Curs 2015-16

Equips i Sistemes d'Àudio

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21486 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22587 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21616 Obligatòria 3r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Enric Giné
Professorat:

Enric Giné i Agustín Martorell

Idioma:

Català, Castellà i Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

En aquesta assignatura s’estudien els processos físics i tecnològics així com els sistemes tècnics emprats per a la captació, l’enregistrament i la reproducció del so. La assignatura comença amb un repàs de conceptes d’acústica (e.g. nivell de pressió sonora, decibels, etc.), estudiats ja a altres assignatures prèvies, però que es consideren essencials per poder seguir la resta de la matèria. Després, la assignatura es composa dels següents blocs teòrics : (1) cadena d'enregistrament i de reproducció. anàlisi de l’entorn acústic conceptes bàsics d’electrotècnia; (2) sistemes de microfonia i captació del so; (3) sistemes d'altaveus i reproducció del so; (4) infastructura de corrent i de senyal; (5) sistemes de transmissió i amplicació de senyal;  (6) sistemes d’audio digital. processatprotocols, emmagatzematge

En la part pràctica es realitzen enregistraments amb diferents tipus de micròfons utilitzant diversos posicionaments i diversos materials acústics per tal d’estudiar les respostes en freqüència, directivitat i sensibilitat dels diferents transductors. També es duen a terme anàlisis de resposta d'altaveus (paràmetres Thiele-Small) així com anàlisis bicanal entre diferents micròfons.

 

 

Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura de tercer curs, es suposa que l’estudiant ha cursat ja les assignatures de "Ones i Electromagnetisme" (1er curs), "Senyals i Sistemes", "Enginyeria Acústica", "Acústica Arquitectònica", “Circuïts Electrònics i Medis de Transmissió” (2on curs), "Processament de So i de Música" i “Sistemes de Codificació de Veu i d'Àudio” (3er curs). En cas de que no fos així, es necessitaran uns coneixements bàsics de física (mecànica i ones i electromagnetisme) així com estar familiaritzat amb els conceptes bàsics de processat de senyal d’audio (freqüència, nivell de intensitat i de pressió sonores, decibels, etc.) i d’acústica (propagació d’ones, reflexió, etc.).

 

Competències

Competències a treballar a l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

G1:Capacitat d’anàlisis i síntesis.

G2:Capacitat d’organització i planificació

G3:Capacitat  d’aplicar els coneixements a l’anàlisi de situacions i resolució de problemes.

G4:Habilitat en la cerca i la gestió de la informació.

G5:Habilitat en la presa de decisions.

 

Interpersonals

G8:Capacitat de treball en equip.

 

Sistèmiques

G11:Capacitat d’aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d’adaptar-los a contextos i situacions noves.

 

G12:Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua

 

 1. Adquirir el coneixement teòric i pràctic dels equips de mesura i reproducció del camp acústic.

2. Configurar correctament una instal•lació audiovisual a nivell d’infrastructura de corrent i de senyal

3. Conèixer les característiques bàsiques de diferents tipus de micròfons (electrodinàmics electrostàtics, piezoelèctrics, etc.), saber interpretar un full d’especificacions, i poder escollir el model més adient per a cada tipus d’enregistrament.

4. Entendre la importància del posicionament d’un micròfon i de l’us de diferents materials acústics per poder realitzar diferents tipus d’enregistraments.

5. Comprendre els problemes relacionats amb la reproducció de so en una sala i el disseny acústic d'espais arquitectònics.

6. Entendre el significat de diferents escales de mesura (dBu, dBV…). Saber utilitzar una taula de mescles i un sistema digital d’enregistrament multipista (tipus ProTools).

7. Adquirir coneixements sobre la cadena de producció, post-producció i exhibició en projectes audiovisuals.

 

Avaluació

L'avaluació es fa per a cadascuna de les activitats que constitueixen l'assignatura: classes de teoria, seminaris i classes pràctiques al laboratori. L'avaluació de la teoria es fa mitjançant un examen final. L'avaluació de les pràctiques es fa a partir del lliurament periòdic de la memòria de les pràctiques i la entrega de un projecte final.

 

Així doncs, l’avaluació final de les competències de l’assignatura consta de les tres parts següents:

-  Un examen teòric.

-  Diversos exercicis concrets derivats de les sessions pràctiques i de seminari.

 

Per a ser avaluat al final del trimestre, cal presentar tots els treballs i realitzar l’examen del curs.

-  L’examen teòric, constituït per preguntes qüestionari + exercicis, suposarà el 40% de la nota final.

-  Els exercicis pràctics realitzats individualment i en grups durant el curs, suposaran el 60% de la nota final (cada un d’aquests exercicis es qualificarà d’acord a tres notes possibles: notable/apta/no apta).

 

Per poder fer mitja per la nota final, son condicions indispensables

-  entregar totes les pràctiques

-  obtenir una nota >=4 en l’examen teòric

-  obtenir una nota >=5 en el treball final

 

Totes aquestes proves seran recuperables al juliol,  d’acord amb els següents criteris:

-  per presentar-se a recuperació de l' examen teòric és necessari haver presentat totes les entregues pràctiques i el treball final

-  la recuperació del treball pràctic final, podrà comportar la correcció del treball presentat o la elaboració d’un nou treball

 

La taula següent sintetitza tota aquesta informació

 Examen P1: Microfonia i entorn acústicP2: Especificacions tècniques de microfoniaP3: Anàlisi d’equips i sales amb analitzador bicanalP4: Ajustament i mesura d’un subwoofer cardioideP5: Introducció a ProToolsP6: Àudio digital
Valor de l’avaluació

 40%

 

10%

10%

10% 10% 10%

 10%

Criteri d’avaluació

 Per aprovar l’examen és necessari obtenir una nota superior o igual a 5.

 

Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d’acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d’acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d’acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d’acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d’acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

 Per aprovar aquesta pràctica cal lliurar-la acabada d’acord a les consignes que es donaran a les sessions pràctiques i de seminari

Requisits mínims per aprovar l’assignatura

(avaluació ordinària)

És condició indispensable obtenir una nota superior o igual a 4 en l’examen per poder fer mitja.

 

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

 

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

 

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

 

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

 

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

 

Assistència i participació activa en la sessió. Lliurament final de la pràctica acabada.

Requisits mínims per optar a la recuperació

 Per presentar-se a recuperació es necessari haver presentat les tres proves del curs. En cas de no haver lliurat alguna de les activitats, l’alumne no podrà utilitzar el període de recuperació

           

 

Activitat de recuperació

 Examen teòric

           

 

Requisits mínims per aprovar l’assignatura (recuperació)  Aprovar l’examen teòric amb una qualificació mínima de 5 sobre 10              

 

Continguts

1. Fonaments d'acústica. Unitats d'àudio i equips de mesura

• Energia, Potència i Intensitat de les ones acústiques
• Nivells d'Intensitat Sonora i de Pressió Sonora
• Propagació del so
• Sonoritat i corbes de ponderació
• Reflexió, absorció, Difracció i Refracció de les ones sonores
• Reverberació


2. Tecnologia microfònics
• Sensibilitat, relació SNR, marge dinàmic
• resposta freqüencial i resposta al transitori
• direccionalitat i patrons polars
• micros de pressió vs. gradient de pressió
• tipus de transducció

3. Tecnologia d'amplificació. Preamplificadors i etapes de potència
• Impedància
• nivells de línia (dBV and dBu)
• sensibilitat, potència màxima i guany de potència, Maximum output power and Gain
• Resposta freqüencial i ample de banda de potència
• Distorsió
• Diafonia
• relació senyal-soroll (SNR)


4. Tecnologia d'altaveus i caixes acústiques.
• tipus de transducció: electrodinàmica, electrostàtica, piezoelèctrica
• Especificacions: reposada freqüencial, sensibilitat, impedàncies, potència, directivitat
• caixes acústiques. Sistemes bass-reflex
• usos: estudi, PA, auriculars


5. Principis d'àudio digital: gravació, edició, mastering i formats
• conversió A / D / A
• sistemes d'enregistrament, edició i masterització en el domini digital
formats d'àudio digital

 

Metodologia

En aquests curs es combinen les següents activitats docents

  1. classes teòriques, impartides pel professor de teoria
  2. seminaris i classes pràctiques realitzades al laboratori impartides pel professor de pràctiques
  3. pràctiques independents dutes a terme autònomament en grups de 3 o 4 estudiants

En les classes teòriques s’estudien els conceptes descrits en l’apartat corresponent

En les sessions de seminari s’aprofundirà en aspectes professionals de la matèria estudiada a teoria. Les sessions de laboratori en grup permetran demostrar a nivell pràctic conceptes recollits en el temari.

Les pràctiques independents posen a prova la capacitat dels alumnes de resoldre problemes pràctics, utilitzant dispositius habituals com micròfons, peus i cablejat, taules de mescles i programari multipista.

 

Recursos

Llistat de bibliografia bàsica (màxim 3 llibres), complementària, i materials que es posaran a l’abast des de l’aula-global (Moodle) de l’assignatura

Bibliografia bàsica

En el Moodle de l’aula global es posaran també els materials teòrics en format PDF, elaborats específicament pels continguts teòrics de l'assignatura 

 

Bibliografia complementaria