Curs 2015-2016

 

 

 

Grau en Filosofia, Política i Economia

  

Introducció a la Ciència Política (22922)

  

 

Professorat: Ferran Requejo (teoria) i Oscar de la Fuente (seminaris)

1r Curs, 1r Semestre

Llengua de les classes teòriques: castellà (1ª meitat del semestre), català (2ª meitat del semestre)

 

1.     Presentació

Primera aproximació al poder polític, els estats contemporanis i les democràcies. El curs s'estructura en tres temes: el primer introdueix els factors biològics inherents al comportament humà en tant que components del comportament polític, així com el concepte de poder polític i els diferents tipus d'anàlisi politològic. El segon tema està centrat en els estats contemporanis, la seva evolució, i les seves formes organitzatives de caràcter institucional i els principals models territorials. El tercer tema s'ocupa de l'anàlisi de la democràcia antiga i de les democràcies liberals actuals, especialment els seus problemes, les solucions proposades i les tensions entre les seves diferents dimensions  legitimidores. Finalment, l'assignatura es centra en alguns dels principals temes polítics a inicis del segle XXI (globalització, multiculturalitat, pluralisme nacional i crisi de les democràcies). Les classes teòriques s'articulen amb sessions pràctiques o de seminari.

 

2.     Continguts

  

Tema 1. Ciència i Història. Poder polític i anàlisis politològiques.

1.1  El "pentàgon màgic" de la ciència política

 

1.2  Evolució. Bases biològiques del comportament humà. Les relacions socials de poder. La revolució neolítica

1.3  El poder polític i la seva legitimació.

1.4  Els principals tipus d'anàlisis politològiques.

Tema 2. Els estats contemporanis.

2.1.  Formació i evolució històrica dels estats.

2.2.  Formes d'estat i formes de govern. Les democràcies liberals (I). Principis organitzatius i formes de govern.

2.3. Sistemes electorals i sistemes de partits

2.4. Els estats federals, regionals i centralitzats.

 

Tema 3. Les democràcies


3.1. La democràcia antiga. Institucions, problemes i solucions proposades.

3.2 Liberalisme polític i democràcia. Les democràcies liberals (II).


3.3. Els estats de benestar. La redistribució socioeconòmica.

3.4. Els pluralismes nacional i cultural a les democràcies liberals. El reconeixement.

3.5 Democràcies i globalitzacions.

 

 

3. Avaluació

Assistència obligatòria i participació a totes les classes i seminaris.

Criteris d'avaluació:

  1. Examen final. 50% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  2. Avaluació dels seminaris. 35% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  3. Presentació de ponències o d'articles a les classes teòriques seguint criteris establerts. 15% de la nota final. Optatiu.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen final de manera independent i haver fet els seminaris pràctics. L'assignatura no es pot aprovar si no es compleix algun d'aquests dos requisits.

Recuperació: examen escrit durant el segon semestre (data a determinar) amb les mateixes condicions que l'examen final del primer semestre. Es mantindrà la nota obtinguda als seminaris, així com la de les ponències i articles voluntaris.

 

4.     Bibliografia


Obres bàsiques de consulta (complementàriament es recomanaran lectures sobre temes concrets):

 

BERLIN, I. El fuste torcido de la humanidad. Barcelona: Ed. Península, 2002.

CAMINAL, M. (coord.). Manual de ciencia política. Madrid: Tecnos, 1996.

DAHL, R. Democracy and its critics. Yale University Press, 1989 (La Democracia y sus Críticos, Paidós, Barcelona 1992).

DE WAAL, F. Our Inner Ape. New York : Riverhead Books, 2005 (El mono que llevamos dentro, Barcelona: Tusquets, 2007).

 

DE WAAL, F. Chimpanzees Politics: Power and Sex among Apes. Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 2007 (La política de los chimpancés, Madrid: Alianza 1993)

 

GAGNON, A. & TULLY, J. (eds.). Multinational Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 

HAMILTON, E. The Greek Way. NY - London: Norton & Company, 1930. (El camino de los griegos, Fondo de Cultura Económica, Madrid 2002)

 

HANSEN, M.H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford: Basil Blackwell, 1991.


HELD, D. Modelos de democracia. Madrid: Alianza, 1992.

 

KARMIS, D. & NORMAN, W. (eds). Theories of federalism. A Reader. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

 

LIJPHART, A. Patterns of Democracy. New Haven: Yale University Press, 1999. (Modelos de Democracia, Barcelona: Ariel 2000)

 

MADISON J. The Federalist n.10 (2nd edition). Oxford: Basil Blackwell, 1987. (El Federalista, Institut d'Estudis Autonòmics, 2009).

 

MÁIZ, R. & REQUEJO, F. (eds). Democracy, Nationalism and Multiculturalism. London - New York: Routledge, 2005.

 

NORMAN, W. Negotiating Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 2006.

PAREKH, B. Rethinking Multiculturalism. Cambridge : Harvard University Press, 2000.


REQUEJO, F. Las democracias: democracia antigua, democracia liberal y estado de bienestar. Barcelona: Ariel, 2008.

 

REQUEJO, F. Multinational Federalism and Value Pluralism. London - New York: Routledge, 2005. (Federalismo Plurinacional y Pluralismo de Valores, CEPC, Madrid 2007)

 

REQUEJO, F. & GONZALO, E. Desigualtats en democràcia. Vic: Eumo Editorial, 2009.

 

SHAPIRO, I. & HACKER-CORDÓN, C. (eds). Democracy's Edges. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

 

STAMOS, D. Evolution and the Big Questions: Sex, Race, and Other Matters. Oxford: Blackwell, 2008.

 

 

5.     Finalment algunes cites d'obres ciència/teoria política i literatura:

 

"lo sabemos igual que lo sabéis vosotros: en el cálculo humano, la justicia solo se plantea entre fuerzas iguales. En caso contrario, los más fuertes hacen todo lo que está en su poder y los débiles ceden"

 

".. en general los hombres más simples gobiernan mejor la ciudad que las grandes inteligencias. En efecto, suelen estos querer aparecer más sabios que las leyes y triunfar sobre todas y cada una de las propuestas presentadas en público, como si no hubiera otras ocasiones más importantes de mostrar su juicio, y a resultas de tal comportamiento terminan frecuentemente por arruinar a la ciudad"

 

                                                            Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso

 

 

 

"La tragedia fue una invención griega porque en Grecia el pensamiento era libre. Los hombres pensaban con frecuencia y profundidad en la vida humana, y empezaban a percibir cada vez con mayor claridad que ésta era inseparable del mal y que la injusticia estaba en la naturaleza de las cosas

 

Los sentimentales somos nosotros. Nosotros, para quienes la poesía y todo el arte no son sino una decoración superficial de la vida, los volvemos un refugio ante un mundo demasiado rudo para enfrentarlo, sentimentalizándolo. Los griegos lo miraron de frente. No fueron, en absoluto, sentimentales. Fue un romano quien dijo que era dulce morir por la patria. Los griegos nunca dijeron que fuera dulce morir por nada. No conocían mentiras vitales"

 

                                                                        E. Hamilton, El camino de los griegos

 

 

 

"Per tal que la vida dels homes no fos trista i llòbrega, Júpiter els dotà bastant més de passions que de raó: en la proporció de mitja unça a una lliure"

 

"mai no hi ha hagut prínceps tan perjudicials per a un estat com quan el govern ha recaigut en algun afeccionat a la filosofia o a la literatura"

 

                                                                                                Erasme, Elogi de la Follia

 

 

"Life's but a walking shadow; a poor player

that struts and frets his hour upon the stage,

and then is heard no more: it is a tale

told by an idiot, full of sound and fury,

signifying nothing

 

("La vida no és sinó una ombra ambulant, un pobre actor

que es mou enrigidit i consumeix el temps que li toca d'estar a escena

i després ja ningú no el sent més. És un conte

explicat per un idiota, ple de soroll i fúria

que no significa res")

                                                            W. Shakespeare, Macbeth, V,5 (trad S. Oliva)

 

 

 

"The idea of Western character, of the self as a moral agent, has many sources: Homer and Plato, Aristotle and Sophocles, the Bible and S. Augustine, Dante and Kant, and all you might care to add. Personality, in our sense, is a Shakespearean invention... cause of his perpetual pervasiveness"                                      

 

                                                Harold Bloom, Shakespeare. The invention of the Human

 

 

 

-          "I always want to know the things one shouldn't do"

-           So as not to do them?" asked her aunt

-          "So as to choose", said Isabel"

 

                                                                        Henry James, The Portrait of a Lady

 

 

 

"Unfourtunately, the innocents are always involved in any conflict. Always, everywhere, there is some voice crying from a tower" 

 

                                                                        Graham Greene, The Quiet American

 

 

 

"Los hombres quieren demasiadas cosas: quieren lo que es lógicamente imposible. Este es el motivo de que símbolos sagrados como 'libertad' o 'democracia' y 'derecho' de autogobierno cubran tal cantidad de ideales que están en conflicto los unos con los otros. Más vale darse cuenta de esto. Las cosas son lo que son, el status es una cosa, la libertad es otra, el reconocimiento no es igual a la no interferencia. Al final, todos pagamos demasiado caro nuestro deseo de desviar la mirada de dichas verdades, de ignorar estas distinciones en nuestro intento de acuñar términos que cubran todo lo que deseamos, en definitiva, por nuestro deseo de ser engañados"

 

                                                                                  I. Berlin, La búsqueda del 'status'

 

 

"Cuando se compone música hay que saber siempre cómo juega al póker quien ha de ejecutar-la"

                                                                                   Duke Ellington

 

 

"Ara comprenc que l'encís real de la vida intel·lectual es la seva facilitat ... Viure és molt més difícil que el sànscrit, la química i l'economia.... I és per això (entre altres motius) que hi ha tanta demanda d'alta educació. L'afluència cap als llibres i les universitats és com l'afluència cap els cafès i les tavernes. Les gents necessiten ofegar llur comprensió de les dificultats de viure convenientment en aquest grotesc món contemporani, necessiten oblidar llur deplorable ineficiència com a artistes de la vida ... Els llibres i les conferències serveixen millor per a ofegar les penes que no pas la beguda i la fornicació; car no deixen mal de cap, ni cap d'aquelles desesperadores sensacions de post coitum, triste. ... He comprès, també, que la recerca de la veritat no és sinó un nom més refinat per a la diversió favorita de l'intel·lectual, de posar simples i, per tant, falses abstraccions, al lloc de les vivents complicacions de la realitat".

 

                                                                                                A.Huxley. Contrapunt

 

 

 

Ferran Requejo

  

Barcelona, Juliol 2013

  

  

  

  

  

  

Grado en Filosofía, Política y Economía

Introducción a la Ciencia Política

Curso 2015-2016

  

  

Programa de Seminarios

 

 

1.- Objetivos:

 

Objetivos generales a la asignatura:

 

1. Tomar conciencia del papel que desempeña la política dentro del fenómeno social en general.

2. Estudio de los conceptos imprescindibles para intentar comprender la política.

3. Análisis de los problemas y situaciones políticas, desde una perspectiva interdisciplinaria.

5. Estudio de las aportaciones de algunos de los más importantes pensadores políticos de la historia.

6. Posibilitar el debate, la argumentación y la valoración ética acerca de los problemas políticos actuales y sus soluciones.

7. Insistir en la necesidad de comprender y valorar la política desde una postura intelectual crítica, rigurosa y objetiva.

 

Objetivos específicos evaluables:

 

1. Conocimiento y comprensión de las distintas cuestiones incluidas en el programa de la asignatura y en el programa de textos.

2. Capacidad analítica y perspectiva crítica

3. Saber vincular los problemas políticos con los propios de otros ámbitos de la realidad social.

4. Tratamiento riguroso de las distintas cuestiones y esfuerzo académico.

  

 

2.- Desarrollo de las sesiones:

  

Las sesiones se estructuran en torno a unos textos que estarán disponibles en Campus Global. También se proveerá una guía de discusión donde se planteará diferentes cuestiones sobre el texto. Cada sesión habrán dos grupos A y B -de máximo 3 personas cada grupo- que hará un comentario de texto, con la estructura: a) Contexto b) Resumen c) Crítica. Las cuestiones de la Guía de discusión estarán dirigidas al grupo A y B . Ambos grupos deberán dar argumentos a favor de la posición que se les ha asignado. El grupo deberá entregar el Power Point de la presentación del comentario de texto, que será evaluado.

 

Durante el curso, como mínimo, tres veces y recomendable más veces, cada alumno deberá entregar por escrito, vía Aula Global, un comentario de texto, con la estructura: a) Contexto b) Resumen c) Crítica, contestando también las preguntas de la Guía de discusión debiendo adoptar la visión del grupo A y B.  Es decir, dar argumentos a favor y en contra de cada posición. Se puede concluir con una valoración personal

 

  

4.- Sistema de Evaluación

 

La nota de Seminarios se corresponde con un 35% de la nota final de la asignatura Introducción a la Ciencia Política.

 

De este 35%, la presentación de un texto en clase y la participación en las clases se corresponden con un 15% de la nota final y los comentarios de textos se corresponden con un 20 % de la nota final.

 

Para en caso que se haya suspendido la asignatura y se hayan suspendido  los seminarios,  en la convocatoria extraordinaria, se deberá realizar un trabajo, -tutorizado por el Profesor de Seminarios- sobre algún tema tratado en los Seminarios. Si se ha suspendido la asignatura, pero se han aprobado los Seminarios, se conservará la nota de Seminarios en la convocatoria extraordinaria.

 

 

5.- Profesor de Seminarios:

  

Prof. Dr. Oscar Pérez de la Fuente

 

e-mail: [email protected]

 

Las tutorías se concertarán con el Profesor de Seminarios al final de la clase o con un e-mail.

 

  

6.- Cronograma y plan de lecturas

 

Horario:  Viernes -indicados a continuación-de 9:00h a 11:00h

 

  

2-10-15: Sesión 1:  Introducción a la política

 

-Metodología curso, organización

 

-Nociones previas:  condición humana, política, poder

 

 

Lecturas:

 

De Waal, Frans, El mono que llevamos dentro, Tusquets, Barcelona, 2007, capítulo 1.

Aristóteles, Política, traducción de Manuela García Valdés, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1999,pp. 45-53.

  

  

23-10-15 Sesión 2: Poder político y enfoques politológicos

 

Lecturas de prácticas:

 

Berlin, Isaiah, "La persecución del ideal" en Berlin, Isaiah, El fuste torcido de la humanidad, , Ediciones Península, traducción de José Manuel Álvarez Florez, pp. 21-37.

 

Constant, Benjamín, "De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos" en Botella, J., Cañeque y Gonzalo, E (eds.) , El pensamiento político en sus textos, Tecnos, Madrid, 1994.

  

6-11-15 Sesión 3: El Estado, Poder político y su justificación

 

Lecturas de prácticas:

 

Maquiavelo, Nicolás, El príncipe, prólogo, traducción y notas de Miguel Ángel Granada, Alianza Editorial, Madrid, 1998. caps. XV, XVI, XVII

Hobbes, Thomas, Leviatán, traducción de Carlos Mellizo, Alianza, Madrid, 1993.

 

27-11-15  Sesión 4: Estados de bienestar

 

Lectura de prácticas:

 

Sen, Amartya, "Igualdad ¿de qué?" en Sen, Amartya, Nuevo examen de la desigualdad, Alianza, Madrid, 2010, pp. 25-43.

 

Sandel, Michael, "En defensa de la igualdad. John Rawls" en Sandel , Michael, Justicia ¿hacemos lo que debemos?, Debate, Barcelona, 2011, pp. 161-189.

 

18-12-15 Sesión 5: Democracia

 

Lecturas de prácticas:

 

Tucídides: "Discurso Fúnebre de Pericles", en Tucídides , Historia de la Guerra del Peloponeso, Gredos, Madrid, 1990.

Tocqueville, Alexis de, La democracia en America, Akal, Madrid, 2007, volúmen II, segunda parte, capítulo 4, pp. 639-643.

 

 

8-1-16: Sesión 6:  Diversidad nacional/cultural y federalismo

 

Lecturas de prácticas:

Kymlicka, Will, ,"Estados multinacionales y Estados poliétnicos", en Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona, 1996, pp. 25-46.

Requejo, Ferran, Pluralisme i autogovern al món. Per unes democràcies de qualitat, Eumo Editorial, Vic, 2004.