Curs 2015-16

Processament de So i Música

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21483 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22586 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21613 Obligatòria 3r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Xavier Serra
Professorat:

Xavier Serra, Sankalp Gulati, Ajay Srinivasamurthy

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquest és un curs intermedi al processament digital del senyal sobre els senyals d'àudio musicals i pensat per estudiants de l'Enginyeria en Sistemes Audiovisuals.  És una continuació del curs de Senyals i Sistemes, on ens centrem en l'anàlisi, la transformació i la síntesis de sons musicals amb un enfoc pràctic i èmfasis en la programació d'algorismes d'interès musical.

 

Prerequisits

Aquesta assignatura parteix dels coneixements previs d'assignatures relacionades, principalment enginyeria acústica, senyals i sistemes i processament de la parla.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

2. Resolució de problemes.

3. Comunicació escrita.

Interpersonals

4. Treball en equip.

5. Capacitat de crítica i autocrítica.

Sistèmiques

6. Capacitat per integrar coneixements i metodologies en la pràctica.

7. Preocupació per la qualitat. 

1. Entendre i saber utilitzar els conceptes matemàtics adequats per representar els senyals i els sistemes digitals d’interès musical.

2. Entendre les tècniques de síntesis digital de sons musicals i el seu ús en aplicacions informàtiques.

3. Entendre les tècniques d'anàlisis espectral de sons musicals i el seu ús en aplicacions informàtiques.

4. Entendre les tècniques de transformació de sons musicals i el seu ús en aplicacions informàtiques.

5. Saber dissenyar i implementar algorismes d'anàlisi, transformació i síntesi de sons musicals.

 

Competències a assolir en l'assignaturaIndicador d'assolimentProcediment d'avaluacióTemporalització

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

2. Resolució de problemes

1. Capacitat de proposar solucions a problemes

1. Avaluació de pràctiques i examen final

1. Tot el trimestre

 

3. Treball en equip

4. Capacitat de crítica i autocrítica

1. Participació en les pràctiques

1. Avaluació de pràctiques

1. Tot el trimestre

5. Comunicació oral i escrita

6. Capacitat per integrar coneixements i metodologies en la pràctica

7. Preocupació per la qualitat

1. Presentacions orals i escrites correctes

1. Avaluació de pràctiques i examen final

1. Tot el trimestre

1. Entendre les tècniques de síntesis digital de sons musicals i el seu ús en aplicacions informàtiques.

2. Entendre les tècniques d'anàlisis espectral de sons musicals i el seu ús en aplicacions informàtiques.

3. Entendre les tècniques de transformació de sons musicals i el seu ús en aplicacions informàtiques.

4. Saber dissenyar i implementar algorismes d'anàlisi, transformació i síntesi de sons musicals.

1. Realitzar correctament les diferents proves de l'assignatura

1. Avaluació de pràctiques i examen final

1. Tot el trimestre

 

Avaluació

L’avaluació es fa per a cada una de les dues activitats que constitueixen l’assignatura: classes de teoria i pràctiques. L'avaluació de la teoria es fa amb un examen final, amb qüestionaris i amb les presentacions a classe, i l'avaluació de les pràctiques es fa a partir de l'entrega setmanal de la memòria de les pràctiques i del examen final.

 La nota final s’obté fent la mitjana ponderada de la següent manera:

Nota Final = 0,2 x Nota-examen-teoria + 0,2 x Nota-examen-pràctiques + 0,2 x Nota-memòries-pràctiques + 0.2 Nota-qüestionaris  + 0.2 Nota-presentacions-classe

 Al final de l’assignatura es realitza un examen escrit i individual per avaluar la comprensió dels continguts presentats en les classes de teoria i pràctiques.

 En les classes de pràctiques es realitzen un sèrie de pràctiques que posen a prova la capacitat dels alumnes de resoldre problemes pràctics i d’implementar algorismes en forma de programes en un ordinador. Les pràctiques s’han d’entregar individualment abans de la pràctica següent.

 L’examen de teoria i el de pràctiques són recuperables amb un examen que es realitzarà durant el període d’avaluació del mes de Juliol. No és recuperable la nota de les memòries de pràctiques, ni dels qüestionaris, ni de les presentacions a classe.

 

Continguts

Blocs de contingut

  1. Introducció
  2. Transformada Discreta de Fourier
  3. Propietats de la transformada de Fourier
  4. Transformada de Fourier a temps curt (STFT)
  5. Model sinusoïdal
  6. Model harmònic
  7. Models sinusoidals més residu
  8. Transformacions del so
  9. Descripció de so i música

 

Metodologia

Enfocament metodològic de l’assignatura

El procés habitual d’aprenentatge per cada un dels temes de continguts està compost per una sessió de teoria i una sessió de seminari o de laboratori.  Cada bloc comença amb una sessió de teoria en la que es presenten i discuteixen certs fonaments teòric-pràctics. Aquesta activitat es realitza en grup gran. L’estudiant ha de complementar aquesta activitat amb una lectura detinguda dels seus propis apunts i del material addicional que el professor hagi proporcionat. Per exemple, una sessió de teoria de 2 hores, convenientment aprofitades, requerirà un treball addicional fora de l’aula de 2 hores per part de l’estudiant.

El següent pas en el procés d’aprenentatge és el seminari o sessió de pràctiques. En aquestes sessions es proposen uns problemes pràctics que requereixen un disseny previ de la solució a implementar i que han d’integrar diferents conceptes i tècniques. La realització dels treballs es poden realitzar per parelles, i es pressuposa que continua fora de l’aula.

 L’últim pas en el procés d’aprenentatge de cada bloc de continguts és el de la realització de l’examen final de teoria i de pràctiques per comprovar si l’estudiant ha adquirit les competències demanades. 

emanades.

Setmana

Classe Grup

Gran

Practiques

(professor)

Estudi

(personal)

Total hores

1

Introducció (2)

Python i Audio (2)

6

10

2

Transformada discreta de Fourier (2)

Transformada discreta de Fourier (2)

6

10

3

Propietats de la transformada de Fourier (2)

Propietats de la transformada de Fourier (2)

6

10

4

Transformada de Fourier a temps curt (2)

Transformada de Fourier a temps curt (2)

6

    10

5

Model sinusoïdal (2)

Model sinusoïdal (2)

6

10

6

Model harmònic (2)

Model harmònic (2)

6

10

7

Models sinusoïdal  més residu (2)

Models sinusoïdal  més residu (2)

6

10

8

Transformacions de sons (2)

Transformacions de sons (2)

              6

10

9

Descripció de sons (2)

Descripció de sons (2)

6

10

 

 

 

 

 

Examen

 

 

10

10

 

18

18

64

100

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura