Curs 2015-16

Imatge Sintètica

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21445 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22619 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21633 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Ricardo Marques
Professorat:

Ricardo Marques

Idioma:

Angles

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'assignatura d'Imatge Sintètica se centra en la síntesi d'imatges utilitzant un traçador de rajos. Els estudiants que assisteixin a aquesta signatura tindran l'oportunitat d'aprendre els principis del traçat de rajos per a la síntesi d'imatges, si com de tenir el primer contacte com algorismes simples d'il·luminació global.

 

Prerequisits

Aquesta assignatura pressuposa que els alumnes coneixen els fonaments de l’algorítmia bàsica i la programació estructurada, i que per tant són capaços d’escriure programes i resoldre problemes utilitzant llenguatges imperatius d’alt nivell (competències adquirides en l'assignatura de Fonaments de Programació).

Coneixements bàsics de C++ i de gràfics 3D per ordinador (càmeres virtuals, transformacions 3D, representació d'objectes 3D, etc) són desitjables (curs d’Infografia).

 

Competències

Competències a treballar a l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat d'organització i planificació

G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació

G5. Habilitat en la presa de decisions

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.

Interpersonals

G8. Capacitat de treball en equip

Sistèmiques

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment

Competències Específiques Professionals

H2. Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica, i la seva aplicació.

H4. Aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

Competències Específiques d'Enginyeria en Informàtica

IN37. Conèixer i saber aplicar les tècniques de síntesi d'imatges utilitzant un traçador de rajos.

 

 

Avaluació

L'avaluació es realitza a través del desenvolupament d'un programa de síntesi d'imatge en C ++ (i.i., un traçador de rajos), un informe i una presentació oral amb preguntes individuals. Els estudiants treballaran en grups de dos. La nota mínima del curs és de 5.

Durant el terme, se'ls demanarà als estudiants dos lliuraments del projecte en curs. Aquestes tenen per objectiu assegurar que al moment del lliurament el grup ha implementat el conjunt de funcionalitats del traçador de rajos requerit per al lliurament corresponent. La no presentació del lliurament, o no complir amb els requisits del lliurament impliquen una penalització en la qualificació final del grup.

 

Continguts

Classe 1: Introducció

Classe 2: Tipus de Rajos, Models de Càmera, i Interseccions Raig/Objecte

Classe 3: Il·luminació Directa (Local) I

Classe 4: Il·luminació Directa (Local) I

Classe 5: Mostreig del Plànol d'Imatge

Classe 6: Millorant l'Aparença dels Objectes i el Rendiment

Classe 7: Il·luminació Global I

Classe 8: Il·luminació Global II

Classe 9: Presentació del Projecto

 

Metodologia

Metodologia per a les classes de teoria

L'objectiu de les classes de teoria és proporcionar als estudiants els conceptes d'alt nivell necessaris per desenvolupar el traçador de rajos i per entendre el paper de cadascun dels seus components principals. Es donaran exemples pràctics per il·lustrar els conceptes nous.

 

Metodologia per a les classes de pràctiques

Les classes pràctiques seran utilitzades per proporcionar als estudiants els detalls de mes baix nivell de l'aplicació dels conceptes adquirits a les classes teòriques. Als estudiants se'ls donarà exercicis que els guiaran en la implementació de les funcionalitats principals de la traçador de rajos, desenvolupat arran d'un paradigma de programació orientada a objectes (més precisament , en C ++ ).

 

Metodologia per a les classes de seminaris

Les classes de seminaris són un espai on els estudiants treballaran exclusivament en el desenvolupament del seu projecte d'un traçador de rajos. El professor dedicará atenció individual (és a dir, per grup), amb la finalitat de guiar als estudiants en el desenvolupament del seu projecte.

 

Recursos

Andrews Glassner, “An Introduction to Ray Tracing”, Academic Press Ltd. London, 1989 (Primera Edició)

Matt Pharr and Greg Humphreys, “Physically Based Rendering: From Theory to Implementation”, Morgan Kaufmann Publishers, 2010(Segona Edició)

Philip Dutré, Philippe Bekaert, Kavita Bala, “Advanced Global Illumination”, AK Peters, 2006 (Segona Edició)