Curs 2015-16

Laboratori de Producció Audiovisual

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21488 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22589 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21624 Obligatòria 4t curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Enric Gine
Professorat:

Enric Giné, Laura Malinverni, Jordi Figueras

Idioma:

Català, castellà i anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Laboratori de Producció Audiovisual és una assignatura de caràcter teòrico-pràctic, que té com a objectiu formar l'alumne d'Enginyeria en Sistemes Audiovisuals en els processos de realització i producció de la indústria de la imatge i el so. El plantejament es situa en la cruïlla entre l'adquisició de les habilitats tècniques destinades a l'execució de projectes audiovisuals, i el desenvolupament de les capacitats artístiques aplicades a aquest mateix propòsit.

La matèria s'estructura a nivell teòric en dues branques, a través de les quals l'estudiant aprofundeix, per una banda, en les dinàmiques de producció audiovisual relacionades amb l'àudio, i, per l'altra, en aquelles vinculades a la imatge. En paral·lel, l'assignatura compta amb dos tipus de sessions orientades eminentment a la praxis, els seminaris i les classes de pràctiques. En elles, els alumnes s'enfrontaran a la producció real de peces audiovisuals, d'acord amb els continguts treballats al llarg de la teoria. Per a tal aproximació, es comptarà amb la infrastructura de la que disposa de la universitat a aquest efecte: els platós, les sales d'edició de vídeo, i els espais de postproducció de so. En aquest sentit, els estudiants desenvoluparan les competències necessàries per enfrontar-se a les eines tècniques que s'utilitzen a la indústria audiovisual.

Al llarg del trimestre, els estudiants participaran en l'elaboració de diversos projectes audiovisuals a petita escala, tots ells associats a la ficció. Per altra banda, hauran de desenvolupar un projecte de més envergadura dintre del gènere documental. Aquests exercicis es desenvoluparan en dinàmiques de grup que representen un calc dels processos reals de producció audiovisual.

 

Prerequisits

No hi ha pre-requisits per a aquesta matèria, més enllà dels estrictament marcats pel currículum de grau

 

Competències

Competències generalsCompetències específiques

Instrumentals

1. Capacitat de generació i creació de projectes audiovisuals a un nivell professional.

2. Habilitat per enfrontar-se a la tècnica i interrogar-la sobre les possibilitats artístiques que aquesta li pot donar.

3. Domini de les eines que han de permetre el desenvolupament tècnic esmentat.

4. Destresa en el treball creatiu i artístic, i foment de les competències estètiques de l’àmbit audiovisual.

5. Assumpció de la gramàtica i narrativa audiovisual, des de la construcció de la història i la gravació, fins al muntatge i la postproducció.

6. Reflexió analítica, de síntesi i d'organització de la informació.

Interpersonals

7. Aptitud per gestionar i desenvolupar un treball de grup i generar sinèrgies entre l’equip i els seus col·laboradors.

8. Disposició i idoneïtat en la solució dels problemes tècnics derivats de les propostes artístiques del grup.

9. Capacitat de crítica i autocrítica sobre els processos i els resultats.

Sistèmiques

10. Comprensió dels fonaments de la producció audiovisual, a partir de totes les fases de construcció i des d'un vessant  tècnic i artístic.

11. Adaptació al llenguatge i les eines  audiovisuals.

12. Enginy en l'aplicació dels principis teòrics a la pràctica de projectes

1. Capacitat per produir un projecte audiovisual a tots nivells i en les seves diferents fases de realització.

2. Facultat per la integració de les dinàmiques de treball de la indústria de la imatge i el so, i integració del seu workflow.

3. Aprenentatge del llenguatge específic de l'àmbit audiovisual que els permetrà comunicar-se, com a enginyers, amb el cos creatiu de qualsevol projecte.

4. Empatia amb els diferents rols que formen part de qualsevol projecte audiovisual i adquisició d'una pluridisciplinaritat que ha de permetre entendre les feines alienes en la indústria.

 

Avaluació

L'avaluació final de les competències de l'assignatura consta de diferents parts:

Per a ser avaluat al final del trimestre, cal presentar tots els treballs i realitzar l'examen del curs.

 

Detall de l'avaluació

 

ActivitatExamenTreball finalPràctica de
plató
Pràctica
d’exteriors
Edició en AVIDPostproducció en
AVID
Edició en
ProTools
Postproducció
en ProTools

 Valor de l'avaluació

30%

40%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Criteri d'avaluació

Per aprovar l'examen és necessari obtenir una nota superior a 5

Per aprovar el treball final és necessari obtenir una nota superior a 5 Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d'acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d'acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d'acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d'acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d'acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d'acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària)

És condició indispensable aprovar l'examen per poder fer mitja.

És condició indispensable aprovar el treball per poder fer mitja.

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada. Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada. Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada. Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada. Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada. Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

Requisits mínims per optar a la recuperació

Per presentar-se a recuperació és necessari haver presentat les tres proves del curs. En cas de no haver lliurat alguna de les activitats, l'alumne no podrà utilitzar el període de recuperació

             

Activitat de recuperació

Examen teòric

Correcció de la peça audiovisual presentada o elaboració d’una nova peça audiovisual            

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Aprovar l'examen teòric amb una qualificació mínima de 5 sobre 10

Aprovar el treball audiovisual            

 

 

Taula d’avaluació


Examen final:
Avaluació mitjançant un qüestionari on l’estudiant serà interrogat sobre els continguts
teòrics del curs. Les respostes exigides tindran un caràcter discursiu. S’exclou, per tant, la
fòrmula d’examen tipus test.
Període temporal: durant les dues setmanes atribuïdes a l’avaluació del curs, al final del
trimestre.
Valor: 30 %
Avaluació: a càrrec dels professors


Treball Final
Producció i Realització d’una peça audiovisual documental de 10 minuts de durada.
Període temporal: setmanes de la 4 a la 11 del trimestre. Lliurament i exhibició pública la
darrera setmana de curs amb data a determinar.
Avaluació en grup.
Valor: 40 %
Avaluació a càrrec del professors.
Característiques: planificació, gravació, edició i postproducció de la peça audiovisual. Aquest
exercici reprodueix tot el procés complet d’una producció audiovisual. Es valorarà el resultat
tècnic i artístic del documental final, així com la creativitat, el risc i la coherència interna del
producte. L’equip mínim de treball constarà d’aproximadament sis estudiants.


Pràctica de plató
Període temporal: setmana 3.
Avaluació en grup. Valor: 5%
Avaluació a càrrec dels professors.
Característiques: realització d’una seqüència multicàmera i monocàmera en estudi.


Pràctica d’exteriors
Període temporal: setmanes 5 i 6.
Avaluació en grup.
Valor: 5%
Avaluació a càrrec dels professors.
Característiques: realització d’una seqüència en exteriors.


Edició en AVID
Període temporal: setmana 7.
Avaluació en grup.
Valor: 5%
Avaluació a càrrec dels professors.
Característiques: edició de la seqüència gravada en exteriors.


Postproducció en AVID
Període temporal: setmana 8.
Avaluació en grup.
Valor: 5%
Avaluació a càrrec dels professors.
Característiques: postproducció de la seqüència gravada en exteriors.


Edició en ProTools
Període temporal: setmanes 7 i 8.
Avaluació individual.
Valor: 5%
Avaluació a càrrec dels professors.
Característiques: edició d’una peça musical pertanyent a un film i d’un fragment documental.


Postproducció en ProTools
Període temporal: setmana 9.
Avaluació individual.
Valor: 5%
Avaluació a càrrec dels professors.
Característiques: postproducció i creació d’ambients sonors d’un fragment audiovisual.

Tots els treballs són obligatoris.
El 40% de l’avaluació és individual.

 

Continguts

A) Processos de pre-producció
1. Processos de pre-producció de vídeo
1.1.Guió literari i guió tècnic. Celtx
1.2.Gramàtica i narrativa audiovisual. Planificació, story-board i plantes de localitzacions
1.3.Desglòs de producció
1.3.1. Elements artístics: càsting, direcció d’actors, direcció artística, localitzacions
1.3.2. Elements tècnics: disseny d’imatge i il·luminació, disseny d’àudio, elements tècnics de la producció (permisos, recursos econòmics, etc.)

1.4.Organització de l’equip i dinàmiques de treball
1.5.Pla de producció
1.6.Pla de rodatge


2. Processos de pre-producció d’àudio
2.1. Lectura del guió
2.2. Desglòs del guió des del punt de vista de l’àudio
2.3. Localitzacions i sets de rodatge
2.4. Planificació dels elements tècnics necessaris
2.5. Organització de l’equip

B) Processos de producció


3. Processos de producció de vídeo
3.1. Tècniques d’enregistrament i formats
3.2. Gravacions digitals i rodatges cinematogràfics
3.3. Òptiques i equipament de càmera
3.4. Tècniques d’il·luminació
3.5. Imatge 3D
3.6. Creació d’efectes des de la producció


4. Processos de producció d’àudio
4.1. Captació: Tècniques microfòniques
4.1.1. Gravació diàlegs cine/tv
a) Registre de so directe: Field recorders
b) Registre de wildtracks i ambients en la localització
4.1.2. Gravació estèreo. Tècniques X-Y, M/S, ORTF, NOS, A-B
4.1.3. Gravació Multimicrofònica
a) Els micròfons de suport
b) Problemes associats a la multimicrofonia
4.1.4. Gravació multicanal
a) Diferents tipus d’arrays, formats surround i la seva aplicació en la gravació multicanal
C) Processos de post-producció


5. Processos de post-producció de vídeo

5.1. Narrativa i lògica de muntatge

5.2. Eines i suports de muntatge.
5.3. Postproducció. Equipaments de postproducció. AVID DS NITRIS
5.4. Correcció i creació d’efectes
5.5. Formats, acabats i exhibició

 

6. Processos de post-producció d’àudio
6.1. Intercanvi d’àudio amb els sistemes de vídeo
6.1.1 Problemàtica dels rodatges a 24 i 25 fps.
6.1.2 Formats d’intercanvi: OMF, AAF, etc.
6.1.3. Workflow de treball
6.2. Disseny de so
6.2.1. Edició de diàlegs i ADR (Doblatge)
6.2.2. Incorporació dels Wildtracks de so directe
6.2.3. Edició i creació d’Ambients
6.2.4. Disseny i creació d’efectes de so
6.2.5. FX Sala (Foley)
6.2.6. Edició Música i la seva relació amb els efectes i ambients
6.3. Exhibició. Sistemes multicanal
6.3.1. Formats 5.1 per cinema i DVD: Dolby Digital, DTS; SDDS, Dolby EX
6.3.2. Expansió dels sistemes 5.1 per cine Digital i altres formats : 10.2, 22.2 ,Wave Field Síntesis, ImmSound, Dolby Atmos
6.3.3. El sistema binaural i la transmissió de formats multicanal
6.4. Mescles
6.4.1. Criteris tècnics i estètics en les mescles
6.4.2. Mescles mono/estéreo
6.4.3. Mescles multicanal.
6.4.4. Mescles 3D
6.4.5. Compatibilitat 3D/multicanal/estéreo/mono. Masterització

 

Pràctiques
La relació de temes que detallen els continguts teòrics es posen en pràctica mitjançant dos tipus d’exercicis que es desenvolupen de la següent manera:
- Classes de seminaris i pràctiques: elaboració de diverses activitats relacionades amb la producció de ficcions audiovisuals:
- Gravació d’una seqüència en estudi (pràctica de plató)
- Gravació d’una seqüència en exteriors (pràctica d’exteriors)
- Muntatge d’una petita peça audiovisual (edició en AVID)
- Postproducció d’una petita peça audiovisual (postproducció en AVID)
- Edició d’àudio d’un fragment audiovisual (edició en ProTools)
- Postproducció d’àudio d’un fragment audiovisual (postproducció en ProTools)
- Exercici de curs dels estudiants: elaboració per equips d’un documental d’aproximadament 10 minuts de durada.

 

Metodologia

L'assignatura contempla classes teòriques amb diverses activitats d'aprenentatge desenvolupades al llarg de les sessions de pràctiques i de seminari, tal i com s'ha especificat. La dedicació i implicació dels estudiants en cadascuna d'aquestes activitats els ha de permetre assolir les competències específiques definides anteriorment i reforçar les competències generals apuntades.

El desenvolupament metodològic de les diferents sessions de l'assignatura es pot desglossar de la manera següent:

1. Sessions teòriques dividides en dues disciplines interconnectades: imatge i àudio

Es realitzaran en forma de classe magistral, cercant la connexió amb exemples reals i, òbviament, amb les pràctiques a executar al llarg del curs. En elles es sol·licita de l'estudiant:

2. Sessions pràctiques en un sol grup, on es duran a terme classes de transferència teòrica a la praxis, a través de casos concrets, que no requereixin de la infrastructura tècnica pròpia de la producció. En elles es sol·licita de l'estudiant:

3. Sessions de seminari, desenvolupades en diversos grups. El mètode de treball varia en funció de les pràctiques plantejades i dels espais on es realitzen a fi de seguir el procés natural i real d'una producció audiovisual. En elles es sol·licita de l'estudiant:

4. Treball final, on els alumnes han de poder funcionar de manera autònoma, amb la supervisió i tutorització del professorat. L'alumne ha d'aportar:

L’objectiu d'aquesta estructura és que hi hagi constantment una transferència constant i mútua entre els coneixements adquirits a les sessions teòriques i a les pràctiques.

 

Recursos

Bibliografia bàsica

Alten Stanley. “El manual del audio en los medios de comunicación.” Escuela de cine y video, 2003

Amyes, Tim. Audio Postprodction in Video and Film. Focal Press, 2000

Barlett, Bruce. Técnicas de micrófonos en estéreo, IORTV, Madrid, 1995

Holman, Tomlinson. Sound for Film and Television. Focal Press, Burlington, Massachusetts, 2002.

Katz, Steven. Plano a plano. De la idea a la pantalla. (Dirección 1). Plot Ediciones, Madrid, 2000.

Katz, Steven. Rodando. Planificación de secuencias. (Dirección 2). Plot Ediciones, Madrid, 2000.

Lewis Yewdall, David. The Practical Art of Motion Picture Sound. Focal Press, 2007

Millerson, Gerlad. Técnicas de realización y producción en televisión. IORTV, Madrid, 2001.

Purcell, John. Dialogue editing for motion pictures. Focal Press, 2014

 

Bibliografia complementària

Borwick, J. Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford, Anglaterra, 1989.

Fernández Abadía, J. Manual del Productor Audiovisual. UOC, Barcelona, 2010

Holman, T. 5.1 Surround Sound. Focal Press, Waltham, Massachussetts, 2000

Izaki, Roey. Mixing audio. Concepts practices and tools. Focal Press, Waltham, Massachussetts, 2009

Katz, Bob. Mastering Audio. The Art and the Science. Focal Press, Waltham, Massachussetts, 2002.

Kefauver, Alan. The Audio Recording Handbook. AR Editions, Madison, Wisconsin, 2001.

Morton Jr, David L. . Sound Recording. The Life Story of a Technology. The Johns Hopkins University Press, 2004 

Nieto, José. Música para la imagen. SGAE, 1996

Sonnenschein, D. Sound design. Michael Wiese Productions, 2001.

Theme Ament, Vanessa. The Foley Grail. The Art of Performing Sound for Film, Games and Animation. Focal Press Elsevier, Waltham, Massachussetts, 2009.

Williams, Michael. Microphone Arrays for Stereo and Multichannel Sound Recording. Vol I, Editrice Il Rostro, Milà, 2004.

Woram, J, Kefauver,A. The New Recording Studio Handbook. Elar Publishing Company, Plainview, Nova York, 1989.

 

Recursos didàctics

L'assignatura aporta a l'alumnat tot un seguit de recursos al Campus Global i a la carpeta de treball de l’assignatura, que els estudiants trobaran al servidor dels espais tècnics:

  1. Programa i calendari de les sessions
  2. Distribució per grups i tasques assignades
  3. Instruccions per a la realització de les pràctiques i seminaris
  4. Documents de suport: manuals, templates de guions tècnics, plantes de llum i decorats, etc.
  5. Material d’imatge i so per procedir a les diferents pràctiques.

 

 

Programació d'activitats

 

Activitats presencials

 

HORES

GRUPS DE CLASSE

TEORIA
18 h / grup

T1

PRÀCTIQUES
10 h / grup

P101

P102

SEMINARIS
8 h / grup

S101

S102

S103

S104

         

 

 

2015-2016

 

 

Dilluns
16.30-18.30h

 

Dimecres
16.30-18.30

Dijous
14.30-16.30

1

21-25 set

21/09

 

Teoria 1

Vídeo

(Aula teoria)

 

23/09

 

Teoria 2

Vídeo

(Aula teoria)

 

 

 

24/09

 

FESTIU

 

 

2

28 set-2 oct

28/09

Teoria 3

Audio

(Aula teoria)

 

 

01/10

Pràctica 1 (P101)

Guió tècnic

(Aula teoria)

 

02/10

Pràctica 1 (P102)

Guió tècnic

(Aula teoria)

3

05-09 oct

05/10

Teoria 4

Audio

(Aula teoria)

 

 

 

08/10

Pràctica 2 (P101)

Treball ficció documental Idees

(Aula teoria)

 

09/10

Pràctica 2 (P102)

Treball ficció documental

Idees

 (Aula teoria)

 

4

12-16 oct

12/10

 

FESTIU

 

 

14/10

Teoria 5

Vídeo

(Plató polivalent i de programes

 

 

15/10

Teoria 6

Vídeo

 (Plató polivalent i de programes

 

 

5

19-23 oct

19/10

Teoria 7

Audio

(Aula teoria)

 

 

 

21/10

Seminari 1 (S101)

Gravació plató

(Plató polivalent i plató de programes)

 

 

22/10

Seminari 1 (S102)

Gravació plató

(Plató polivalent i plató de programes)

 

6

26-30 oct

26/10

Teoria 8

Audio

(Aula teoria)

 

 

 

 

28/10

Seminari 1 (S103)

Gravació plató

(Plató polivalent i plató de programes)

 

 

29/10

Seminari 1 (S104)

Gravació plató

(Plató polivalent i plató de programes)

 

7

02-06 nov

02/11

Teoria 9

Audio+video

(Aula teoria)

 

 

 

 

04/11

Seminari 2 (S101)

Gravació exteriors

(Plaça Gutenberg)

 

 

 

05/11

Seminari 2 (S102)

Gravació exteriors

(Plaça Gutenberg)

 

 

8

09-13 nov

09/11

Pràctica 3 (P102)

Edició Àudio

 (Aula Protools)

 

 

 

11/11

Seminari 2 (S103)

Gravació exteriors

(Plaça Gutenberg)

 

 

 

 

12/11

Seminari 2 (S104)

Gravació exteriors

(Plaça Gutenberg)

 

 

 

9

16-20 nov

16/11

 

Pràctica 3 (P101)

Edició Àudio

 (Aula Protools)

 

 

18/11

 

Seminari 3 (S101 i S102)

Edició de Vídeo

(Aules Àvid)

 

 

 

19/11

 

Seminari 3 (S103 i S104)

Edició de Vídeo

(Aules Àvid)

 

 

 

10

23-27 nov

23/11

 

Pràctica 4 (P102)

Mescla Àudio

 (Aula Protools)

 

 

25/11

 

Seminari 4 (S101 i S102)

Postpo de V&