Funcions per Ómbit

Àmbit
Promoció de la Recerca

  • Dinamitzar la participació del PDI en programes de recerca, assessorar-lo sobre les oportunitats de finançament i orientar-lo sobre la millor estratègia.
  • Fer seguiment i conèixer les línies de recerca i de producció científica dels grups de recerca.
  • Participar activament en l'elaboració de propostes.

Àmbit
Projectes de Recerca

  • Assessorar el personal docent i investigador i investigador i facilitar-li la participació en programes de recerca.
  • Difondre i promoure les diferents convocatòries per a la realització de projectes i incorporació de personal de les administracions autonòmiques, nacionals i europees, actuant com a interlocutor amb les entitats finançadores.
  • Assessorar i coordinar els gestors de projectes que actuen en el marc dels grups de recerca per afavorir sinergies entre aquests i els serveis de la Universitat.
  • Proposar canvis dels processos i circuits interns de gestió dels projectes de recerca fomentant la millora contínua.

Àmbit
Administració i
Gestió de Recursos

  • Coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts de recerca i transferència de coneixement.
  • Gestionar els contractes amb empreses i institucions i coordinar el procés dels ajuts en formació de personal investigador.
  • Assessorar els diferents gestors i usuaris que interactuen en aquests processos.