Curs 2015-16

Enginyeria d'Interacció

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21411 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 22602 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21600 Obligatòria 1r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Narcís Parés
Professorat:

Narcís Parés, Alicia Burga, Joan Mora-Guiard, Laia Albó, Ciera Crowell

 

Idioma:

Català: Narcís Parés, Joan Mora-Guiard, Laia Albó

Español: Alicia Burga, Ciera Crowell

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Els enginyers en informàtica i en sistemes audiovisuals han d'acabar els seus estudis amb habilitats professionals que es puguin posar en pràctica ràpidament. Aquest curs intenta donar als estudiants una base adequada per al disseny d'interacció i implementació inicial d'interfícies d'usuari. Això necessita que considerem la relació entre Persona (Usuari) i Ordinador (tecnologies); mentre per al disseny i implementació cal entendre els processos d'enginyeria d'interacció.


Els estudiants haurien d'acabar aquest curs amb coneixements sobre:

- El context del disseny d'interacció i interfícies: la ciència i tècnica d'Interfícies Persona-Ordinador i el que es coneix com Enginyeria d'Usabilitat

- La variabilitat de les interfícies i interaccions, elements de la seva qualitat i relació amb les característiques dels usuaris

- Implementació de metodologies de desenvolupament i idees sobre eines per a programar/implementar interfícies d'usuari


Per això, han d'assolir el punt de vista bàsic: la forma d'actuar real dels usuaris és molt diferent de com es pensa habitualment que ho fan. Assolir els objectius del curs exigeix que els estudiants desenvolupin sobre tot la part pràctica i comencin ràpidament el treball de projecte, que és essencialment desenvolupar un prototip d'interfície i avaluar la seva usabilitat. Per això es cobreix avaluació, eines de prototipatge i la successió de disseny i implementació al principi.

 

Prerequisits

Cap.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals 

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat d'organització i planificació

G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació

G5. Habilitat en la presa de desicions

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes

Interpersonals

G8. Capacitat de treball en equip

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment

Competències Específiques Professionals

H1. Capacitat de concebre i dur a
terme projectes informàtics utilitzant els
principis i metodologies propis de l'enginyeria

H3. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projecte en l'àmbit de la seva especialitat

H6. Compendre la responsibilitat ocial, ètica i professional, i civil si escau, de l'activitat de l'Enginyeria Informàtica i el seu paper en l'àmbit de les TIC i de la Societat de la Ingormació i del Coneixement.

P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.

Competències Específiques de Formació Bàsica

Competències Específiques d'Enginyeria
en Informàtica 

IN11. Conèixer els diferents models de
cicle de vida del programari. Conèixer i
saber aplicar una metodologia
concreta d'enginyeria del programari a
totes les fases del cicle de vida.


IN34. Conèixer i ser capaç d'aplicar els
principis de la interacció home-màquina al
disseny, construcció i avaluació d'un
ampli rang de materials incloent
interfícies d'usuari i sistemes multimèdia.


IN36. Conèixer i comprendre els principis
de les diferents modalitats i arquitectures
d'informació multimèdia, i ser capaç
d'aplicar les més adequades per a cada
problema.


Competències Específiques Comunes a la
branca de Telecomunicació


T7. Capacitat de conèixer i utilitzar
l'arquitectura i metodologia de disseny,
verificació i validació de programari.


T8. Capacitat de realitzar programació
en temps real, concurrent, distribuïda i
basada en esdeveniments, així com el
disseny d'interfícies persona-
computador.


Competències de tecnologia específica:
Enginyeria Telemàtica

Competències de tecnologia específica:
Sistemes

 

Avaluació

Aquesta assignatura té una component molt forta d’avaluació contínua a partir d’estructurar tot el treball pràctic en diverses pràctiques que els alumnes han d’anar realitzant i lliurant durant tot el curs. També a partir d’exercicis que enllacen la teoria amb les pràctiques i que serveixen de preparació per a les pràctiques. Aquests exercicis es realitzen als seminaris de forma guiada junt amb el professor per tal de garantir que els dubtes són aclarits abans que els alumnes hagin d’enfrontar-se a la realització de les pràctiques.

Malgrat tot, donat que les pràctiques es realitzen en grups de 3, es considera oportú realitzar dos petits controls, un a mig camí i l’altre cap a finals de l’assignatura, per tal de verificar que els conceptes teòrics i la seva contextualització pràctica estan consolidats a nivell individual de cada alumne.

La seqüència de seminaris i pràctiques segons la temporalitat (definida a l’apartat 8) és la següent (nota: els dos darrers seminaris no són avaluables):

Pràctica 1: B1.P1. Selecció d'una interfície a dissenyar i d'una interfície semblant existent

Seminari 1: B2.S1. Disseny de Qüestionari i Contextual

Pràctica 2: B2.P1. Avaluació de la interfície semblant amb qüestionari d'usabilitat i identificació de requeriments contextuals

Seminari 2: B4.S1. Disseny Centrat en l'Ús

Pràctica 3: B4.P1. Disseny Centrat en l'Ús (Usage Centered Design)

Pràctica 4: B5.P1. Construccions de models alternatius i selecció

Seminari 3: B3.S1. Eines de prototipatge

Seminari 4: B5.S1. Preparació disseny del prototipus d'interfície (no avaluable)

Pràctica 5: B5.P2. Disseny del prototipus d'interfície

Pràctica 6: B6.P1. Avaluació de la usabilitat del prototipus

Seminari 5: B6.S1. Preparació per la Memòria final i presentació oral (no avaluable)

Pràctica 7: B6.P2. Memòria final i presentació oral

 

Així doncs, les eines d’avaluació són les següents.

Compètencies avaluadesActivitats d'avaluacióCriteris d'avaluacióMínim requerit per aprovar l'assignaturaPes en la nota final

Bloc d'avaluació 1: Teoria amb Controls Parcials 

G1, G2, G6,  G14,

H3,

P1,

IN11, IN34,

IN36,

T7

Control Parcial 1:
B1.T1. Introducció i aspectes de la qualitat de les interfícies i les interaccions
B2.T1. Entendre l'usuari i metodologia de Disseny Contextual
B3.T1. Tècniques i eines de prototipatge

Respondre preguntes curtes i/o tipus test de forma correcte i focaltizada

Cal treure al menys un 5,0

Els dos parcials fan mitja entre sí a parts iguales.

 

El resultat té un pes de 1/3 sobre la nota final.

Control Parcial 2:
B4.T1. Metodologia de Disseny Centrat en l'Ús
B5.T1. Variabilitat d'interfícies i interaccions
B6.T1. Avaluació en usabilitat

Bloc d'avaluació 2: Seminaris Exercicis Individuals

G1, G2, G4, G5, G6, G14,

H3, H6,

P1,

IN11, IN34, IN36,

T7, T8

Seminari 1: B2.S1. Disseny de Qüestionari Contextual

 

Correcte treball a classe amb diàleg amb el professor i correcte lliurement dels exercicis. 

Es puntuen tan sol amb tres notes possibles:
0,0 / 5,0 / 10,0
en funció de la qualitat

Els exercicis han de ser lliurats al final de cada classe. 
Altrament tindran nota de 0,0

Fan mitja entre ells a parts iguales donant una nota final en el rang
[0,0 , 1,0]

 

Aquesta nota se suma a la nota final

Seminari 2: B4.S1. Disseny Centrat en l'Ús

 

Seminari 3: B3.S1. Eines de prototipatge

Bloc d'avaluació 3: Pràctiques en Grup 

G1, G2, G4, G5, G6, G8, G14,

H1, H3, H6,

P1,

IN11, IN34,

IN36,

T7, T8

Pràcitca1: B1.P1. Selecció d'una Interficie a dissenyar i d'una interficie semblant existent

Cal que la pràctica contingui clarament descrits tots els punts definits en l’enunciat. Cal que cada punt estigui raonat, redactat i il·lustrat com es demana i segons els continguts donats a classe. Cal un correcte lliurament en format i dins dels terminis establerts. Altrament la pràctica tindrà un 0,0.

 

En el cas de la Pràctica 7, la seva nota serà la mitja entre la presentació oral i el document escrit.

 

Cal treure al menys un 5,0

De la mitja ponderada de les 7 pràctiques.

 

Una pràctica no lliurada o no lliurada a temps compte 0,0

 

A la pràctica P7 hi ha una Presentació Oral que és obligatòria donat que té un tractament semblant al d’un examen.

Si no es realitza o l’alumne no es presenta a fer aquesta presentació oral, el conjunt de les pràctiques no poden ser aprovades.

Es realitza una mitja ponderada de les 7 pràctiques segons els següents coeficients (per ordre):

0,5 - 1,5 - 1,0 - 1,0 - 2,0 - 1,5 - 2,5

 

El resultat té un pes de 2/3 sobre la nota final.

Pràctica 2: B2.P1. Avaluació de la Interficie semblant amb un qüestionari d'usabilitat i Identificació dels requeriments contextuals 
Pràctica 3: B4.P1. Disseny Centrat en l'Ús (Usage Centered Design) 
Pràctica 4: B5.P1. Construccions de models alternatius i selecció 

Pràctica 5: B5.P2. Disseny del prototipus d'interficie

Pràctica 6: B6.P1. Avaluació de la usabilitat del prototipus 
Pràctica 7: B6.P2. Memòria final i presentació oral

 

Així doncs, la fórmula que s’utilitzarà per a calcular la nota final serà:

NF = NParcials/3 + NPràctiques*2/3 + NSeminaris

on NParcials >= 5,0 ; NPràctiques >= 5,0

 

Avaluació de recuperació:

Si un alumne suspèn l’assignatura per avaluació continuada de cara a la recuperació haurà de recuperar les parts suspeses segons la següent casuística.

Bloc d’Avaluació 1 Suspès

Es realitzarà la mitja dels parcials (de forma anàloga a com es faria durant el curs), se li sumarà la nota que tingui del Bloc d’Avaluació 2 i el resultat suposarà 1/3 de la nota final. Les notes de les altres parts aprovades se li guardaran.

Bloc d’Avaluació 2 Suspès

Aquest bloc no és recuperable.

 

Bloc d’Avaluació 3 Suspès

Tot i que aquest treball s’haurà de realitzar en grup durant el curs, donem l’oportunitat de fer una recuperació individualitzada.

Cal que l’alumne:

Es donarà una nota única de pràctica i el resultat suposarà 2/3 de la nota final. Les notes de les altres parts aprovades se li guardaran.

NOTA: Quedi clar que la recuperació és tan sols per aquells alumnes que sí han participat del curs. Aquells que no hagin assistit a les classes, no s’hagin presentat als parcials o als seminaris, no podran accedir a les recuperacions.

 

 

 

Continguts

B1.T1. Introducció i aspectes de la qualitat de les interfícies i les interaccions

B1.P1. Selecció d'una interfície a dissenyar i d'una interfície semblant existent

 

B2.T1. Entendre l'usuari i metodologia de Disseny Contextual

B2.S1. Disseny de Qüestionari i Contextual

B2.P1. Avaluació de la interfície semblant amb qüestionari d'usabilitat i identificació de requeriments contextuals

 

B3.T1. Tècniques i eines de prototipatge

B3.S1. Eines de prototipatge

 

B4.T1. Metodologia de Disseny Centrat en l'Ús

B4.S1. Disseny Centrat en l'Ús

B4.P1. Disseny Centrat en l'Ús (Usage Centered Design)

 

B5.T1. Variabilitat d'interfícies i interaccions

B5.P1. Construccions de models alternatius i selecció

B5.S1. Preparació disseny del prototipus d'interfície

B5.P2. Disseny del prototipus d'interfície

 

B6.T1. Avaluació en usabilitat

B6.P1. Avaluació de la usabilitat del prototipus

B6.S1. Preparació per la Memòria final i presentació oral

B6.P2. Memòria final i presentació oral

 


Bloc 1: Introducció i aspectes de la qualitat de les interfícies i les interaccions

B1.T1. Introducció i aspectes de la qualitat de les interfícies i les interaccions
B1.P1. Selecció d'una interfície a dissenyar i d'una interfície semblant existent

Aquest bloc introdueix el què és una interfície d’usuari, què significa la interacció persona ordinador i quina importància té.

Des d’un punt de vista teòric es toquen els següents punts:

- Introducció
- La importància de les interfícies i el disseny de les interaccions
- Definicions
- Alguns aspectes de la qualitat de les interfícies i les interaccions
- Treball d’exemples

Des d’un punt de vista pràctic, els alumnes treballaran, en grups, a partir de seleccionar una interfície gràfica d’usuari existent i començar a analitzar-la per tal d’intentar millorar-la. Aquesta interfície serà el seu punt de referència al llarg de tota l’assignatura.

En la pràctica realitzaran els següents punts:

- Selecció de la interfície que es proposa dissenyar
- Selecció de la interfície que és semblant
- Criteris de selecció utilitzats
- Trets principals d'aquesta interfície que es voldran millorar i, posteriorment, avaluar
- Estimació raonada del temps que es trigarà en desenvolupar la interfície

Els seminaris reforçaran l’enllaç entre teoria i pràctica.

 

Bloc 2: Entendre l'usuari i metodologia de Disseny Contextual

B2.T1. Entendre l'usuari i metodologia de Disseny Contextual
B2.S1. Disseny de Qüestionari i Contextual
B2.P1. Avaluació de la interfície semblant amb qüestionari d'usabilitat i identificació de requeriments contextuals

Aquest bloc marca la importància i centralitat que ha de tenir l’usuari per a qualsevol enginyer en tot el procés de disseny d’interacció i d’interfície. A partir d’aquí s’introdueix la metodologia de Disseny Contextual, essencial en el procés d’entendre l’usuari i es formalitza la manera de modelitzar allò que es va coneixent de l’usuari de cara a iniciar el disseny d’interfície.

Els alumnes hauran d’aprendre a aconseguir informació dels seus usuaris arquetípics i per tant hauran de realitzar un estudi d’usabilitat i un disseny contextual. Tot aquest procés es eminentment pràctic i el realitzaran a partir del treball de seminari en que el professor els guiarà i de la pràctica en que ja s’hauran d’espavilar sols.

 

Bloc 3: Tècniques i eines de Prototipatge

B3.T1. Tècniques i eines de prototipatge
B3.S1. Eines de prototipatge

Aquest bloc aporta coneixement de les diverses tècniques que s’utilitzen durant el procés disseny d’interfícies. Un procés que passa per molts punts intermedis generant interfícies esquematitzades anomenades prototipus. Així doncs s’expliquen les diverses tècniques de prototipatge com “paper prototyping”, “wizard of Oz”, etc.

Un cop es coneixen les tècniques llavors es fa un repàs a les eines que permeten fer aquests prototipatges i que ha de permetre als alumnes poder realitzar els seus prototipus d’interfície i així poder veure, explorar, analitzar i avaluar els seus dissenys.

 

Bloc 4: Metodologia de Disseny Centrat en l'Ús

B4.T1. Metodologia de Disseny Centrat en l'Ús
B4.S1. Disseny Centrat en l'Ús<
B4.P1. Disseny Centrat en l'Ús (Usage Centered Design)

El Disseny Centrat en l ́Ús utilitza models abstractes per a representar les diferents formes que tenen els usuaris d’afrontar i utilitzar una interfície. Així doncs en aquest bloc s’explica com els dissenyadors formalitzen els “rols” dels usuaris i les tasques i “usos” que es fan sobre la interfície. S’introdueixen les notacions basades en UML que serveixen per a concretar aquests rols i usos. Finalment s’explica com analitzar i concretar els continguts de les interfícies i com es poden formalitzar en uns esquemes clars que permetin passar després a la implementació.

Els alumnes aniran posant en pràctica constantment tots aquests conceptes i mètodes tot seguint en el procés de disseny de la seva interfície d’usuari com evolució i millora de la que han triat inicialment en el Bloc 1. Això s’aconsegueix a partir d’exercicis en els seminaris i del treball en grup de les pràctiques.


Bloc 5: Variabilitat d'interfícies i interaccions

B5.T1. Variabilitat d'interfícies i interaccions
B5.P1. Construccions de models alternatius i selecció
B5.S1. Preparació disseny del prototipus d'interfície
B5.P2. Disseny del prototipus d'interfície

En aquest bloc es veuen la gran quantitat de paràmetres que existeixen per a dissenyar interfícies i com aquests poden modificar les característiques i usabilitat d’aquestes.

Des d’un punt de vista pràctic els alumnes hauran de triar diferents opcions per a les seves interfícies i realitzar dissenys alternatius els quals hauran de contraposar i triar el que els sembli més adequat o amb millor rendiment. A partir d’aquí hauran de desenvolupar i implementar un prototipus ja molt avançat de la seva interfície per tal de provar-la amb usuaris reals i així comprovar que el seu disseny és prou bo.

 

Bloc 6: Avaluació en Usabilitat

B6.T1. Avaluació en usabilitat
B6.P1. Avaluació de la usabilitat del prototipus
B6.S1. Preparació per la Memòria final i presentació oral
B6.P2. Memòria final i presentació oral

Aquest darrer bloc és el que permet que els alumnes vegin el procés complert de disseny d’una interfície d’inici a fi. Aquí tancaran el seu disseny i realitzaran ja unes proves d’usabilitat formals com es realitzarien en un laboratori d’usabilitat.

Per això des d’un punt de vista teòric se’ls introdueix a totes les fases i detalls d’una Prova d’Usabilitat. Llavors ells han de dissenyar la seva pròpia prova i posar-la en pràctica sobre la seva interfície. Finalment han de produir un informe d’avaluació i exposar què ha anat bé del seu disseny i què és millorable.

 

Metodologia

Les classes de teoria seran en format de magistralitat on s’introduiran tots els conceptes necessaris per a la correcta realització dels treballs pràctics. No obstant, els treballs pràctic s’aniran intercalant amb les classes teòriques de forma que quedi tot ben enllaçat i els alumnes puguin traslladar els coneixements del pla teòric al pràctic i a l’inrevés amb naturalitat.

Les classes pràctiques seran plantejades com classes de treball en equips de 3 de forma que els alumnes puguin compartir idees i organitzar feina. Durant les sessions els professors aniran passant per tots els grups per tal de donar ajut i recolzament als grups en el seu procés de treball.

Els seminaris són sessions intermèdies en que es prepara de forma aplicada el material teòric vist a les classes de teoria per tal de poder estar ben preparats per enfrontar les classes de pràctiques. Aquestes sessions de seminaris plantegen exercicis que els alumnes realitzen de forma individual per tal que els professors puguin veure quins alumnes estan copsant correctament els coneixements i quins requereixen d’un reforç.

 

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aula
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit 

B1 

2

1

 

5

B2 

2

2

1

10

B3

3

 

1

7

B4

2

2

1

10

B5

4

3

3

12

B6

2

2

2

14

Controls

3     6

Total:

18

10

8

64

Total: 100

 

Recursos

Bibliografia Recomanada


Interaction design : beyond human-computer interaction / Helen Sharp, Yvonne Rogers and Jenny Preece

Usability engineering / Jakob Nielsen

Handbook of usability testing : how to plan, design, and conduct effective tests / Jeffrey Rubin

Contextual design : defining customer-centered systems / Hugh Beyer, Karen Holtzblatt

User-centered agile methods / Hugh Beyer, [San Rafael, Calif.] : Morgan & Claypool, cop. 2010


Bibliografia Complementària

Computer graphics : principles and practice / James D. Foley ... [et al.]

Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction / Ben Shneiderman & Catherine Plaisant

Human-computer interaction / edited by Jenny Preece... [et al.]

Human-computer interaction / Alan J. Dix ... [et al.]

The Invisible computer : why good products can fail, the personal computer is so complex, and information appliances are the solution / Donald A. Norman

Macintosh human interface guidelines / [by Apple Computer, Inc.](1 exemplar)

Object modeling and user interface design / edited by Mark van Harmelen

The Psychology of everyday things / Donald A. Norman

The Psychology of human-computer interaction / Stuart K. Card, Thomas P. Moran..., Allen Newell...

Readings in human-computer interaction : toward the year 2000 / written and edited by Ronald M. Baecker... [et al.]

Software for use : a practical guide to the models and methods of usage-centered design / Larry L. Constantine, Lucy A.D. Lockwood.

Usabilidad : diseño de sitios web / Jakob Nielsen ; traducción, Santiago Fraguas