Curs 2015-16

Introducció a la investigació social (23615)

  

Titulació/estudi: Grau en Ciències Polítiques i Socials

Curs: 1r    Trimestre: 1r

Nombre de crèdits ECTS: 6 crèdits  Hores dedicació estudiant: 150

Llengua de la docència: català

Professorat: Tània Verge ([email protected]) i Jordi Pascual ([email protected])

  

  

1. Presentació de l'assignatura

L'objectiu del curs és proporcionar les eines necessàries per aproximar-se a l'estudi de les ciències socials i per aprendre a dissenyar la recerca politològica i sociològica. En primer lloc, es discutiran els diferents plantejaments ontològics (què podem saber) i epistemològics (com ho podem saber) que defineixen l'estudi de la política i la societat així com els seus diversos enfocaments teòrics. En segon lloc, es treballaran els aspectes bàsics del disseny d'una recerca començant per l'aspecte més fonamental, la pregunta de recerca (què volem estudiar i per què volem estudiar-ho), la revisió de la literatura i la metodologia (tant qualitativa com quantitativa). Finalment, es treballarà la conceptualització i mesura de les variables.

  

2. Competències a assolir

Aquesta assignatura s'emmarca en l'àmbit de la matèria metodologia d'investigació que, en conjunt, al llarg del Grau desenvolupa les següents competències:

 

Específiques

Transversals

- Identificar les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració.

- Aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació política i social.

- Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

- Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 

Generals

Bàsiques

- Habilitats d'investigació.

- Disseny i gestió de projectes.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Capacitat d'organitzar i planificar.

- Treball en equip.

- Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.

- Habilitat de treballar en un context internacional.

- Preocupació per la qualitat.

- Motivació d'assoliment o d'èxit.

- Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i desenvolupar les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.

- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

- Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

- Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  


3. Continguts

 

Bloc 1. Introducció: Recerca per a què i per a qui

 • Els fonaments filosòfics de la recerca: Ontologia i epistemologia
 • La pregunta de recerca, els objectius de la recerca i la revisió de literatura acadèmica
 • Qüestions ètiques i implicacions socials i polítiques de la recerca

 

Bloc 2. Els enfocaments de la recerca

 • L'operació formal de la política: conductualisme, elecció racional i institucionalisme
 • La política com a procés social: feminisme, marxisme i interpretativisme
 • La teoria normativa

 

Bloc 3. El disseny de la recerca i pluralisme metodològic

 • El disseny de recerca en funció de l'epistemologia i la metodologia utilitzades
 • Plantejament inductiu i plantejament deductiu
 • Metodologies quantitativa i qualitativa: Característiques i complementarietats

 

Bloc 4. Conceptualització i mesura

 • Conceptualització i tipus de variables
 • Disseny d'hipòtesis
 • Operacionalització i mesura: Construcció d'indicadors

  

  

4. Avaluació

  

 • Avaluació continuada mitjançant el desenvolupament d'un portafoli de recerca: 45% de la nota final.

El portafoli de recerca inclourà: a) Una articulació clara de la pregunta de recerca i justificació de la seva rellevància teòrica i social; b) Un disseny de recerca incloent la descripció del context en què es durà a terme; c) Una reflexió epistemològica dels mètodes a utilitzar; d) Una descripció de les dades que es podrien recollir i de les tècniques que es podrien utilitzar. Aquest portafoli s'anirà desenvolupant en les diferents sessions de seminari i tindrà tres lliuraments parcials. Cadascun dels lliuraments equivaldrà al 15% de la nota final.

 

 • Examen final: 40% de la nota final.

 

 • Participació a classe, tant en les classes magistrals com de seminari, així com en els fòrums en línia que es puguin vehicular a través de l'aula global de l'assignatura: 15% de la nota final.

No assistir al seminari i no lliurar un treball s'avalua amb zero. Qualsevol absència als seminaris ha d'estar justificada. Els treballs i exercicis es lliuraran sempre en el format indicat pel professorat i es pujaran a l'aula global de l'assignatura. No s'acceptaran els lliuraments realitzats per e-mail.

 

Plagiar en un treball o copiar a l'examen comporta una qualificació de zero, la pèrdua de convocatòria i dóna lloc a l'obertura d'expedient.

 

Cal treure un mínim de 4 tant en l'avaluació continuada com en l'examen final per tal de poder fer mitjana i superar l'assignatura (amb una nota mínima de 5) . Podran concórrer al procés de recuperació els i les estudiants que, havent participat a més de la meitat de les activitats d'avaluació continuada i havent-se presentat a l'examen final de l'assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens en l'avaluació trimestral. Caldrà recuperar només la part suspesa de l'assignatura mitjançant l'examen corresponent.

 

S'habilitarà en el calendari acadèmic un període de recuperació situat entre la quarta i cinquena setmana del segon trimestre. En tot cas, la programació d'exàmens dins d'aquest període no coincidirà amb l'horari lectiu de les assignatures del segon trimestre.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

  

5.1. Bibliografia bàsica

Box-Steffensmeier, Janet M., Henry E. Brady i David Collier (eds.). 2008. The Oxford Handbook of  Political Methodology. Oxford: Oxford University Press.

Brady, Henry E., i David Collier (eds.) (2010). Rethinking  Social  Inquiry:  Diverse  Tools, Shared Standards. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers.

Bryman, Alan (2008). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Della Porta, Donatella, i Michael Keating. 2008. Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

Hesse-Biber, Sharlene N. (ed.) (2012). The Handbook of Feminist Research. Theory and Praxis (2a ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

King, Gary, Robert O. Keohane, i Sidney Verba (1994). Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press. Disponible en castellà.

Lois, Marta, i Alba Alonso (coords.) (2014). Ciencia Política con Perspectiva de Género. Madrid: Akal.

Marsh, David, i Gerry Stoker (2010). Theory and Methods in Political Science (3era ed). Houndmills: Palgrave Macmillan.

Quivy, Raymond (1997). Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder.

  

5.2. Recursos didàctics

Els recursos didàctics estaran disponibles en línia a l'Aula Global de l'assignatura.

  

6. Metodologia

El curs combinarà les aproximacions conceptuals i les aplicades. Els continguts teòrics es tractaran a les classes magistrals on també es debatran aspectes fonamentals sobre la importància i les implicacions de la recerca. En les sessions de seminari es treballarà de manera aplicada de cara a l'elaboració del portafoli de recerca. Es lliurarà un tutorial detallat amb lectures i materials complementaris per a cadascun dels blocs de l'assignatura i per a les diferents sessions de seminari. L'assignació dels i de les estudiants en els grups de seminari es realitzarà a principi de curs per part del professorat. El professorat anunciarà a través de l'aula global els horaris de les sessions de tutoria per resoldre els dubtes.

 


7. Programació d'activitats

  

Setmana

Classe magistral

Seminaris

Activitat fora de l'aula 

1

(CIU)

Estructura dels estudis i normes acadèmiques

(Curs d'introducció a la universitat)

 

Classe 1. Introducció. Ontologia i epistemologia

Recursos informàtics i biblioteca

(Curs d'introducció a la universitat)

Normes de citació i com evitar el plagi

 

2

Classe 2. Pregunta de recerca i revisió de la literatura.

 

 

Transformar notícies de premsa en preguntes de recerca

3

Classe 3. Conductualisme i rational choice

 

Classe 4. Institucionalisme

 

Lectures per discutir a classe

4

Classe 5. Feminisme

 

Classe 6. Marxisme

 

Lectures per discutir a classe

5

Classe 7. Interpretativisme i Teoria normativa

 

Classe 8. Qüestions ètiques i implicacions de la recerca

 

 

Seminari 1 (sub-grups 1 i 3)

Lectures per discutir a classe

 

Selecció inicial de la pregunta de recerca a treballar en grup

6

Classe 9. El disseny de recerca en funció de la metodologia i l'epistemologia utilitzades

 

Classe 10. Inducció/deducció. Característiques i complementarietats de la metodologia quantitativa i la qualitativa

 

Seminari 1 (sub-grups 2 i 4)

Preparació de l'Informe 1

7

Classe 11. Conceptualització i tipus de variables

Seminari 2 (sub-grups 1 i 3)

Lliurament Informe 1

8

Classe 12. Disseny d'hipòtesis

Seminari 2 (sub-grups 2 i 4)

Preparació de l'Informe 2

9

Classe 13. Construcció d'indicadors (I)

Seminari 3 (sub-grups 1 i 3)

Lliurament Informe 2

10

Classe 14. Construcció d'indicadors (II)

Seminari 3 (sub-grups 2 i 4)

Preparació de l'Informe 3

11

Classe 15. Balanç i dubtes

 

Lliurament Informe 3