Discurs i Cognició Social

(31662): Discurs i cognició social /Anàlisi del Discurs II (31391)

Estudi:  Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge / Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada


Curs: 2015-16
Trimestre: 2n.
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores de dedicació de l'estudiant: 125
Tipus d'assignatura: Optativa (MLTA) / Obligatòria (MD)
Professor/s
: Teun van Dijk i Encarna Aitenza
Llengua de docència: castellà i anglès

 

1. Presentació de l'assignatura

En aquesta assignatura ens interessem fonamentalment pels efectes sociocognitius de la llengua i el discurs. En concret, prestem especial atenció a la relació entre "discurs", "cognició" i "pràctiques socials" i observem com aquesta interrelació s'expressa en diferents situacions i interaccions socials quotidianes. Per tal d'orientar l'anàlisi i la reflexió, es presenten perspectives i models teòrics, s'introdueixen metodologies que permeten l'observació i el tractament de les dades, i es treballen propostes d'anàlisi específiques.

2. Competències que s'han d'assolir

Generals:

•     Lingüístiques: Capacitat per utilitzar adequadament la terminologia específica de la disciplina acadèmica en què es treballa.

•     Extralingüístiques: Capacitat per treballar cooperativament en grup.

•     Epistèmiques: Capacitat per elaborar autònomament síntesis dels coneixements que s'han anat construint al llarg del curs.

•     Analítiques: Capacitat per seleccionar propostes d'anàlisi adequades als objectius.

•     D'aprenentatge autònom: Capacitat per anar autoavaluant el treball d'aprenentatge individual i col·lectiu que es va duent a terme.

•     Específiques:

•     Entendre que discurs, societat i cognició són nocions que expressen referents interdependents.

•     Aprofundir en les perspectives teòriques que analitzen aquesta interdependència.

•     Observar que les pràctiques discursives són formes d'acció social.

•     Observar que els processos cognitius no es produeixen al marge dels processos discursius.

•     Aplicar metodologies d'AD adequades a l'objecte d'estudi.

•     Detectar les noves formes discursives que intervenen en la construcció de les identitats socials i culturals. Observar-ne els efectes psico-socials.

3. Continguts

1.    La perspectiva sociocognitiva de l'anàlisi (crítica) del discurs.

2.    Discurs i cognició (coneixement, ideologia)

3.    Discurs  educació

4.    Discurs i política

5.    Discurs i societat

 

4. Avaluació i recuperació

L'avaluació de l'assignatura es farà a partir de:

a.     Discusió de les lectures proposades. Interacció constructiva a l'aula (30 punts).

b.     la redacció d'un treball final (format: article científic / de 15 a 25 pàgines) que aprofundeixi en algun dels continguts al voltant dels qual s'ha organitzat l'assignatura (70 punts).

El treball es pot lliurar a Teun van Dijk o a Encarna Atienza, en funció de qui n'hagi fet el seguiment.

Data límit de lliurament del treball: 1 de maig

(Qui no superi l'avaluació, caldrà que acordi amb el professorat la manera de superar l'assignatura el juliol o el setembre)

5. Metodologia: activitats formatives

L'assignatura es concep com un espai d'interacció on s'aniran construint i adquirint conjuntament els coneixements, les capacitats i les habilitats que es requereixen. Perquè aquesta interacció sigui profitosa caldrà assistir a classe amb les lectures fetes, formular preguntes, aportar respostes, fer els exercicis que es proposen, suggerir-ne altres de semblants i contribuir a la construcció col·lectiva dels continguts del curs.

6.  Bibliografia de l'assignatura

Abrams, D., & Hogg, M. A. (Eds.). (1999). Social identity and social cognition. Malden, Mass.: Blackwell.

Amossy, R., & Herschberg-Pierrot, A. (2005). Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société. Paris: Armand Colin.

Atienza Cerezo, Encarna (2011) « La construcción de las identidades colectivas en libros de Ciencias Sociales en España » En : Teresa Oteiza y Derrin Pinto [ed.] En (re)construcción : discurso, identidad y nación en los manuales escolares de historia y de ciencias sociales. Santiago de Chile : Cuarto Propio. pp. : 321-348

Atienza Cerezo, Encarna y Van Dijk, Teun A. (2010) « Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales » En : Revista de Educación; núm : 353 (septiembre-diciembre) pp. : 67-106

Augoustinos, N., Walker, I., & Donaghue, N. (2006). Social Cognition. An integrated introduction. Second Edition. London: Sage.

Benwell, Bethan & Elisabeth Stokol (2006). Discourse and identity. Edimbourgh: Edimbourgh Univerity Press.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: a rhetorical approach to social psychology, revised edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan & Jong, Jie (2010) Ethnographic fieldwork : a beginner's guide. Bristol, UK: Multilingual Matters

Bietti, L. M. (2009). Entre la cognición política y la cognición social: el discurso de la memoria colectiva en Argentina. Discurso & Sociedad, 3(1), 44-89.

Bourdieu, Pierre (1987) Choses dites. Paris: Les Éditions de Minuit.

Briggs C. (1986) Learning How to Ask. Cambridge: Cambridge University Press Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge

Caldas-Coulthard, Carmen Rosa and Rick Idema (2008). Identity trouble: critical discourse and contested identities. Hampshire : Palgrave Macmillan

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

Calsamiglia, Helena; Cots, J. M.; Lorda, C. U.; Nussbaum, L.; Payrató, ; Tusón, A. (1995) "Communicative Strategies and Sociocultural Identities in Talk Shows": Pragmatics, 3, vol. 1.

Calsamiglia, Helena y López, Carmen (2003) "Role and Position of Scientific Voices: Reported Speech in the Media" Discourse Studies, vol. 5 no 2.

Codó, Eva; Patiño-Santos, Adriana y Unamuno, Virginia (otoño 2012) Haciendo Sociolingüística Con Perspectiva Etnográfica: Retos y Dilemas. Spanish in Context, 9(2). En prensa.

Cots, Josep Maria y Luci Nussbaum (2008) "Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia". International Journal of Multilingualism 5/1, 17-40.

Crenshaw, Kimberlé V. (1991) "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6., pp. 1241-1299

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Flowerdew, John and Salomon Leong (2010) "Presumed knowledge in the discursive construction of socio-political and cultural identity". Journal of Pragmatics. Vol. 42, núm. 8. pp: 2240-2252.

Foucault, Michel (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard

De Fina, A., Schiffrin, D., & Bamberg, M. G. W. (Eds.). (2006). Discourse and identity. Cambridge New York: Cambridge University Press.

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Hanson-Easey, S., Augoustinos, M., Moloney, G., Augoustinos, M., & Moloney, G. (2014). 'They're all tribals': Essentialism, context and the discursive representation of Sudanese refugees. Discourse & Society, 25(3), 362-382.

Heller, Monica (2003) "Globalization, the new economy, and the commodification of language and identity". Journal of Sociolinguistics 7/4, 473-492.

Heller, Monica [ed.] (2007). Bilingualism: A Social Approach. Londres: Palgrave.

Heller, Monica ( 2010) "The commodification of language". Annual Review of Anthropology 39, 101-14.

Heller, Monica (2011) Paths to Postnationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity. Oxford: Oxford University Press.

Heller, Monica y Marilyn Martin-Jones [eds] (2001) Voices of Authority: Education and Linguistic Difference. Westport, CT: Abblex Publishing.

Koller, V. (2005). Critical discourse analysis and social cognition: evidence from business media discourse. Discourse & Society, 16(2), 199-224.

Kroskrity, Paul V. (2000) Regimes of Language: Ideologies, Polities and Identities. Santa Fe, N.M.: School of American Research.

Martín Rojo, Luisa (2001) "New developments in discourse analysis: Discourse as social Practice". Folia Lingüística 35/1-2, 41-78.

Martín Rojo, L. (2002) 'Análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas'. En: Lupicinio Íñiguez (coor) (2003) Análisis del Discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona: Editorial UOC.

Martín Rojo, Luisa (2010) Constructing Inequality in Multilingual Classrooms. Berlín: Mouton de Gruyter.

Martínez Guillem, S. (2009). Argumentation, metadiscourse and social cognition: Organizing knowledge in political communication. Discourse & Society, 20 (6), 727-746.

McKinlay, A., Potter, J., & Wetherell, M. (1993). Discourse analysis and social representation. In: G. M. Breakwell, & D. V. Canter (Eds.), Empirical approaches to social representations. (pp. 134-156). New York, NY: Clarendon Press/Oxford University Press.

Mondada, Lorenza (2005) Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 144 p. (voir http://www.ppur.com/livres/2-88074-584-5.html)

Mondada, Lorenza. (éd.) 2008 [2006]. La pertinence du contexte : Contributions de l'ethnométhodologie et de l'analyse conversationnelle. Verbum, XXVIII, 2-3.

Moyer, Melissa G. (2011) "What multilingualism? Agency and unintended consequences of multilingual practices in a Barcelona health clinic". Journal of Pragmatics 43/5, 1209-1221.

Moscovici, S. (2001). Social representations. Explorations in social psychology. New York: New York University Press.

Mugny, G., Souchet, L., Codaccionic, C., & Quiamzade, A. (2008). Représentations sociales et influence sociale. Psychologie Française, 53 (2), 223-237.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

Pujolar, Joan (2007) "Bilingualism and the nation-state in the post-national era". En Bilingualism: A Social Approach, Monica Heller (ed), 71-95.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

Rampton, Ben (2006) Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

Ribas Bisbal, Montserrat y Fernández, Lydia (2007) «Dones, identitats i televisió: la construcció informativa del 8 de març». Quaderns del CAC; núm. 25, pp : 81-91

Ribas Bisbal, Montserrat (2006) La identitat dona. Barcelona : La Desclosa.

Stivers, T., Mondada, L., Steensig, J. (eds.) (2011). Knowledge and Morality in Conversation. Rights, Responsibilities and Accountability. Cambridge University Press.

Van Dijk, T. A. (1989). Social cognition and discourse. In: H. Giles & R.P. Robinson (Eds.), Handbook of social psychology and language. (pp. 163-183). Chichester: Wiley.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. London: Sage. (Taducció castellana: Ideología, Barcelona: GEDISA, 1999).

Van Dijk, T. A. (2016). Sociocognitive Discourse Studies. In John Richardson and John Flowerdew (Eds.). Handbook of Discourse Analysis. In press.

Zwaan, R. A., & Radvansky, G. A. (1998). Situation models in language comprehension and memory. Psychological Bulletin, 123, 162-185.