2005-2006

Intercampus (9995)


Tècniques de Redacció Acadèmica(82816) 


Objectius

1. Millorar les capacitats d'expressió escrita dels estudiants i incrementar la qualitat (claredat, síntesi, organització) dels textos que produeixin en totes les assignatures.

2. Analitzar i reflexionar sobre la comunicació escrita especialitzada, com a procés cognitiu, des de la comprensió del context cultural fins a les estratègies mentals de planificació, textualització i revisió de textos.

3. Practicar i desenvolupar diverses tècniques d'escriptura per resoldre les situacions més corrents de redacció acadèmica.

4. Descriure i analitzar les característiques dels gèneres acadèmics (treballs, exàmens, monografies, comentaris, apunts).

5. Incrementar el grau de consciència sobre l'acte d'escriptura i el grau de control sobre la composició.

Programa

1. El procés de composició

Autoanàlisi del procés personal de composició. La recerca sobre l'escriptura: característiques de la conducta experta i de l'aprenent; processos cognitius de composició. Escriure com un acte complex compost de planificació, textualització i revisió. 

2. La planificació

Els subprocessos inclosos en la planificació: la representació de la tasca, la formulació de propòsits i de plans, la generació d'idees, fer esquemes, Tècniques: anàlisi del lector, elaborar un projecte de text, pluja d'idees, expansió de mots clau, esquemes de recerca d'informació. 

3. La textualització

L'estructura del text. La construcció dels paràgrafs. Tècniques: marcadors textuals, regles d'economia i claredat, la cohesió. 

4. La revisió

Característiques de la conducta experta i aprenent de revisió. Tècniques d'autorevisió i de corevisió. Qüestionaris i pautes. La conversa amb corevisors. 

5. La redacció moderna

Llegibilitat lingüística i tipogràfica. Llenguatge planer: escriptura, democràcia i ciència. Recursos retòrics per atraure lectors. 

6. El resum

Tècniques de lectura i selecció de la informació. El subratllat i l'esquema. Tipus d'esquemes. L'abstract de les revistes especialitzades. 

7. L'examen (I)

Tipus d'examen i estratègies d'estudi corresponents. L'anàlisi dels enunciats. L'examen de resposta múltiple: mecànica de les preguntes i criteris quantitatius. 

8. L'examen (II)

L'examen de respostes breus: tècniques de síntesi i de definició de conceptes. L'examen de resposta llarga: estructuració dels continguts i distribució del temps. Estil expositiu i estil assagístic. 

9. El comentari de textos (periodístics, literaris, jurídics, científics, etc.)

La recensió d'un llibre: procediments i parts. Objectivitat i subjectivitat. La ressenya i la crítica. 

10. El treball acadèmic.

Organització personal i pla de treball. Títol, estructuració i índex. Redacció d'objectius. Convencions tipogràfiques i de presentació. Cites i bibliografia. 

11. La retòrica contrastiva.

Diferències intralingüístiques i interlingüístiques entre gèneres acadèmics, en el marc de la Unió Europea i dels programes d'intercanvi d'estudiants. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

Manuals bàsics:
Battaner Arias, Paz; Atienza Cerezo, Encarna; López Ferrero, Carmen i Pujol Llop, Mario (2001). Aprender y enseñar: La redacción de exámenes. Madrid: Antonio Machado Libros.
Cassany, Daniel (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. Versió castellana: La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995.
Bordons, Glòria; Castellà, Josep M. i Costa, Elisabet (1998). TXT. La lingüística textual aplicada al comentari de textos. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
Coromina, Eusebi; Casacuberta, Xavier i Quintana, Dolors (2000). El treball de recerca. Procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo.
Creme, Phyllis i Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa (Original: Writing at University. A Guide for Students. 1997. Filadèlfia: Open University Press).
Serafini, M. Teresa (1993). Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós, 2a edició (Original: Come si fa un tema in classe. Milà: Bompiani, 1985).

Webs:
www.carbijsci.org/epub1 MARI MUTT, José A. (2001) Manual de Redacción Científica. Departamento de Biología. Universidad de Puerto Rico.
http://plainlanguagenetwork.org/Organizations/index.html Plain Language en EEUU.
http://www.gencat.es/justicia/llengua/ Generalitat de Catalunya.
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/index.html Guia de comunicació eficaç Servei de llengua catalana UAB.
http://owl.english.purdue.edu/ OWL Online Writing Lab Purdue University.

Darrera actualització 24-11-2010
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona