Curs 2015-16

Principis de Percepció Aplicats al Disseny

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22982 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22983 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22981 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Salvador Soto-Faraco
Professorat:

Salvador Soto Farco

Manuela Ruzzoli

(Mireia Torralba)

Idioma:

Castellà

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén que l'amune/a sigui capaç d'integrar els principis bàsic de les funcions cognitives humanes, com la percepció, la atenció i la memòria, en el disseny d'eines (tecnològiques) i la presentació d'informació. Els objectius generals del curs son:

 * Familiaritzar l'estudiant amb els principis bàsics de la percepció i el rendiment humans derivats de la psicologia i la neurociència cognitiva.

 * Aplicar aquests principis a la avaluació, creació i millora de sistemes de presentació d'informació i la interacció amb objectes reals o virtuals.

 

 

 

Prerequisits

Cap.

 

Competències

Competències transversals

 

Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

2. Resolució de problemes.

3. Capacitat d'organitzar i planificar.

4. Capacitat d'abstracció.

5. Raonament crític

 

Interpersonals

1.Treball en equip

 

Sistèmiques

1. Capacitat per aprendre nous conceptes teòrics.

2. Habilitat per treballar de forma conjunta.

3. Aplicació pràctica dels coneixements teòrics.

4. Ús de conceptes inter-disciplinars.

 

Competències específiques

1. Conèixer alguns fonaments de la fisiologia del cortex cerebral humà que permeten els processos cognitiius bàsics de la sensació, la percepció, la memòria i l'atenció.

2. Entendre els elements principals de la percepció visual com a procès constructiu i predictiu.

3. Conèixer els models bàsics de la atenció humana aplicats a entorns tecnològics de visualització de dades.

4. Comprendre les característiques fonamentals de la organització perceptiva de l'espai en visió i tacte.

5. Entendre el problema de la consciencia humana i el procesament inconscient d'informació.

 

 

 

 

 

 

 

Avaluació

(1) Examen final (35%). L'examen inclou 30 preguntes d'elecció múltiple i 2 preguntes obertes

(2) Participació  (30%). Participació a les classes práctiques / seminaris. Seguiment de projecte / objectius parcials.

(3) Projecte (35%). Presentació d'un informe sobre el projecte realitzat a les pràctiques.

 

Continguts

Clases teóricas (9 sesiones)

Tema 1. El proceso de percibir (2)

Tema 2. Como estructuramos el espacio (2D)? (1)

Tema 3. Percepción del espacio e interactividad (1)

Tema 4. Color (1)

Tema 5. Objetos, escenas y significado (1)

Tema 6. El cuerpo como instrumento (1)

Tema 7. Procesamiento inconsciente (1)

Tema 8. Percepción multisensorial (1)

 

Seminarios (3)

S1 Espacios personales. El esquema corporal, ilusiones corporales, aspecto social del espacio corporal, arquitectura.

S2 El papel de las emociones en el diseño

S3 [A decidir] … Neurogastronomía, Creatividad,…

 

Prácticas (6)

Practica 1. Análisis de casos ejemplo y presentación de las posibles opciones de práctica.

Prácticas 2-3. Seguimiento de trabajo en grupo sobre un caso concreto.

Prácticas 4-6. Presentaciones y discusión de casos.

 

 

Metodologia

Teoria: Classe de tipus “magistral”, amb opció d'intervencio dels alumnes. En general, a cada sessió es presentaran primer els continguts corresponents sobre la percepció humana, y després s'introduïran les aplicacions al disseny. La majoria del material està basat en la percepció visual, pero ocasionalment s'extendran els principis a altres modalidats sensorials.

Seminaris: Es treballaran temes d'interés relacionats amb algun aspecte de la teoria, però des d'una perspectiva aplicada a casos reals, en grupos reduïts i en un entorn distès.

Práctiques: Les pràctiques seran un espai per al desenvolupament d'un projecte en grup (3 pax) en el que s'afrontarà algun problema de disseny escollit per l'estudiant. El problema concret i el format del treball es decidiran en coordinació amb el profesor/a de pràctiques. La major part del treball es realizarà fora d'hores de classe. El temps de classe s' usarà per a presentar el progres del projecte, discutir els possibles problemes i dubtes, i prendere decisions.

 

Recursos

Bibliografia

Myers, D. G. (2005). Psicología. Editorial Medica Panamericana.

Ware, C. (2008). Visual thinking for design. Morgan Kaufmann Publishers