Curs 2015-16

Introducció a la Ciència Política (21282)

Titulació/estudi: Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Curs: 1r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 6
Hores dedicació estudiant: 150 hores
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Ferran Requejo, Lluís Pérez i Adam Holesch

  

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura Introducció a la Ciència Política analitza tres conceptes bàsics de la ciència i la teoria política actuals: el poder polític, l'estat i la democràcia. El temari combina l'anàlisi conceptual i l'anàlisi de les institucions de presa de decisions polítiques, tot fent referència als principals fets històrics i a la realitat empírica de la política contemporània.

 

2. Competències a assolir

Aquesta assignatura s'emmarca en l'àmbit de la matèria "teoria política" que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG12. Capacitat per generar noves idees (creativitat).
CG18. Motivació d'assoliment o d'èxit.

 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE1. Identificar les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració.
CE2. Analitzar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
CE8. Interpretar les teories polítiques contemporànies i les seves argumentacions. 

 

3. Continguts

Tema 1. Poder polític i anàlisis politològiques.

1.1. Evolució. Bases biològiques del comportament humà i de les relacions de poder.

1.2. La revolució neolítica.

1.3. El poder polític i la seva legitimació. Les normes jurídiques.

1.4. Els principals tipus d'anàlisis politològiques.

Tema 2. Els estats contemporanis.

2.1. Formació i evolució històrica dels estats.

2.2. Formes d'estat i formes de govern. Els estats liberal, democràtic i social de dret.

2.3. L'organització territorial dels estats. Els estats federals, regionals i centralitzats.

 

Tema 3. Les democràcies liberals.

3.1. Democràcia antiga i democràcia liberal.

3.2. Les democràcies liberals de la segona postguerra i els estats de benestar.

3.3. Les democràcies liberals al segle XXI: globalització, pluralisme cultural i pluralisme nacional.

 

4. Avaluació

Assistència obligatòria i participació a totes les classes i seminaris.

Criteris d'avaluació:

  1. Examen final. 50% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  2. Avaluació dels seminaris. 35% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  3. Presentació de ponències o d'articles seguint uns criteris establerts. 15% de la nota final. Optatiu.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen final de manera independent i haver fet els seminaris pràctics. L'assignatura no es pot aprovar si no es compleix algun d'aquests dos requisits.

Recuperació: examen escrit durant el segon trimestre (data exacta a determinar) amb les mateixes condicions que l'examen final de trimestre. Es mantindrà la nota obtinguda als seminaris, així com la de les ponències i articles voluntaris. L'examen de recuperació inclourà una part de pràctiques per aquells estudiants que no l'hagin superat durant el trimestre corresponent.

Podran concórrer a la recuperació tots els estudiants que havent participat a més de la meitat dels seminaris i havent-se presentat a l'examen final de l'assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

CAMINAL, M. (coord.). Manual de ciencia política. Madrid: Tecnos, 1996.
CASTIÑEIRA, A. (dir.). El liberalisme i els seus crítics. Barcelona: Temes Contemporanis, 1996.
DAHL, R. La democracia y sus críticos. Madrid: Paidós, 1992.
ELAZAR, D. J. Exploring Federalism. Tuscoloosa: University of Alabama Press, 1987.
HELD, D. Modelos de democracia. Madrid: Alianza, 1992.

PAREKH, B. Repensando el multiculturalismo. Madrid: Ediciones Istmo, 2005.

RAY, D. Economía del desarrollo. Barcelona: Antoni Bosch editor, 2002.
REQUEJO, F. Las democracias: democracia antigua, democracia liberal y estado de bienestar. Barcelona: Ariel, 1994.

REQUEJO, F. Pluralisme i autogovern al món. Per unes democràcies de qualitat. Vic: Eumo Editorial, 2005.

REQUEJO, F.; GONZALO, E. Desigualtats en democràcia. Les teories de la justícia socioeconòmica al segle XXI. Vic: Eumo Editorial, 2009.

WILKINSON, R.; PICKETT, K. Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: Turner Publicaciones, 2009.

 

6. Metodologia

- Activitats presencials: desenvolupament dels principals conceptes a través d'exposicions interactives. Presentacions orals amb power point.

- Activitats no presencials: preparació d'articles, treballs i exposicions. En grup i individuals. Preparació de les lectures obligatòries.

- Activitats no obligatòries: articles curts que combinen pregunta, raonament, recolzament empíric i fonts.

 

7. Programació d'activitats (provisional)

Setmana 1. Teoria: Organització social i relacions de poder. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "DE WAAL, Frans (2007) El mono que llevamos dentro". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 2. Teoria: El poder polític. Legalitat i legitimitat. Les funcions polítiques de les normes jurídiques. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "WEBER, Max (1919) El político y el científico." Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 3. Teoria: Les anàlisis politicològiques. Descripció, explicació i prescripció. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "TILLY, C. (1992) Ciudades y Estados en la historia universal". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 4. Teoria: Formació i evolució històrica dels estats contemporanis. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "BERLIN, Isaiah. La libertad" i "CONSTANT, Benjamin. De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 5. Teoria: Els estats liberal, democràtic i social de dret. Principis organitzatius i formes de govern. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "REQUEJO, F. La acomodación federal de la plurinacionalidad. Democracia liberal y federalismo plural en España". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 6. Teoria: Els estats federals, regionals i centralitzats. Els nacionalismes. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "REQUEJO, F., GONZALO, E (2009) Desigualtats en democràcia: les teories de la justícia socioeconòmica al segle XXI". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 7. Teoria: La tensió entre les dimensions liberal, democràtica i capitalista. Drets, representació, participació i mercat. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "MARAVALL, José María (1994) Sobre la desigualdad: un análisis socialdemócrata". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 8. Teoria: Liberalisme polític i democràcia: llibertat, igualtat i pluralisme. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "PETTIT, Philip (1999) Antes de la libertad negativa y la libertad positiva". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 9. Teoria: Els estats de benestar. Principals etapes i actors. Seminari: presentació pels alumnes de la lectura "KYMLICKA, W. (1996) Estados multinacionales y Estados poliétnicos". Debat i resum explicatiu del tema.

Setmana 10. Teoria: Pluralisme cultural i globalització.