Curs 2015-16

Enginyeria Òptica

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22637 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22583 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21608 Obligatòria 2n curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Marcelo Bertalmío
Professorat:

Marcelo Bertalmío

Syed Waqas Zamir

Idioma:

Castellà, anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'assignatura inclou els fonaments físics i geomètrics de l'òptica, els sistemes òptics amb els seus components i característiques, i les propietats de les càmeres digitals de fotografia i vídeo.

 

Prerequisits

És recomanable tenir un bon coneixement de matemàtiques i programació.

 

Competències

 -Coneixement del funcionament dels sistemes òptics, les seves possibilitats i limitacions.

-Implementació de mètodes per a aplicacions reals.

-Repàs d'eines matemàtiques (geometria, àlgebra, anàlisi).

-Pràctica en programació (codi eficient, clar, documentació).

-Recerca bibliogràfica, comprensió d'articles científics.

-Treball en equip: organització, comunicació.

 

Avaluació

Pràctiques: no recuperable, nota mínima 5.0.

Teoria: recuperable, nota mínima 5.0.

Nota final: mitjana de les notes de pràctiques i teoria, només si totes dues són majors que 5.0; en cas contrari, la nota serà de suspens.

Les pràctiques es realitzen en equips de 3 persones i s'avaluen mitjançant lliuraments (informe i codi comentat) i una defensa oral (preguntes individuals).

La teoria s'avalua en un examen escrit al final del trimestre.

 

Continguts

Òptica teòrica

Llum i energia. Dualitat ona-partícula, espectre electromagnètic, interacció llum-matèria, diagrames de raigs.

Formació d'imatges per reflexió. Imatges virtuals, miralls corbs, imatges d'imatges, distància focal, magnificació.

Formació d'imatges per refracció. Propietats refractives dels materials, llei de Snell.

Sistemes òptics

Components de sistemes òptics.

Aberracions. Esfèrica, coma, astigmatisme, curvatura, distorsió, cromàtica.

Característiques i propietats d'una lent. Stops, pupil·les, vignetting. Distància focal, obertura, camp de visió. MTF.

Alguns tipus de sistemes òptics.

Càmera

Seqüència de passos de de processat d'imatges realitzat a la càmera.

Rang dinàmic.

Artefactes en imatges digitals.

Òptica per a imatges 3D.

 

Metodologia

Metodologia per a les classes de teoria
Classes magistrals on s'evita ex-professo l'ús de presentacions a l'estil Power-point.

Metodologia per a les classes de seminaris
En petits grups es resolen exercicis, es comenten articles científics o es presenten els treballs realitzats en les pràctiques.

Metodologia per a les classes de pràctiques
Adquisició d'imatges en el laboratori, processament d'aquestes imatges mitjançant programari ja existent o creat pels alumnes.

 

Recursos

http://www.lightandmatter.com/area1book5.html

"Image processing for cinema", M. Bertalmío. CRC Press, 2014.