Consell Social

Organització i funcionament > Consell Social


 


El Consell Social de la UPF

El Consell Social és l'òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat, i el que vetlla pel bon ús dels recursos que hi aporta la ciutadania, provinents del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

La seva activitat se centra en un pla anual d'actuacions i en l'exercici, amb caràcter decisori, de les funcions atorgades per la legalitat vigent en matèria de programació i gestió, d'economia, pressupost i patrimoni i de comunitat universitària.

Enguany, però, hem hagut de lamentar la pèrdua de la senyora Mercè Sala i Schnorkowski, que n'ha estat la presidenta des del maig del 2004 fins al 7 de maig del 2008, data del seu trist decés.

Aquesta memòria d'activitats esdevé, doncs, testimoni del seu projecte -i homenatge-, així com de lideratge d'una admirable capacitat de treball i entranyable personalitat, tenaç en la seva vocació de servei públic i de col·laboració institucional.

Activitats

Durant el curs acadèmic 2007-2008, el pla d'actuacions del Consell Social de la UPF s'ha centrat en els eixos següents:

•  Aprovació del pressupost 2008 i dels comptes de l'exercici 2007.

•  Desenvolupament dels mecanismes de connexió amb l'entorn.

•  Promoció de les polítiques d'optimització de recursos i d'avaluació d'eficiències.

•  Adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials.

•  Optimització de la inserció laboral dels graduats.

•  Promoció i reconeixement de la institució universitària.

Connexió amb l'entorn

El Fòrum Social i Empresarial és un òrgan assessor del Consell Social de la UPF, creat l'any 2005. Hi participen empreses i institucions que ocupen els titulats de la Universitat i que col·laboren en la transferència de tecnologia i de coneixement. Durant aquest curs, s'ha reunit en dues sessions plenàries.

A la primera reunió, al mes de juliol del 2007, es va debatre sobre les competències dels graduats i es va acordar la creació de tallers competencials i d'un premi a la iniciativa i a la capacitat empresarial.

A la segona, al mes d'abril del 2008, es va tractar de la relació entre universitat i empresa a l'entorn del Districte [email protected] i de la participació en l'adaptació de la UPF a l'EEES i en l'enquesta d'avaluació institucional de l'Associació Europea d'Universitats.

També s'hi van presentar els resultats del sisè estudi d'inserció dels graduats; el taller pilot en competències directives, organitzat per Deloitte i La Caixa, i la convocatòria del premi UPFEmprèn, patrocinat per la Fundació Banc Sabadell.

Durant aquest curs, s'ha publicat el llibre La seguridad comprometida, que recull les ponències de la Jornada d'aquest consell sobre seguretat internacional, i l'obra Cinquanta-una veus trenquen el silenci, fruit d'una investigació sobre les vivències en l'època franquista dels assistents a les Aules de la Gent Gran, que també ha comptat amb la col·laboració del Consell Social de la UPF.

Aquest consell ha participat en la realització del XXIV Congrés Nacional de Joves Empreses, organitzat per l'Associació d'Estudiants Jove Empresa Fabra al mes de novembre del 2007, i de l'Iberoamerican Leadership Congress 2008, organitzat per l'Associació Internacional d'Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials al mes de març del 2008.

Així mateix, ha contribuït a la realització de l'informe d'activitats en l'àmbit internacional de l'Associació d'Estudiants per a les Nacions Unides. I també ha col·laborat en el desenvolupament de l'Associació d'Antics Alumnes de la UPF i amb una nova convocatòria dels ajuts per a projectes solidaris de la comunitat universitària, en el marc de la plataforma UPF Solidària.

Anar a l'inici del document

Recursos i avaluació

Durant el curs 2007-2008, el Consell Social ha col·laborat amb l'equip de govern de la Universitat en el desplegament estratègic del Grup UPF, de la Política Científica i de Recursos Humans, així com en el Pla pel Multilingüisme i la configuració dels nous campus universitaris.

Amb la incorporació dels consells socials catalans a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, aquest consell ha contribuït al creixement d'aquesta associació i a la realització del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, publicat al mes de juny del 2008.

De la seva activitat competencial en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial en donen compte els acords annexos. Però, cal destacar la col·laboració en la formalització dels nous acords pluriennals amb la Generalitat de Catalunya en matèria de finançament i d'infraestructures universitàries.

Els membres d'aquest consell, juntament amb representants del Fòrum, han participat en l'avaluació estratègica institucional de l'Associació d'Universitats Europees.

El Consell també ha sancionat, d'acord amb la normativa vigent, els processos d'avaluació i de reconeixement de l'activitat docent i de recerca, tutelats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Adaptació de l'oferta docent i inserció dels graduats

El Consell Social i els membres del Fòrum participen en la definició, la programació i la implantació dels nous estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Enguany, el Consell ha publicat el sisè estudi d'inserció dels graduats de la UPF, amb la incorporació d'una nova anàlisi per al seguiment de la carrera professional, així com el primer estudi sobre les competències dels titulats universitaris.

Ha col·laborat també en la diada de l'UPFeina i en el projecte UPFEmprèn, i ha fet el seguiment puntual de l'activitat de l'Oficina d'Inserció Laboral de la UPF.

Així mateix, ha contribuït a la realització d'una nova edició de l'estudi d'inserció dels graduats del sistema públic català i de la jornada sobre bones pràctiques en la inserció dels titulats de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Promoció i reconeixement institucionals

Durant aquest curs acadèmic, el Consell Social ha convocat la primera edició del premi a la capacitat i a la iniciativa empresarial, el premi UPFEmprèn, adreçat a estudiants, graduats i postgraduats.

També ha convocat la segona i la tercera edició, respectivament, dels premis a la Qualitat en la Docència i a la Transferència de Coneixement, adreçats al personal docent i investigador de la Universitat.

Ha donat suport a la realització del primer estudi de gènere de la comunitat universitària, al nou Pla pel Multilingüisme, a les activitats de commemoració de l'Any de la Igualtat i del desè aniversari del Departament de Traducció i Filologia.

Al mes d'abril del 2008, també va col·laborar en l'homenatge a l'advocat Josep Maria Pons i Guri, amb motiu de la donació d'una valuosa col·lecció de llibres de dret català dels segles XVI al XIX a la Biblioteca de la Universitat.

Així mateix, ha participat en la celebració anual dels actes de graduació dels titulats de grau, postgrau i doctorat de la UPF.

En general, ha donat suport i ha promogut totes les iniciatives i els projectes de millora de la projecció institucional com, per exemple, els programes específics per a estudiants estrangers i les anàlisis de “bones pràctiques” en matèria de “fundraising”, de transferència de coneixement o fidelització dels “alumni”, entre d'altres.

Anar a l'inici del document

 

Principals acords

PRESSUPOST I APROVACIÓ DE COMPTES

Acord de 29 de novembre del 2007 pel qual s'aprova el compte general i els comptes anuals de l'exercici pressupostari 2006 de la UPF, així com del dictamen d'auditoria de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Acord de 29 de novembre del 2007 pel qual s'aprova la proposta d'acord entre el Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i la Universitat Pompeu Fabra, relatiu al finançament d'aquesta universitat per a l'exercici 2007.

Acord de 20 de desembre del 2007 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2008.

Acord de 20 de desembre del 2007 pel qual s'aprova el pressupost i el pla d'actuacions del Consell Social corresponent a l'exercici 2008.

 

TEMES ECONÒMICS GENERALS I PATRIMONIALS

Acord de 26 de setembre pel qual es ratifica l'actuació del rector de la Universitat d'autorització de la pròrroga de la concessió administrativa a la Generalitat de Catalunya de l'ús de l'immoble situat al carrer Marc Aureli, 22-36 de Barcelona i de noves pròrrogues pel temps màxim estipulat, fins al 31 de maig del 2009.

Acord de 24 d'octubre del 2007 pel qual s'autoritza l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2007-2008), per a la digitalització de part del fons cedit per la Cambra de Comerç de Barcelona a la Universitat.

Acord de 21 de novembre pel qual s'aprova l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2008-2009), per a la contractació dels serveis professionals per a l'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat.

Acords de 21 de novembre d'aprovació dels expedients de despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament del Conjunt Instrumental, del Cor i de l'Aula de Teatre de la Universitat.

Acord de 29 de novembre del 2007 pel qual s'aprova la modificació, en el moment de la revisió, del tipus d'interès del préstec hipotecari subscrit pel Consorci Escola Superior de Comerç Internacional, en les condicions de la proposta presentada.

Acord de 29 de novembre del 2007 pel qual s'aprova, en relació amb les obres de remodelació al campus del Mar, la despesa pluriennal per al finançament de les obres a l'edifici Dr. Aiguader, mitjançant conveni de col·laboració entre l'IMAS, la UAB i la UPF.

Acord de 29 de novembre del 2007 pel qual s'aprova, en relació amb els actes de transmissió de part del dret de superfície de la finca de Ca l'Aranyó a l'Institut Català de Finances-Equipaments, l'oferta presentada per part de l'ICF Equipaments SAU per a la construcció dels nous edificis del Campus de la Comunicació de la Universitat i la seva posterior explotació mitjançant arrendament a la Universitat. Així mateix, l'aprovació de la transmissió a l'ICF Equipaments, SAU d'una part indivisa corresponent a una quota del dret de superfície constituït sobre la finca atorgada per la Societat Privada Municipal 22 ARROBA BCN, S.A., per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona a la Universitat.

Acord de 29 de novembre del 2007 d'autorització al rector per als actes necessaris per a la concessió administrativa de l'ús privatiu de l'edifici Rambla a la Fundació privada Elisava Escola Universitària.

Acord de 29 de novembre del 2007 pel qual s'aprova la participació de la Universitat al Patronat de la Fundació privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Acord de 29 de novembre del 2007 d'autorització al rector per transferir l'aprofitament urbanístic qualificat com a residencial al Pla General Metropolità vigent al Consorci de la Zona Franca ( 9.435 m² de sostre, de les finques dels edificis Rambla i Mercè).

Acord de 12 de març del 2008 pel qual s'aprova l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de manteniment de la xarxa de telecomunicacions (veu i dades) de la Universitat.

Acord de 12 de març del 2008 d'aprovació de les tarifes de l'Oficina d'Inserció Laboral per a l'any 2008.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aprova la contribució al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb una aportació de 6.000 euros.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aprova la proposta de creació d'un institut de recerca mixt CSIC-UPF en Biologia Evolutiva (IBE), així com del conveni que el regulava.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aprova la desafectació de béns de domini públic, relativa a equipaments científics de la Universitat, així com l'autorització perquè el rector en faci l'alienació.

Acord de 20 de maig del 2008 d'aprovació de l'autorització al rector a constituir la societat limitada Qgenomics, SL i a negociar el percentatge de participació de la UPF en el capital social de l'empresa en concepte de transferència de tecnologia.

Acord de 20 de maig del 2008 d'autorització al rector per adquirir una participació de l'empresa BMAT Licencing SLU, en els termes del contracte de transferència tecnològica de 26 de juny del 2006.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de la transmissió d'un percentatge de la participació de la Universitat a l'Agrupación SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE, a favor de la Universitat de Còrdova, que s'hi incorpora com a soci.

Anar a l'inici del document

PREUS DE LA MATRÍCULA

Acord de 26 de setembre del 2007 pel qual s'aproven els preus dels màsters oficials per al curs 2007-2008.

Acord de 26 de setembre del 2007 pel qual s'aprova la distribució dels preus dels cursos, seminaris o activitats de formació dels nous estudis de doctorat i dels programes de doctorat, segons el Reial Decret 778/1998, per al curs 2007-2008.

Acord de 26 de setembre del 2007 pel qual s'aproven els preus de la matrícula d'estudis propis de la UPF per al curs 2007-2008.

Acords de 12 de març i de 20 de maig del 2008 pels quals s'aproven els preus de la matrícula d'estudis propis de la UPF per al curs 2008-2009.

Acord de 12 de març del 2008 pel qual s'aproven els preus de la matrícula dels Cursos d'Estiu de l'any 2008.

Acord de 12 de març del 2008 pel qual s'aproven les tarifes del Programa d'Estudis per a Estrangers (PEE) per al curs acadèmic 2008-2009.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aproven els preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) per al curs 2008-2009.

 

PROGRAMACIÓ

Acords de 27 de setembre i de 29 de novembre del 2007 d'aprovació de la proposta de programació dels programes oficials de postgrau/màsters de la Universitat per al curs 2008-2009.

Acord de 29 de novembre del 2007 i de 20 de maig del 2008 d'aprovació de la proposta de programació d'ensenyaments de grau de la Universitat i dels seus centres adscrits per al curs 2009-2010.

 

ESTUDIANTS

Acords de 22 d'octubre i de 19 de novembre del 2007 i de 12 de febrer, 13 de maig i 29 de juliol del 2008, de resolució de les sol·licituds de permanència dels estudiants.

Acord de 15 de maig del 2008 de modificació de la normativa de permanència dels estudiants en els estudis de màster oficial de postgrau.

Anar a l'inici del document

RECURSOS HUMANS

Acords de 26 de setembre, de 24 d'octubre, 21 de novembre i de 19 de desembre del 2007 i de 12 de març del 2008 pels quals s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i les despeses que comporten.

Acords de 21 de novembre i de 19 de desembre, pels quals s'aproven els complements addicionals per mèrits docents de docència i de gestió i per mèrits de recerca del professorat de la UPF.

Acord de 20 de desembre del 2007 de ratificació de l'informe favorable de la Comissió Econòmica i de Promoció, de 19 de desembre del 2007, relatiu al V Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les universitats públiques catalanes.

 

ALTRES

Acords de 27 de setembre del 2007 i de 20 de maig del 2008 pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social, dels seus representants al Consell de Govern i al Jurat de Selecció de Becaris de la Universitat.

Acord de 27 de setembre pel qual s'aprova la proposta de creació de l'Institut de Cultura com a institut universitari de recerca propi de la Universitat.

Acord de 20 de maig del 2008, pel qual s'acorda elevar a la comissionada d'Universitats i Recerca les propostes per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.

Acord de 20 de maig del 2008, pel qual s'aproven els premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència i a la Transferència del Coneixement, adreçats a professors i investigadors, i a la iniciativa i a la capacitat empresarial, adreçat a estudiants, graduats i postgraduats de la UPF.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aprova la modificació de la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació, amb la seva segregació en dues facultats, la de Ciències Polítiques i Socials i la de Comunicació.

Acord de 20 de maig del 2008 pel qual s'aprova la modificació de la denominació de l'Escola de Disseny Elisava, que passa a denominar-se ELISAVA Escola Superior de Disseny.

Anar a l'inici del document

 

 

Composició

Plenari

Mercè Sala Schnorkowski, presidenta (fins al 7 de maig del 2008)
Núria Basi Moré, presidenta (des del 25 de juny del 2008)

Josep Eladi Baños Díez
Ricard Boix Junquera
Jordi Bonet i Agustí
Jordi William Carnes i Ayats (des de l'11 de juny del 2008)
Carles Castells Oliveres
Albert Font Tarrés (des del 7 de maig del 2008)
Ramon Maseda Puga (fins al 7 de maig del 2008)
Tomàs de Montagut i Estragués
Josep Joan Moreso i Mateos, rector
Conxa Oliu i Creus
Maravillas Rojo Torrecilla (fins a l'11 de juny del 2008)
Marc Sanjaume Calvet (fins al 3 d'octubre del 2007)
Rosa Sans Amenós
Janet Sanz Cid (des del 3 d'octubre del 2007 fins al 7 de maig del 2008)
Josep Tarradas Faja
Anna Teixidor Oliva (des del 7 de maig del 2008)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2007-2008 el Ple s'ha reunit set vegades.

 

COMISSIONS

Comissió Acadèmica

Carles Castells Oliveres, president
Josep Eladi Baños Díez
Jordi Bonet Agustí
Jaume Casals Pons
Albert Font Tarrés (des del 7 de maig del 2008)
Josep Jofre i Santamaria
María Morrás Ruiz-Falcó
Valentí Pedrosa Rius
Marc Sanjaume Calvet (fins al 3 d'octubre del 2008)
Ferran Sanz Carreras
Janet Sanz Cid (des del 3 d'octubre del 2007 fins al 7 de maig del 2008)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2007-2008 la Comissió s'ha reunit sis vegades.

Comissió Econòmica i de Promoció

Conxa Oliu Creus, presidenta
Ricard Boix Junquera
Tomàs de Montagut i Estragués
Jaume Guillamet Lloveras
Ramon Maseda Puga (fins al 7 de maig del 2008)
Rosa Sans Amenós
Daniel Serra de la Figuera
Josep Tarradas Faja
Anna Teixidor Oliva (des del 7 de maig del 2008)
Pelegrí Viader Canals
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2007-2008 la Comissió s'ha reunit set vegades.

 

 

Anar a l'inici del document