Curs 2015-16

La Internet de les Coses

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22632 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 22580 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22666 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Rafael Pous
Professorat:

Rafael Pous

Ausias Vives

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'Internet de les Coses (Internet of Things - IoT) és una assignatura sobre el nou paradigma d'objectes que interactuen amb la gent, amb els sistemes d'informació, i amb altres objectes. El curs es centrarà en el pensament creatiu i el desenvolupament de projectes pràctics. Els estudiants aprendran:

Aquesta assignatura no té la intenció de ser un curs complet sobre les tecnologies implicades en la IoT. L'atenció es centrarà més en les possibilitats que ofereixen les diferents tecnologies, i en les tècniques de pensament creatiu per trobar aplicacions innovadores de les combinacions d'aquestes tecnologies en escenaris de la vida real.

També es programaran diverses sessions en què gent de la indústria faran presentacions sobre temes seleccionats relacionats amb la IoT.

 

Prerequisits

S'esperarà dels estudiants que participin activament en els exercicis de pensament creatiu. És obligatori estar disposat a ser creatiu i a participar en discussions obertes.

Per al projecte de laboratori els estudiants hauran de ser capaços de desenvolupar una senzilla aplicació de 3 capes web (interfície web, la capa de funcionalitat, la capa de persistència) en qualsevol llenguatge de programació (Java, PHP, etc.) amb qualsevol base de dades (MySQL, etc.).

 

Competències

Les següents competències es desenvoluparan durant aquest curs:

 

Avaluació

Hi haurà un únic itinerari d'avaluació per a aquesta matèria en base a:

 

Continguts

Blocs de contingut

L'assignatura està organitzada al voltant dels 6 blocs de contingut, cada bloc de contingut que es discuteix en una o dues sessions de classe de 2 hores:

Bloc de contingut 1. Introducció - Conceptes en què es basa la Internet de les Coses (IOT).

Bloc de contingut 2. - Tecnologies en què es basa la Internet de les Coses.

Bloc de contingut 3. - Tècniques de pensament creatiu.

Bloc de contingut 4. - Internet de les coses en el comerç minorista.

Bloc de contingut 5. - Aplicacions de NFC per a la IOT.

Bloc de contingut 6. - LivingLab: co-creació per a la IOT.

 

Metodologia

L'assignatura de la Internet de les Coses es basa en una metodologia pràctica que mantindrà les sessions d'aula a un mínim, i basarà la major part de les activitats d'aprenentatge en el treball de laboratori, seguint el principi d'"aprendre fent".

Sessions d'aula

Només hi haurà 8 sessions d'aula, unes per introduir els conceptes bàsics de la IoT, algunes per aprendre i practicar tècniques de pensament creatiu aplicat a la IoT, i algunes presentacions de ponenets externs. L'assistència i participació activa dels estudiants són obligatòries, i seran avaluades.

Sessions de laboratori

Les sessions de laboratori es faran servir per completar el projecte de laboratori. Les sessions de laboratori seran de dues hores. Hi haurà 9 sessions de laboratori en què hi serà present un professor. Les sessions de laboratori s'organitzaran en grups més petits, per poder tenir un major grau d'interacció entre el professor i els estudiants. Els estudiants poden fer ús del laboratori en les sessions assignades a un grup diferent, de cap manera de "laboratori obert", durant el qual el professor donarà prioritat als alumnes dels grups programats per a aquesta sessió.

Durant les sessions de laboratori es treballarà sobre l'ús de RFID i altres tecnologies per construir escenaris simples de la IoT. El professor plantejarà preguntes als estudiants. S'espera la participació activa dels estudiants, que serà avaluada. L'assistència és obligatòria, i més de dues sessions de laboratori perdudes injustificades implicarà suspendre l'assignatura, fins i tot al juliol, i haver de repetir-la l'any següent.

Ponents convidats

Durant l'assignatura diversos ponents, elegits entre professionals rellevants en el sector, seran convidats a fer una presentació a classe. S'espera l'assistència i participació activa dels estudiants, que seran avaluades.

Hores d'oficina

Els professors publicaran les hores d'oficina, durant les quals els alumnes podran resoldre dubtes o dificultats trobades durant el curs.

 

Recursos

No hi ha referències bibliogràfiques específiques per a aquesta assignatura. Durant les sessions, es recomanaran materials i llocs web seleccionats.