Curs 2015-16

Processament de Vídeo

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21490 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21767 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21620 Obligatòria 3r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Juan Garamendi
Professorat:

Juan Francisco Garamendi

Idioma:

 castellà i anglès (tot el material és en anglès)

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Processament de Vídeo és una assignatura de tercer curs del Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals i està dedicada a una introducció als fonaments del processament de seqüències d’imatges o vídeo.

El vídeo és la tecnologia de captació, gravació, processament, emmagatzemant, transmissió i reconstrucció per mitjans digitals o analògics d’una seqüència
d’imatges que representen escenes en moviment. Molt més enllà d’aquesta definició, la importància del vídeo al món actual i a la nostra cultura com a mitjà de comunicació i transmissió de coneixements, font de creativitat i, fins i tot, com a art, és inqüestionable.

L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre les particularitats d'aquest tipus d’estructura de dades degudes a la informació temporal que conté. De manera més específica, es presentaran els formats de vídeo, tant en els sistemes analògics com en el sistemes digitals, les tècniques de processament i filtratge digital bàsiques i alguns conceptes bàsics relacionats amb la seva transmissió i emmagatzemant.

És altament recomanable que l'alumne parteixi d'un coneixement previ en àlgebra lineal, càlcul i mètodes numèrics, camps vectorials, transformada de Fourier, probabilitat i, sobretot, de processament digital d’imatges. En qualsevol cas, cal haver cursat les assignatures: Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta, Càlcul i Mètodes Numèrics, Senyals i Sistemes, Equacions Diferencials, Probabilitat i Processos Estocàstics, Processament d’Imatge.

El complement natural d’aquesta assignatura és Sistemes de Codificació d'Imatge i Vídeo, assignatura que es pot cursar de manera simultània amb Processament de Vídeo, així com les assignatures optatives del Bloc d’Imatge i Vídeo.

 

Prerequisits

És altament recomanable que l'alumne parteixi d'un coneixement previ en àlgebra lineal, càlcul i mètodes numèrics, camps vectorials, transformada de Fourier, probabilitat i, sobretot, de processament digital d'imatges. En qualsevol cas, cal haver cursat les assignatures: Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta, Càlcul i Mètodes Numèrics, Senyals i Sistemes, Equacions Diferencials, Probabilitat i Processos Estocàstics, Processament d'Imatge.

El complement natural d'aquesta assignatura és Sistemes de Codificació d'Imatge i Vídeo, assignatura que es pot cursar de manera simultània amb Processament de Vídeo, així com les assignatures optatives del Bloc d'Imatge i Vídeo.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals
Ins1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Ins2. Capacitat per a aplicar els
coneixements a l’anàlisi de situacions
i la resolució de problemes.
Interpersonals
I1. Capacitat de treball en equip.
Sistèmiques
S1. Capacitat d’aplicar amb
flexibilitat i creativitat els
coneixements adquirits i d’adaptarlos a contexts i situacions noves.
S2. Capacitat per a progressar en els
processos de formació i aprenenta

E1. Adquirir els coneixements bàsics
sobre el vídeo com a estructura de dades i
els paràmetres fonamentals.

E2. Coneixement bàsic dels formats de
vídeo analògics.

E3. Assolir una comprensió bàsica sobre el
mostreig espai-temporal.

E4. Assolir el coneixement i comprensió de
la conversió d’entrellaçat a progressiu.

E5. Assolir el coneixement i comprensió de
la conversió frame-rate.

E6. Assolir el cneixement i compresió de la  sobre la
segmentació espai-temporal en vídeo

E7. Entendre el problema de la estimació i
anàlisi de moviment i
seguiment d’objectes en vídeo.

E8. Adquirir nocions bàsiques sobre
reducció de soroll i restauració en vídeos.

E9. Adquirir nocions bàsiques sobre edició de video.

E10. Assolir una comprensió bàsica sobre adquisició de sequències d'imatges no convencionals ( imatges lightfield )

 

Avaluació

L’avaluació serà continua i els mecanismes d’avaluació de les competències seran:

 Algunes característiquesMomentRecuperable
Proves escrites

Prova escrita
(Examen Final)

 50%

Recuperable
(Juliol)

Productes escrits

1r Control 

Fins a un 15% 

 No recuperable

Proves d'execució

Pràctiques (informe, codi
i demo)

 50%

No recuperable 

Per aprovar l’assignatura, la nota final tant de la prova escrita com de les pràctiques haurà de ser al menys de 5. En cas contrari, la nota final serà el mínim entre la nota de la prova final i les pràctiques.

En cas de complir la condició anterior, la nota final es calcularà amb la següent fórmula:

Nota_final = 0.5·Nota_prova_escrita + 0.5·Pràctiques + 0.15·Nota_1r_control

Si la nota excedeix el 10 serà truncada, però el valor serà tingut en compte per l’assignació de les matrícules d’honor.

 

Continguts

 

 

Metodologia

La metodologia d’aquesta assignatura combina sessions magistrals d’explicació del professor amb el treball individual i en grup realitzat pels alumnes en sessions de pràctiques (grup mitjà) i de seminari (grup petit). En particular, el treball dins i fora de l’aula s’ha organitzat de la forma següent:

 

Recursos

Bibliografia bàsica:

Bibliografia complementària:

Recursos didàctics i material docent:

A cada sessió presencial li correspondrà material docent que els professors posaran a l’abast dels alumnes mitjançant l’aula moodle de l’assignatura. Aquest material anirà des de apunts, textos complementàries, articles, per a les sessions de teoria, fulls d’exercicis per a les sessions de seminari, guia pràctica i fonts d’informació diversos per a les sessions de pràctiques.