Instrucció de llengües

Instrucció de llengües (31697):

Estudi: Màster en Lingüística Teòrica i aplicada
Curs: 2015-2016
Trimestre:
2n
Nombre de crèdits ECTS:
5
Hores de dedicació de l'estudiant:
125
Tipus d'assignatura: Especialització: Adquisició i aprenentatge
Professor/s: Daniel Cassany
Llengua de docència:
Espanyol

 

Índex:

1.    Presentació de l'assignatura

2.    Competències que cal assolir

3.    Contingut

4.    Avaluació i recuperació

5.    Metodologia: activitats formatives

6.    Bibliografia bàsica

  

1. Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura explora algunes de les recerques que s'estan desenvolupant actualment en l'àmbit de l'ensenyament de llengües (L1, L2, ELE especialment), des d'una perspectiva sociocultural i sociolingüística. Entre la multiplicitat de qüestions, presta atenció sobretot a la disseminació d'Internet, als canvis profunds que provoca aquest fet i a les propostes d'ensenyament-aprenentatge mediades per TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i a l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. Encara que aquests temes siguin multidisciplinaris i s'abordin des de moltes disciplines (Pedagogia, Informàtica, Psicologia), la perspectiva que se segueix es essencialment lingüística i aplicada, vinculada amb l'Anàlisi del Discurs i la Didàctica de la Llengua.

  

2. Competències que cal assolir

Competències específiques:

§ E1. Capacitat per identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics (fonètics, fonològics, morfològics, sintàctics, semàntics, pragmàtics) amb claredat.

§ E3. Capacitat per identificar, descriure i classificar dades per a diverses aplicacions de la lingüística.

§ E5. Capacitat per analitzar actes comunicatius en tota la seva complexitat i amb el nivell de detall necessari.

  

Competències generals o transversals:

1. Grup 1 (G1) - Sistèmiques

§ Creativitat per a la recerca i la pràctica professional

§ Anàlisi crítica (treball propi i aliè)

2. Grup 2 (G2) - Instrumentals analítiques

§ Anàlisi de situacions i resolució de problemes

4. Grup 4 (G4) - Instrumentals comunicatives

§ Comunicació eficient oral i escrita en llengüe(s) pròpie(s)

  

3. Continguts [La selecció de temes està vinculada amb els grups de recerca i els projectes actuals o recents del professorat de l'assignatura, la qual cosa garanteix la vinculació del programa de l'assignatura amb les preocupacions i orientacions de la recerca en curs.]

1.     Didàctica de la lectura. Observació i anàlisi de tasques de lectura a classe. Lectura intensiva: literal, inferencial i crítica. Tipus de tasques. La comprensió de la ideologia amb L1 i L2. La criticitat i la pràctica d'aula. XXX

 

2.     Lectura digital. Lectura i comprensió en contextos digitals. La lectura en línia: cerca, navegació, localització i avaluació de resultats. La recerca de la lectura en paper i digital.

 

3.     Didàctica de l'escriptura. Experimentació, observació i anàlisi de tasques d'escriptura a classe. Processos cognitius, gèneres discursius i tasques a el aula i en línia. Tipus d'exercicis i recursos.

 

4.     Avaluació i correcció. L'avaluació de la lectura i l'escriptura. Instruments, enfocaments i recursos digitals. El portafolis com a eina d'avaluació i aprenentatge: als EUA i a Europa. El Portfoli Europeu de les Llengües (PEL).

 

5.     Gèneres i rols digitals. Tipologia de gèneres discursius digitals: sincrònics i asincrònics; transferits i autònoms. Nous rols d'escriptura: publicació, agregació i curació. La identitat digital: el privat i el públic, el col·lapse a les xarxes socials. L'idiolecte escrit. Etnografia virtual. Multimodalitat.

 

6.     Pràctiques vernacles. L'àmbit vernacle: el fanfiction com a exemple de gèneres informals. El remix i el copy and paste. L'escriptura col·laborativa informal: xats, fòrums, SMS, xarxes socials, WhatsApp. El plurialfabetisme i la transliteració. Descripció lingüística i implicacions didàctiques.

  

7.     El model 1x1 (un portàtil per alumne). Digitalització d'aules i materials. El model 1x1 al món i el cas espanyol: la lectura i l'escriptura digitals; bones pràctiques i limitacions didàctiques.

 

8.     Xarxes socials i ensenyament d'idiomes. Usos reals de aprenents joves i adults. Polítiques d'empresa i d'institucions educatives sobre les xarxes socials. Bones pràctiques i crítiques.

 

9.     L'ensenyament i ús dels recursos lingüístics digitals. Recursos lingüístics monolingües (verificador, diccionaris, còrpora, conjugadors) i plurilingües (diccionaris i traductores) i aprofitament fora i dins de l'aula. Enfocament lèxic i data-driven-learning. Usos reals i propostes de formació.

  

4. Avaluació i recuperació

L'assignatura distribueix l'avaluació amb un 50% d'avaluació continuada i un 50% de valoració final, d'aquesta manera:

·          Assistència i participació activa en les sessions presencials: intervenint a classe en les presentacions del docent i en els comentaris de text. 20%.

·          Lectura de 9 articles breus de recerca/aplicació i presentació oral a classe d'un de manera resumida i crítica. 40%.

·          Treball final sobre un tema d'interès de l'estudiant, vinculat amb el programa de l'assignatura, per lliurar a finals de maig. 40%.

  

5. Metodologia: activitats formatives

Activitat formativa

Competències

Escolta crítica i presa de notes de les exposicions del docent i del material exposat, a més de la participació en el debat.

Específiques: E1, E3

Generals: G1, G2.

Presentació de resums d'articles de recerca i d'aplicació a la docència, individual o en grup, amb aquesta estructura: 1) resum de l'original; 2) crítica personal; 3) preguntes per al futur.

Específiques: E3

Generals: G1 y G4.

Participació activa a classe en les activitats de comentari de text i en el comentari d'articles, dels quals cal llegir com a mínim 9.

Específiques: E1 y E5

Elaboració d'un treball d'interès personal, individual o en grup, vinculat amb el programa.

Específiques: E1, E3 y E5.

Generals: G1, G2 y G4

  

Les sessions presencials tindran lloc els dimarts d'11.30 a 14.30, amb una part magistral i una altra més pràctica de comentari. En general, les tres hores tindran aquests components, a més d'un descans de 15': 1) una presentació magistral del tema del docent o una demostració pràctica de seqüències de classe amb anàlisi crítica (90'), amb un powerpoint o altres recursos que es penjaran a la plataforma Moodle; 2) una part de debat i discussió a partir de documents i activitats, preparades pel docent (45'), i 3) una part de debat amb les presentacions d'articles dels estudiants (30').

El primer dia de classe es determinarà si es crea un grup de seguiment de la matèria en alguna xarxa social (Facebook, Whatsapp, Twitter, etc.), si és d'interès de la majoria. A la plataforma Moodle de la UPF hi haurà disponibles tots els textos i avisos del curs.

 

6. Bibliografia bàsica

Bennett, Andy i Brady Robards ed. (2014) Mediated Youth Cultures. The Internet, Belonging and New Cultural Configurations. Palgrave Macmillan.

Cassany, Daniel (2011) En_línia: llegir i escriure a la xarxa. Barcelona: Graó. Versió espanyola: En_línea: leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama, 2012.

Coiro, J.; Knobel, M.; Lankshear, C. i D. J. Leu (2009) Handbook of Research on New Literacies. Nova York: Routledge.

Jenkins, Henry; Clinton, K.; Purushotma, R.; Robison, A i M. Weigel. (2006) Confronting the Challenges of Participatory Culture; Media Education for the 21st Century. Chicago, IL: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation.

Jones, Rodney H. i Christoph A. Hafner. (2012) Understanding Digital Literacies. A practical Introduction. Londres: Routledge.

Lankshear, C. i M. Knobel. (2006) New Literacies: Everyday Practices and Classroom Learning. Nova York: McGraw Hill. 2a ed. Versió espanyola: Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula. Madrid. Morata / Ministerio de Educación. 2008. 3a ed.: New Literacies, 2011.

Yus, F. (2010) Ciberpragmática 2.0. Nuevos usos del lenguaje en Internet. 2010. Versión inglesa: Cyberpragmatics. Internet-mediated communication in context. Londres: John Benjamins. 2011.