Curs 2015-2016

Periodisme per Intenet (21325)

Titulació/estudi: Grau en Periodisme
Curs: segon
Trimestre: segon
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores
Llengua o llengües de la docència: català
Professor: Javier Díaz NociJavier Díaz Noci, Cristina Ribas, Joan Francesc Cànovas

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura orientarà la pràctica fonamentalment a la redacció de textos i discursos que aprofitin les característiques i potencialitats de l'edició digital. S'insistirà en tot moment en les característiques pròpies del llenguatge digital i en la flexibilitat que ofereixen.

L'assignatura Periodisme a Internet tracta de transmetre els conceptes bàsics del llenguatge periodístic adaptat a l'edició digital, d'explicar quina és l'adaptació i aparició de nous gèneres periodístics, la seva aplicació als mitjans en aquest moment i la descripció de tipologies textuals, i insisteix en l'aprenentatge de les tècniques i rutines professionals i procedimentals del mitjà digital.

Es tracta d'una matèria clau per entendre la importància del ciberperiodisme i del desenvolupament d'un nou llenguatge que després de menys de vint anys d'aparició de la World Wide Web encara està vivint un procés d'adaptació i emancipació, que encara està definint la seva retòrica. Es tracta, alhora, de descobrir-ne les tendències actuals, i que ho faci l'estudiant mitjançant una feina d'aprenentatge continu. Es provoca en tot moment la seva curiositat, no només per aprendre noves tècniques que es desenvolupen ràpidament, sinó també per reflexionar i per pensar-hi.


2. Competències que s'han d'assolir

Generals:

GI2, GI3, GI5, GP1, GP4, GS1, GS3

GI 2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, i defensar-les públicament.

GI 3. Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en

qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, amb audiències expertes i inexpertes.

GI 5. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions imprescindibles per a l'activitat acadèmica ordinària.

GP 1. Ser capaç de treballar en equip, participant-hi activament, negociant-hi opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.

GP 4. Tenir consolidats costums d'autodisciplina, autoexigència i rigor en la

realització del treball acadèmic, organització i correcta temporalització.

GS 1. Haver desenvolupat el sentit de la curiositat i el desig de saber allò que és ignorat, imprescindibles en tota activitat professional amb projecció.

GS 3. Estar capacitat per a progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i continua.

Específiques del grau:

E2, E10, E11, E15, E18, E25, E27

E2. Coneixement i aplicació de les tecnologies i dels sistemes utilitzats per a processar, elaborar i transmetre informació.

E10.Coneixement de l'impacte social de les tecnologies informatives.

E11. Coneixement de l'estructura, funcionament i gestió de l'empresa de comunicació.

E15. Capacitat i habilitat per a expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.

E18. Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de cadascú dels mitjans de comunicació.

E25. Capacitat i habilitat per a recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.

E27. Capacitat i habilitat per a saber utilitzar dades i estadístiques de manera correcta i comprensible per a la divulgació majoritària.

Específiques de l'assignatura:

- Coneixement de la societat de la informació.

- Coneixement del funcionament de les TIC.

- Definició dels criteris bàsics del periodisme a internet.- Habilitats per a tractat jerarquitzar i redactar informacions a la Xarxa.


3. Continguts

Bloc introductori

• Característiques del llenguatge periodístic digital

• Enfocar un tema

• Buscar i ús de fonts

• Elements de disseny

Bloc llenguatge digital i redacció

• Redacció de textos a Internet

• Enllaços

• Estratègies d'actualització contínua

• Promoure i gestionar la interactivitat

• Llenguatge audiovisual aplicat a Internet

• Multimèdia: fotos a Internet

• Multimèdia: vídeo a Internet

• Introducció a l'edició de vídeo a Internet (Premiere)

• Multimèdia: so a Internet

• Fulls de càlcul i periodisme de dades

Bloc gèneres

• La notícia

• La crònica

• L'entrevista

Bloc xarxes socials i periodisme a Internet

• Les xarxes socials com a font i element informatiu propi

• Escriure per les xarxes socials


4. Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà continuada i dividida en blocs.

1) Creació i manteniment d'un bloc temàtic, informatiu i d'actualitat, en grups de tres alumnes (70% de la nota final). Es demanarà als alumnes que, durant les primeres setmanes de l'assignatura, formin un grup de tres persones i triïn un tema per a poder fer-ne un seguiment informatiu, que estigui al seu abast i del que puguin proporcionar informació de primera mà. Es demana que el grup introdueixi entrades setmanalment i sempre que l'actualitat del tema ho demani, i almenys, al final de l'assignatura hi hagi un mínim de 10 entrades per alumne almenys un cop a la setmana.

Es valorarà que els alumnes sàpiguen:

1) Dissenyar mapes conceptuals i diagrames de fluxos de les informacions. S'estimularà, com a exercici complementari, discernir veure i mostrar els diagrames de fluxos de notícies típiques dels mitjans de comunicació.

2) Incorporar a les informacions les característiques del discurs digitals: hipertextualitat, interactivitat i multimedialitat, com a desenvolupament del missatge periodístic.

Igualment, es valorarà:

- la inclusió d'enllaços externs (a les fonts) i interns (a altres entrades del bloc).

- la incorporació d'elements multimèdia (imatges, so, vídeos), i l'ús d'altres plataformes de podcasting o d'allotjament de vídeo com YouTube.

- la correcció lingüística i el seguiment de les normes de redacció periodístiques.

- si fos necessari, la cobertura en directe amb eines tipus CoverIt Live.

A la secció "perfil" del bloc els estudiants hauran d'incloure una fotografia de cadascun dels seus membres i unes breus línies biogràfiques i de currículum.

Tots els materials del bloc (fotografies, so, textos, etc.) hauran de ser originals. Quan es tracti de reproducció de material aliè, haurà de constar l'autorització, l'origen i l'autor.

De forma continuada, el professor revisarà els continguts dels blocs dels alumnes.

Periòdicament els alumnes hauran de mostrar i explicar públicament als seus companys el que estan fent.

Es tracta, doncs, d'assolir que els alumnes puguin fer servir les eines públiques d'edició digital.

2) Bloc de seguiment d'actualitat informativa de periodisme i mitjans a internet: Aquest exercici es durà a termes durant les classes plenàries, els dimecres. La llista de classe es dividirà en dos, de manera que cada meitat del grup treballi alternativament cada setmana amb els professors encarregats d'aquesta part de l'assignatura. Els alumnes, en grups de 10 persones (és a dir, es faran vuit blogs) confeccionaran un blog d'actualitat sobre periodisme a Internet, en el qual monitoritzaran diverses fonts (inclosos, sobretot, mitjans digitals i bloc especialitzats, però també agències de premsa, blogs especialitzats, revistes acadèmiques, etc.) i, sobretot en el cas dels mitjans catalans, es valorarà la confecció i redacció d'informacions, reportatges, realització d'entrevistes per tal d'oferir a la resta dels seus companys una visió acurada del tema. Cada setmana s'exposaran i explicaran aquest continguts a classe. Tanmateix, es proposarà als alumnes que facin una anàlisi dels mitjans digitals de Catalunya, Espanya i el món, dividits en grups de cibermitjans (internacionals, webs de televisions públiques i privades, mitjans nadius digitals, etc.), una metodologia adaptada a les necessitats docents a partir de mètodes heurístics d'anàlisi del disseny i mètodes d'anàlisi de contingut mitjançant mostres. Es valorarà que el seguiment sigui exhaustiu.

Les dues primeres classes es demanarà als alumnes que, en grups d'aproximadament 10 alumnes, decideixin l'organització per seccions de cada blog, i les tasques que cada alumne farà al llarg de la resta de setmanes. Aquesta organització, amb un organigrama, descripció de seccions, tasques i personals, el més detallada possible, s'entregarà al principi de la tercera classe. Només es demanarà que, per poder treballar cada professor un dels dos grans blocs, aquestes dues parts es respectin. A dins de cada part, es podran establir les seccions i tasques que es considerin convenients.

Les dues últimes sessions seran plenàries. El penúltim dia (sessió 9) cada blog tindrà un màxim de quinze minuts per explicar què i com ho han fet (60' en total). La segona hora serà per tres o quatre professionals dels mitjans digitals, a mena de taula rodona, donin la seva opinió sobre els blocs dels alumnes. Una d'aquestes persones seria el tercer professor de l'assignatura. Aquesta opinió es tindrà en compte per la qualificació final, però no serà vinculant: la nota conjunta la decidiran conjuntament per cada un dels quatre blogs els professors Cànovas i Díaz Noci. La nota, per tant, serà única.

L'última sessió (sessió 10) es dedicarà a que se exposin i votin els blogs finalistes dels grups 101, 102 i 103, com el curs passat.

S'hauran d'aprovar necessàriament tant els exercicis dels grups 101, 102 i 103, com els exercicis dels dimecres. No n'hi haurà prou amb aprovar només el blog d'actualitat (70% de la nota final) i descuidar l'altre.

El valor total serà del 30% de la qualificació final. S'han d'aprovar ambdós blocs per a poder aprovar l'assignatura, només es farà mitjana si s'ha treballat ambdós exercicis.

Em resum:

Blog tema lliure: 70% de la nota final de l'assignatura

Blog comú (revista de premsa) sobre ciberperiodisme. En grups de 10 alumnes). 30%

L'avaluació continuada es farà en base a les notes obtingudes de la correcció de les pràctiques realitzades, de forma individualitzada per part del professor i la seva exposició a classe. Es tindrà en compte l'evolució i millora en l'adquisició i posada en pràctica de les competències de l'assignatura.

d'assignatura tipus taller o seminari

Activitat

Blog d'actualitat (redacció

Blog de seguiment de periodisme i mitjans digitals

Valor de l'avaluació

70%

30%

Criteri d'avaluació

Per aprovar aquesta part és necessari assolir una qualificació de 50/100. És indispensable aprovar aquesta part per poder aprovar l'assignatura. Només es farà mitjana amb l'altra part quan els alumnes hagin aprovat ambdues.

Per aprovar aquesta part és necessari assolir una qualificació de 50/100. És indispensable aprovar aquesta part per poder aprovar l'assignatura. Només es farà mitjana amb l'altra part quan els alumnes hagin aprovat ambdues.

Requisits mínims per aprovar l'assignatura

(avaluació ordinària)

Assistir de forma continuada i regular a les sessions -o justificar degudament l'absència- i/o aprovar les activitats pràctiques. Publicar un mínim d'entrades (notícies i altres gèneres informatius) convingut al principi de l'assignatura, i anar omplint els requisits demanats cada setmana. Els alumnes hauran d'estar en condicions d'exposar els seus avanços en qualsevol moment de l'assignatura davant dels professors i dels seus companys.

Es penalitzarà qualsevol forma de plagi o apropiació i ús de contingut aliè. Els alumnes només podran fer servir continguts produïts per ells mateixos o aquells dels quals comptin amb el permís exprés i la menció dels seus respectius autors.

Assistir de forma continuada i regular a les sessions -o justificar degudament l'absència- i/o aprovar les activitats pràctiques. Publicar un mínim d'entrades (notícies i altres gèneres informatius) convingut al principi de l'assignatura, i anar omplint els requisits demanats cada setmana. Els alumnes hauran d'estar en condicions d'exposar els seus avanços en qualsevol moment de l'assignatura davant dels professors i dels seus companys.

Es penalitzarà qualsevol forma de plagi o apropiació i ús de contingut aliè. Els alumnes només podran fer servir continguts produïts per ells mateixos o aquells dels quals comptin amb el permís exprés i la menció dels seus respectius autors. Com que en bona mesura aquest exercici és una revista de premsa, serà indispensable la remissió en forma d'hiperenllaç a totes les fonts originals.

Requisits mínims per optar a la recuperació

Per presentar-se a recuperació es necessari haver assistit de forma continuada i regular a les sessions i haver obtingut una nota superior a 25/100) d'aquest exercici, és a dir, haver col·laborat de forma activa en la gestació i desenvolupament del blog. I no haver plagiat o copiat cap contingut.

Per presentar-se a recuperació es necessari haver assistit de forma continuada i regular a les sessions i haver obtingut una nota superior a 25/100) d'aquest exercici, és a dir, haver col·laborat de forma activa en la gestació i desenvolupament del blog. I no haver plagiat o copiat cap contingut.

Activitat de recuperació

Dur a terme, en solitari si la resta del grup ha aprovat l'assignatura, un nou blog amb les característiques assenyalades i un mínim d'entrades convingut amb el professor responsable de l'assignatura.

Dur a terme, en solitari si la resta del grup ha aprovat l'assignatura, un nou blog amb les característiques assenyalades i un mínim d'entrades convingut amb el professor responsable de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Aprovar la nova prova pràctica, segons els mateixos criteris d'avaluació anteriorment exposats.

Aprovar la nova prova pràctica, segons els mateixos criteris d'avaluació anteriorment exposats.


5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

AMARAL, Francisco; GIMENO, Daniel. Evolución, tendencias y modelos en el diseño de webs de noticias. Barcelona: S0l90media, 2009.

ARGUDO, Sílvia; PONS, Amadeu. Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: UOC; El Profesional de la Información, 2012.

BRIGGS, Mark. Periodismo 2.0. Austin: Knight Foundation, 2007.

CANAVILHAS, Joao. Webnoticia. Propuesta de modelo periodístico para la WWW. Covilha: Universidade de Beira Interior, 2006.

COBO, Silvia. Internet para periodistes. Kit de supervivència para la era digital. Barcelona: UOC, 2012.

DIAZ NOCI, Javier: Salaverría, Ramón (coords). Manual de Redacción Ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003.

FRANCO, Guillermo. Cómo escribir para la Web. Austin: Knight Foundation, 2008.

GORDILLO, Saül: Superperiodistes en l'era de la sobreinformació. Barcelona: UOC, 2010.

HOUGHTON, Robin. Piensa en blog [Blogging for Creatives]. Barcelona: Océano, 2012.

Jarvis, Jeff. ¿Y Google cómo lo haría? Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2010.

LARRONDO, Ainara. Los géneros en la redacción ciberperiodística. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2009.

MARTÍNEZ USERO, José Manuel; LARA NAVARRA, Pablo. La producción de contenidos web. Barcelona: UOC, 2007.

Nafría, Ismael. Web 2.0, el usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000, 2007.

NOGUERA, José Manuel. Redes y periodisme. Cuando las noticias se socializan. Barcelona: UOC, 2012.

Quinn, Stephen; Stephen Lamble. Online Newsgathering, Research and Reporting for Journalism. Burlington, MA: Focal Press, 2009.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Óscar. Community Manager. Madrid: Anaya Multimedia, 2012.

ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.). Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC, 2007.

SALAVERRÍA, Ramon. Redacción Periodística en Internet. Pamplona, EUNSA, 2005.

SERRANO, Ana; LARRONDO, Ainara (coords.). Diseño periodístico en internet. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007.

THORNBURG, Ryan M. Producing Online News. Digital Skills, Stronger Stories. Washington: Sage, 2012.


5.2. Bibliografia complementària

BOGOST, Ian; FERRARI, Simon; SCHWEIZER, Bobby. Newsgames. Journalism at play.

CABRERA, Mª Ángeles (coord.). Evolución de los cibermedios. Madrid: Fragua, 2013.

CASTELLS, Manuel i PEKKA Himanen. La Societat de la informació i l'estat del benestar el model finlandès. Barcelona, Pòrtic UOC, 2003.

EDO, Concepción. Internet en la noticia, las fuentes y los géneros. Sevilla: Comunicación Social Ediciones i Publicaciones, 2003.

FLORES, Jesús; ARRUTI, Alberto Miguel. Ciberperiodismo. Madrid, Ediciones 2010-Limusa, 2001.

FRANQUET, Rosa - SOTO, M.Teresa - RIBES, Francesc Xavier - FERNÁNDEZ, David. Assalt a la xarxa. Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya - Diputació de Barcelona, 2006.

LLOMBART, Sílvia (edició i recopilació de textos): Bits o paper les conclusions del 1er. congrés de la publicació electrònica. Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya - Diputació de Barcelona, 2004.

LLORET, Oriol. Converses sobre els orígens d'Internet a Catalunya; Alfons Cornella, [et al.]. Barcelona, Beta Editorial, 2000.

LÓPEZ GARCIA, Xosé; PEREIRA FARIÑA, Xosé (ed.). Convergencia digital. Reconfiguración de los médios de comunicación en España. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacions, 2010.

NEGROPONTE, Nicholas. El Mundo Digital (4ª edició). Barcelona, Ediciones B, 1999.

NGUYEN, An. The Penetration of Online News: Past, Present and Future? Berlin: VDM Publishing, 2008

PATERSON, Chris; DOMINGO, David (eds.). Making online news. The ethnography of new media production. 2 vols. New York etc.: Peter Lang, 2008, 2012.

RODRÍGUEZ, Òscar - TRONCOSO, Roberto - BRAVO, Sagrario. Internet. La Biblia (Edición 2006). Madrid, Anaya, 2006.

SALAVERRÍA, Ramon (coord.). Cibermedios, el impacto de internet en los medios de comunicación en España. Sevilla, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2005.


5.3. Recursos didàctics

Craig, David A. Excellence in online journalism: exploring current practices in an evolving environment. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2011

García de Torres, Elvira (coord.). Cartografía del periodismo participativo : estudio de las herramientas de participación en la prensa digital de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, México, Perú, Portugal y Venezuela. Valencia: Tirant lo Blanc, 2012.

Heinrich, Ansgard. Network journalism: journalistic practice in interactive spheres. New York, N.Y.: Routledge, 2011.

Singer, Jane [et al.]. Participatory journalism: guarding open gates at online newspapers. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011.

Russell, Adrienne. Networked: a contemporary history of news in transition. Cambridge, UK; Malden, Mass.: Polity Press, 2011.

Charles, Alec; Stewart, Gavin (eds.). The end of journalism : news in the twenty-first century. Oxford ; New York: Peter Lang, 2011.

Espiritusanto Nicolás, Óscar [et al.]. Periodismo ciudadano: evolución positiva de la comunicación. Barcelona: Ariel ; Madrid: Fundación Telefónica, 2011.

Bull, Andy. Multimedia journalism: a practical guide. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2010.

Rosenberry, Jack; St. John III, Burton (eds.). Public journalism 2.0: the promise and reality of a citizen-engaged press. New York: Routledge, 2010.

Kaye, Jeff; Quinn, Stephen. Funding journalism in the digital age: business models, strategies, issues and trends. New York: Peter Lang, 2010.

Thornburg, Ryan. Producing online news: digital skills, stronger stories. Washington, D.C.: CQ Press, 2010.

Papacharissi, Zizi (ed.). Journalism and citizenship: new agendas in communication. New York: Routledge, 2009.

Matheson, Donald; Allan, Stuart. Digital war reporting. Cambridge: Polity, 2009.

Sorrentino, Carlo (coord.). Attraverso la rete : dal giornalismo monomediale alla convergenza crossmediale. Roma: RAI-ERI, 2008.

Recerca

European Digital Journalism Study, 2009.

First monday, Peer reviewed journal on Internet

Infotendencias

Internet Interdisciplinary Institute (IN3), UOC: Projecte Internet Catalunya

Monogràfic de la revista Journalism "The future of Journalism" Sage, juny 2009.

Newman, Nic. The rise of social media and its impact on mainstream journalism: A study of how newspapers and broadcasters in the UK and US are responding to a wave of participatory social media, and a historic shift in control towards individual consumers. Oxford: Reuters Institute, 2009.

Observatori de la cibersocietat UB

Portal de la Comunicació InCom UAB

The Nieman Reports: informes elaborats per la Universitat de Harvard sobre models de comunicació emergents. En destaca aquest sobre models de negoci "To Prepare for the Future, Skip the Present

Digital Journalism. Revista sobre periodisme a Internet que comença a publicar-se el 2013.

Recursos didàctics

o Textos sobre els diversos temes que composen l'assignatura, que també queden a disposició permanent dels alumnes a l'Aula Global.

o Materials complementaris, en forma de textos o d'enllaços externs, que l'alumne podrà consultar a l'Aula Global.

o Instruccions per a les pràctiques: Informació clau que precisa l'alumne per a cada pràctica encarregada pel professor i que està sempre a disposició de l'estudiant a l'Aula Global.

Considerem l'Aula Global (Moodle) una eina fonamental i complementària a la docència presencial, en cap cas substitutiva. L'Aula Global permet la gestió de grups, la publicació de pràctiques, el material docent i els anuncis, però també la comunicació individual amb cada estudiant. L'estudiant podrà aprofitar aquesta eina per accedir al material esmentat, fer un seguiment de les activitats, i fins i tot lliurar-les a temps. L'Aula Global permet al professor determinar amb exactitud la data i hora límit de lliurament de treballs, per exemple.


6. Metodologia

L'assignatura es treballarà amb tècniques diferents i complementàries:

Sessions expositives presencials: Assimilació de les línies teòriques bàsiques de la societat de la informació i de la redacció per mitjans digitals. Es complementarà amb l'estudi de textos propis o de la bibliografia. Nivell d'assoliment: bàsic.

Treballs en grup: Els estudiants treballaran en grup pel que fa a la confecció de dos blogs -un mitjà de comunicació especialitzat en un tema concret, i un blog de seguiment d'actualitat sobre periodisme i mitjans digitals. A dins d'aquest project work (la principal metodologia que fem servir a l'assignatura) es desenvoluparan els treballs individuals:. En tot moment aquest procés de redacció comptarà amb la supervisió i consell del professor. El procés de correcció i de comentari dels exercicis dels estudiants i la supervisió del seu progrés en l'aprenentatge es portarà a terme igualment de forma individualitzada.


7. Programació d'activitats

Setmana 1


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Presentació

Grups blogs

Sessió teórica 1:Característiques del llenguatge periodístic digital

Blogs. Exemples i presentació dels millors de l'any passat

Elecció tema blog

Sessió teòrica 2: Enfocar un tema

Blogs grup A (prof. 1)

Blogs grup B (prof. 2)

Setmana 2


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Redacció notícia 1 i correcció a la classe (no per blog)

Elecció tema blog

Sessió teórica 3: Redacció de textos a Internet

Redacció notícia 2 (no per blog)

Elecció tema blog

Sessió teòrica 4:Busca i ús de fonts

Blogs grup B (prof. 1)

Blogs grup A (prof. 2)

Setmana 3


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Correcció notícia 2 i redacció notícia 1 (per blog)

Sessió teòrica 5:Les xarxes socials com a font i element informatiu propi

Redacció i disseny del bloc.

Sessió teoria 6: Elements de disseny


Blogs grup A (prof. 1)

Blogs grup B (prof. 2)

Setmana 4


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Redacció i disseny del bloc

Sessió teórica 7

La noticia + Enllaços

Redacció i disseny del bloc

Sessió teòrica 8: Escriure per les xarxes socialsBlogs grup A (prof. 1)

Blogs grup B (prof. 2)

Setmana 5


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Redacció i seguiment del bloc

Sessió teòrica 9: Promoure i gestionar la interactivitat

Redacció i seguiment del bloc

Sessió teòria 10: Llenguatge audiovisual aplicat a Internet + Multimèdia: fotos a Internet

Blogs grup B (prof. 1)

Blogs grup A (prof. 2)

Setmana 6


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Redacció i seguiment del bloc

Sessió teórica 11: Estratègies d'actualització contínua

Redacció i seguiment del bloc

Sessió teórica 12: La crónica


Blogs grup A (prof. 1)

Blogs grup B (prof. 2)

Setmana 7


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Cobertura Crònica

Sessió teòrica 13: L'entrevista

Redacció Crònica

Sessió teòrica 14: Multimèdia: vídeo a InternetBlogs grup B (prof. 1)

Blogs grup A (prof. 2)

Setmana 8


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Pràctiques video

Sessió teòrica 15: Multimèdia: so a Internet

Pràctiques video

Sessió teòrica 16: Full de càlcul i periodisme de dades

Blogs grup A (prof. 1)

Blogs grup B (prof. 2)

Setmana 9


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Cobertura Entrevista

Exposició final de blogs.

Redacció Entrevista

Tria dels millors blogs de cada grup.Exposició i anàlisi dels blogs. Tres experts, i els professors de l'assignatura, emetran judicis sobre els exercicis dels alumnes.

Setmana 10


Dia 1: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 2: Grups pràctics 101, 102 i 103

Dia 3: Sessions plenàries (Grups A + B)

Treball blogs

Compartir blogs

Competició entre grups pels millors blogs de l'assignatura