Curs 2015-16

Enginyeria Acústica

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22635 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22582 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21605 Obligatòria 2n curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Enric Guaus
Professorat:

Enric Guaus (teoria)

Sergio Giraldo (pràctiques i seminaris)

Dani Arteaga (seminaris)

Idioma:

Català

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquest és un curs introductori a l'enginyeria acústica pensat per estudiants d'enginyeria audiovisual. L'objectiu del curs és la comprensió dels fenòmens físics bàsics que descriuen i governen el camp acústic, des de la seva generació, propagació i interacció amb els espais on es produeix, fins a la seva interacció amb l'aparell auditiu humà. S'ensenyarà el llenguatge matemàtic adient per descriure la física del camp acústic, sempre il—lustrant-ne la seva potència amb exemples de la vida quotidiana i, molt especialment, relacionats amb la música. També s'estudiaran conceptes elementals de psicoacústica, amb l'objectiu de comprendre l'efecte de l'aparell auditiu i nerviós en la percepció final del so.

 

Prerequisits

És altament recomanable que l'alumne parteixi d'un coneixement bàsic de la física del moviment harmònic i del moviment ondulatori, així com de diverses àrees de les matemàtiques: anàlisi, equacions diferencials, nombres complexes. No obstant, durant els curs es recorden i reforcen el conceptes més rellevants per a l'assignatura.

Caldria haver cursat: Càlcul i mètodes numèrics, Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta, Ones i Electromagnetisme, Equacions Diferencials.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

2. Resolució de problemes.

3. Comunicació oral i escrita.

Interpersonals

4. Treball en equip.

5. Capacitat de crítica i autocrítica.

Sistèmiques

6. Capacitat per integrar coneixements i metodologies en la pràctica.

7. Preocupació per la qualitat.

1. Entendre i saber utilitzar els conceptes matemàtics i físics adequats per descriure el comportament del camp acústic.

2. Entendre i saber utilitzar els conceptes adequats per descriure diferents aspectes de la generació del so.

3. Entendre les aproximacions sota les quals pot descriure’s la propagació del so mitjançant equacions diferencials lineals, així com la seva rellevància, tant a nivell físic com matemàtic/operacional.

4. Entendre les nocions fonamentals de la psico-acústica humana.

5. Entendre els problemes inherents en l'estudi científic sistemàtic de la psico- acústica, així com la metodologia associada.

6. Entendre com es poden aplicar els conceptes teòrics de l'acústica als processos tecnològics.

Objectius d'aprenentatge

S'intentarà que l'alumne assoleixi la comprensió dels fenòmens físics bàsics que descriuen i governen el camp acústic, des de la seva generació, propagació i interacció amb els espais on es produeix, fins a la seva interacció amb l'aparell auditiu humà. En aquest procès, s'espera que l'alumne aprengui a usar el llenguatge físic i matemàtic per descriure i predir aquests fenòmens, i que entengui la necessitat de la metodologia que s'ha desenvolupat en el camp de la percepció sonora.

 

Avaluació

Criteris generals d'avaluació

L'assignatura tindrà un examen final, on s'avaluarà el contingut discutit a totes tres activitats (teoria, seminaris i laboratoris). També hi pot haver examens parcials que es realitzaran en les classes de seminaris, on s'avaluaran els temes fets fins aquell moment. L'examen parcial tindrà un estil semblant al de l'examen final, i servirà per l'auto-avaluació de cada alumne.

A més, cada pràctica tindrà una entrega. Caldrà haver entregat totes les pràctiques, i tenir aprovat l'examen final i les pràctiques per separat. Si es donen aquests requisits, la nota final resultarà de

Nota = 0.60 * Ex. Final + 0.10 * Examen parcial + 0.30 * Pràctiques.

En els laboratoris es realitzen un sèrie de pràctiques que posen a prova la capacitat dels alumnes de resoldre problemes pràctics i d’implementar algorismes en forma de programes en un ordinador. Algunes pràctiques s’han d’entregar individualment i d'altres en grup.

Abans de cada seminari s’entrega una col—lecció de problemes als alumnes per tal que ells els resolguin individualment abans de la sessió, com a una preparació prèvia al seminari. Aquests problemes corresponen a conceptes o coneixements tractats a classe de teoria i posats a la practica en els laboratoris. Durant el seminari tots els estudiants han de participar en la resolució dels problemes entregats prèviament i en d’altres relacionats. L’avaluació d’aquesta activitat es centra en la participació dels estudiants en el seminaris.

 ActivitatMomentRecuperable
Proves escrites

Examen final

Fi de trimestre

Recuperable

Productes escrits

Controls als seminaris 

Durant el trimestre

No recuperable

Proves d'execució

Pràctiques

Quinzenals

No recuperable

Concreció per competències

Competències a assolir en l'asignaturaIndicador de alcanceProcedimiento de evaluaciónPeríodo

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

2. Resolució de problemes.

1. Capacitat de proposar solucions a problemes.

1. Pràctiques, seminaris i examen final.

1. Tot el trimestre

3. Treball en equip.

4. Capacitat de crítica i autocrítica.

1. Participació als seminaris 1. Avaluació de seminaris. 1. Tot el trimestre
5. Comunicació oral i escrita.

6. Capacitat per integrar coneixements i metodologíes a la pràctica.

7. Preocupació per la qualitat.

1. Presentacions orals i escrites correctes.  1. Avalació de pràctiques, seminaris i examen final. 1. Tot el trimestre
1. Entendre i saber utilitzar els conceptes matemàtics i físics adequats per descriure el comportament del camp acústic.

2. Entendre i saber utilitzar els conceptes adequats per descriure diferents aspectes de la generació del so.

3. Entendre les aproximacions sota les quals pot descriure’s la propagació del so mitjançant equacions diferencials lineals, així com la seva rellevància, tant a nivell físic com matemàtic/operacional.

4. Entendre les nocions fonamentals de la psico-acústica humana.

5. Entendre els problemes inherents en l'estudi científic sistemàtic de la psico- acústica, així com la metodologia associada.

6. Entendre com es poden aplicar els conceptes teòrics de l'acústica als processos tecnològics.

1. Realizar
correctament
les diferents proves de l'assignatura.
1. Avaluació de pràctiques, seminaris i examen final. 1. Tot el trimestre

 

Continguts

Blocs de contingut

 1. Ones acústiques: generació, propagació i mesura.
  1. Moviment harmònic
  2. Equació d'ona del moviment ondulatori 
  3. Propagació i recepció d'ones acústiques
  4. Ressonadors, filtres, tubs, barres, membranes i plaques
  5. Instruments musicals
 2. Psicoacústica i percepció
  1. La oïda humana
  2. Creació de les escales musicals

 

Metodologia

Enfocament metodològic de l’assignatura

El procés habitual d’aprenentatge per cada un dels blocs de continguts està compost per una sessió de teoria, un seminari i una sessió de laboratori. Cada bloc comença amb una sessió de teoria en la que es presenten certs fonaments teorico-pràctics. Aquesta activitat es realitza en grup gran. L’estudiant ha de complementar aquesta activitat amb una lectura detinguda dels seus propis apunts i del material addicional que el professor hagi proporcionat. Per exemple, una sessió de teoria de 2 hores, convenientment aprofitades, requerirà un treball addicional fora de l’aula d’1 hora per part de l’estudiant.

Posteriorment es realitzarà un seminari centrat en la resolució d’exercicis o problemes per posar en pràctica els conceptes i tècniques presentades a la sessió de teoria. Per als primers exercicis de la sessió es proporcionaran les solucions, però per a la resta no. L’objectiu és que l’estudiant consolidi els fonaments per tal que posteriorment pugi resoldre problemes de major complexitat. Aquesta activitat es realitza en grups petits de seminari on tots els estudiant han de participar activament en la resolució dels problemes.

El següent pas en el procés d’aprenentatge és el laboratori o sessió de pràctiques. En ell es proposen uns problemes pràctics que requereixen un disseny previ de la solució a implementar i que han d’integrar diferents conceptes i tècniques. Algunes d'aquestes pràctiques es poden realitzar individualment i d'altres en grup. Es pressuposa que aquesta activitat continua fora de l’aula.

L’últim pas en el procés d’aprenentatge de cada bloc de continguts és el de la realització de l’examen final de teoria per comprovar si l’estudiant ha adquirit les competències demanades.

Organització temporal: sessions, activitats d’aprenentatge i temps estimat de dedicació

Específic de cada curs.

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia complementària (suport paper i electrònic)

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura