Curs 2015-16

Equips i Sistemes de Vídeo

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21487 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22588 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21617 Obligatòria 3r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Narcís Parés
Professorat:

Narcís Parés: Prof. DTIC (coordinador)
Daniel Giribet: Cap de R+D+I de Televisió de Catalunya
Jordi Colom: Director Tècnic de Barcelona TV
Bruno Hachero: Becari del DCOM
Christian Adell: Enginyer de Xarxes de Televisió de Catalunya
Xavier Verd: Director Tècnic de Unitecnic (Proveidor de Serveis AV)

Idioma:

Català

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Els enginyers en sistemes audiovisuals han d'acabar els seus estudis amb habilitats professionals que es puguin posar en pràctica ràpidament. Una demanda de les empreses que es dediquen a la instal·lació, desplegament i manteniment de sistemes i equips audiovisuals és que els enginyers tinguin una visió d’integrador.
Aquesta és una paraula clau. No tan sols es tracta de que els enginyers tinguin coneixements sobre les característiques dels equips, sinó que és molt important que sàpiguen com s’enllacen i com es formen sistemes complerts i ajustats a les necessitats de casos concrets; és a dir, com s’integren els equips en sistemes.
D’altra banda, donat que la tecnologia avança tan ràpidament es poc útil explicar equips de marques i models concrets. Així doncs, en aquesta assignatura ens concentrarem en presentar els diversos tipus genèrics d’equips, els formats i normes més habituals de l’àmbit de la imatge de vídeo, els contextos en els que s’utilitzen i com s’integren en els sistemes d’aquests contextos.
Això es realitzarà tant en classes teòriques com en pràctiques i visites a centres professionals de sistemes de vídeo (productores i televisions).

 

Prerequisits

Cap requisit específic. 

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals
G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
G2. Capacitat d'organització i planificació
G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de
situacions i la resolució de problemes
G5. Habilitat en la presa de decisions
G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i
escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.
Interpersonals
G8. Capacitat de treball en equip
Sistèmiques
G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves
G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i
aprenentatge de manera autònoma i contínua

 

Competències Específiques Comunes a la branca de Telecomunicació
T4. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
T5. Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o
T6. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats contextos residencials,
T9. Comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.
Competències Específiques de Formació Bàsica
B14-A. Capacitat per analitzar dispositius electrònics i fotònics, i la seva utilització en telecomunicacions i bioenginyeria.
Competències de tecnologia específica:
Sistemes Audiovisuals
AU1. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
AU2. Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
AU3. Capacitat de seleccionar un sistema, component o procés de l'àmbit del so i imatge per complir les especificacions requerides.
AU8. Saber realitzar projectes de locals i instal•lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
AU16. Adquirir els coneixements bàsics d'òptica i entendre el funcionament d'una càmera, en particular, de les càmeres digitals.
AU19. Adquirir els coneixements sobre l'estimació de paràmetres d'una càmera. Adquirir els coneixements bàsics sobre les relacions geomètriques entre diverses vistes d'una escena i la geometria de l'escena a partir d'imatges.
AU24. Entendre i conèixer els principis matemàtics en els quals es basen els sistemes de codificació d'imatge fixa i vídeo. Entendre i conèixer els avantatges i inconvenients de cadascun d'aquests sistemes de codificació d'imatge fixa i vídeo.
AU25. Saber decidir que sistema de codificació d'imatge fixa i vídeo ha
d'utilitzar-se per a una determinada aplicació.
AU26. Conèixer els fonaments pràctics i teòrics dels equips involucrats en la captura de vídeo, la seva reproducció així com el seu ús i aplicació en els sistemes audiovisuals més habituals avui dia.
AU29. Conèixer els principals mitjans de transmissió per cable existents. Entendre els avantatges, desavantatges i limitacions de cadascun d'aquests mitjans de transmissió. Conèixer i entendre el camp d'aplicació de cadascun dels mitjans de transmissió.

 

Avaluació

Aquesta assignatura aplica una part d’avaluació contínua a partir d’estructurar tot el treball pràctic i de seminaris en exercicis que s’han d’anar realitzant o be a classe o bé lliurant a través de l’Aula Global depenent del cas.
D’altra banda, durant el curs es realitzen tres visites a centres de producció audiovisual per tal d’apropar als alumnes a casos reals d’instal·lacions de sistemes complerts i en ple funcionament. L’avaluació de l’aprofitament d’aquestes visites es basa en una assistència obligatòria la qual no pot ser recuperada.
Donat que les pràctiques i exercicis es realitzen en grups, es considera oportú realitzar un examen final per tal de verificar que els conceptes teòrics i la seva contextualització pràctica estan consolidats a nivell individual de cada alumne.
La seqüència de seminaris i pràctiques segons la temporalitat (definida a l’apartat 8) és la següent:
B1.P1 – Visita al Sistema del Campus de la Comunicació UPF (no avaluable)
B2.P2 – Pràctica d’Ingesta (avaluable)
B3.S3 – Simulació d’un Servidor de “Storage” (avaluable)
B5.S5 – Exercicis de Transport i Senyal (avaluable)
B6.P5 – Visita a Media-Pro (obligatòria avaluable)
B6.S6 – Gestió i Sistemes de Plató (avaluable)
B7.P7 – Visita a Barcelona Televisió (BTV) (obligatòria avaluable)
B7.P8 – Visita a Gol Televisió (obligatòria avaluable)
B8.S8 – Postproducció (avaluable)
B9.P9 – Streaming de Vídeo a Internet (avaluable)
Així doncs, les eines d’avaluació són les següents.

 

Competències avaluades (veure secció 3) Activitats d'avaluació (veure secció 8) 

Criteris d'avaluació

Mínim requerit per aprovar l'assignatura

Pes en la nota final

Bloc d’Avaluació 1: Teoria amb Examen

G1, G2, G3, G5, G6, G11,
G12, T4, T5, T6, T9, B14, AU1, AU2, AU3, AU8, AU16, AU19, AU24, AU25, AU29, AU26

Examen final
S’avaluaran els següents blocs de teoría:
B2.T2 – 1er Bloc del Diagrama Global: Ingesta
B3.T3 – 2on Bloc del Diagrama
Global: Emmagatzemament
B4.T4 – 3er Bloc del Diagrama
Global: Redacció i Edició
B5.T5 – 4rt Bloc del
Diagrama Global: Transport de Vídeo, Sistemes Informàtics i Senyal
B6.T6 – 5è Bloc del Diagrama Global: Plató i Control
B7.T7 – 6è Bloc del Diagrama Global: Playout
B8.T8 – 7è Bloc del Diagrama Global: Postproducció
B9.T9 – Sistemes de Vídeo a Internet

 

Examen tipus test per tal de
passar per tot l’espectre de
coneixements de la teoria.

 

Cal treure al menys un 5,0

 

El resultat té un pes de 35% sobre la nota final.

     Bloc d’Avaluació 2: Exercicis en Pràctiques i Seminaris


G1, G2, G3, G5, G6, G8, 
G11, G12, T4, T5, T6, T9, 
B14, AU1, AU2, AU3, AU8, 
AU16, AU19, AU24, AU25, 
AU29, AU26

 

B2.P2 – Pràctica d’Ingesta

Cal que les pràctiques i 
exercicis continguin 
clarament descrits tots els 
punts definits en l’enunciat. 
Cal que cada punt estigui 
raonat, redactat i il·lustrat com es demana i segons els 
continguts donats a classe. 
Cal un correcte lliurament en 
format i dins dels terminis 
establerts. Altrament la pràctica tindrà un 0,0.

  

Cal treure al menys un 5,0 
de la mitja ponderada de 
totes les pràctiques. 
Una pràctica no lliurada o no 
lliurada a temps compte 
0,0

 

 

 

 
      

Es realitza una mitja ponderada de les pràctiques 
El resultat té un pes de 50%
sobre la nota final.

B3.S3 – Simulació d’un Servidor de “Storage”

B5.S5 – Exercicis de Transport i Senyal

B6.S6 – Gestió i Sistemes de Plató

B8.S8 – Postproducció

B9.P9 – Streaming 
de Vídeo a Internet

Bloc d’Avaluació 3: Visites a Centres de Producció

G1, G2, G3, G5, G6, G8,
G11, G12, T4, T5, T6, T9,
B14, AU1, AU2, AU3, AU8,
AU16, AU19, AU24, AU25,
AU29, AU26

 

 

 

B6.P5 – Visita a Media-Pro

L’alumne realitzarà unes
fitxes per a cada visita.
Aquestes fitxes les haurà
d’anar omplint durant la visita
i tindran consideració
d’examen. Per tant, els
alumnes seran penalitzats (i
fins i tot suspèsos) si
se’ls descobreix copiant.
Le preguntes incidiran sobre
els aspectes tècnics,
d’instal·lació, d’integració i
d’experiències concretes
(casos d’èxit o de fracàs) dels
centres a visitar.

Cal treure al menys un 5,0
En tenir consideració
d’examen, l’assistència a
les visites és OBLIGATÒRIA.
La no assistència suposa un 0
(zero) en aquesta part.

El resultat té un pes de 15% sobre la nota final.

B7.P7 – Visita a Barcelona Televisió (BTV)

B7.P8 – Visita a Gol Televisió

Així doncs, la nota final serà calculada segons la següent fórmula:
Nota Final (NF) = BlockAval-1 (35%) + BlockAval-2 (50%) + BlockAval-3 (15%)
on cada part ha de ser >= 5,0 per tal de poder calcular la nota final.
Avaluació de recuperació:
Si un alumne suspèn l’assignatura per avaluació continuada i examen, de cara a la recuperació haurà de recuperar les parts suspeses segons la següent casuística.
Bloc d’Avaluació 1 Suspès
Si l’alumne ha suspès l’examen tipus test podrà realitzar un altre examen tipus test al juliol i tindrà igualment un pes de 35%. Aquesta nota s’aplicarà a les guardades dels altres blocs d’avaluació.
Bloc d’Avaluació 2 Suspès
Aquest bloc no és recuperable donat que no es pot comptar amb la infraestructura, ni el context de treball necessaris per a realitzar les pràctiques i
exercicis durant el juliol.
Bloc d’Avaluació 3 Suspès
Si l’alumne ha assistit a les visites i ha suspès la seva a valuació a través de les fitxes, aquestes no podran ser recuperades donat que el context en que es
realitzen no pot ser reproduït a posteriori.
Quedi clar que la recuperació és tan sols per aquells alumnes que sí han participat del curs. Aquells que no hagin assistit a les classes o no s’hagin presentat als exàmens, no podran accedir a les recuperacions.

 

Continguts

Nota: La temporalitat dels continguts no necessàriament és la que es reflexa aquí en l’organització en blocs. Per veure la temporalitat cal mirar l’apartat 8 Programació d’Activitats.

B1.T1 – Introducció
B1.P1 – Visita al Sistema del Campus de la Comunicació UPF
B2.T2 – 1er Bloc del Diagrama Global: Ingesta
B2.S2 – Càmera Professional
B2.P2 – Pràctica d’Ingesta
B3.T3 – 2on Bloc del Diagrama Global: Emmagatzemament
B3.S3 – Simulació d’un Servidor de “Storage”
B4.T4 – 3er Bloc del Diagrama Global: Redacció i Edició
B5.T5 – 4rt Bloc del Diagrama Global: Transport de Vídeo, Sistemes Informàtics i Senyal
B5.S5 – Exercicis de Transport i Senyal
B6.T6 – 5è Bloc del Diagrama Global: Plató i Control
B6.P5 – Visita a Media-Pro
B6.S6 – Gestió i Sistemes de Plató
B7.T7 – 6è Bloc del Diagrama Global: Playout
B7.P7 – Visita a Barcelona Televisió (BTV)
B7.P8 – Visita a Gol Televisió
B8.T8 – 7è Bloc del Diagrama Global: Postproducció
B8.S8 – Postproducció
B9.T9 – Sistemes de Vídeo a Internet
B9.P9 – Streaming de Vídeo a Internet
B1.T1 – Introducció
(Teoria - 2h)
(Prof: Narcís Parés)
• Introducció al funcionament de l’assignatura
• Visió global d’un sistema complert de gestió de vídeo
• Diagrama de blocs complert
• Variants segons aplicació: TV, Producció, Arxiu, Postproducció, etc.
• El Sistema del Campus de la Comunicació UPF
B1.P1 – Visita al Sistema del Campus de la Comunicació UPF
(Visita - 1h)
(Prof: Narcís Parés)
• Visita guiada a tots els àmbits del sistema amb explicació introductòria de cada bloc.
B2.T2 – 1er Bloc del Diagrama Global: Ingesta
(Teoria - 2h)
(Prof: Daniel Giribet)
• Tipus d’ingesta i equips involucrats (ENGs, Agències, etc.)
• Formats físics per Càmeres
• Formats de Vídeo
• Formats d’Arxius i de Còdecs
• Implicacions de selecció d’ingesta en resta de sistema  flux de treball
• Transcodificació
B2.S2 – Càmera Professional
(Seminari - 1h)
(Prof: Manel Jiménez - amb assistència de Tècnic d’AV UPF)
• Funcionament d’una Càmera Professional: principalment basat en qüestions tècniques de formats, tipus de suports, i entrades/sortides.
B2.P2 – Pràctica d’Ingesta
(Pràctica - 2h)
(Prof: Manel Jiménez - amb assistència de Tècnic d’AV UPF)
• Tutorial d’ús d’un sistema d’ingesta i d’edició bàsic
• Enregistrar un vídeo d’una durada determinada i en un format determinat amb una Càmera de Vídeo Professional
• Traspassar a Ordinador  Ingesta a Sistema
• Visualització correcta del vídeo en sistema d’edició bàsic
• Edició senzilla del vídeo en sistema d’edició bàsic: retallat, ajust, etc.
• Transcodificar a altres formats
B3.T3 – 2on Bloc del Diagrama Global: Emmagatzemament
(Teoria - 2h)
(Prof: Daniel Giribet)
• Tipus, Formats i Equips Involucrats (NAS / SAN)
• Capacitat: dimensionat d’espai
• Rendiment  Latències
• Entrades i Sortides: dimensionat de canals
• Seguretat
• MAM (Multimedia Asset Management)  Arxiu
B3.S3 – Gestió d’un Servidor de “Storage”
(Seminari - 2h)
(Prof: Daniel Giribet)
• Muntatge d’un servidor virtual d’emmagatzemament utilitzant un “front end” professional.
B4.T4 – 3er Bloc del Diagrama Global: Redacció i Edició
(Teoria - 2h)
(Prof: Daniel Giribet)
• Tipus de sistemes de Redacció
• Aplicacions i Eines Digitals Principals
• Escaletes, insercions de vídeo, etc.
• Equips involucrats, interconnexió i enllaç amb altres blocs.
• News i Metadades i Drets
B5.T5 – 4rt Bloc del Diagrama Global: Transport de Vídeo, Sistemes Informàtics i Senyal
(Teoria - 2h)
(Prof: Christian Adell)
• Sistemes de xarxes
• Protocols de comunicació
• Equips involucrats
• Latències, Jitter, etc.
• Cablejats de vídeo
• Senyals de vídeo i formes d’ona  codificació a nivell elèctric
• Transport de vídeo, contenidors, paquets, etc.
• Unicast i Multicast
B5.S5 – Exercicis de Transport i Senyal
(Seminari - 1h)
(Prof: Christian Adell - amb assistència de Tècnic de Lab DTIC)
• En aquesta classe pràctica es realitzaran experiments en un entorn en el que s’analitzaran les problemàtiques del transport de paquets de vídeo a través d’una xarxa.
T6 – 5è Bloc del Diagrama Global: Plató i Control
(Teoria - 2h)
(Prof: Manel Jiménez)
• Estructura d’un plató de notícies
• Estructura d’un plató de producció
• Sales de control: estructura equipaments
• Equips d’il•luminació
• Equips de càmeres i control robotitzat
B6.P5 – Visita a Media-Pro
(Visita - 2h)
(Prof: Israel Esteban (Unitecnic))
• Visita pràctica als sistemes de producció de Media-Pro
B6.S6 – Gestió i Sistemes de Plató
(Seminari - 2h)
(Prof: Manel Jiménez - amb assistència de Tècnic d’AV UPF)
• Classe de gestió tècnica de plató
• Equips d’il•luminació: definir i preparar la il•luminació d’un plató
• Sistemes de càmeres: control de les càmeres
• Matrius
B7.T7 – 6è Bloc del Diagrama Global: Playout
(Teoria - 2h)
(Prof: Jordi Colom)
• Control d’Emissió i Continuïtat
• Equips involucrats
• Rols involucrats en Realització
B7.P7 – Visita a Barcelona Televisió (BTV)
(Visita - 2h)
(Prof: Jordi Colom)
• Visita guiada a les instal•lacions de BTV amb especial enfocament en l’Emissió i la Continuïtat
B7.P8 – Visita a Gol Televisió
(Visita - 2h)
(Prof: Israel Esteban (Unitecnic))
• Visita guiada a les instal•lacions de GolTV amb especial enfocament a les especificitats de gestió en HD.
B8.T8 – 7è Bloc del Diagrama Global: Postproducció
(Teoria - 2h)
(Prof: Narcís Parés)
• Què és la postproducció?
• Equips involucrats
• Sistemes software involucrats
• Aplicacions possibles
B8.S8 – Postproducció
(Seminari - 2h)
(Prof: Manel Jiménez - amb assistència de Tècnic d’AV UPF)
• Classe d’experiència sobre sistemes de postproducció a sala del sistema Avid Nitris
B9.T9 – Sistemes de Vídeo a Internet
(Teoria - 2h)
(Prof: Daniel Giribet)
• Especificitats de l’emissió i gestió de vídeo a Internet
• Què és el “streaming”?
• Formats i còdecs
• Servidors i Clients
• Navegadors i plug-ins
• Vídeo Interactiu
B9.P9 – Streaming de Vídeo a Internet
(Pràctica - 1h)
(Prof: Daniel Giribet)
• Muntatge d’un sistema de streaming amb totes les components essencials per tal de poder observar tot el procés des de la generació d’un arxiu de streaming fins el punt en que se serveix i com arriba a l’usuari final.

 

Metodologia

Les classes de teoria seran en format de magistralitat on s’introduiran tots els conceptes necessaris per a la correcta realització dels treballs pràctics. No obstant,
els treballs pràctic s’aniran intercalant amb les classes teòriques de forma que quedi tot ben enllaçat i els alumnes puguin traslladar els coneixements del pla
teòric al pràctic i a l’inrevés amb naturalitat.
Les classes pràctiques seran plantejades com classes de treball en equips de 2 o 3 de forma que els alumnes puguin compartir idees i organitzar feina. Durant les sessions els professors aniran passant per tots els grups per tal de donar ajut i recolzament als grups en el seu procés de treball.
Els seminaris són sessions ambivalents en que es pot preparar de forma aplicada el material teòric vist a les classes de teoria per tal de poder estar ben preparats per enfrontar les classes de pràctiques o bé es poden realitzar exercicis que els alumnes realitzen per tal que els professors puguin veure quins alumnes estan
copsant correctament els coneixements i quins requereixen d’un reforç.

 

 Activitats a l'aulaHores fora d'aula
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit

B1

2

1

 

2

B2

2

2

1

8

B3

2

 

2

8

B4

2

 

 

 2

B5

 

 1

 10

B6

2

2

2

10

B7

2 4   10

B8

2   2 8

B9

2 1   6

Controls

3     10

Total:

 18

 10

 8

 64

100 h (ECTS*25)

 

Recursos

Bibliografia de Recomanada 

Jim Owens, Gerald Millerson, Video Production Handbook, Focal Press; 5 edition (26 July 2011), ISBN-10: 0240522206
Ben Waggoner, Compression for Great Video and Audio: Master Tips and Common Sense (DV Expert), Focal Press; 2 edition (1 Jan 2010), ISBN-10: 0240812131
Karl Paulsen, Moving media storage technologies applications & workflows for video and media server platforms, Burlington, MA: Focal Press, 2011
Wes Simpson, Video Over IP: IPTV, Internet Video, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Complete Guide to Understanding the Technology
Sam Kauffmann, Edición de video con Avid Media Composer, Madrid Anaya Multimedia D.L. 2010
José Martínez Abadía, Manual del productor audiovisual, Barcelona : UOC, 2010
Greg Staten, Edición de vídeo con AVID, Madrid : Anaya Multimedia, cop. 2009
Moshe Moshkovitz, Dictionary of television and audiovisual terminology, Jefferson: McFarland & Company, cop. 2008
Gerald Millerson, Cómo utilizar la cámara de vídeo, Barcelona: Gedisa, 1998

Recursos
VIDEOLAN: www.videolan.org
WIRESHARK: www.wireshark.org