1996-1997

Diplomatura en Relacions Laborals (3021)


Dret Constitucional (11428) 


Tema 1. El concepte jurídic d'estat

Les característiques diferencials de l'organització estatal. L'ordenament jurídic. El poble. El territori. L'aparell de govern.

Tema 2. El concepte de constitució. Constitució i constitucionalisme

Origen del constitucionalisme. Evolució del contingut i del valor de les constitucions en el constitucionalisme espanyol. El concepte de constitució. La Constitució com a norma suprema, com a norma d'eficàcia directa i com a norma sobre les fonts del dret. La garantia jurisdiccional de la supremacia de la Constitució: naturalesa del Tribunal Constitucional (remissió). La reforma de la Constitució. El dret d'excepció.

Tema 3. L'estat social i democràtic de dret (I): l'estat de dret

El caràcter normatiu dels valors i principis constitucionals de l'Estat. L'estat de dret: a) les tècniques que asseguren la subjecció de l'Estat al dret; b) la divisió de poders en la Constitució (remissió); c) els drets i les llibertats: classificació (remissió).  

Tema 4. L'estat social i democràtic de dret (II): l'estat democràtic

El principi de la sobirania popular. El principi del pluralisme polític. El règim electoral. El règim jurídic dels partits polítics. Els mecanismes de democràcia directa.  

Tema 5. L'estat social i democràtic de dret (III): l'estat social

a) Els valors superiors de justícia, d'igualtat i la clàusula de transformació de l'article 9.2 de la Constitució; b) els drets i principis rectors que exigeixen i orienten la intervenció sòcio-econòmica de l'Estat en sentit social; c) els mecanismes d'intervenció econòmica de l'Estat.  

Tema 6. Els òrgans constitucionals de l'Estat i les seves funcions

La Corona. El Govern: composició i funcions. L'administració pública: principis constitucionals d'organització i funcionament. Les Corts Generals: composició i funcions. El poder judicial: organització i funcions. El ministeri fiscal. El Consell General del Poder Judicial.

Tema 7. La jurisdicció constitucional

El Tribunal Constitucional: composició, organització i funcionament. Els procediments constitucionals.  

Tema 8. El sistema constitucional de les fonts de l'ordenament jurídic (I)

Valor normatiu i eficàcia directa de la Constitució espanyola. Els tractats internacionals i el dret comunitari. La llei estatal i la llei autonòmica. Les lleis orgàniques.

Tema 9. El sistema constitucional de les fonts de l'ordenament jurídic (II)

Les disposicions del Govern amb força de llei: el decret llei i el decret legislatiu. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional. La posició constitucional del reglament administratiu. Altres fonts de l'ordenament.

Tema 10. L'organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes

Els principis d'autonomia, unitat i solidaritat. El sistema de distribució de competències: el significat de la doble llista i la clàusula residual: especial consideració de les competències de les comunitats autònomes en matèria laboral. Els òrgans autonòmics d'autogovern: especial consideració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 11. Els drets i les llibertats (I)

Titularitat, eficàcia, límits i criteris d'interpretació dels drets i les llibertats. El sistema de garanties: les garanties jurisdiccionals. El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.Tema 12. Els drets i les llibertats (II)
Especial consideració de: a) el dret a la igualtat; b) el dret a la tutela judicial; c) la llibertat sindical; d) el dret de vaga.

Tema 12. Els drets i les llibertats (II)

Especial consideració de: a) el dret a la igualtat; b) el dret a la tutela judicial; c) la llibertat sindical; d) el dret de vaga.

Bibliografia

A banda de les lectures de dret constitucional elaborades per l'àrea de Dret Constitucional, la bibliografia que s'aconsella, amb caràcter bàsic, és la següent:

Com a Manuals generals sobre la Constitució espanyola :

Aja; Carrillo; Albertí. Manual de Jurisprudencia Constitucional. Madrid: Civitas, 1990. Vol.1.

Albertí; Aja; Font; Padrós; Tornos. Manual de Dret Públic de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1993.

Aparicio Pérez, M.A. Introducció al sistema polític i constitucional espanyol. Barcelona: Ariel, 1992.

Fossas Espadaler, E.; Pérez Francesch, J.L. Lliçons de dret constitucional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.

López Guerra; Espín Templado; García Morillo; Pérez Tremps; Satrústegui. Derecho Constitucional. Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado.

València: Tirant lo Blanc, 1992. Vol. 2.

López Guerra; Espín Templado; García Morillo; Pérez Tremps; Satrústegui. Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos.

València: Tirant lo Blanc, 1991. Vol. 1.

Viver Pi-Sunyer, C. Ordenament constitucional. 2a. ed. Barcelona: Vicens Vives, 1991.

Com a Bibliografia específica:

Aja; Tornos; Font; Perulles; Albertí. El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas. Madrid: Tecnos, 1985.

Albiol Montesinos, I. La tutela de la libertad sindical por los Tribunales nacionales. Madrid: Civitas, 1987.

Baylos, A. Derecho de huelga y servicios esenciales. Madrid: Tecnos, 1989.

De Vega, P. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Madrid: Tecnos, 1985.

García de Enterría, E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas, 1981.

Garrorena Morales, A. El Estado español como estado social y democrático de Derecho. Madrid: Tecnos, 1984.

Pérez Royo, J. Las fuentes del Derecho. 4a. ed. Madrid, 1988.

Rodríguez-Piñero, M.; Fernández López, M.P. Igualdad y discriminación. Madrid, 1986.

Darrera actualització 24-11-2010
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona