Curs 2015-16

Enginyeria de Software per a Aplicacions Web

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21433 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21772 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22675 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Miguel Ballesteros
Professorat:

Miguel Ballesteros

Idioma:

Castellà (material en anglès)

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Objectius de l'assignatura: fer l'alumne capaç de desenvolupar d'aplicacions web amb les tecnologies més utilitzades, i seguint els paradigmes i models de desenvolupament estàndard. L'idioma en què s'impartirà l'assignatura és en castellà, estant bona part del material, el llibre principal, escrit en anglès.

 

Prerequisits

Tipus de dades simples i estructurats: nivell mitjà; Programació estructurada: nivell mitjà; Disseny de programes: nivell mitjà; Conceptes de programació orientada a objectes: nivell mitjà, en concret, llenguatge Java: nivell mitjà; Bases de dades: nivell bàsic.

 

Competències

Competencias transversalesCompetencias específicas
Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

2. Capacitat d'organització i planificació.

3. Capacitat d'aplicar els coneixements inferits a l'anàlisi de situacions i resolució de problemes.

4. Habilitat en la recerca i gestió d'informació.1. Capacitat de treball en equip.

2. Ser capaç de llegir en llengua anglesa amb soltesa.

Sistèmiques

1. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits a la resolució de les pràctiques.

2. Capacitat de progressar en els processos.
1.Capacitat de desenvolupar i entendre aplicacions web de mida mitjana.

2.Ser capaç de dissenyar amb desimboltura aplicacions informàtiques, en aquest cas amb aplicació web.

3.Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa.

4.Conèixer (i assentar) els fonaments teòrics de la programació i ser capaç d'aplicar-los de forma pràctica.

5. Conèixer l'arquitectura dels sistemes web.

 

Avaluació

L'avaluació es farà a través de les tres activitats que constitueixen l'assignatura: classes de teoria, seminaris i pràctiques. Els seminaris serviran de suport per realitzar el curs. Se sol·licitaran lliurables als alumnes que es podrien sol·licitar al final de cada seminari i comptaran dins de la nota de teoria / seminaris. tenim:

S: Avaluació de teoria i seminaris.

P: Avaluació de les pràctiques.

La nota final s'obtindrà fent la mitjana ponderada de la següent manera:

Nota final = 0,2 x S + 0'8 x P

Les sessions de laboratori (P) es realitzaran en grups de 2 o 3 alumnes, i se sol·licitarà la realització d'unes pràctiques que avaluaran la capacitat dels estudiants. Les pràctiques tindran un caràcter incremental, sent la segona continuació de la primera i així successivament. Hi haurà 4 lliuraments a través del Moodle al llarg del curs. Els alumnes hauran d'obtenir una nota major o igual a 5 (sobre 10) en la pràctica final per aprovar l'assignatura. El professor podrà fer preguntes als dos membres de cada parella durant les sessions de pràctiques i seminaris, amb la intenció d'avaluar individualment als alumnes. Es farà una entrevista que avaluarà individualment la consecució de la pràctica final. La part de pràctiques no serà recuperable i només es podrà aprovar durant el curs. Tenint, per tant, un caràcter continu.

L'avaluació de teoria i seminaris (S) correspon a participació a classe, així com l'avaluació d'exercicis proposats en les sessions de seminaris que es realitzaran en els mateixos grups de 2 o 3 alumnes de les pràctiques.

 

Continguts

Llistat de continguts, organitzats per blocs.

Introducció a les tecnologies web

1. Administració d'Apache, MySQL, JSPs i servlets

2. Programació de JSPs i servlets

3. Programació d'HTML i CSS

4. JavaScript i interactivitat en el client

5. Interactivitat al servidor

6. Principis bàsics d'AJAX

 

Metodologia

El procés habitual d'aprenentatge començarà amb unes sessions de teoria on s'explicaran els conceptes bàsics de l'assignatura. L'estudiant haurà (de manera molt recomanable) complementar aquesta activitat amb la lectura de la bibliografia proposada i el material addicional proposat pel professor.

Posteriorment hi haurà sessions de seminari on s'explicaran conceptes relacionats amb les pràctiques però amb un caràcter teòric, per facilitar la transició entre teoria i pràctica. Els alumnes s'asseuran en parella segons el grup de pràctiques corresponent (que serà definit al principi de curs. NOTA: és important en l'avaluació la capacitat de treball en equip i serà molt tingut en compte en la nota final).

A la sessió de pràctiques els alumnes treballaran en parella en la resolució de les seves pràctiques, estant el professor present per a la resolució de dubtes i ajuda en els seus objectius.

Hi ha d'haver 18 hores de teoria (4 d'elles en laboratori), 8 hores de seminari (en laboratori) i 10 hores de pràctiques, que consistiran en sessions de laboratori.

 

 

Recursos

Bibliografia bàsica

"Core servlets and JavaServer Pages" by Marty Hall and Larry Brown

 

Bibliografia complementària

Molly E. Holzschlag, La bíblia de HTML 4; Anaya Multimedia, 2000;

Marjin Haverbeke; Eloquent JavaScript: a modern introduction to programming; No Starch Press, Inc

Hans Bergsten, Java Server Pages, O'Reilly Media.