'ha incorporat a l'Arxiu Administratiu per seguir un programa de formació amb l'objectiu de conèixer i de participar en les activitats habituals de l'Arxiu, amb especial èmfasi en l'estudi i en l'aplicació del sistema Documentik.
 
 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS
 
 
ENTITATS AMB LES QUALS LA UPF HA SIGNAT CONVENIS DURANT EL CURS 1996-97
1. Convenis de cooperació acadèmica
2IG SA
ACB
Acieroid SA
ACISO, SL
ADATT
ADECOETT SA
Agestem SL
Agrupació del Personal Penitenciari de la Federació Sindical
Agrupació Editorial SA
AIG Assessoria
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona. Districte Sarrià-Sant Gervasi
Ajuntament de Calella
Ajuntament de les Borges Blanques
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Alta Gestión ETT SA
Altrona
Andiol i Associats, SA
Anglí Societat Cooperativa Catalana Limitada
Arxiu Històric de Sabadell
Arxiu Nacional de Catalunya
Arzneimittelgesetz SL
Asesoría Gabinete Fernández
Assemblea Territorial dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya
Assessoria Acade
Assessoria Cofisco SL
Assessoria Farreras
Assessoria Fiscal Ana Sánchez Pascual
Assessoria Flaquer SL
Assessoria GEAF SL
Assessoria Gestoria Coll
Assessoria Jorge Redondo
Assessoria Laboral GESLAB
Assessoria Laboral Vega
Assessoria Pareto
Assessoria Rambles
Assessoria Romero
Assessoria Serra Puente
Asset Rialpa, SL
Associació Stop Sida (membre de la Coordinadora Gai-lesbiana)
ATC Sants SL
Attempora ETT
Audigestrade SL
Audihispana
Automatismos, Proyectos y Montajes, SA
Autoritat Portuària de Barcelona
Banc Sabadell
Barcelona Televisió
Barcelonesa de Movimientos SL
BASF Española SA
Bayer Hnos. SA
BCS Europe ETT
Benteler Ibérica Holding SL
Bersani SL
Bicolau ETT
Blancafort París SM
Bon Preu
CAG Assessors Empresarials, SL
Caixa de Terrassa
Caprabo, SA
Casbe Assessors
Catalunya Ràdio
Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Centro de Estudios Pléyade
Centro de Estudios Turísticos y Hoteleros
Centros Comerciales Continente SA
Ceràmica Industrial Mongatina SA
Cinematiraje Riera
Classic & New Prodigi
CMR Ibérica SL
Cofidis Hispania, EFC, SA
Colegio de México, AC
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Comissions Obreres
Companyia Central Llibretera SL
COMRàdio
Consorci Sanitari de Mataró
Consorci Sanitari de Terrassa
Coral SL
CS Broker
CSI-CSIF
Danone SA
DAS Assessorament i Serveis
Datelsa
DENCI ETT
Departament de Cultura de la Generalitat
Departament de Química Analítica de la Facultat de Química de la UB
Diagonal Management Consultants
Diari de Sabadell
Diputació de Barcelona. Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge
Domenech SL
Douwe Egberts España SA
DSI Sistemes SL
ECATEMP SA
ECOPRESS Noticias, SA
Ediciones Gráficas Rey, SL
El Mundo Deportivo
Enciclopèdia Catalana
Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes
Eurociencia SA
Europa Press de Catalunya
Faura Casas Auditors Consultors SL
Federació Catalana de Futbol
FESALC
Filmtel
Flexiplan SA
Ford España SA
Forest & Carrillo SL
Forestal Catalana SA Empresa Pública
Fundació Casa Asil Sant Andreu del Palomar
Gabinet d'Estudis Socials (GES)
Gabinete Jurídico-Económico AGGAR
Gabinete Moià SL
Gabinete Rocafort, Asesores Asociados
Gallina Blanca
Gas Natural SDG
Gatec Assessoria
GDS Grup de Serveis, SA
General de Confiteria
General de Restaurantes, SA
General Óptica SA
Gestalt Consultors
Gestmusic
Gestoria Assessoria Puig
Gestoria Carmen Lluc de Andrés
Gestoría Cerdán
Gestoria Grup 4
Gestoria Mitalo
Gestoria Olivella
Gestoria Rubió
GP INFORPRESS SL
Grupo Almirall SA
GTL Consultors SL
Guiteres Assessors
Gustavo Pérez Altirriba SL
Habitat
Herberts Española, SA
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital de l'Esperit Sant
Hospital Sant Jaume de Calella
Hosteleria Unida SA
Hotel Tryp San Sebastian Playa
Iberserveis
Imatco
Iniciatives i Estudis Consultors
Institut Alemany de Barcelona
Institut Català de Tecnologia
Institut de Cultura de Barcelona
Institut de Documentació i Informació Científico-Tècnica de L'Havana
Institut de l'Audiovisual
Institut del Cinema Català
Institut Dexeus, SA
Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona
Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Intasges, SL
Interacción SA
INTERSA, SL
Intersección SA
Intersindical CSC
Jorge Ruiz Molina
Josep M. Bernat Freixes
Josep Rubio, Assessors
La Sept Video
Lef Ingenieros
Lliteras & Cia, SRC
Logoscript SL
MACFI
Mallerich
Miquel Costas & Miquel
Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Nacional Motor Derbi SA
Nissan Vehículos Industriales SA
Novartis Nutrition SA
Novillo Assessors
Nutrexpa SA
Organización y Gestión de Empresas Villarroel SL
Ovideo
Paco Poch Audiovisual
PAMEM-Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica
Partal, Maresma i Associats
Pelikan Hardcopy
PIMEC
Pirelli Neumáticos, SA
Poliglas, SA
Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. Facultat de Dret
Portland Community College d'Oregon (EUA)
Pro Job ETT
ProEixample SA
Proma 90 SRL
Punto Fa, SL
Quantum ETT
Quart
R and R
Ràdio Arenys de Mar
Ramells & Etxe
Ramwork ETT
Rank Xerox Española
Recubrimientos Industriales J. Miralles
RGR Seguimiento de Prensa
San Miguel
Sasatex Española, SA
SCIAS Hospital de Barcelona
SEAT SA
Siemens
Silchris Assessors Empresarials SL
Sindicat USO
Smartext Lingüistes
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis SA
Sopexa
Synergie ETT
Telefónica España
Televisió de Catalunya SA
Televisión Española SA
Teodoro Evangelio Evangelio
TRES-FIS SL
Tutor ETT
TVT
Unió General de Treballadors de Catalunya
Unió General de Treballadors del Vallès
Universitat Central de las Villas (Cuba)
Universitat de Barcelona
Universitat d'Estocolm
Universitat de Nova York
Universitat de Queensland (Austràlia)
Universitat Jean Monnet Saint&endash; Étienne
Universitat Jean Moulin, Lió III
Universitat McGill (Canadà)
Valeo Térmico SA
Winterthur Ibérica AEIE
WÙrt España
 
2. Convenis de cooperació en matèria de recerca
Cable i Televisió de Catalunya SA
Comissió de les Comunitats Europees. Programa europeu ALFA
Consell Insular de Menorca
Departament de Composició Arquitectònica de la UPC
Departament d'Economia i Finances
Diputación Foral de Kuipuzkoa
El Mundo de Catalunya
EUSURNAFTA
Foment de Terrassa SA
Fundació Privada Vila Casas
Grameimpuls SA
Institut d'Estadística de Catalunya
Institut d'Estudis Catalans
Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques
Kemira Ibèrica SA
Ministeri de Sanitat i Consum
Molins Advocats, SCP
Programa Europeu ACE
Radio Nacional de España
Universitat de Girona
Universitat Oberta de Catalunya
 
3. Conveni de cooperació en matèria cultural
Associació Sofia Puche
Avensub, SCP
Club Hípica Torrenova
Complex Esportiu Municipal Can Cuyàs
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Estació de la Molina
Fundació Comte de Barcelona
Parc Esportiu Municipal Can Dragó
Poliesportiu Municipal Perill
Universitat de Barcelona
Viatges Estiber
Vol-9 SL
 
4. Convenis de col·laboració amb entitats financeres
Caixa d'Estalvis de Catalunya
Caixa d'Estalvis de Manresa
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
 
5. Altres
Ajuntament de Barcelona
Comissionat per a Universitats i Recerca
Departament de Cultura
Fundació Institut d'Educació Contínua
Institut d'Educació Contínua
Universitats
 
 
Gràfic. Convenis signats i convenis vigents
 
 
RELACIONS INTERNACIONALS
 
UNIÓ EUROPEA
PROGRAMA ERASMUS/SOCRATES
El programa Erasmus entra en la recta final amb la seva estructura actual. El curs acadèmic 1996-97 ha estat de transició abans de la posada en marxa del nou programa Sòcrates per al curs 1997-98.
La situació actual a la Universitat Pompeu Fabra és que els diferents estudis participen en 25 programes interuniversitaris de cooperació (PIC) Erasmus. Aquestes xarxes han generat un moviment de 169 alumnes propis i de 156 estrangers, que han realitzat estades acadèmiques durant el curs 1996-97. A aquesta xifra cal afegir els 84 estudiants que han fet estades a l'estranger mitjançant convenis d'intercanvi.
El percentatge dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que realitzen una estada a l'estranger és un 4,5% del total d'estudiants matriculats a la Universitat.
En el marc del nou programa Erasmus/Sòcrates per al curs acadèmic 1997-98, la Unió Europea ha concedit a la UPF una subvenció de 42.747 ECU, que representa un 16,3% de l'import total sol·licitat. Aquesta subvenció es distribueix de la manera següent:
Mobilitat d'estudiants: 12.662 ECU (14,58% de l'import sol·licitat). Aquest import es destina bàsicament a cobrir les despeses de coordinació, de preparació lingüística i d'orientació dels estudiants d'intercanvi. No cobreix les beques dels estudiants, que la UPF rebrà de l'Agència Nacional Sòcrates (86.294,50 ECU).
Mobilitat de personal docent de curta durada: 21.585 ECU (13,7% de l'import sol·licitat). Aquest ajut es destina a cobrir les despeses de viatges, d'allotjament i de dietes dels professors de la UPF que van sol·licitar en el seu moment una estada en una universitat estrangera. La Comissió Europea ens ha comunicat que l'import per professor/beca és de 304 ECU (aproximadament unes 49.000 pessetes) per a estades d'un mínim de cinc dies laborables.
- Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS): 4.500 ECU (16,62% de l'import sol·licitat). La UPF va sol·licitar la implementació d'aquest sistema d'equiparació de crèdits acadèmics entre universitats europees. L'ajut cobrirà les despeses de producció, de traducció i de difusió del material i de viatges del personal implicat en la preparació del desenvolupament del sistema.
 
Gràfic. Estudiants: Mobilitat d'estudiants
 
Pel que fa a la sol·licitud de programes conjunts d'estudis, de les propostes presentades, en total divuit, s'han aprovat dos CDI (elaboració de programes d'estudis universitaris de nivell inicial o mitjà) i un CDA (elaboració de programes d'estudis universitaris de nivell avançat, màsters):
* Projecte Nieuwe Media in Taalonderwijs en Taalgebruik, coordinat per la Universitat d'Utrecht, en què participen els estudis de Traducció i Interpretació. L'import destinat a la UPF és de 2.000 ECU.
* Projecte Digital Journalism, coordinat per la Högskolan i Kalmar, en què participen els estudis de Periodisme. L'import destinat a la UPF és de 2.000 ECU.
* Projecte Young Designers, coordinat per la Gerrit Rietveld Akademia d'Amsterdam, en què participa l'Escola Elisava. L'import destinat a la UPF és de 3.000 ECU.
Amb el programa Sòcrates s'incorporen a les xarxes de mobilitat i d'intercanvi europees dos estudis de la UPF que fins ara no n'havien tingut la possibilitat: Comunicació Audiovisual i Ciències Polítiques i Gestió Pública. A més, altres estudis han ampliat la seva participació en aquestes xarxes.
En total, la UPF estableix intercanvis d'estudiants amb 115 universitats europees. La posada en marxa del nou programa Sòcrates representa per a la UPF un creixement del 15% en relació amb el nombre d'estudiants que el curs 1995-96 han realitzat estades en universitats estrangeres a través de les xarxes del programa Erasmus.
El mes d'abril de 1997 va tenir lloc la convocatòria de beques de programes d'intercanvi per als estudiants de la UPF per realitzar estudis convalidables a totes universitats estrangeres durant el curs acadèmic 1997-98. Les beques han estat atorgades gairebé totes. Pel que fa als estudiants estrangers es calcula que uns 314 efectuaran una estada a la UPF.
La posada en marxa d'aquest programa ha comportat la millora dels serveis d'atenció i d'acollida als estudiants estrangers i la revisió dels circuits administratius en relació amb els programes d'intercanvi.
A continuació relacionem les universitats europees amb què la UPF col·labora en el marc del programa Sòcrates:
* Alemanya
Escola Superior de Belles Arts de Berlín
Institut Universitari de Tecnologia de Colònia
Universitat Albert Ludwig de Friburg
Universitat Bauhaus Weimar
Universitat de Bremen
Universitat de Colònia
Universitat de Leipzig
Universitat del Ruhr a Bochum
Universitat de Saarland
Universitat de Siegen
Universitat d'Essen
Universitat de Stuttgart
Universitat Eberhard Karl de Tübingen
Universitat Europa-Viadrina
Universitat Humboldt de Berlín
Universitat Johannes Gutenberg de Magúncia
Universitat Renana Friedrich Wilhelm de Bonn
Universitat Ruprecht Karl de Heidelberg
* Àustria
Escola Superior d'Arts Aplicades de Viena
Universitat Johannes Kepler de Linz
Universitat Karl Franzen de Graz
* Bèlgica
Escola Superior Catòlica de Flandes
Escola Superior Erasmus de Brusel·les
Escola Superior Mercator de la Província de Flandes de l'Est
Institut Henry van de Velde
Institut Lliure Marie Haps
Institut Superior de Traductors i Intèrprets
Universitat de Mons-Hainaut
* Dinamarca
Escola de Comerç d'Aarhus
Escola de Disseny de Dinamarca
Escola Superior de Comerç de Copenhaguen
Universitat de Roskilde
*Finlàndia
Universitat d'Art i Disseny d'Hèlsinki
Universitat de Turku
* França
Escola Superior d'Arts Gràfiques i Arquitectura Interior
Institut Superior de Comerç Internacional de Dunkerque
Universitat d'Ais-Marsella I (Provença)
Universitat de Bordeus III (Michel de Montaigne)
Universitat de Cergy-Pontoise
Universitat de Grenoble III (Stendhal)
Universitat de la Bretanya Occidental
Universitat de Lilla III (Charles de Gaulle)
Universitat de Lió II (Lumière)
Universitat de Lió III (Jean Moulin)
Universitat del Litoral
Universitat de Nancy II
Universitat París III (Sorbona Nova)
Universitat de París XII (París-Vall de Marne)
Universitat de París XIII (París Nord)
Universitat de Picardia
Universitat de Rouen
Universitat de Savoia
Universitat d'Estrasburg III (Robert Schuman)
Universitat de Tolosa I (Ciències Socials)
Universitat de Tolosa II (Le Mirail)
Universitat Jean Monnet
* Grècia
Universitat Aristotèlica de Tessalònica
Universitat Nacional i Kapodistriana d'Atenes
* Irlanda
Universitat de la Ciutat de Dublín
* Itàlia
Institut Universitari Magisterio Benincasa de Nàpols
Institut Universitari Naval
Universitat Ca'Foscari de Venècia
Universitat Catòlica del Sagrat Cor
Universitat de Bolonya
Universitat de Càller
Universitat de Florència
Universitat de la Basilicata
Universitat de la Tuscia de Viterbo
Universitat de Palerm
Universitat de Roma III
Universitat de Salern
Universitat de Sàsser
Universitat de Siena
Universitat de Trento
Universitat d'Urbino
Universitat La Sapienza de Roma
Universitat Politècnica de Milà
* Noruega
Escola Nacional d'Art i Disseny
* Països Baixos
Escola Nacional de Belles Arts d'Arnhem
Escola Universitària de Disseny Industrial d'Eindhoven
Escola Universitària Gerrit Rietveld d'Amsterdam
Universitat d'Amsterdam
Universitat de Limburg
Universitat de Tecnologia de Delft
Universitat de Tilburg
* Portugal
Institut Superior de Ciències del Treball i de l'Empresa
Universitat de Lisboa
Universitat Nova de Lisboa
Universitat de Porto
* Regne Unit
College of Art and Design de Chelsea (The London Institute)
Escola Ravensbourne de Disseny i Comunicació
Guildhall University de Londres
Institut Roehampton d'Ensenyament Superior
Queen's University de Belfast
Royal College of Art de Londres
Trinity and all Saints College (Universitat de Leeds)
Universitat de Bath
Universitat de Coventry
Universitat de Glasgow
Universitat de Liverpool
Universitat de Nottingham
Universitat de Saint Andrews
Universitat de Salford
Universitat de Sheffield
Universitat de Staffordshire
Universitat de Surrey
Universitat de Westminster
Universitat John Moores de Liverpool
Universitat Politècnica d'Ànglia
University College de Stockton
* Suècia
Escola Universitària de Sundsvall Härnösand
Universitat Superior de Mälardalen
Universitat d'Estocolm
Universitat de Göteborg
Universitat de Linköping
* Suïssa
Universitat de Ginebra
Universitat de Zuric
Universitat de Basilea
Universitat de Lausana
 
Gràfic. Estudiants: Mobilitat d'estudiants per estudis i classes d'estudis
 
 
Xarxes temàtiques
La UE ha aprovat, en el marc del programa Sòcrates, la posada en marxa de cinc projectes de cooperació en què participa la UPF. Una xarxa temàtica està formada per un conjunt de facultats i de departaments de diferents universitats europees que s'associen per promoure activitats a l'entorn d'una matèria determinada.
1. Traducció i interpretació, coordinat per l'Institut Lliure Marie Haps (Bèlgica). Hi participa la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF.
2. Llengües (traducció i interpretació), coordinat per la Universitat Lliure de Berlín. Hi participa la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF.
3. Informàtica avançada en humanitats, coordinat per la Universitat de Bergen (Noruega). Hi participa l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF.
4. Educació contínua a les universitats europees, coordinat per la Xarxa d'Universitats Europees d'Educació Contínua (Bèlgica). Hi participa l'Institut d'Educació Contínua de la UPF.
5. Imaginar Europa, dins la xarxa temàtica de filosofia. Aquest projecte el coordina la Universitat d'Urbino i hi participa la Facultat d'Humanitats de la UPF.
 
ESTATS UNITS I CANADÀ
ESTATS UNITS
Durant el curs acadèmic 1996-97 s'han signat convenis de col·laboració acadèmica amb el Boston College, la Universitat Johns Hopkins, la Universitat de Nova York i el Portland Community College.
La Universitat de San Diego ha concedit cinc beques a estudiants de la Facultat de Dret de la UPF per assistir als cursos de l'Escola d'Estiu d'aquesta universitat. Els cursos tenen lloc a Barcelona durant el mes de juny de cada any.
CANADÀ
Signatura d'un conveni amb la Universitat McGill.
 
AMÈRICA LLATINA
Convenis de cooperació acadèmica
Durant el curs acadèmic 1996-97 s'han signat els convenis següents:
Cuba: Universitat Central de Las Villas i Institut de Documentació i Informació Científico-Tècnica de l'Havana.
Mèxic: el Col·legi de Mèxic, AC.
Perú: Pontifícia Universitat Catòlica del Perú.
Uruguai: Escola Universitària de Bibliotecologia de l'Uruguai.
L'activitat de cooperació acadèmica amb Amèrica Llatina també s'ha estès en els àmbits següents:
 
Beques d'estudis de postgrau per a estudiants llatinoamericans
Per mitjà del conveni signat el 19 de maig de 1994 entre la Universitat Pompeu Fabra i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional-Institut de Cooperació Iberoamericana (AECI-ICI), 4 estudiants llatinoamericans han cursat estudis de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs acadèmic 1996-97.
 
Programa de Cooperació Interuniversitària (abans Intercampus)
L'AECI-ICI va iniciar l'any 1994 el programa de cooperació Intercampus entre universitats d'Espanya i de l'Amèrica Llatina. L'any 1997, 10 professors i 4 estudiants de la UPF han viatjat a diferents universitats llatinoamericanes. Al seu torn, la UPF ha acollit 5 estudiants i 4 professors procedents d'universitats de l'Amèrica Llatina.
 
Cursos d'especialització de postllicenciatura a l'Amèrica Central
La Universitat Pompeu Fabra participa des de l'any 1995 en el projecte "Cursos d'especialització de postllicenciatura a l'Amèrica Central", iniciativa que promou l'Associació Catalana de Professionals per a la Cooperació amb Nicaragua i Centreamèrica (ACPCNC).
La UPF imparteix a El Salvador el màster en Comunicació Social, i a Nicaragua, el màster en Gestió i Administració Pública. Un total de 21 professors de la Universitat Pompeu Fabra han participat en els diferents programes que es porten a terme.
 
Programa Alfa
Alfa és un programa de la Unió Europea que promou la realització d'activitats acadèmiques conjuntes entre la Unió Europea i l'Amèrica Llatina. La Universitat Pompeu Fabra participa en 7 projectes, 3 dels quals han començat aquest curs acadèmic:
Descentralització política de l'Estat i governabilitat a l'Amèrica Llatina, coordinat pels estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF.
Europa, Llatinoamèrica, integració regional, coordinat per la Universitat d'Innsbruck (Àustria); hi participa la Facultat de Dret de la UPF.
F. Cammeo en dret administratiu, coordinat per la Universitat de Bolonya (Itàlia); hi participa la Facultat de Dret de la UPF.
 
FLACAM
La Facultat Llatinoamericana de Ciències Ambientals (FLACAM) és una xarxa d'organitzacions no governamentals, amb seu principal a La Plata (Argentina). L'acord marc subscrit amb aquest organisme ha permès que la UPF organitzés una sèrie de cicles de conferències, d'exposicions i de col·loquis sobre alguns dels projectes duts a terme per aquesta xarxa en el terreny mediambiental. Per al proper mes de juliol la Universitat Pompeu Fabra serà la seu del col·loqui i de l'exposició sobre l'arquitectura del medi ambient.
 
II Jornades sobre l'Amèrica Llatina
El Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i l'Institut Català de Cooperació Iberoamericana van organitzar durant el mes de maig de 1997 les jornades sobre l'enfortiment de les institucions i la consolidació democràtica a l'Amèrica Llatina, amb la participació d'experts europeus i llatinoamericans.
 
Conveni amb el Col·legi de Mèxic
La UPF va signar el 26 de febrer de 1997 un conveni de cooperació acadèmica amb el Col·legi de Mèxic. El rector de la UPF, Enric Argullol, i el president del Col·legi, Andrés Lira, van signar el conveni a la seu d'aquesta institució. L'acte es va fer en presència del president de la Generalitat, Jordi Pujol, en viatge oficial a Mèxic.
 
Donació a la Universitat Central de Las Villas (Cuba)
La UPF ha fet una donació de quinze ordinadors i uns cent vint-i-cinc llibres. El Grup de Solidaritat de la UPF està tramitant la donació de material d'oficina per enviar a aquesta universitat.
 
MEDITERRANI
Arqueòlegs de la UPF excavaran una ciutat fenícia trobada intacta al Líban.
L'equip d'arqueòlegs que dirigeix la catedràtica de prehistòria de la UPF, Maria Eugènia Aubet, és la primera missió espanyola que obté permís per excavar l'únic jaciment fenici intacte que queda al Líban. Es tracta del jaciment de Tel el Burak, situat a la costa sud, a prop de la ciutat de Sidó. En l'excavació, que començarà aquest estiu, també hi participaran arqueòlegs de la Universitat de Tübingen (Alemanya) i de la Universitat Americana de Beirut (Líban). Aquest projecte està subvencionat per la Direcció General de Belles Arts del Ministeri de Cultura espanyol.
 
Curs intensiu en Gestió Econòmica del Desenvolupament Local per a Funcionaris i Formadors Algerians
El curs s'impartirà durant el mes de juliol de 1997 a l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) de la UPF, en col·laboració amb l'Escola Nacional d'Administració d'Algèria i amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) i de la Diputació de Barcelona. El curs es destina a funcionaris i a formadors algerians.
 
Programa de Cooperació amb les universitats de Bòsnia i Hercegovina
La UPF participa en el Programa de Cooperació amb les universitats de Bòsnia i Hercegovina (BiH) de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya. En el marc del programa professors i personal de gestió de les universitats de BiH han realitzat estades de formació en les universitats catalanes. Aquest curs acadèmic la UPF acollirà 3 professors bosnians.
 
Programa preTempus per a la Reconstrucció del Departament de Llengües Romàniques de la Universitat de Sarajevo (Bòsnia)
El Departament de Traducció i Filologia de la UPF participa en el programa pre-Tempus coordinat per la Universitat de París VIII, juntament amb les universitats de Mannheim (Alemanya) i Torí (Itàlia). Els professors de la UPF treballaran en la reestructuració de l'ensenyament de la llengua espanyola a la Universitat de Sarajevo.
 
ÀFRICA
La UPF ha col·laborat econòmicament amb Medicus Mundi Catalunya en el Projecte de desenvolupament sanitari de la regió sud de Cabo Delgado a Moçambic.
 
ÀSIA
L'AECI ha concedit una beca a un estudiant de l'Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental per realitzar un programa de doctorat a la Universitat de Pequín.
 
AUSTRÀLIA
Durant el curs acadèmic 1996-97 es va signar el conveni d'intercanvi d'estudiants amb la Universitat de Queensland.
 
MOBILITAT DE PERSONAL DOCENT
Un total de 27 professors de la UPF han fet estades superiors a tres mesos en universitats estrangeres durant aquest curs.
Un total de 94 professors estrangers investiguen i imparteixen docència a la Universitat aquest curs. Aquesta xifra representa un 12,5% del cos docent.
 
VISITES I MISSIONS
Durant aquest curs acadèmic han visitat la UPF representants de les següents universitats i institucions:
Escola Superior de Mälardalen, Universitat de Linköping, Universitat de Siegen, Universitat de South Austràlia, Universitat Autònoma de Puebla, Universitat Pontifícia Catòlica de Xile, Universitat Nacional del Nord-est, Institut Ortega y Gasset, Institut d'Alts Estudis Europeus, Universitat Simón Bolívar, Colegio de Jalisco, Universitat Nacional de Rosario, Universitat de Carolina del Nord, Govern de Quebec, Universitat de Ciències Empresarials i Socials de Buenos Aires, Institut Tecnològic de Monterrey, Universitat de Denver, Universitat de Lieja, Universitat de Las Villas, Universitat de Lió III, Study Abroad Program de la Universitat de Califòrnia, Universitat A&M de Texas, Universitat de Brown, Boston College, Universitat de Tecnologia de Sidney, Universitat de l'Havana i Pontifícia Universitat Catòlica del Perú.
 
ASSISTÈNCIA A REUNIONS I A CONGRESSOS
24-25 d'octubre de 1996: visita a les oficines dels programes Alfa, Leonardo, Sòcrates i Adapt a Brussel·les.
14 de novembre de 1996: assistència a la reunió del CEURI a Madrid.
5-7 de desembre de 1996: assistència a la reunió anual de l'Associació Europea d'Educació Internacional (EAIE) a Budapest.
13-14 de febrer de 1997: assistència a la reunió del Consell d'Universitats sobre programes europeus a Saragossa.
12 de març de 1997: assistència a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional a la reunió del programa Intercampus a Madrid.
8 d'abril de 1997: assistència a la reunió de l'Institut de Cooperació amb el Món Àrab, Mediterrani i els Països en Desenvolupament a Madrid.
12 de juny de 1997: assistència a la reunió del Consell d'Universitats i del CEURI a la Universitat de Vigo.
19-20 de juny de 1997: assistència a les Jornades de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECI) a la Universitat de València.
14-18 juliol de 1997: assistència al curs de formació en educació internacional Institutional Strategies for International Education, organitzat per l'EAIE a la Universitat de Maastricht.
 
PRESÈNCIA INTERNACIONAL
Programa de doctorat europeu
El programa de doctorat Economia i Finances (GBEP) s'incorpora com a membre de ple dret al programa de doctorat europeu Economia Quantitativa (EDP) del qual formen part les universitats de Bonn, CORE de la Catòlica de Lovaina, Delta de París i la London School of Economics.
 
Acord institucional per potenciar la imatge universitària de Barcelona
La UPF ha signat, juntament amb la resta d'universitats de l'àrea de Barcelona (Universitat de Barcelona, Autònoma, Politècnica i Ramon Llull), un acord amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de promoure Barcelona com a centre universitari internacional.
L'acte de signatura del conveni, al qual van assistir l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall; el Comissionat per a Universitats i Recerca, Joan Albaigés, i els rectors de les cinc universitats, va tenir lloc el dia 20 de maig de 1997 al Palau Reial de Pedralbes.
 
Ingrés a l'Associació Internacional d'Universitats
La UPF ha estat admesa com a membre de l'Associació Internacional d'Universitats (AIU), una organització afiliada a la UNESCO, formada per institucions de prop de cent cinquanta països, i amb seu a París. Alguns dels seus objectius són promoure l'intercanvi d'experiències i la cooperació acadèmica a través de xarxes entre les universitats, o bé analitzar el paper present i futur de l'ensenyament superior en el si de la societat.
 
Conferència anual de l'Associació Europea d'Educació Internacional (EAIE)
La UPF, juntament amb la resta d'universitats de l'àrea de Barcelona, forma part del Comitè Local d'Organització de la Conferència Anual de l'Associació Europea d'Educació Internacional (EAIE), que tindrà lloc a Barcelona del 20 al 22 de novembre de 1997.
 
 
Gràfics:
Estudiants. Mobilitat d'estudiants de la UPF segons la destinació
Estudiants estrangers que vénen a la UPF segons procedència
 
 
 
GABINET D'ORIENTACIÓ ACADÈMICO-PROFESSIONAL (GOAP)
 
El Gabinet d'Orientació Acadèmico-professional, al llarg del curs 1996-97, ha anat consolidant els programes oferts al col·lectiu d'estudiants de l'últim curs i als antics alumnes de la UPF, i també ha ampliat considerablement les propostes i els serveis de connexió professional.
 
 
ÀREA D'INFORMACIÓ
A banda de donar a conèixer l'activitat del Gabinet i els serveis que presta, la informació que s'ha facilitat als estudiants i als graduats és sobre l'oferta de formació contínua, la convocatòria de beques, premis, concursos i oposicions.
 
INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA:
A les tres seus de la Biblioteca, el GOAP disposa d'uns espais en els quals posa a l'abast de tots els estudiants informació sobre l'oferta de postgrau de diverses institucions catalanes, espanyoles i estrangeres. El nombre mitjà de documents disponibles és de 1.665 elements d'informació.
Conjuntament amb la Biblioteca, s'ha definit la Secció GOAP, la qual conté tots els documents relatius a la continuïtat d'estudis per part dels titulats universitaris i a convocatòries (oposicions, beques, concursos i premis). Els documents de la Secció formen part del fons bibliogràfic de la Biblioteca.
 
EDICIONS PER A LA INFORMACIÓ:
S'ha confeccionat un full amb la informació sobre la continuïtat dels estudis per als diplomats en Ciències Empresarials. D'altra banda, s'han distribuït 8.450 tríptics d'informació sobre els programes i els serveis del GOAP.
 
 
ÀREA DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
CONSULTES:
La major part de consultes ateses pel Gabinet han fet referència als àmbits següents: convenis de cooperació educativa, contingut d'ofertes de conveni i d'ofertes de treball, continuïtat d'estudis, sortides professionals, beques i convocatòria d'oposicions.
Durant tot el curs 1996-97, s'han atès 2.109 consultes d'estudiants i 2.391 de graduats, que significa un total de 4.500 consultes.
 
ASSESSORAMENT:
L'assessorament personalitzat se centra fonamentalment en la inserció laboral, les eines de contacte amb el mercat de treball i la presa de decisions en aquests àmbits.
S'han assessorat 155 estudiants i 135 graduats, que fan un total de 290 persones.
Així mateix, els graduats i les graduades que s'inscriuen a la borsa de treball, durant l'entrevista, reben assessorament personalitzat.
 
SESSIONS D'ORIENTACIÓ:
"Vols aprendre a fer un curriculum vitae?", a càrrec de Marta Martínez, del Gabinet d'Orientació Acadèmico-professional.
S'han programat vint sessions, distribuïdes al llarg de tot el curs acadèmic, i hi han assistit 264 persones.
"Les claus de l'entrevista de selecció", a càrrec d'Alícia Pomares, psicòloga. S'han programat tres sessions, i hi han assistit 105 persones (3, 4 i 5 de juny de 1997).
Globalment, han participat 369 persones en aquestes sessions d'orientació.
 
CURSOS D'HABILITATS PER A L'EXERCICI PROFESSIONAL:
Parlar en Públic, a càrrec d'Anna Rubí, psicòloga. Se n'han fet dues edicions (de 12 hores de durada), amb la participació de 25 persones.
Traductors i Intèrprets. Les Eines Bàsiques per Crear una Empresa, curs d'introducció a càrrec de Ramon Plandiura, advocat i professor associat de la UPF; Joaquim Tena, professor de l'àrea d'Organització d'Empreses de la UPF; i Jaume Tomàs, consultor i coordinador d'INDAE. Curs de 6 hores de durada, organitzat en col·laboració amb el Deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació, amb la participació de 40 persones.
Treball en Equip i Creativitat, a càrrec d'Anna Rubí, psicòloga. En el moment de tancament d'aquesta memòria la inscripció estava encara oberta per a un màxim de vint persones.
Globalment, han participat 85 persones als cursos realitzats.
 
PROGRAMA D'AUTOAPRENENTATGE JOB PLAY:
El programa informàtic d'autoaprenentatge de tècniques de recerca de feina JOB PLAY, instal·lat en unes pantalles específiques a cada seu de la Biblioteca, ha estat consultat per un centenar d'usuaris.
 
 
ÀREA DE CONNEXIÓ PROFESSIONAL
Des d'aquesta àrea s'ha treballat en diversos camps: informació sobre les sortides professionals de les diverses titulacions; els convenis de cooperació educativa; la gestió de les ofertes de treball; trobades de la Universitat amb empreses i professionals; presentació del projecte Universitat Pompeu Fabra a un ampli sector d'empreses i institucions, i publicació i distribució del llibre Currículums dels graduats de la promoció 1996.
 
SESSIONS SOBRE SORTIDES PROFESSIONALS:
Pel que fa a la informació sobre sortides professionals s'han organitzat diverses taules rodones i conferències, a les quals han assistit prop de cinc-cents estudiants. Algunes sessions s'han adreçat al conjunt d'estudiants de darrer curs, per als quals s'han organitzat conjuntament amb els deganats i les direccions de cada centre o estudi.
"Les oposicions: grup A", a càrrec del Centre d'Estudis Financers (27 de febrer de 1997).
"Les oposicions: grup B", a càrrec del Centre d'Estudis Financers (3 de març de 1997).
"Treballar a les institucions comunitàries: una sortida professional", a càrrec d'Oriol Sagarra i Trias, advocat, professor associat de la UPF i membre del Team Europa (27 de maig de 1997).
 
Per als estudiants de dret:
"Els llicenciats en dret tenen feina", taula rodona amb la participació de Lluís Gasch, Laia Puig i Judith Serra, llicenciats en Dret a la UPF; Montse Ingla, coordinadora del Gabinet d'Orientació Acadèmico-professional; i Anna Quiñones, vicedegana de la Facultat de Dret (20 de febrer de 1997).
"L'exercici lliure de l'advocacia", taula rodona amb la participació de Raimon Bergós, advocat i soci del Bufet Bergós; Carles Pareja, advocat i soci de C. Pareja & Associats; Ignacio Albiñana, advocat i soci d'Uría & Menéndez; i Tomàs de Montagut, professor de l'àrea d'Història del Dret de la UPF (13 de maig de 1997).
 
Per als estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials:
"L'economista com a professional lliure", conferència a càrrec de Valentí Pich, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (30 d'abril de 1997).
"L'economista en l'administració pública", conferència a càrrec de Guillem Rovira, sotsdirector del Patronat Català Pro Europa (21 de maig de 1997).
"L'economista en l'empresa", conferència a càrrec de Josep M. Raventós, socidirector de SPB Fòrum (28 de maig de 1997).
Les tres conferències s'han organitzat amb la col·laboració del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 
Per als estudiants d'Humanitats:
"L'ensenyament a la secundària", taula rodona amb la participació d'Irene Rigau, secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya; Pere Cuevas, director de l'IES Jaume Balmes; Josep M. Soler, director gerent de l'Escola Pia Sant Antoni; i Lluís Riudor, vicedegà de la Facultat d'Humanitats (6 de maig de 1997).
"El món dels llibres", taula rodona amb la participació de Daniel Fernández, director general d'Edhasa; Jordi Herralde, editor d'Editorial Anagrama; Dolors Oller, professora del Departament d'Humanitats de la UPF; Antonio Ramírez, gerent de La Companyia Central Llibretera; i Lluís Riudor, vicedegà de la Facultat d'Humanitats (8 de maig de 1997).
"El sector cultural", taula rodona amb la participació d'Eulàlia Bosch, directora del Servei Educatiu del MACBA; Xavier Marcé, director de Recursos de l'Institut de Cultura de Barcelona; David Rosselló, gerent d'Adhoc; i Montse Ingla, coordinadora del Gabinet d'Orientació Acadèmico-professional (13 de maig de 1997).
"Els mitjans de comunicació", taula rodona amb la participació de Salvador Alsius, coordinador de l'àrea de ràdio i televisió dels Estudis de Periodisme de la UPF; Andreu Claret, director de l'Agència EFE; Jaume Guillamet, vicedegà dels Estudis de Periodisme de la UPF; i Lluís Riudor, vicedegà de la Facultat d'Humanitats (20 de maig de 1997).
 
Per als estudiants de Comunicació Audiovisual:
"Sortides professionals per als llicenciats en Comunicació Audiovisual", taula rodona amb la participació de Josep M. Girona, sotsdirector de Radio Barcelona-SER; Joan Gonzàlez, director de Paral·lel 40; Albert Grau, productor executiu de Gestmusic; Enric Malet, director de Recursos Humans de Televisió de Catalunya; Pep Puig, director d'Interacció; i Xavier Cubeles, professor associat de la UPF (28 de maig de 1997).
 
Per als estudiants de Ciències Empresarials:
"El diplomat en Ciències Empresarials en el mercat de treball", conferència a càrrec de Manuel Ventura Astals, vicedegà del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona (22 d'abril de 1997).
"Què espera una empresa d'un diplomat en Ciències Empresarials?", taula rodona amb la participació de Daniel Faura, soci de Faura-Casas Auditors Consultors SL; Josep Masuet, responsable de Recursos Humans, direcció de Negoci Est, de Caja Madrid; i Xavier Puig, sotsdirector de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (7 de maig de 1997).
"La continuïtat dels estudis per als diplomats en Ciències Empresarials: les opcions de segon cicle", a càrrec de Carles Murillo, director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials; Daniel Blanch Sigüenza, Joan Salvadó Peyré i Ramon Guillem Ramírez, diplomats en Ciències Empresarials per la UPF (28 de maig de 1997).
 
Per als estudiants de Gestió i Administració Pública:
"El diplomat en Gestió i Administració Pública en el mercat de treball", taula rodona amb la participació de Cristina Ballesteros, d'Intermon; Glòria Serrano, diplomada en GAP per la UPF; Joan Xirau, sotsdirector de gestió de personal de la Generalitat de Catalunya; i David Sancho, professor de la UPF (29 de maig de 1997).
 
Per als estudiants de Relacions Laborals:
"L'actuació del diplomat en Relacions Laborals en el procés laboral", taula rodona amb la participació de Daniel Bartomeus, jutge; Abilio Calvo, advocat; Carme Pujol, graduada social; i Eva Garrido, cap d'estudis de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (24 de febrer de 1997).
"Els recursos humans a l'empresa privada i a l'administració pública", taula rodona amb la participació de Pilar Cuchillo, cap del servei de personal del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; Antonio García Soto, director de recursos humans de Societat Anònima Damm; i Fernando García Benavides, sotsdirector de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (10 de març de 1997).
 
 
TROBADES AMB EL MÓN EMPRESARIAL:
Pel que fa a les trobades amb professionals i empreses amb la Universitat, s'han organitzat algunes presentacions a les quals han assistit 617 estudiants:
Price Waterhouse, auditoria (8 de gener de 1997).
Arthur Andersen, auditoria (15 de gener de 1997).
Deloitte & Touche, auditoria (22 de gener de 1997).
KPMG Peat Marwick, auditoria (29 de gener de 1997).
Coopers & Lybrand, auditoria (5 de febrer de 1997).
Ernst & Young, auditoria (12 de febrer de 1997).
McKinsey & Company, consultoria (12 de març de 1997).
Garrigues & Andersen, assessors legals (15 d'abril de 1997).
En el marc del programa Al Maig, les Empreses a la Universitat, en col·laboració amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials:
Ahorro Corporación, SA, banca i finances (8 de maig de 1997).
Banc Sabadell, banca i finances (14 de maig de 1997).
Faura Casas Auditors Consultors, SL, auditoria i consultoria (15 de maig de 1997).
Henkel Ibérica, SA, gran consum (21 de maig de 1997).
BDO, auditoria (22 de maig de 1997).
Unilever, gran consum (29 de maig de 1997).
Banco Bilbao Vizcaya (4 de juny de 1997).
 
EDICIONS PER A LA CONNEXIÓ PROFESSIONAL:
Llibre de currículums dels graduats de la promoció 1996 de la Universitat Pompeu Fabra.
La publicació del llibre Currículums dels graduats de la promoció 1996 de la Universitat Pompeu Fabra, concebut com a document de presentació dels perfils dels titulats a la UPF i com a eina de treball per als departaments de recursos humans d'empreses i entitats, ha comptat amb la participació de 242 graduats de la promoció 1996.
Dels 1.400 exemplars editats, n'han correspost 242 als graduats participants; 40 a diversos àmbits de la Universitat; i se n'han tramès 1.103, amb les destinacions següents: 263, indústria extractiva i manufacturera; 11, producció i distribució d'energia; 12, construcció; 41, comerç; 11, hotelera; 17, comunicacions; 85, mediació financera; 367, serveis a les empreses; 138, administracions autonòmica i local; 9, educació; 15, sanitat; 105, serveis socials i personals; i 29, altres sectors.
 
Altres edicions:
S'han confeccionat tríptics amb l'objectiu o bé de divulgar els perfils professionals dels titulats, o bé de donar a conèixer els serveis de connexió universitat-empresa:
-Per què contractar un tècnic en Gestió i Administració Pública?
-Per què contractar un tècnic en Relacions Laborals?
-Conveni de Cooperació Educativa (conjunt de documents)
-Borsa de Treball de la Universitat Pompeu Fabra
-Gabinet d'Orientació Acadèmico-professional: serveis a l'empresa (punt de llibre)
 
CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
A l'empara dels reials decrets 1497/1981 i 1845/1994, s'han subscrit 172 convenis de cooperació educativa, els quals han permès que estudiants amb el cinquanta per cent dels crèdits del seu pla d'estudis aprovats hagin pogut realitzar un treball pràctic en diverses empreses.
 
BORSA DE TREBALL:
ELS DEMANDANTS DE LA BORSA DE TREBALL
Tots els graduats de la UPF tenen dret a inscriure's a la Borsa de Treball de la Universitat, la qual cosa significa incorporar-se a la base de dades del Servei Català de Col·locació com a demandants de treball.
La Borsa de Treball compta amb un total de 867 inscrits, els quals corresponen majoritàriament a la promoció 1996 (354) i 1997 (235). Els llicenciats i els diplomats utilitzen la Borsa de la Universitat no solament per accedir a la primera feina, com a titulats, sinó per millorar la seva situació laboral.
 
GESTIO DE LLOCS DE TREBALL OFERTS DIRECTAMENT A LA UNIVERSITAT
El Gabinet d'Orientació ha fet arribar 362 currículums a les diverses ofertes proposades per les empreses que han realitzat presentacions a la Universitat (especialment del camp de l'auditoria) i també a algunes entitats d'estalvi. Conjuntament, han significat un centenar de llocs de treball per a tots els titulats de les universitats catalanes i espanyoles.
D'altra banda, durant el curs 1996-97, el Gabinet d'Orientació ha gestionat 112 ofertes de treball, a les quals ha fet arribar un total de 558 currículums de graduats de les promocions 1994, 1995 i 1996.
Al llarg d'aquest curs, tenim coneixement que 52 graduats han trobat un lloc de treball a través de la Universitat.
 
GESTIÓ DE LLOCS DE TREBALL OFERTS A TRAVÉS DEL SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ:
El Gabinet d'Orientació Acadèmico-professional ha rebut 187 ofertes de treball a través del Servei Català de Col·locació, amb 390 candidats preseleccionats, tots ells demandants a la nostra Borsa de Treball.
 
 
 
COMUNICACIONS I INFORMÀTICA
 
Aquest curs s'han produït canvis importants en la xarxa informàtica i de comunicacions de la Universitat, amb la implantació d'alguns dels projectes previstos en el Pla Director de Serveis Avançats de Comunicacions. En concret, a principis de curs es va posar en marxa la nova xarxa corporativa de la Universitat Pompeu Fabra, que incloïa entre altres projectes la xarxa troncal de comunicacions, la xarxa de dades i el projecte de telefonia.
Aquesta xarxa utilitza línies de transmissió de 155 Mbps. Es basa en el protocol ATM i ha estat la primera d'Espanya que aprofita les mateixes línies ATM per interconnectar tant les centraletes telefòniques (transmissió de veu) com les xarxes informàtiques dels diferents edificis (transmissió de dades). En concret, la transmissió de veu ha estat operativa des del 15 d'octubre de 1996 i ha funcionat sense anomalies.
El projecte de telefonia ofereix noves possibilitats als usuaris de la Universitat. Per començar, s'han instal·lat sistemes de telefonia sense fil a tots els edificis.
D'altra banda, s'ha instal·lat un sistema de radiomissatgeria buscapersones. Aquest sistema està destinat, per exemple, als membres de diversos grups d'emergència que hi ha als edificis del campus i que són els que han de ser localitzats ràpidament en cas d'alarma.
El nou sistema de telefonia, d'altra banda, deixa oberta la possibilitat que es creï, si convé, un sistema d'atenció a trucades massives (línies 900, 901, 902 i similars). També permet instal·lar bústies de correu vocal, que funcionen com contestadors automàtics. L'ús d'aquestes bústies, en principi, està limitat a uns dos-cents telèfons, però aquest nombre es pot augmentar segons les necessitats de futur.
Una altra novetat és la instal·lació de més telèfons digitals.
Finalment, la xarxa de telèfons s'ha connectat a la Xarxa Digital de Serveis Integrats (XDSI) de la companyia Telefònica. Això significa que les trucades es poden establir més ràpidament i amb més qualitat. A més, s'obren noves possibilitats, com per exemple saber el número de telèfon de les trucades externes.
Pel que fa a la transmissió de dades, la millora de la xarxa de la UPF comporta, de moment, un seguit d'avantatges: el correu electrònic va més ràpid i la velocitat de la consulta de CD-ROM en xarxa és més àgil.
S'han inserit discs a la xarxa, per facilitar l'accés a les bases de dades. Amb la millora de la xarxa s'obren, a més, noves possibilitats de comunicació, com ara videoconferències -conferències en directe entre persones situades geogràficament en punts diferents però "unides" a través del vídeo- i servidors de vídeo, és a dir, aparells amb un menú de programes audiovisuals -classes magistrals, per exemple- que es poden consultar a petició de l'usuari.
Dins el Pla de Comunicacions s'ha realitzat el cablatge del nou edifici Jaume I. És un cablatge de fibra òptica i parell trenat que permet fer arribar a qualsevol punt de l'edifici tots els serveis esmentats anteriorment.
Una novetat destacable de l'edifici Jaume I és la possibilitat de connectar, mitjançant un adaptador, un aparell de televisió a qualsevol de les rosetes de dades -les mateixes dels ordinadors. Això significa una novetat important si es té en compte que habitualment només es poden rebre senyals de televisió en punts especials -els denominats CATV. En total, aquest servei permet rebre vuit canals terrestres, onze canals satèl·lit i un canal intern.
En l'àmbit informàtic, el gran augment de velocitat en les línies entre edificis que aquest canvi ha provocat ha permès activar projectes que inclouen ordinadors de diferents ubicacions, com ara els següents:
La unió dels ordinadors de totes les seus de la biblioteca sota un únic servidor, formant una sola xarxa multiedifici.
La WWW (World Wide Web) de programes d'assignatures en què els estudis poden entrar els programes directament en format HTML i fer-ne el manteniment.
La possibilitat que des dels diferents serveis i departaments s'introdueixi directament la informació a la Web institucional.
Tot això combinat amb la posada en marxa d'un nou programari i un nou maquinari de servidor de la Web, que permet indexar-ne les pàgines i el contingut, amb què es facilita la recerca i s'obté un millor control de la seguretat.
Aquest curs s'ha dotat d'infrastructura informàtica i equipament l'edifici Jaume I, on fins al moment s'han instal·lat més de set-cents cinquanta ordinadors, quatre servidors, una trentena d'estacions de treball UNIX, el servidor del catàleg de biblioteca i quatre servidors Novell: un per a la gestió de tots els despatxos de l'edifici; un altre dedicat als ordinadors de les aules, inclosos els ubicats dins la biblioteca; un altre per a la gestió dels OPAC, el EDI i els ordinadors d'ús intern de totes les seves biblioteques i, finalment, un altre que dóna servei al Laboratori d'Economia Experimental.
La nova xarxa de la UPF es completa amb un nou programari de gestió, que ha permès realitzar estadístiques d'ús, detectar-ne possibles punts febles, fer-ne un manteniment preventiu i millorar el temps de resposta en cas d'avaria.
La millora de la xarxa interna de la UPF ha anat acompanyada d'una millora de la seva connexió exterior: la UPF s'ha connectat a la nova xarxa ATM de RedIris (gestor de la xarxa acadèmica espanyola) i ha pogut aprofitar la nova línia internacional amb les altres xarxes acadèmiques europees, de manera que actualment és molt més ràpid connectar-se a qualsevol altra universitat europea.
Integrades en tot aquest marc proporcionat per les noves possibilitats de les comunicacions, aquestes serien, a grans trets, les accions més importants portades a terme durant el curs:
Canvi del sistema de comunicació d'incidències a la Unitat d'Informàtica: s'han activat uns comptes de correu electrònic genèrics per a la Unitat d'Informàtica de cada edifici per tal que totes les incidències siguin comunicades per aquest mitjà. Això permet a l'usuari fer arribar a la Unitat d'Informàtica la seva problemàtica en qualsevol moment i a qualsevol hora, i també permet fer-ne un millor seguiment i control.
Proves pilot d'instal·lació del nou sistema operatiu Windows 95 a alguns ordinadors de la Universitat, amb la voluntat d'estendre'l a mesura que les condicions del maquinari i en programari a utilitzar ho vagin permetent.
Activació de comptes de correu electrònic per als representants i les associacions d'estudiants, així com per als estudiants provinents del programa Erasmus.
Ampliació del taller de premsa de l'edifici Rambla Amb l'increment de la memòria dels ordinadors i la instal·lació d'una nova impressora DIN A3 en color.
Implantació de connexió a Internet de lliure accés en alguns punts de les aules d'informàtica perquè els alumnes puguin practicar a qualsevol hora, així com d'un sistema que permet activar la resta d'ordinadors per fer aquest accés en determinades hores de classe sol·licitades i controlades pels professors.
Activació del sistema de targetes xip per treballar amb els quioscos Ariadna.
 
 
Gràfic. Estudiants: Consultes per tipus
 
 
 
PUBLICACIONS
 
PUBLICACINS PERIÒDIQUES
 
REVISTES
ÀGORA UPF
La revista institucional Àgora UPF, que va aparèixer per primera vegada el mes d'abril de 1996, s'ha publicat al llarg d'aquest curs en quatre ocasions. Concretament se n'han editat els números 3, 4, 5 i 6. Al mes d'abril de 1997, la revista es va presentar a la Mostra de Revistes Culturals. Sant Jordi 1997, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona.
 
REVISTA INTERNACIONAL
Durant el curs 1996-97 s'han publicat els dos primers números de la revista Internacional, una publicació de periodicitat trimestral que ofereix informació actualitzada de totes les accions que la UPF porta a terme en matèria internacional, des de programes d'intercanvi fins a convenis de col·laboració, entre d'altres. El nou programa europeu Sòcrates i els projectes de recerca de la UPF a Europa són els temes més destacats de les dues primeres edicions d'Internacional.
 
MEMÒRIES
El mes de setembre es va editar la memòria de la UPF corresponent al curs 1996-97, i també la videomemòria d'aquest mateix curs de totes les universitats catalanes, una producció en vídeo que resumeix, en catorze minuts, l'estat del sistema universitari català durant el curs 1996-97.
 
UPFLASH
Pel que fa a l'agenda d'activitats setmanal, aquest curs l'UPFlash s'ha editat en 33 ocasions, que fan un total de 160 números des de la seva aparició.
 
 
PUBLICACIONS JURÍDIQUES
El Diari Oficial de Disposicions de la UPF s'ha publicat una vegada al mes d'abril. Així mateix, s'han publicat el Reglament electoral de la Universitat Pompeu Fabra i el Reglament dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i el Nomenclàtor Oficial de la UPF.
 
 
LLIBRE D'ESTIL DE LA UPF
A finals de desembre de 1996 va sortir publicat, després de dos anys llargs de laboriós treball, el Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, amb el qual la UPF ha completat el procés de fixació del model de llengua iniciat dos anys abans amb la publicació de l'obra Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, aquesta nova publicació és en certa manera una continuació d'aquell primer treball, en la mesura en què es complementen en l'objectiu d'incidir positivament en la correcció, l'adequació i l'homogeneïtat de les comunicacions escrites de la Universitat.
El Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, que es compon de deu capítols i de dos apèndixs, s'estructura al voltant de dos grans eixos: d'una banda, la definició del model de llengua, mitjançant el tractament de qüestions lingüístiques i gramaticals que sovint són objecte d'errors o que poden tractar-se de més d'una manera; i, d'altra banda, la unificació dels principals aspectes formals de la presentació d'un text, mitjançant el tractament de qüestions de tipus convencional com ara l'ús de majúscules i minúscules, de cursiva o d'abreviacions, entre d'altres.
Els destinataris del Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra són tant el personal d'administració i serveis com el personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra que en l'exercici de les seves funcions institucionals (administració, docència o recerca) hagin de generar documentació escrita.
 
 
ALTRES PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
Al llarg del curs s'han reeditat diverses publicacions, entre les quals destaquen la Guia de l'Estudiant, els fullets amb els plans d'estudis de totes les diplomatures i llicenciatures, les Pautes per a la configuració del currículum, el fullet d'informació general i els fullets dels doctorats i màsters acadèmics editats amb motiu del Saló de l'Ensenyament, la Guía del Estudiante Extranjero, la guia Serveis i activitats per a la comunitat universitària i el desplegable Avantatges per a la comunitat universitària.
 
 
ALTRES PUBLICACIONS
COL·LECCIÓ JAUME CARESMAR
Dins la col·lecció Jaume Caresmar, editada conjuntament per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives i Eumo Editorial, s'han publicat els títols següents: Escrits polítics del segle XVIII. Tom I. Despertador de Catalunya i altres textos, de Joaquim Albareda; Escrits polítics del segle XVIII. Tom II. Documents de la Catalunya sotmesa, de Josep M. Torras Ribà; Memòries de Conrad Roure. Recuerdos de mi larga vida. Tom VII. La República en España (II). La crisis de la primera República, de Conrad Roure, i Escrits Polítics, de Jaume Collell.
 
COL·LECCIÓ SUNION
Durant aquest curs acadèmic aquesta col·lecció s'ha vist incrementada en dos volums més: Khadjí-Murat, de Lleó Tolstoi, traduïda per Victòria Izquierdo i Àngels Margarit (volum número 6) i La marquesa d'O i altres narracions, (volum número 7), traduïda per Feliu Formosa.
 
 
 
SISTEMES D'INFORMACIÓ
 
 
PUNT D'INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Durant aquest curs acadèmic, el Punt d'Informació a l'Estudiant ha atès 100.945 consultes. De mitjana, cada estudiant fa durant el curs setze consultes al Punt d'Informació a l'Estudiant.
 
GUIA DE SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
La Universitat Pompeu Fabra ha publicat una guia que inclou els programes, els serveis i les activitats de què poden disposar els estudiants, els professors i el personal d'administració i serveis. La guia es va distribuir, a l'inici del curs, a tots els membres de la comunitat universitària.
 
 
SERVEIS PERSONALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC
L'objectiu d'aquest servei és afavorir l'adaptació de l'estudiant al món universitari, tot facilitant-ne l'estabilitat personal i el rendiment acadèmic per optimitzar la formació global.
Durant el curs acadèmic 1996-97 s'hi han atès 330 consultes. El servei és a càrrec de la psicòloga Esther Jaulent i Iglésias.
 
LLENGÜES ESTRANGERES
La Universitat, en col·laboració amb institucions dedicades a l'ensenyament d'idiomes, ha ofert programes d'ensenyament d'anglès i de francès destinats a facilitar els coneixements necessaris perquè els alumnes es puguin desenvolupar en diferents situacions acadèmiques i professionals.
 
A. ANGLÈS
La Universitat va organitzar una prova de nivell d'anglès que, d'una banda, era una de les formes de superar l'assignatura Anglès, i, de l'altra, permetia accedir al programa d'anglès per a usos acadèmics (PAUA). La prova es va realitzar els dies 4, 5 i 6 de novembre de 1996.
Els cursos d'anglès, que incloïen tant el Programa d'Anglès per a Usos Acadèmics (PAUA) com el curs previ, han estat impartits a les institucions següents: ESADE-Escola d'Idiomes, Facultat d'Humanitats de la UPF, Institut d'Estudis Nord-americans i York House. Set dels grups van ser impartits durant el segon i el tercer trimestre del curs acadèmic, i dos, amb caràcter intensiu, durant el mes de juliol.
 
 
INFORMACIÓ I GESTIÓ ELECTRÒNICA
 
NOU CARNET
Coincidint amb la matriculació per al curs 1996-97 es va procedir al canvi del carnet universitari dels estudiants. Al llarg del curs s'ha anat substituint el carnet de la resta de la comunitat universitària, és a dir, dels professors i del personal d'administració i serveis.
El nou carnet de la UPF és una targeta amb xip electrònic incorporat, que a més de servir d'identificador permet realitzar diverses gestions, tant a la Universitat com a fora.
El carnet serveix per identificar-se a la Biblioteca o per obtenir un descompte especial en algun dels establiments inclosos a la llista dels avantatges per a la comunitat universitària.
Mitjançant les aplicacions financeres del carnet, es poden pagar les consumicions a la cafeteria, les fotocòpies o les despeses efectuades en establiments aliens a la Universitat.
Aquests pagaments són possibles perquè el carnet és també un moneder electrònic homologat (Visa Cash) i una targeta de dèbit estàndard (Visa Electron).
 
ARIADNA
L'Ariadna és el sistema electrònic d'informació i de gestió de la Universitat. En el marc d'aquest projecte cal destacar la col·locació, al mes de setembre, dels primers quioscos Ariadna a tot el campus.
Fins ara l'Ariadna es podia consultar des de tots els ordinadors de les aules informàtiques i des dels ordinadors de la Biblioteca, però aquests punts de consulta no permetien l'accés a Gestió. Gràcies a la instal·lació dels quioscos Ariadna i a les aplicacions pròpies de la UPF, a partir d'aquest curs es poden efectuar diferents tràmits, com ara consultar l'expedient acadèmic, demanar les notes obtingudes en cada avaluació, sol·licitar certificats, realitzar les inscripcions a les activitats culturals o esportives.
L'índex de consultes realitzades a través dels quioscos ha estat molt satisfactori, amb una mitjana de 2.200 entrades mensuals a l'opció de Gestió.
L'Ariadna informa i facilita les gestions de molts tràmits a través de les tres opcions d'accés: l'Ariadna Gestió, Diari Electrònic (DIE) i l'Ariadna Informació.
Ariadna Gestió:
S'hi accedeix únicament des dels quioscos, i cal una identificació prèvia que proporciona el carnet de la UPF. L'Ariadna Gestió permet realitzar la majoria dels tràmits i de les gestions relacionades amb la Universitat.
Diari Electrònic (DIE):
El DIE és una publicació setmanal que facilita informació sobre l'actualitat a la UPF. Disposa d'un apartat amb totes les activitats previstes per a la setmana.
Ariadna Informació:
Dóna informació sobre la Universitat a tota la comunitat universitària.
En el marc del projecte Ariadna, a finals del curs s'han col·locat unes cartelleres electròniques que ofereixen la informació sobre les activitats del dia a cada edifici. La seva missió és la d'actuar com a recordatori de les diferents activitats, docents o no, que tenen lloc cada dia a cada edifici.
Aquestes cartelleres estan situades a l'entrada de cada edifici i al bar.
 
LA WEB DE LA UPF
Al mes de gener, la Universitat va posar a la xarxa Internet una nova web per difondre informació a tot el món.
La nova web té una estructura innovadora que segueix la premissa d'atenció personalitzada que ha caracteritzat la UPF des dels inicis.
Aquesta web representa també un nou sistema de treball on tota la comunitat universitària ha començat a introduir-hi informació per tal d'oferir al món una informació fidedigna i actualitzada.
Des de la posada en marxa de la nova web, el servidor WWW ha tingut una mitjana de 5.200 connexions diàries.
 
PREMSA
Al llarg del curs s'han incrementat les relacions amb els mitjans de comunicació amb l'objectiu de difondre entre la societat tota l'activitat institucional, de docència i de recerca, de la UPF.
La connexió amb els mitjans de comunicació s'ha realitzat mitjançant la tramesa de comunicats de premsa, l'organització de conferències de premsa, les visites de periodistes al campus, l'elaboració de dossiers de premsa especialitzats i l'assistència personalitzada als periodistes en la cobertura dels actes o de les presentacions als quals van assistir durant el curs.
 
 
Gràfic. Estudiants: Llengües estrangeres