Curs 2015-16

Acústica Arquitectònica

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22638 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22584 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21609 Obligatòria 2n curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Enric Guaus
Professorat:

Teoria: Enric Guaus

Pràctiques: A determinar

Seminaris: A determinar

 

Idioma:

Teoria: Català

Pràctiques: A determinar

Seminaris: A determinar

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els principis bàsics del comportament del so en les sales i els efectes subjectius experimentats pels oientsS'explica la interacció del so amb diversos tipus de materialsintroduint els conceptes d'absorció difusió

S'introdueixen tècniques per predir mesurar el camp sonor i els paràmetres que caracteritzen la qualitat acústica d'un espaiEn les pràctiquesels estudiants es familiaritzen amb la instrumentació de mesura utilitzen les tècniques estàndard de mesura en diferents ambients

Es proporcionen consideracions de disseny criteris acústics per a diferents espais: sales de conferènciesteatres...

 

Prerequisits

El contingut de l'assignatura suposa que  els alumnes coneixen els temes tractats en l'assignatura d'Enginyeria Acústicaen particular, els fonaments físics matemàtics de l'acústica ondulatòria i de la psico-acústicaAltres prerequisits fonamentals són els coneixements bàsics d'anàlisi matemàtica la familiaritat amb l'ús de l'ordinador.

Es consideraper tant necessari haver cursat les següents assignaturesCàlculi Mètodes NumèricsÀlgebra Lineal i Matemàtica DiscretaOnesi Electromagnetisme, Enginyeria Acústica.

 

Competències

Competències transversals

Competències específiques

Instrumentals

G1.Capacidad d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat d'organització i planificació

G3.Capacidad per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com inexpertes

Interpersonals

G8.Capacidad de treball en equip

G10. Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa

Sistemàtiques

G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves

G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua

G15. Capacitat de generació de noves idees

Competències Específiques de Formació Bàsica

B7 Conèixer les transformades de Fourier per a senyals analògiques i digitals i els elements bàsics de la teoria del mostreig de senyals.

B9-A. Adquirir els coneixements bàsics de la física de la propagació del so i la seva relació amb els mètodes de processament de la senyals d'àudio.

Competències de tecnologia específica: Sistemes Audiovisuals

AU4. Adquirir el coneixement de les tècniques de processament d'àudio necessàries per al desenvolupament de sistemes de processament acústic.

AU7. Adquirir el coneixement teòric i pràctic dels equips de mesura i reproducció del camp acústic.

AU10. Comprendre els problemes relacionats amb la reproducció del so en una sala i el disseny acústic d'espais arquitectònics

 

Avaluació

L'avaluació es realitza per a cadascuna de les tres activitats que constitueixen l'assignatura: classes de teoria , laboratoris i seminaris. Sent:

T: L'avaluació de la teoria mitjançant un examen final escrit (Recuperable al juliol)

L: L'avaluació dels laboratoris amb el lliurament de pràctiques (obligatori per poder ser avaluat) (NO recuperable al juliol)

S: L'avaluació dels seminaris per mitjà d'un examen escrit juntament amb l'avaluació de la teoria (Recuperable al juliol) La nota final s'obté calculant la mitjana ponderada de la següent manera:

Nota final= 0,4 T+0,3 L+0,3 S

Al final de l'assignatura es realitzarà un examen final on s'avaluaran totes les competències desenvolupades al llarg del curs. Aquesta avaluació és obligatòria i constitueix l'avaluació de la part teòrica i dels seminaris.

Per poder ser avaluat cal assistir obligatòriament a les sessions de mesura de l'Auditori i la sala Polivalent. Aquestes activitats NO són ​​recuperables i la no assistència comporta la impossibilitat de ser avaluat.

Per aprovar la assignatura, es necessària la aprovació de las tres activitats per separat.

 

Continguts

Part teòrica

Seminaris

Pràctiques

 

Metodologia

El procés habitual d'aprenentatge comença amb una sessió de teoria on es presenten alguns fonaments teorico-pràcticsL'estudiant haurà de complementar aquestaa ctivitat amb una lectura detinguda dels seus propis apunts i el material addicional que s'hagi proporcionatA les sessions de seminari laboratori tindrem una explicació prèvia de les característiques aspectes teòrics de la instrumentació, utilització d'aquesta i mesuraments en ambients.

Taula de dedicació:

 

 

Activitats a l'aula

Activitats fora de l'aula

Avaluació

Temes

Grup gran

Grup mitjà

Grup petit

  

 Teoria

 18h

 

 

44h 

 2h

Pràctiques

   

6h

6h

2h

Seminaris 

 

10h 

 

 10h

2h 

Total:

18h 

10h 

6h 

 60h

 6h

Total: 100h

 

Recursos

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària

Recursos didàctics