Curs 2015-2016

Música i Publicitat (20506)

 

Titulació / Estudi: Publicitat i Relacions Públiques

Nombre de crèdits ECTS: 4

Hores dedicació estudiant: 75

Llengua o llengües de la docència: català i castellà.

Professor: Manel Palència-Lefler

 

1. Presentació de l'assignatura

Davant la pregunta "què és la publicitat sense música", acadèmics i pràctics estan d'acord en què és ben poca cosa, malgrat els uns i els altres no li atorguen la importància que es mereix en els seus estudis científics o en els seus pressupostos de producció. La importància de l'element musical al llarg de la història publicitària és inqüestionable. Només cal fixar-se en els primers jingles radiofònics o per a la televisió, on la seva "visualització" en la ment de les persones és a través de melodies musicals i no pas per les seves imatges, com ara "Cola-Cao", olives "La Española", torrons "El Almendro" o les nines de "Famosa", per citar només alguns exemples. I el mateix va passar més enllà de la publicitat catalana o espanyola. És clar que els temps han canviat i les formes musicals s'han diversificat més enllà del jingle. Però la tendència no ha variat.

Així, la interdependència de les imatges publicitàries i la música és tan estreta que els experts no han estat capaços de posar fronteres. I potser no cal. El que és ben cert és que música i publicitat han de caminar juntes per entendre la pràctica professional publicitària. D'una banda, la publicitat sense música perd gran part dels seus efectes persuasius, i per tant, l'evolució de la publicitat no es pot entendre sense l'evolució de la música. De l'altra, la indústria musical actual, que no està passant un bon moment, necessita nous espais promocionals per fer arribar als consumidors les cançons dels artistes per a què s'animin a comprar-les. I la publicitat li ofereix una de les millors finestres. Per això, no hi ha dubte que el futur d'ambdues pràctiques professionals és complementari. Altra cosa és que les sinergies siguin profitoses pels consumidors i la societat en general, i no només per a la indústria musical i les marques dels anunciants.

Per això, aquesta assignatura pretén estudiar el fenomen de la música aplicada a la imatge publicitària, tot analitzant exemples de bandes sonores d'anuncis televisius i radiofònics amb l'objectiu de posar de manifest les seves característiques i funcions. La base d'estudi rau en posicionaments acadèmics a l'efecte però també en treballs pràctics, reals i quotidians de la publicitat actual, tot prenent consciència de les intencions persuasives dels seus creadors i altres agents del procés. També es pretén que l'estudiant conegui de prop el procés creatiu, des del briefing del client, passant pel treball de composició o adaptació, la producció i la postproducció, fins arribar al mitjà de comunicació. Es dotarà dels instruments conceptuals adequats per abordar aquest objecte d'estudi.

 

 

  

2. Competències a assolir

2.1. Competències generals

·         Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica

·         Capacitat per treballar en grup, per exposar de forma clara les idees pròpies i per establir sinergies amb la resta de components del grup de treball.

·         Capacitat de crítica/autocrítica

·         Competència comunicativa

·         Coneixement del vocabulari bàsic i aplicacions

·         Puntualitat i respecte cap al treball dels altres (professor i alumnes)

·         Atenció a les presentacions i intervencions realitzades pels companys

  

2.2.Competències específiques

Competències de Grau Mínim

1.    Capacitat de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de relacions públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació i la seva aplicació eficaç a través de les diferents tecnologies.

2.    Formació en el coneixement del disseny i creació d'estratègies comunicatives i desenvolupament de polítiques de comunicació, amb la finalitat d'obtenir la capacitat d'identificar, gestionar i atendre les necessitats pròpies de les empreses, tant des de la perspectiva del departament de comunicació de l'anunciant com des de l'empresa de comunicació.

3.    Capacitat d'anàlisi i observació dels diferents criteris estètics de la música i la seva aplicació al fenomen publicitari.

4.    Capacitat crítica i analítica per interpretar les dades que ofereix un briefing creatiu.

5.    Formació en les capacitats expressives i particularitats de cada un dels mitjans, suports i formats publicitaris per a l'elaboració de missatges i campanyes de comunicació, així com en l'habilitat per analitzar i seleccionar els vehicles de difusió d'acord amb les estratègies de comunicació, tant en mitjans convencionals com en mitjans no convencionals.

6.    Formació en el coneixement i us de les tecnologies de la comunicació en els diferents entorns multimèdia i hipermèdia, per a la seva aplicació en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques i el desenvolupament de nous suports.

7.    Identificació de les diferents tipologies creatives de música en la publicitat de ràdio i televisió.

8.    Capacitat per idear missatges publicitaris a través de la música.

9.    Capacitat de promoure la creativitat en el grup de treball i en l'acció pròpia.

  

Competències per al Grau d'Excel·lència

10   Utilització creativa i àgil dels conceptes i teories del curs per a l'anàlisi del procés creatiu publicitari a través del llenguatge musical.

 

    

3. Continguts

  

T.1. Música i persuasió. Conceptes bàsics sobre el llenguatge musical. Gèneres i formes musicals. El poder de la música. Els efectes de la música i la persuasió. La música i la comunicació audiovisual. La música com a part del missatge.

T.2. Música i publicitat. Elements de la banda sonora en la publicitat. La música, la veu, els efectes i el silenci en publicitat. Tipologia de músiques aplicades al llenguatge publicitari: música original i música preexistent. La música i la imatge de marca. Música i memorització.

T.3. Tipologia de la música aplicada a la publicitat: música original. Tipologia i funcions. El jingle, el logo musical, la música incidental. La visió del compositor. Criteris tècnics i estètics i la seva aplicació al fenomen publicitari. Exemples audiovisuals.

T.4. Tipologia de la música aplicada a la publicitat: música preexistent. Tipologia i funcions. Músiques versionades, versió original, música de llibreria. La visió del compositor, del productor, del creatiu de l'agència. Criteris tècnics i estètics i la seva aplicació al fenomen publicitari. Exemples audiovisuals.

T.5. Música i publicitat a Espanya. La música en la publicitat de marques-productes. La música en la publicitat de marques-serveis. La música en la publicitat institucional d'organitzacions. Legislació espanyola en relació a la propietat intel·lectual de la música en publicitat. Copyright, drets editorials, drets fonogràfics. Tendències de futur. La música publicitària com a producte de consum.

 

4.   Avaluació

  

4.1. Criteris d'avaluació generals

L'objectiu que proposa el curs de Música i Publicitat és que l'estudiant assoleixi amb un grau satisfactori les competències de la 1 a la 9 i que permetran fer una aproximació a la teoria i tècniques que sustenten la pràctica professional del llenguatge musical publicitari. La competència 10 és la que distingeix un grau satisfactori d'un grau excel·lent en l'assoliment dels objectius globals d'aprenentatge.

L'avaluació de l'assignatura contempla una prova escrita a final del curs a més d'un treball en grup amb la seva consegüent presentació pública en les darreres sessions del trimestre. Així mateix, l'avaluació comptarà amb diversos debats en triple format:

-          preparació prèvia fora de l'aula a partir d'una lectura recomanada.

-          debat on-line entre alumnes a través del fòrum de l'Aula Global-Moodle la setmana anterior.

-          debat presencial en grups reduïts amb participació activa i moderat pel professor.

 

Sense tenir un pes específic en l'avaluació global de l'assignatura, en la nota final intervindran també elements formals com la presentació dels treballs realitzats, la capacitat d'exposició i argumentació tant oral com escrita i la intervenció activa de l'alumne tant en les sessions magistrals de gran grup com en les sessions de debat en grups reduïts. És a dir, sense tractar-se de competències especifiques de l'assignatura es dona per descomptat i assolit un domini mínim d'aquestes darreres competències.

 

    

4.2. Pes de cada mètode d'avaluació en la qualificació global

El mètode d'avaluació de l'assignatura és el següent:

  

·         Fòrum on-line/ Debat presencial

Es perfilen 3 debats al llarg del trimestre. Es subministraran diferents documents d'estudi per generar els debats. L'avaluació s'obtindrà de la participació activa en el debat, així com de la participació prèvia (online) en el fòrum de l'assignatura.

·         Treball de recerca i presentació pública

Treball en equips d'estudiants que cerca la màxima informació sobre la música que utilitza una  marca/producte, una marca/servei, o la creada per a les institucions. Els alumnes fan una presentació pública dels resultats davant la classe i lliuren el treball al professor en format CD-DVD el dia de l'examen.

·         Examen

Prova escrita audiovisual al final del curs.

 

A continuació, s'exposen els criteris generals per aprovar l'assignatura.

 

Activitat

Examen

Treball de recerca

Fòrums presencial i online

Valor de l'avaluació

50%

30%

20%

Criteri d'avaluació

Per aprovar l'examen és necessari obtenir un nota superior a 5

Per aprovar el treball es fa necessària la seva pre-sentació pública i obtenir un nota superior a 5

Per aprovar aquesta part cal haver participat en 2 dels 3 Debats proposats i obtenir un nota superior a 5

Requisits mínims per aprovar l'assignatura

(avaluació ordinària)

Aprovar l'examen

Presentar el treball

Participar activament

Requisits mínims per optar a la recuperació

Per presentar-se a recuperació es necessari haver obtingut una nota superior a 2 a l'examen.

Per presentar-se a recuperació es necessari haver obtingut una nota superior a 2 al treball.

Per presentar-se a recuperació es necessari haver obtingut una nota superior a 2 de mitjana.

Activitat de recuperació

Nova presentació a l'examen

Nova presentació del treball

Elaboració d'un treball alternatiu

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Aprovar el nou examen

Presentar el nou treball

Presentar el treball

 

5. Bibliografia

5.1.Bibliografia bàsica

·         Fernández Gómez, J.D. (2005): "Aproximación tipológica a la música en publicidad: de la identidad sonora corporativa a la comercialización de la canción publicitaria". En Questiones Publicitarias, vol. I, n.10, pp.53-76.

·         Gómez Rodríguez, J.A. (2005) "Lo que no venda, cántelo. Algunas reflexiones sobre el papel de la música en la publicidad". En La Música en los medios audiovisuales. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, pp. 225-266.

·         Guijarro, T. & Muela, C. (2003): "La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad". Madrid: Dossat 2000.

·        Palencia-Lefler, M (2009): "La música en la comunicación publicitaria" En Revista Comunicación y Sociedad, Vol. XXII, n.2, pp.89-108.

·        Palencia-Lefler, M. (2010): "Banda sonora de la publicidad televisiva española: formas, géneros y estilos musicales". En Revista Comunicación y Sociedad, Vol. XXIII, n.1, pp.299-318.

·         Santacreu, O. (2002): "La música en la publicidad". Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.

  

5.2. Bibliografia recomenada

·         Bassat, L. (1993): "El libro rojo de la publicidad". Barcelona: Folio.

·         Beltrán Moner, R. (1991): "Ambientación musical: selección, montaje y sonorización". Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). Colección Manuales Profesionales. 1984/1991.

·         Blankopf, K. (1988): "Sociología de la música". Madrid: Real Musical.

·         Chion, M. (2004): "La música en el cine". Barcelona: Paidós Comunicación.

·         Cebrian, M. (1978): "Introducción al lenguaje de la televisión". Madrid: Pirámide.

·         Cook, N. (2004): "Analisyng Musical Multimedia". Oxford: Oxford University Press.

·         De Marcos, I. (2001): "Estrategias musicales". En Anuncios, n.941, pp.48-50. Publicaciones Profesionales S.A.U.

·         García Uceda, M. (2000): "Las claves de la publicidad". Madrid: ESIC.

·         Gertudrix, M. (2003): "Música y narración en los medios audiovisuales". Madrid: Laberinto Comunicación.

·         Hung, K.(2000): "Narrative music in congruent and incongruent TV advertising". En The Journal of Advertising, vol. XXIX, n.1, pp.25-34. American Academy of Advertising.

·         Hurón, D. (1989): "Music in Advertising: An Analytic Paradigm". En Musical Quarterly, vol. 73, n.4, pp. 557-574. Oxford University Press.

·         León, J.L. (1996): "Los efectos de la publicidad". Barcelona: Ariel.

·         Lorente, J. (1986): "Casi todo lo que sé de publicidad". Barcelona: Folio.

·         Montañés, Nebrija y Barsa (2006) "Historia iconográfica de la música en la publicidad". Madrid: Iberautor Promociones Culturales, S.L. 

·         Nieto, José (1996): "Música para la imagen. La influencia secreta". Madrid: S.G.A.E.

·         Pedrero, L. M. (2000): "La radio musical en España. Historia y análisis" Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV).

·         Radigales, J. (2002): "Sobre la música. Reflexions a l'entorn de la música i l'audiovisual", Barcelona: Trípodos. Papers d'Estudi.

·         Rodríguez, A. (1998): "La dimensión sonora del lenguaje audiovisual". Barcelona: Paidós.

·         Sedeño, A.M. (2006): "La función de la música en los comerciales publicitarios". En UNIrevista, vol. 1, n.3, pp.1-7. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brazil.

  

6. Metodologia

L'assignatura es desenvolupa a través de classes magistrals, combinades amb sessions de debat, online i offline, a més de classes participatives on els estudiants presenten públicament el resultats de les seves investigacions i treballs.

 

7. Programació d'activitats

 

Dm.22.09             Presentació general

Dmc.23.09                       T.1 Música i persuasió           

 

Dm.29.09        T.2 Música i publicitat

Dmc.30.09      T.3 Tipologia de música aplicada a la publicitat

 

Dm.06.10             T.3 Tipologia - Música original

Dmc.07.10                       T.4 Tipologia - Música preexistent 

 

Dm. 13.10       T.4 Tipologia - Música preexistent

Dmc.14           .10       Tutoria treballs

 

Dm.20.10             Tutoria treballs

Dmc.21.10                       Tutoria treballs

 

Dm. 27.10       Tutoria treballs

Dmc.28.10      DEBAT 1  Discussió pública i elaboració de mapa conceptual. Discussió online des de 21/10

 

Dm.03.11             T.5 La música en la publicitat a Espanya.

Dmc.04.11                       DEBAT 2  Discussió pública i elaboració de mapa conceptual. Discussió online des de 28/10

 

Dm.10.11        Master-class: recerca científica en la música.

Dmc.11           .11       DEBAT 3  Discussió pública i elaboració de mapa conceptual. Discussió online des de 04/11

 

Dm.17.11             Taller creatiu: des del concepte a la banda sonora. Cas pràctic realitzat pel grup classe.

Dmc.18.11                       Pre-test auditiu sobre formes musicals publicitàries (training per a l'examen)

 

Dm.24.11        Presentació pública de resultats dels treballs.

Dmc.25.11      Presentació pública de resultats dels treballs.

 

Dmc.01.12                       Presentació pública de resultats dels treballs.

Dmc.02.12                       Presentació pública de resultats dels treballs.