Curs 2015-16

Sistemes Interactius

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21441 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22615 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22683 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Narcís Parés
Professorat:

Narcís Parés, Joan Mora

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura ve a completar el panorama dels diversos paradigmes d’interacció i les diferents metodologies sobre interacció persona ordinador juntament amb les assignatures de: Enginyeria d’Interacció, Interacció Persona-Màquina, Sistemes Multimèdia, i Narrativa i Representació.

Sistemes Interactius se centrarà en la interacció amb estímuls generats en temps real, és a dir, en tecnologies associades a la Realitat Virtual, Augmentada, Mixta i Artificial. D’aquesta manera plantejarà aspectes teòrics dels sistemes interactius d’aquestes tecnologies tot comparant-los i contrastant-los amb els d’altres paradigmes d’interacció com són el Multimèdia, la interacció a la World Wide Web, la interacció amb dispositius mòbils, etc. Es tractaran temes com els tipus de tecnologies d’interfícies físiques tant d’entrada com de sortida, així com una panoràmica de les aplicacions que històricament han estat explorades i explotades. Es farà atenció especial a la Interacció de Cos Sencer (Embodied Interaction) donada la seva importància actual en el panorama de la interacció per a jocs, per educació, rehabilitació, discapacitats, etc.

Des d’un punt de vista pràctic, es veuran les tecnologies software i hardware que s’estan utilitzant avui dia en entorns de baix cost i que estan permetent que les aplicacions comencin a entrar en àmbits on abans eren impensables. D’aquesta forma es veuran els sistemes de sensors i control OpenSource anomenats Arduino. També es veurà la capa de programació orientada a aquest tipus d’aplicacions Open FrameWorks que funciona sobre el llenguatge C++ i que és un conjunt d’eines també OpenSource. Així mateix es treballà en el desenvolupament d’una experiència de Realitat Artificial en que la interacció de l’usuari amb l’entorn virtual serà a partir de la deteccióNo  del seu cos.

 

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

G2. Capacitat d'organització i
planificació

G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació

G5. Habilitat en la presa de decisions

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com 
a inexpertes.

G7. Capacitat de comunicar-se en contextos acadèmics i
professionals de forma oral i escrita en anglès, tant davand audiències 
expertes com a inexpertes

Interpersonals

G8. Capacitat de treball en equip

Sistèmiques

G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els
coneixements adquirits i
d'adaptar-los a contextos i situacions noves

G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i
aprenentatge de manera
autònoma i contínua

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment

G15. Capacitat de generació de noves idees

Competències Específiques Professionals

H1. Capacitat de concebre i dur a terme projectes informàtics utilitzant els
principis i metodologies propis de l'enginyeria.

H3. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.

H4. Aprendre de manera autònoma coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

H6. Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil si
escau, de l'activitat de l'Enginyer en Informàtica i el seu paper en l'àmbit de
les TIC i de la Societat de la Informació i del Coneixement.

Competències Específiques d'Enginyeria
en Informàtica

N6. Conèixer els fonaments teòrics de la programació i utilitzar de forma pràctica els mètodes i llenguatges de programació per al desenvolupament de sistemes programari.

IN11. Conèixer els diferents models de cicle de vida del programari. Conèixer i saber aplicar una metodologia
concreta d'enginyeria del programari a totes les fases del cicle de vida.


IN34. Conèixer i ser capaç d'aplicar els principis de la interacció home-màquina al disseny, construcció i
avaluació d'un ampli rang de materials incloent interfícies d'usuari i sistemes multimèdia.

IN35. Conèixer i comprendre els principis dels llenguatges audiovisuals i els diferents mecanismes per representar-los digitalment, i ser capaç d'aplicar els més adequats per a cada problema.

IN36. Conèixer i comprendre els principis de les diferents modalitats i arquitectures d'informació multimèdia, i
ser capaç d'aplicar les més adequades per a cada problema.

 

 

Avaluació

Aquesta assignatura estarà totalment basada en l’avaluació contínua i no tindrà un examen final. D’aquesta forma els alumnes gaudiran dels següents avantatges:

Així doncs l’avaluació es durà a terme a partir de:

 

 

Activitats d'avaluació

Criteris d'avaluació 

Minim requerit per aprovar l'assignatura

Pes en la nota final

Block 1 – Real Time Interaction  & AMVR

H1, H3, H4, H6, 
IN11, IN34,
IN35, IN36,
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G11, G12, G14,G15

 

Virtual Reality Experience Presentation

Correct selection of an Augmented, Mixed or Virtual Reality Experience

Detailed description of how it Works; of the physical and logical interfaces and the mappings.

Adequate contextualization in its field of application.

 

Deliver the work through an oral presentation as team work.
No late deliveries will be allowed.

Teams will be composed of three members
All three members must do part of the presentation.
If a member is not present during the presentation, they will get a zero grade, while the rest of the team will get the deserved grade.

The minum grade to average the other Blocks is a 5,0

20% 

Block 2 - Technology and Applications of Real-Time Interaction 

H1,
IN6, IN11, IN34, IN35, IN36,
G2, G3, G5, G8, G11, G12, G14, G15

 

 

 Simple Asteroids

 

 

 

Each excersise will have its own criteria that will be described in class by the teacher.

A mínimum grade of 5,0 must be obtained in this block to average with the other.

You must have at least a 5,0 in 2 out of 3 exercises to average for this block.

Most exercises are delivered in class, although some will be delivered through Aula Global as specified by the teacher.

  20%   

Asteroids & Events

Physics management

Block 3 - Design and Development of Real-Time Interactive Experiences

H1, H3, H4, H6,
IN11, IN34, IN35, IN36,
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G11, G12, G14, G15

Interactive 
Experience Script
Presentation 

The experiences must make an adequate use of full-body interaction

Designs must be formally described and defined: interaction mechanics, feedback, interfaces, etc.

For the final experience demo presentation, the application must compile and execute correctly, otherwise it will not be accepted.

A mínimum grade of 5,0 must be obtained in each part to get the average.

A mínimum grade of 5,0 must be achieved to average with the other Blocks.

The document will be delivered though Aula Global, while the presentation of the script is done in class and the demos in the lab.

Teams will be composed of three members
All three members must do part of the presentation and demo.
If a member is not present during the presentation, they will get a zero grade, while the rest of the team will get the deserved grade.

40%

FBP - Full-Body Interactive Prototype

FBA - Full-Body Interactive Prototype with Arduino

FBE - Full-Body
Interactive
Experience
Presentation/Demo

Block 4 - Tools for Sensors & Actuators for Real-Time Interaction  

H1, H4,
IN6, IN11, IN34, IN35, IN36,
G2, G3, G5, G8, G11, G12, G14, G15

Sensors & Actuators

Each excersise will have its own criteria that will be described in class by the teacher.

A mínimum grade of 5,0 must be obtained in this block to average with the other.

You must have at least a 5,0 in 2 out of 3 exercises to average for this block.

Most exercises are delivered in class, although some will be delivered through Aula Global as specified by the teacher.

20%

Final Asteroids

Avataring

 

Avaluació de recuperació:
Si un alumne suspèn l’assignatura per avaluació continuada de cara a la recuperació de juliol haurà de recuperar les parts suspeses segons la següent casuística.

Bloc d’Avaluació 1 Suspès
• Fer una presentació oral de 15 minuts descrivint i analitzant les característiques de disseny, tecnologia, implementació i àrea d’aplicació d’una aplicació de RV.
(20% nota final)
(Les notes de les altres parts aprovades se li guardaran)

Bloc d’Avaluació 2 Suspès
Donat que aquest bloc és fruit de treball de classe i per tant s’aplica una avaluació continuada, no pot ser recuperat.

Bloc d’Avaluació 3 Suspès
Donat que aquest bloc és fruit de treball de classe i pràctica en grup fora de classe i per tant s’aplica una avaluació continuada, no pot ser recuperat.

Bloc d’Avaluació 4 Suspès
Donat que aquest bloc és fruit de treball de pràctica en grup dins i fora de classe i per tant s’aplica una avaluació continuada, no pot ser recuperat.

 

Continguts

Block 1 – Real Time Interaction & AMVR

T1 – G1 (2h)
Introduction to Real Time Interaction & Forerunners of VR

T4 – G1 (2h)
VR applications

T7 – G1 (2h)
AMVR / Interaction Types
AMVR Dev / Interface Properties

T8 – G1 (2h)
Virtual Reality Experience Oral Presentations

 

Block 2 – Technology and Applications of Real-Time Interaction

P1 – G101 (2h)
Introduction to openFrameworks (oF)
[Treb: Simple Asteroids]

T2 – G1 (2h)
Artificial Reality Systems & technology

S1 – G101 (2h)
Introduction to oF #2
[Treb: Asteroids & Events]

P3 – G101 (2h)
Introduction to oF’s addons and OSC
[Treb: Exercicis]

T5 – G1 (1h)
VR Technology Part 1 

T6 – G1 (2h)
VR Technology Part 2

S3 – G101 (2h)
Kinect, oF and physics
[Treb: FBInt & Physics]

 

Block 3 – Design and Development of Real-Time Interactive Experiences

T3 – G1 (2h)
Artificial Reality Experience Design Activity

T5 – G1 (1h)
ArtR Exp Oral Presentations

P4 – G101 (2h)
The MVC model with oF & Arduino
[Treb: ArtR Exp support]

S4 – G101 (2h)
Final ArtR Exp support

T9 – G1 (2h)
ArtR Exp Demo Presentations

 

Block 4 – Tools for Sensors & Actuators for Real-Time Interaction

P2 – G101 (2h)
Introduction to Arduino
[Treb: Sensors & Actuators]

S2 – G101 (2h)
Connecting Arduino with oF through Serial
[Treb: Final Asteroids]

P5 – G101 (2h)
Introduction to Kinect in oF
[Treb: Avataring]

 

 

Metodologia

- Sessions magistrals de presentació: Presentacions dels aspectes informatius o més teòrics de l'assignatura. S'espera dels alumnes que participin realitzant preguntes i comentaris i generant debat sobre els treballs presentats a classe.

- Sessions de seminari: Són sessions en grup petit on els alumnes treballen en grups de tres sobre temes pràctics de forma que permeti una atenció al detall i als dubtes específics dels alumnes. Les activitats plantejades en els seminaris són realitzades en laboratoris especialitzats com el d’electrònica permetin practicar, revisar i discutir activament les qüestions treballades a les classes pràctiques i formen part de l'avaluació continuada. Durant els seminaris es realitzaran exercicis concrets o es permetrà acabar la fase final d’una part de les pràctiques segons està establert a la programació de l’assignatura.

- Pràctiques: Les realitzen els alumnes en laboratoris o bé a l'aula d'ordinadors supervisats pel professor i serveixen per a introduir el coneixement d’eines de disseny i desenvolupament d’interfícies especials i/o d’experiències interactives generades en temps real. També serveixen per a reforçar els coneixements adquirits a les sessions magistrals i l'estudi personal. L'activitat es realitza en grups de tres alumnes.

Nota: Es recomana que els grups de tres de Seminaris i de Pràctiques siguin els mateixos.

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aula
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit 

Block 1

8

 

 

9

Block 2 

5

17

Block 3

5

2

2

26

Block 4

 

4

2

12

Examen

       

Total:

18

10

 8

64

Total: 100

 

Recursos

Bibliografia bàsica:

Complementaria