Curs 2015-16

Laboratori de Creació Sonora

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21493 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22594 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21629 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Emilia Gómez
Professorat:

Emilia Gómez, Jose Manuel Berenguer, Olga Slizovskaia, Álvaro Sarasúa

Idioma:

Emilia Gómez (anglés), Jose Manuel Berenguer (castellà), Olga Slizovskaia (anglés), Álvaro Sarasúa (anglés)

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquest curs es centra en l'enregistrament, descripció, transformació i generació de sons. Treballarem amb sons dels humans, dels animals, sons de l'entorn i sons de la música. Aprendrem com enregistrar, analitzar, descriure i processar senyals sonors i com fer-los servir en un entorn creatiu. 

 

Prerequisits

Recomanat: Processament de la Parla, Processament de So i Música, Equips i Sistemes d'Àudio, Programació.

 

Competències

Competències segons el pla d'estudis oficial:

Competències transversalsCompetències específiques

 Instrumentals

G1. Análisi i síntesis

G2. Organització i planificació

G3. Adaptació a nous contextes i situacions

G4. Cerca i gestió de informació

G5. Presa de decisions

Interpersonals

G8. Capacitat de treball en equip

Sistèmiques

G11. Flexibilititat i creativitat en nous contextes

G12. Autonomia, auto-aprenentatge, formació continuada

Sistemes Audiovisuals

AU6. Tècniques de processament de so i música. Desenvolupament i implementació d'aplicacions.

AU7. Enregistrament i reproducció.

AU12. Producció, post-producció i exhibició audiovisual

AU34. Enregistrament, generació i producció de contingut sonor i musical. Aplicació del processament del senyal i els sistemes multimédia a la creació de paisatges sonors a produccions audiovisuals.

AU15. Anàlisi de dades per a estimació, predicció de regularitats i classificació

AU23. Codificació d'àudio i veu en aplicacions pràctiques.

 

Avaluació

100 punts dividits en:     

Normes bàsiques per a l'avaluació :

Laboratoris     

Projecte     

 

Continguts

Conceptes teòrics

 Bloc 1: Introducció

 Bloc 2: So i creativitat

 Bloc 3: Fonaments tecnològics

 Activitats pràctiques

 Activitats en grup (projecte)

 

Metodologia

Aquest és un curs pràctic que combina sessions plenàries, pràctiques i seminaris.

A les sessions plenàries treballarem concepts teòrics relacionats amb la descripció de so, etiquetat, clasificació, transformació i síntesi, i presentarem una serie de projectes de recerca i artístics relacionats amb el disseny sonor i processament de so. També farem un concert a final de curs presentat el resultat dels projectes de l'assignatura.

A les sessions pràctiques, els estudiants treballaran en pràctiques guiades en grups de no més de dos estudiants. A les pràctiques treballarem amb diferent programari i maquinari. Es estudiants generaran una memòria escrita de cada pràctica.

Als seminaris, els estudiants treballaran en un projecte artístic relacionat amb el so en grups petits. Els seminars seran sessions de tutoria i de presentació de l'estat del projecte.

Esforç:

 Hores de classeHores de treball personal
TemaGran grupGrup mitjàGrup petit 
1. Introducció 2 0 2 7
2. So i creativitat 4 2 3 12
3. Fonaments tecnològics 8 8 3 14
4. Concert 4 0 0 14
Preparació 0 0 0 17

Total:

18

10

8

64

Total: 100

 

Recursos

Bibliografia principal

Complementària

Programari i recursos