Curs 2015-16

Emprenedoria i Creació d'Empreses

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21457 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21760 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21647 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Susana Domingo
Professorat:

Susana Domingo, Carles Martín

Idioma:

Català/Castellà: Classes lectives, material de classe

Anglès: material de classe, articles, videos.

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura Emprenedoria i Creació d’Empreses (ECE)) s’emmarca dins del bloc d’assignatures d’emprenedoria i és optativa dins dels plans docents de les enginyeries de la ESUP.

ECE pretén fomentar l’esperit emprenedor de l’estudiant a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor.

Es tracta d’una assignatura amb una alta component pràctica i que pretén que l’alumne conegui les principals característiques de les noves empreses en
l’actualitat, distingir les diverses fases per posar en marxa un projecte emprenedor, reconèixer els factors claus dels equips fundacionals d’una nova empresa, aplicar la creativitat per a trobar una idea de negoci pròpia, diferenciar i avaluar una idea d’una oportunitat de negoci, saber quins son els recursos clau per a crear una empresa (financers, humans i d’informació) i reconèixer la utilitat d’un pla d’empresa, la seva estructura i continguts. Com convèncer l’inversor: l’elevator pitch. Les classes teòriques/ concepte s’intercalaran amb les ponències d’experts en temes d’emprenedoria: emprenedors, finançament, advocats etc.

Al llarg de l’assignatura s’obrirà un fòrum (aula global) on a nivell individual els alumnes hauran de debatre sobre temes d’actualitat relatius amb  l'emprenedoria.

Es recomana que cada alumne vingui amb una idea de negoci, que un cop contrastada classe podria ser l’objecte d’un dels business plan a desenvolupar
durant l’assignatura. Cada grup disposarà d’un tutor que anirà guiant el projecte al llarg del curs. Al final de l’assignatura els grups presentaran el BP davant d’un tribunal que tindrà en compte tant aspectes de contingut com de forma.

ECE es coordina amb OETIC (obligatòria per a tots els graus) i Economia del Coneixement (obligatòria en Telemàtica i informàtica, optativa en la resta)ampliant i posant a la pràctica els conceptes sobre creació d’empreses.

 

Prerequisits


No es requereixen prerequisits previs per optar a l'assignatura. Es recomana que cada alumne vingui amb una idea de negoci.

 

Competències

Competències a treballar a l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau. La definició de cada competència es troba en l’annex adjunt.

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals
INS3, INS4, INS5, INS6

INS3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes.
INS4. Habilitat en la recerca i la gestió de la informació.
INS5. Habilitat en la presa de decisions.
INS6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com inexpertes.

Interpersonals
INT1, INT2, INT3

INT1. Capacitat de treball en equip.
INT2. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris.
INT3. Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa.

Sistèmiques
SIS1

SIS1. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves.

 

 P1, P4, P6, P7, P8, P9, T2

P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.
P4. Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.
P6. Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
P9. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i, més concretament, amb les telecomunicacions i l'electrònica.
T2. Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

 

Avaluació

Evaluació General 

Evaluació activitat

 

Criteri

% nota final

 

Opcions per recuperar

% recuperació (sobre nota final)

 

Participació   activa al fórum de l’assignatura

De 0 a 10 punts

En funció del nombre de participacions   positives.

 

10%

No es possible

 

No es possible recuperar

 

Presentació   business plan

 

De 0 a 10 punts

Presentacio en grup.

10%

No es possible

 

No es possible recuperar

 

Seminaris i participació activa

De 0 a 10 punts

Entrega   i Acompliment de les fites.

30%

No es possible recuperar al   final de l’assignatura

 

No es possible recuperar

 

Elaboració   business plan

De 0 a 10 punts

Originalitat idea,   acompliment fites, treball de camp realitzat, contrastació oportunitat idea.

40%

Es possible recuperar el   Business plan I la presentación al final de l’assignatura.

40%

Examen   Final

 

De 0 a 10 punts

Examen   sobre els principals conceptes.

10%

Es possible recuperar al   final de l’assignatura

25%

Al final de l’assignatura els grups presentaran el BP davant d’un tribunal que tindrà en compte tant aspectes de contingut com de forma.

 

 

Continguts

Bloc de contingut 1. Aspectes instrumentals de l’emprenedoria: de la idea a la preparació d’un pla de negoci. El disseny d’un pla de negocis: elements del pla.

Bloc de contingut 2. Examinar l’entorn per cerca-hi noves idees. Com crear i detectar noves oportunitats. Identificació de les bones idees de negoci o projecte.

Bloc de contingut 2. L’equip emprenedor. Heterogeneitat, complementarietat i expertise del grup.

Bloc de contingut 3. Màrqueting, vendes. Definir el valor que aporta la idea al mercat. Identificar i quantificar el mercat objectiu. Competència. Canals de venda. Xarxes socials. On trobar la informació: bases de dades, memòries, informes de consultores etc.

Bloc de contingut 4. Planificar adequadament els recursos econòmics, humans i materials que l'empresa requerirà.Bloc de contingut 5. Entendre les claus financeres que intervenen en un negoci.
Recerca de finançament per emprenedors. Tipus de finançament.

Bloc de contingut 6. Complir amb els requisits legals. Patents, llicències, protecció de dades etc.

Bloc de contingut 7. Coneixement dels processos necessaris per crear un pla d'empresa. Criteris genèrics per avaluar el possible èxit d’una empresa. Principals determinants de l’èxit i del fracàs dels nous projectes empresarials. L’elevator pitch: com convèncer als inversors.

Bloc de contingut 8. En paral·lel als blocs anteriors, els estudiants (en grups de 3-4) hauran de desenvolupar un business plan basat en una oportunitat real de negoci.

 

Metodologia

L’enfocament metodològic de l’assignatura d’Emprenedoria i Creació d’empreses se centra en dissenyar un procés d’ensenyament–aprenentatge basad en tres tipus d’activitats, dividides en tres àmbits clarament definits:

4 crèdits ECTS (100 hores)

44 hores a classe (1,76 crèdits ECTS)

56 hores d'activitats/treball fora de classe (2,24 crèdits ECTS)

Activitats/ÁmbitPresencial (a l'aula)Dirigit (fora de l'aula)Autònom (fora de l'áula)

Magistral/conferència 

(30 hores de classe)

15 hores fora de classe

Classe tradicional
amb impartició de
continguts relatius a l’emprenedoria.
Conferencies.

Proposta de recerca
d’informació per contrastar la idea i desenvolupar el Business Plan.

Necessari per
completar la
proposta de cada
grup, no impartit a
classe presencial ni
dirigit des de la
mateixa

Tutorització 

(8 hores de classe)

30 hores fora de classe

Realització
d’activitats de
seguiment de
realització/avalua
ció de la proposta
de Business Plan.

Sessions de
preparació de
la proposta I
informes de
seguiment que
seran
presentats al
tutor.

Proposta específica
de cada grup que
dóna valor afegit a la
seva planificació del
projecte.

Pràctica

(6 hores de classe)

11 hores fora de classe

Components
centrats en
objectius docents
específics:
recerca
d’informació,
eines específiques
del BP.

Preparació
prèvia de les
activitats que
es duran a
terme a la
sessió.

Realització de la
planificació del
projecte, ampliant el
coneixement/habilita
ts amb aquests
elements pràctics.

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

Creació d’empreses (2007), Editora especial: Susana Domingo. Editorial
ACCID.

Mullins, J. y Komisar, R.(2010): Mejorando el modelo de negocio. Profit
Editorial. Barcelona.

Hisrich, R.D., Peters, M.P.y Shepherd, D.A.(2005): “Entrepreneurship”, McGrawHill, 6a
Ed.

Olle, M., Planellas, M., Molina, J., et al. (2008): “El plan de Empresa: Cómo
planificar la creación de una empresa”. Marcombo. Barcelona.

Osterwalder, A. yPeigner, Y. (2010): “Business Model Generation: A
Handbook for Visionaries, Game Changers, andChallengers”. Wiley.

Ries, Eric (2012): El método del Lean Startup.DEUSTO S.A. EDICIONES.

Ries, Eric (2011): The Lean Startup. How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Publishing Group.

Direcciones Internet (URL):

Informe GEM:
http://www.ie.edu/gem/img/informes/61.pdf

Ideas de negocio:
www.springwise.com
www.co-society.com

ACCIO (Generalitat de Catalunya)
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/Barcelona Activa (Ayuntamiento BCN)
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/

Portal Pyme: Dirección General de Política de la Pyme
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx

Emprendia
http://www.emprendia.es/ (Información y servicios al emprendimiento universitario)

Emprendedor XXI
http://www.emprendedorxxi.es/ (Información y recursos para la creación de una
empresa o negocio)

Portal del ciudadano: Creación de Empresas
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/empresasHome
(idea de negocio, plan de empresa, la franquicia, propiedad industrial, propiedad intelectual)

La empresa y el espíritu emprendedor en Europa
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

La empresa y el espíritu emprendedor en los organismos internacionales
http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_34197_1_1_1_1_1,00.html
http://www.ilo.org/empent/lang--en/index.htm

Revista emprendedores
http://www.emprendedores.es/

Información adicional:
www.upf.edu/emprenedoria
http://www.esade.edu/guiame/flashes/sectoriales/capriesgo/
http://www.soyentrepreneur.com/
http://www.crear-empresas.com/obtencionderecursos.htm
SBA Small Business Administration
http://www.sba.gov/starting/indexbusplans.html (información de BP, ejemplos de BP..)

BPlans
http://articles.bplans.com/ (información ejemplos de BP)
http://www.ntia.doc.gov/opadhome/mtdpweb/busplano.htm

www.entrepreneur.com