TEMES DE GESTIÓ I DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

 

 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

 

L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és aprofundir en alguns aspectes concrets de l'anàlisi de polítiques públiques i de la gestió dels serveis públics. El tema principal que s'aborda és la descentralització de les polítiques socials. Aquest tema general es tracta des d'un punt de vista teòric i empíric, amb un èmfasi particular en la política sanitària.

 

En el pla teòric, s'analitzaran les principals teories de la ciència política i de l'economia política sobre les causes i les conseqüències de la descentralització del poder de govern de la política social. A més, es definiran els diferents processos de descentralització del sector públic, tant els de naturalesa macropolítica (devolució de poders, formació d'estats federals) com els que s'inclouen dins la microgestió pública (descentralització institucional, contractació externa de serveis).

 

Des d'un punt de vista empíric, s'analitzaran els principals processos de descentralització de l'estat de benestar en els països europeus, a Espanya i a Catalunya. L'objectiu general és comprovar en quina mesura l'evolució de les polítiques socials en els estats descentralitzats compleix les expectatives teòriques sobre els avantatges i els inconvenients de la descentralització del poder. En concret, les qüestions teòriques principals que s'aborden des d'una perspectiva empírica es refereixen a les conseqüències de la descentralització sobre l'evolució de la despesa social, sobre l'efectivitat i sobre l'equitat.

 

 

TEMARI DE LES SESSIONS TEÒRIQUES

 

Tema 1. LA DESCENTRALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE BENESTAR A EUROPA: INTRODUCCIÓ

1.1. La descentralització com a innovació organitzativa i política: determinants principals.

1.2. Tipus de polítiques de descentralització: devolució de poders, desconcentració administrativa, descentralització institucional i contractació externa.

1.3. La descentralització de la política social a Espanya, a França i a Itàlia: processos de regionalització.

 

Tema 2. CONSEQÜÈNCIES DE LA DESCENTRALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE BENESTAR: DEBATS TEÒRICS PRINCIPALS

2.1. Les teories polítiques contemporànies sobre les conseqüències de la descentralització: minories intenses, regles de decisió i capital social.

2.2. Descentralització i economia política: hisenda pública, el federalisme fiscal i l'economia de les organitzacions.

2.3. El desenvolupament econòmic i polític comparat: el debat internacional actual sobre les conseqüències de la descentralització en els països menys desenvolupats.

 

Tema 3. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA DESCENTRALITZACIÓ EN LA PRÀCTICA: EL CAS CATALÀ EN PERSPECTIVA COMPARADA

3.1. Descentralització i efectivitat política: l'evolució dels resultats de la descentralització.

3.2. Descentralització i equitat: el problema de l'assignació de recursos.

3.3. Descentralització i qualitat de la democràcia: receptivitat, control polític, participació i capacitat de resposta del sector públic a les necessitats dels ciutadans.

 

 

TEMARI DE LES SESSIONS PRÀCTIQUES

 

I. LES POLÍTIQUES DE DESCENTRALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: DETERMINANTS I TIPUS PRINCIPALS

1. Opcions principals de descentralització de la política sanitària a Catalunya: el cas de l'atenció primària.

 

II. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA DESCENTRALITZACIÓ: MODELS TEÒRICS

2. Regles de decisió, intensitat de preferències i democràcia en els estats descentralitzats: el cas del finançament autonòmic.

3. Descentralització, despesa social i dimensions del sector públic: el debat sobre la hipòtesi del Leviatan.

4. Federalisme asimètric: conseqüències sobre l'efectivitat política i sobre l'equitat.

 

III. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA DESCENTRALITZACIÓ: AVALUACIÓ DE RESULTATS

5. La construcció d'un índex d'efectivitat: el cas català en perspectiva comparada.

6. L'Escala de Rendiment Andalusa: avaluació de la gestió dels hospitals i incentius al desempenyorament.

 

 

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

 

L'examen final representarà el 50% de la qualificació total, i les pràctiques, l'altre 50%.

 

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

BLANCO, C. "La descentralización: un proceso de transformación integral". Gobernabilidad y desarrollo democrático en América Latina y el Caribe. Nova York: PNUD, 1996.

 

EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO AUTONÓMICO. "15 años de experiencia autonómica: Un balance". Informe España 1996. Una interpretación de su realidad social. Madrid: Fundación Encuentro. Pàg. 386-576 y Anexo Estadístico, 1997.

 

INSTITUT D'ESTUDIS AUTONÒMICS. Seminario sobre la Distribución entre las Comunidades Autónomas de los Recursos Públicos de la Sanidad. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992.

 

LEVI, M. (ed.) "Special sections: Critique of Robert Putnam's Making Democracy Work". Politics and Society, 24, 1. 1996.

 

LÓPEZ I CASASNOVAS, G.; CORONA I RAMÓN J. F.; FIGUERES I MARIMONT, H. Estudi del sistema de finançament autonòmic de la sanitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992.

 

MENY, I; WRIGHT, V. Centre-Periphery Relationships in Western Europe. Londres: Allen and Unwin, 1985.

 

PUTMAN, R. D.; LEONARDI, R.; NANETTI, R. Para hacer que la democracia funcione. Caracas: Garac, 1993.

 

RHODES, R. A. W.; WRIGHT, V. Tensions in the Territorial Politics of Western Europe. Londres: Frank Cass & Company, 1987.

 

RICO, A. "¿Es la descentralización sanitaria una reforma deseable? Expectativas teóricas y experiencia comparada". Reformas sanitarias y equidad. Madrid: Fundación Argentaria, 1997.

 

RICO, A. "Aspectos redistributivos de la financiación sanitaria regional". Las políticas redistributivas. Madrid: Fundación Argentaria/Editorial Visor, 1997. Pàg. 291-296 i 299-326.

 

SAROTI, G. Teoría de la democracia. Madrid: Alianza Universidad, 1989.