Ajuts doctorals

Els ajuts de formació de personal investigador es divideixen en:

 

  • Beques predoctorals: beques per la realització del doctorat amb la finalitat de promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora.

  Estatals(*)   FPU (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

  Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (abans FPI)  (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

  FIS (Instituto de Salud Carlos III) - Formació en investigació en salut
  Autonòmiques(*)   FI (AGAUR)
  Altres

  Beques Obra Social "La Caixa"

  Altres beques predoctorals

 

(*) Informació general per les beques convocades per l'Administració:

Condicions generals
Són beques de quatre anys de durada (tres anys en el cas de les FI). El becari ha d'incorporar-se a un departament a través d'un grup de recerca i col·laborar en un projecte de recerca. La dedicació ha de ser exclusiva i implica incompatibilitat amb altres contractes o beques. Es tracta de retribucions econòmiques mensuals (que varien en funció del tipus de beca).

Els becaris formen part del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Pompeu Fabra en qualitat de formació i tindran els mateixos drets i deures que la resta de PDI.

La Universitat no té l'obligació de formalitzar un contracte en finalitzar la beca.

Requisits de participació

  • Estar en possessió de titulació superior.
  • Estar matriculat en un programa de doctorat o en un màster oficial que pugui conduir al doctorat de qualsevol universitat estatal (per a beques del Ministeri) o autonòmica (per a beques de la Generalitat de Catalunya). 
  • Tenir una nota mitjana d'estudis igual o superior a 1,60 per a beques estatals o igual o superior a 1,50 per a les autonòmiques (en l'escala d'1 a 4).

 

 

  • Beques postdoctorals (anar a: Beques postdoctorals-Incorporació de personal): l'objectiu d'aquests ajuts és promoure i facilitar el perfeccionament de doctors que han finalitzat la seva formació de tercer cicle perquè puguin desenvolupar un treball de recerca que completi la seva etapa de formació en centres altament competitius en l'àrea científica del candidat.