Curs 2015-16

Llenguatges Audiovisuals i Narrativa Interactiva

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21413 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 22603 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21637 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions / Dept. de Comunicació
Coordinador: Óliver Pérez
Professorat:

Óliver Pérez Latorre, Joaquim Colàs, Alan Tapscott

Idioma:

Castellà

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Llenguatges Audiovisuals i Narrativa Interactiva és una assignatura obligatòria que s'ofereix durant el primer curs del Grau en Informàtica. L'assignatura ofereix una introducció teòrica i analítica dedicada al món de la narrativa audiovisual, el llenguatge audiovisual i les narratives interactives, i es complementa amb el desenvolupament d'exercicis pràctics d'aplicació.

 

Prerequisits

Cap

 

Competències

 

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d’aplicar models teòrics.

2. Capacitat per analitzar críticament i consultar i ampliar la bibliografia proposada.

3. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'organització de la informació.

Interpersonals

1. Capacitat per treballar en grup i establir sinèrgies amb la resta de companys.

2. Capacitat crítica i autocrítica sobre els treballs a elaborar.

Sistèmiques

1. Coneixements teòrics i metodològics.

2. Capacitat d’aplicació dels principis teòrics i metodològics, en anàlisi i creació.

1. Coneixement de les teories narratològiques i dels fonaments teòrics del llenguatge audiovisual.

2. Coneixement dels mètodes per analitzar les narratives audiovisuals i interactives.

3. Capacitat per analitzar les narratives audiovisuals i interactives.

4. Capacitat de planificació d’un projecte de producció de narrativa audiovisual interactiva.

 

Avaluació

Avaluació de la secció teòrica del curs:

- Prova escrita (al final de la primera part de l'assignatura). Prof.: Óliver Pérez. Valor: 40% de la nota final.

Avaluació de la secció pràctica del curs. Profs.: Joaquim Colàs, Alan Tapscott. Valor: 60% de la nota final. Dividit en:

- Participació de l'estudiant en les classes pràctiques. Valor: 10% de la nota final.

- Projecte de grup. Valor: 50% de la nota final. Dividit en:

Tots els treballs (entrega del projecte i de la memòria inclosos) són de lliurament obligatori, així com l’assistència el dia de la presentació del projecte. Els alumnes que no hagin aprovat la secció teòrica no podran aprovar l’assignatura. Els alumnes que no hagin aprovat la secció pràctica no podran aprovar l’assignatura.

Condicions per a la recuperació

- Secció teòrica (40% nota final): RECUPERABLE mitjançant examen. CONDICIONS: Haver-se presentat a l’examen de la convocatòria principal i haver obtingut almenys un 2.5 (sobre 10) com a qualificació.

- Secció pràctica (60% de la nota final):

 

Continguts

SECCIÓ TEÒRICA

Unitat 1 - Estructures narratives

- Fonaments del recorregut generatiu de la narració

- Programa narratiu i estructura actancial

- Fases canòniques de la narració i model d’estructura dramàtica

- El “nivell discursiu”: actors, espais, composició escènica

- Estructura enunciativa i focalització

Unitat 2 - Llenguatge audiovisual

- Fonaments de llenguatge audiovisual i construcció de temporalitat

- Fonaments de planificació visual en el guionatge

Unitat 3 - Fonaments de narrativa interactiva i disseny de videojocs

- Hipertext i models de narrativa no-linial. Construcció de móns ficcionals i immersivitat.

- Relacions entre disseny de joc i narrativa en el videojoc.

- La dimensió extradiegètica en la narrativa interactiva: interfícies, assistència a l'aprenentatge, dissenyador implícit i usuari model.

 

SECCIÓ PRÀCTICA

Classes pràctiques

- Disseny d’experiències audiovisuals-interactives:

- Introducció a eines de desenvolupament d’experiències interactives:

Projecte de grup: treball dels estudiants

- Desenvolupament d'un projecte audiovisual-interactiu: “Tria la teva Aventura”

 

Metodologia

L'assignatura contempla diverses activitats d'aprenentatge:

- Seguiment dels continguts teòrics, que inclou: classes magistrals, estudis de cas a classe sobre obres visuals i audiovisuals, més una prova escrita.

- Classes d’orientació pràctica, realització d’exercicis i d’un projecte grupal de producció audiovisual/interactiva, coordinat pels professors de la secció pràctica.

- Treball de l’alumne/a fora de classe: lectura de bibliografia teòrica; desenvolupament de treball de grup.

 

 Hores a l'aulaHores fora de l'aula
 Grup granGrup mitjàGrup petit 

Teoria

20

 

 

24

Pràctica

   

16 cada grup

40

Total:

 

 

 

 

Total: 100

 

Recursos

Bibliografia principal

Courtés, J. (1997) Análisis semiótico del discurso: del enunciado a la enunciación. Madrid: Gredos

Jost, F. i Gaudreault, A. (1995) El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós

Pérez Latorre, Ó. (2012) El lenguaje videolúdico. Barcelona: Laertes

 

Bibliografia complementària

Aranda, D. i De Felipe, F. (2006) Guión audiovisual. Barcelona: UOC

Bordwell, D. (1996) La narración en el cine de ficción . Barcelona: Paidós

Bordwell, D. i Thompson, K. (1993) El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós

Casetti, F. i Di Chio, F. (1996) Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós

Murray, J. (1999) Hamlet en la Holocubierta. El futuro de la narativa en el ciberespacio. Barcelona: Paidós

Juul, J. (2005) Half-Real: videogames between real rules and fictional worlds. Cambridge: MIT Press

Scolari, C. A. (2004) Hacer clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. Barcelona: Gedisa

Scolari, C. A. (2008) Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa

 

Bibliografia secció pràctica

Harrigan P. i N. Wardrip-Fruin N. (2004) First Person: New Media as Story, Performance and Game. Cambridge: MIT Press

 

Altres recursos didàctics

- Presentacions en format PowerPoint

- Projecció d'exemples de vídeo a classe i estudis de cas a través d’anàlisi de seqüències audiovisuals