Curs 2015-16

Tecnologies de la Informació

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21419 Obligatòria 2n curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21771 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21658 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Ricardo Baeza Yates
Professorat:

Ricardo Baeza, Ana Freire, Julián Urbano

Idioma:

Català i Castellà

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén introduir els conceptes bàsics de recuperació de la informació i la seva aplicació a la tecnologia dels cercadors Web. Es donarà èmfasis als models de recuperació i a les tècniques d’avaluació més importants actualment, incloent-hi tècniques de jerarquització de pàgines Web. S’introduirà l’índex de text més utilitzat, l’índex invertit, com construir-lo i com utilitzar-lo. S’estudiarà també com resoldre problemes d’escalabilitat quan el volum de dades i de les consultes augmenta. Per acabar, s’aplicaran aquests conceptes a altres tipus de dades com el text estructurat en XML i multimèdia, a més de la seva aplicació a dominis específics, com bases documentals legals o de salut.

 

 

Prerequisits

És necessari tenir coneixements tant de programació com d’estructures de dades bàsiques. Es recomana conèixer també operacions relacionades amb el processament de cadenes de caràcters (strings), a més de nocions d’XML, algorítmica i aprenentatge automàtic. Es pressuposa a més coneixement avançat en l’ús de cercadors Web

 

Competències

Competències a treballar a l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau.

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat d'organització i planificació

G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació

G5. Habilitat en la presa de decisions

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.

Interpersonals

G8. Capacitat de treball en equip

Sistèmiques

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment

Competències Específiques Professionals

H4. Aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

Competències Específiques de Formació Bàsica

B14. Conèixer els fonaments teòrics de la programació i utilitzar de forma pràctica els mètodes i llenguatges de programació per al desenvolupament de sistemes programari.

B16. Conèixer els conceptes bàsics de l'arquitectura d'ordinadors i dels servidors, així com els principis dels sistemes operatius.

Competències Específiques d'Enginyeria en Informàtica

IN15. Conèixer els fonaments de les bases de dades no estructurades (documentals i multimèdia) i les tècniques relacionades de classificació i recuperació de la informació.

IN36. Conèixer i comprendre els principis de les diferents modalitats i arquitectures d'informació multimèdia, i ser capaç d'aplicar les més adequades per a cada problema.

Competències Específiques Comunes a la branca de Telecomunicació

T7. Capacitat de conèixer i utilitzar l'arquitectura i metodologia de disseny, verificació i validació de programari.

T8. Capacitat de realitzar programació en temps real, concurrent, distribuïda i basada en esdeveniments, així com el disseny d'interfícies persona- computador.

Competències de tecnologia específica: Sistemes Audiovisuals

AU37. Conèixer les tècniques bàsiques de la mineria de dades i textos en la web i capacitat per aplicar-les per a problemes concrets.

AU39. Domini de les tècniques avançades de la cerca intel•ligent d'informació en la web.

 

Avaluació

Per superar l’assignatura cal aprovar l’examen de final de curs i realitzar 5 pràctiques de laboratori. Aquestes pràctiques seran revisades i puntuades pels professors durant les sessions de laboratori. Les pràctiques es realitzaran en grups de 3 alumnes.

Al final del trimestre es realitzarà un examen que inclourà la matèria corresponent de tot el trimestre, i cal treure un mínim de 5. La nota final de l'assignatura és la suma ponderade de tres parts:

- Seminaris, 10%, no recuperable.

- Pràctiques, 30%, no recuperable.

- Exàmen final, 60%, recuperable al juliol.

Per aprovar l'assignatura, cal aprovar cada una de les tres parts per separat

 

Continguts

Blocs de contingut

1. Conceptes de recuperació de la informació

2. Índexs de cerca en text

3. Cercadors Web

4. Aplicacions de les tecnologies de cerca

 

Bloc de contingut 1. – Conceptes de recuperació de la informació

ConceptesProcedimentsActituds

 1. Models

2. Processament del text i la consulta

3. Avaluació

 1. Realització de programes

 1. Claredat i pulcritud en la realització de les pràctiques

Bloc de contingut 2. - Índexs

ConceptesProcedimentsActituds
1. Construcció
2. Cerca

  1. Realització de programes

  1. Claredat i pulcritud en la realització de les pràctiques

Bloc de contingut 3. – Cercadors Web

ConceptesProcedimentsActituds

 1. Arquitectura d’un cercador Web

2. Jerarquització de pàgines Web

3. Escalabilitat

4. Eficiència energètica

 1. Realització de programes

 2. Ús avanzat de cercadors Web

 

  1. Claredat i pulcritud en la realització de les pràctiques

Bloc de contingut 4. – Aplicacions de les tecnologí es de cerca

ConceptesProcedimentsActituds

1. Multimèdia

2. Text estructurat en XML

3. Dominis específics

 1. Resolució de problemes a classe

  1. Participació activa en els seminaris

 

Metodologia

A les sessions de teoria, totes en grup gran, s’introduiran els conceptes teòrics bàsics i es mostraran els procediments adequats pera la resolució dels problemes. A les sessions de seminari es discutiran les aplicacions dels conceptes teòrics introduïts. A les sessions de laboratori es realitzaran pràctiques de programació de diferents elements d’un cercador. L’objectiu és doble: per un cantó han de servir per entendre i consolidar els conceptes teòrics i per l’altre serveixen com a indicadors d’avaluació de l’assoliment de les competències relacionades amb les tecnologies de cerca. El treball fora de l’aula consistirà bàsicament en la recerca d’informació complementària, la resolució de problemes proposats, la preparació de les pràctiques i la realització d’estudis previs

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aulaAvaluació
TemesGrup granLaboratoriSeminari Preparació de pràctiquesEstudi personal i realització de problemesExamen

 Introducció

 2

 

 

 

 

 

1. Conceptes de
recuperació de la
informació

 6

 2

 

4

12

 

2.Índexs  4  4    8 8  
3. Cercadors webs  6  4  2  8 12  
4. Aplicacions      6   9  
Avaluació           3

Total:

 18

10

8

20

41

3

Total: 100

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i parcialment digital)

· BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier: Modern Information Retrieval, segunda edición. Addison-Wesley, 2011. Pàgina Web: www.mir2ed.org.

 

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia complementària (digital)

· MANNING, Chris; RAGHAVAN, Prabhakar; SCHÜTZE, Heinrich: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008. Pàgina Web: www.informationretrieval.org

· CROFT, Bruce; METZLER, Donald; STROHMAN, Trevor: Search Engines: Information Retrieval in Practice, Pearson, 2015. Pàgina Web: ciir.cs.umass.edu/irbook/