Curs 2015-2016

Interacció Persona-Màquina

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21442 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22616 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21636 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Josep Blat
Professorat:

Sebastian Marwecki, Marie-Monique Schaper, Josep Blat (Coordinador)

Idioma:

English

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Human-Computer Interaction (HCI) és un camp multidisciplinari, que es troba dins un conjunt d'àrees que s'ocupen de diferents aspectes de la interacció amb els sistemes digitals. Tracta temes com ara metodologies de disseny, paradigmes d'interacció, eines, tècniques d'avaluació, etc. Dins de les nostres carreres d'enginyeria, lHCI pertany a un bloc, on altres cursos són Enginyeria d'Interacció, Sistemes Interactius, Llenguatge Audiovisual i Narrativa Interactiva, Narrativa i Representació.
L'objectiu del curs HCI és proporcionar als estudiants una sòlida base en la investigació en HCI, que se centra actualment en l'experiència de l'usuari (UX), emmarcat en el context de les generacions anteriors de HCI, que es van centrar primer en els Factors Humans, i més tard, els Actors Humans. S'exploren diferents perspectives del paradigma actual. El curs s'enfoca en els usuaris en el seu context social. Un altre aspecte que s'explora és la perspectiva de l'enginyeria, i es presta atenció al disseny i implementació de prototips per provar i avançar idees - dins d'aquest marc d'aplicacions i interessos actuals.
Les activitats d'aprenentatge són principalment de dos tipus diferents:
- Sessions teòriques, on després de la introducció per part del professor d'algun tema (s) i exemples pertinents, els estudiants tindran un debat sobre el tema (s) en base a uns articles que haurien d'haver llegit prèviament.
- Seminaris i laboratoris, on els estudiants en grups de treball dissenyen i creen prototips d'una aplicació interactiva, mentre al mateix temps aprenen a utilitzar algunes tecnologies rellevants en els seus projectes (Processing i Android).

 

Prerequisits

L'assignatura assumeix els coneixements anteriors, principalment de les assignatures Fonaments de Programació, Programació Orientada a Objectes, Enginyeria d'Interacció, Llenguatge Audiovisual i Narrativa Interactiva. Conceptes de Computació Gràfica i Programació d'Aplicacions Distribuïdes podrien ser útils.

 

Competències

Competències transversalsCompetèncias específiques

 

Instrumentals

CG1: Capacitat de síntesi. L'estudiant ha de ser capaç d'eescriure solucions amb els elements essencials, de forma simple, elegant i el més eficient possible.

CG2: Capacitat d'anàlisi. A partir d'un problema concret, l'estudiant ha de ser capaç d'analitzar-ho i proposar-ne solucions apropiades.

CG3: Capacitat de presentació. L'estudiant ha de ser capaç de presentar la seva feina oralment en públic.

 

Interpersonals

CG4: Capacitat de trabajo en equipo. L'estudiant ha de ser capaç de trabajar en equipo, colaborando de forma proactiva en la toma de decisiones, planificación y desarrollo de un proyecto.

CG5: Capacitat de debatir. El estudiante ha de ser capaz de debatir, defendiendo de forma razonada sus argumentos y punto de vista.

 

Sistèmiques

CG6: Capacitat d'aplicar el coneixement en la pràctica. L'estudiant ha de ser capaç d'aplicar els coneixements obtinguts per a resoldre problemes concrets, elegint la tècnica que millor s'ajusti a cada cas.

CG7: Interès per la qualitat. L'estudiant ha de mostrar interès per la qualitat  de la seva feina.

CG8:Capacitat de generació de noves idees. L'estudiant ha de ser capaç de generar solucions creatives als problemes.

 

IN34: Conèixer i ser capaç d'aplicar els conceptes de HCI per al disseny, construcció i avaluació d'un ampli rang de sistemes, incloent interfícies d'usuari i sistemes multimèdia.

IN36: Conèixer i comprendre els principis de les diferents modalitats i arquitectures d'informació multimèdia i ser capaç d'aplicar el més adequat per a cada problema.

IPM1: Ser capaç de dissenyar experiències interactives usant diferents tècniques que inclouen el sketching, i comprendre i ser capaç d'utilitzar tècniques preses de metodologies centrades en l'usuari àgils.

IPM2: Comprendre i ser capaç d'utilitzar en el context de les aplicacions alguns elements de les tècniques inspirades en etnografia, visualització interactiva, components emocionals en la interacció, la interacció social, la intel·ligència ambiental o altres paradigmes actuals.

IPM3: L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar prototips d'aplicacions socials, mòbils, interactives, utilitzant els sensors més adequats per a cada problema.

 

Avaluació

Aquest curs consta de dues parts principals, debats i projectes, i la nota en cadascuna representa el 50% de la nota final.

Nota de debats

La nota de debats (50%) es descomposa en:

-Moderació 10% (obligatori)

-Comentaris 20% (obligatori)

-Participació 20%

La participació (20%) será avaluada d'acord a 3 aspectes:

-Assistència 5%

-Actitud 5%

-Participació activa 10%

La nota de la moderació ve del treball de l'estudiant com a moderador d'una sessió de discussió.

La nota dels comentaris es correspon amb els comentaris sobre els articles llegits per cada sessió de discussió. Cada estudiant ha de presentar 4 comentaris (un per a cada sessió de debat en la que l'estudiant no és moderador) dins el termini previst per a cada sessió. La nota comentaris vindrà d'una mitjana de les notes dels 4 comentaris.

La nota de la participació es refereix a la participació de l'alumne en les sessions de debat en què no està moderant: la mitjana de les 4. Com s'ha indicat anteriorment, segons tres aspectes: l'assistència, actitud i participació activa en la discussió.

Nota de projectes

La nota de projecte (50%) es desglossa en 10% de sketching, Proposta de projecte 10%, Projecte Final 20%, Presentació Final 10%.

La nota de sketching correspon a l'activitat de sketching que se celebrarà a la sessió P2.
A mig trimestre cada grup haurà de presentar una proposta de projecte i presentar-la a classe, la nota es correspon amb això.
Al final del trimestre, cada grup haurà de presentar el seu projecte final i presentar-ho a classe. La nota final del projecte correspon al prototip final lliurat i la nota final de presentació correspon a la presentació a la classe.

Nota final

En resum, la nota final es calcula com:

(0.1 * Moderació) + (0,2 * Comentaris) + (0,2 * Participació) + (0,1 * Sketching) + (0,1 * Proposta de projecte) + (0,2 * Projecte Final) + (0,1 * Presentació Final)

Tingueu en compte que les últimes 3 notes són per grups, mentre que la resta són individuals.

Per aprovar, cal: Obtenir almenys 5 com a nota final; Moderar una sessió de discussió; Lliurar comentaris a les sessions no moderades.

IMPORTANT: Cap part de l'avaluació d'aquest curs no serà recuperable al juliol.

 

Continguts

1. Introducció, Prototips, Sketching
2. Tècniques àgils centrades en usuari, Personas (Sketching amb dades)
3. Usuaris i Disseny Participatiu (Debat 1)
4. Avaluació: al laboratori vs fora del laboratori (Debat 2)
5. D'Ergonomia a UX; emocions (Debat 3)
6. Més enllà de la metàfora de l'escriptori (Debat 4)
7. L'ètica en la investigació on line i off line (Debat 5)
Processing, programació Android, i integració de sensors serà el nucli dels laboratoris del curs, dedicada a la creació de prototips d'una aplicació en grups.

 

Metodologia

Sessions teòriques

Hi ha algunes sessions en què el professor presenta aspectes teòrics i altres en què els estudiants presenten els seus treballs. No obstant això, la majoria d'elles estan dividides en dues parts. Durant la primera part el professor presenta alguns aspectes relacionats amb un dels articles del tema junt amb exemples que il·lustren ela mateix. Durant la segona part, els alumnes discuteixen el tema presentat. El debat s'estructurarà al voltant d'una sèrie d'articles que els estudiants han d'haver llegit prèviament.

Abans de cada debat, els estudiants hauran d'enviar un comentari de qualsevol dels articles proposats per a la discussió. Cada estudiant pot triar l'article que li sembli més interessant. El comentari ha de ser breu (2-4 paràgrafs) i ha de resumir les anàlisis de l'estudiant: el que més et va sorprendre, quins problemes veus en el treball llegit, quines preguntes ha suscitat el paper, quines altres idees t'inspira ...

Els comentaris han de ser enviats (en format de text) abans de les 9 del matí anterior al debat (només comptant els dies lectius), és a dir, si el debat és un dimarts, els comentaris s'han d'enviar abans del dilluns a les 9; però si se celebra un dilluns, la data límit és les 9 del divendres anterior.

Cada estudiant ha de servir com a ponent / moderador almenys una vegada durant el trimestre, i és responsable de moderar el debat, i preparar una presentació curta (aproximadament 10 min) i una sèrie de preguntes per estimular la discussió a classe. Atès que hi ha més estudiants que sessions, cada debat serà moderat per diversos estudiants. Els estudiants que moderen cada reunió tindran accés als comentaris dels seus col·legues un dia abans de la reunió, perquè puguin tenir-los en compte en la preparació de la presentació i el foment del debat.

Seminaris i sessions de laboratori

En aquestes sessions, els alumnes treballen els aspectes pràctics de la matèria. Els estudiants treballaran en grups de 4 membres, en el disseny i creació de prototips d'una aplicació interactiva. A més, en aquestes sessions els estudiants aprenen a utilitzar les eines i tecnologies convenients per als seus projectes.

Programació prevista

 

 

Dilluns
12.30-14.30

Dimecres
8.30-10.30

Dijous
10.30-12.30.30

1

06-10 abr

06/04

 

FESTIU

0804

T1-1

Introduction, Sketching, Prototyping

09/04

P101-1

Processing

2

13-17 abr

13/04

T1-2

Agile User-Centred Techniques, Personas (Sketching with Data)

15/04

S101-1

Sketching

 

16/04

 

3

20-24 abr

20/04

S101-2 Sketching II

22/04

P101-2 Android,

sensors

23/04

 

FESTIU

 

4

27 abr-1 mai

27/04

T101-3

Users & Participatory Design (Debate 1)

29/04

T102-3

Users & Participatory Design (Debate 1)

30/04

T1-4

Proposals presentation

5

04-08 mai

04/05

T101-5

Evaluation: in the lab vs outside the lab (Debate 2)

06/05

T102-6

Evaluation: in the lab vs outside the lab (Debate 2)

07/05

S101-3 Projects

6

11-15 mai

11/05

T101-6

From Ergonomics to UX; emotions  (Debate 3)

13/05

T102-7

From Ergonomics to UX; emotions  (Debate 3)

14/05

P101-3 Projects

7

18-22 mai

18/05

T101-7

Beyond the desktop metaphor (Debate 4)

20/05

T102-7

Beyond the desktop metaphor (Debate 4)

21/05

 

 S101-4 Projects

 

8

25-29 mai

25/05

T101-8

Ethics in “online and offline” research (Debate 5)

27/05

T102-8

Ethics in “online and offline” research (Debate 5)

28/05

P101-4 Projects

9

01-05 jun

01/06

 

FESTIU

 

 

 

03/06

 

 

 

 

04/06

S101-5 Projects

 

10

08-12 jun

08/06

 

10/06

T9

Final Presentations

11/06

 

 

 

 

11

15-19 jun

15/06

 

17/06

 

NO LECTIU

 

 

18/06

 

NO LECTIU

 

 

 

Recursos

Bibliografia bàsica

Saul Greenberg, Sheelagh Carpendale, Nicolai Marquardt, Bill Buxton: Sketching User Experiences: The Workbook. Morgan Kaufmann.

Casey Reas, Ben Fry: Getting Started with Processing. O'Reilly.

Casey Reas, Ben Fry: Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. The MIT Press.

Bibliografia complementària

Marko Gargenta: Learning Android. O'Reilly. 


Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, Abbey Deitel, Michael Morgano: Android for Programmers: An App-Driven Approach. Prentice Hall.

Mike Kuniavsky: Smart Things: Ubiquitous Computing User Experience Design. Morgan Kaufmann.

Jeff Johnson: Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules. Morgan Kaufmann.

Clifford Nass, Corina Yen: The Man Who Lied to His Laptop: What Machines Teach Us About Human Relationships. Current.

Scott McCloud: Understanding Comics: The Invisible Art. HarperCollins Publishers.

Rosalind W. Picard: Los Ordenadores Emocionales. Ariel.

Jonathan Lazar, Jinjuan Heidi Feng, Harry Hochheiser: Research Methods in Human-Computer Interaction. Wiley.

Altres recursos

A l'aula Moodle de la asignatura ( Aula Global) hi haurà material docent de l'assignatura. En particular:

• Apunts

• Enunciats per a les sessions de seminari i pràctiques

• Articles per a comentar i debatre