Curs 2015-16

Polítiques Públiques de TIC

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21456 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21759 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22669 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Jordi Bosch
Professorat:

Jordi Bosch i Jorge Infante

Idioma:

Anglès, Català (Jordi) i Castellà (Jorge)

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

El curs de Polítiques Públiques en TIC (PPTIC) forma part del bloc d'assignatures de Regulació. Aquest bloc es compon de dues assignatures optatives per a tots els graus (Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Telemàtica i Grau en Enginyeria Informàtica).

La segona asignatura, Marc Regulatori del Sector TIC (MRTIC), s'implementarà en un futur pròxim.

Polítiques Públiques en TIC (PPTIC) presenta als estudiants una perspectiva diferent sobre les activitats relacionades amb el sector de les TIC, és a dir, des del punt de vista del sector públic.

El sector públic és molt ampli. Veurem, des de tots els nivells de l'administració pública (Europa, Espanya, Catalunya, provincies, consells comarcals, municipis ...) i des de cada àmbit competencial (telecomunicacions, societat de la informació, la cultura, els mitjans de comunicació, e-govern, la indústria ...), les diferents responsabilitats i accions en entorns com ara el legal, la regulació, la promoció, el desenvolupament i la compra pública.

Les polítiques no són neutrals, sinó que impliquen diferents models mentals de la societat, l'economia i els països que els estudiants necessiten conèixer i interpretar. Aquest és un tema amb un clar enfocament teòric i pràctic, on la participació dels estudiants és molt important. La capacitat de comprendre les implicacions més enllà dels fets del dia a dia és una capacitat que els alumnes han de desenvolupar al llarg del curs.

A més, permetrà a l'alumne identificar el sector públic com un entorn en el qual desenvolupar la seva carrera professional.

 

Prerequisits

No n'hi ha

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

INS3. Capacitat d'aplicar els coneixements per a l'anàlisi de situacions i per resoldre problemes.

INS4. Capacitat de recerca i gestió d'informació.

INS5. Capacitat de prendre decisions

Interpersonals

INT1. Capacitat de treball en equip.

INT2. Capacitat per treballar en contextos internacionals i interdisciplinaris.

INT3. Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa.

Sistèmiques

SIS1. Capacitat per aplicar amb flexibilitat i creativitat els nous coneixements i d'adaptar-se als nous contextos i situacions.

SIS2. Capacitat per al progrés autònom i continu de formació i processos d'aprenentatge.

SIS3. Capacitat per reconèixer i comprendre la diversitat i la multiculturalitat.

SIS4. Capacitat de motivació per la qualitat.

SIS5. Capacitat per generar idees noves.

P6. Facilitat en el maneig d'especificacions, reglaments i regulacions obligatòries.

P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.

P9. Capacitat per treballar en un equip multidisciplinari i entorn multilingüe i de comunicar, tant oralment com per escrit, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i, més particularment, a les telecomunicacions i l'electrònica.

T6. Capacitat per concebre, desenvolupar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicacions en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals amb la responsabilitat de la seva aplicació i la millora contínua i per complir amb el seu impacte econòmic i social.

 

Avaluació

Criteris generals d'avaluació:

 Tema d'avaluació

% nota

ex/no ex

Llindar

Recuperació al Juliol?

 Recuperació

Assistència 10%-10% >=70% NO --

Seminaris

35%-50%

>=30%

NO

--

Pràctiques 20%-40% >=30% NO --
Examen final 35%-0% >=40%

Convocatòria Juliol

Nou examen

 

1. Una de les riqueses d'aquest curs és la contribució pràctica que es fa des del món de l'administració pública i els debats participatius a classe. És per això que no es pot passar el curs sense la participació activa.

2. Cada seminari o pràctica contribuiran per igual a la contribució de pes a la qualificació global per al tema corresponent. Per exemple, si hi ha 2 debats, cadascun contribuirà 50% del pes reservat per a activitats de debats.

3. En cadascun dels conceptes integrants de la nota, s'han de passar els llindars. Si el llindar no se supera en tots els àmbits, l'assignatura es considerarà suspesa.

4. Només la prova final pot ser recuperada al juliol si el resultat és inferior al 40%.

5. Aquesta prova final també es pot recuperar si havent superat el llindar en totes les àrees, la nota de la prova no és suficient per superar l'assignatura.

6. Si un estudiant està en una situació excepcional, cal que ho notifiqui durant la primera setmana del curs al Director d'Estudis.

7. Si l'assistència d'un estudiant supera el 70%, totes les activitats de classe s'han fet i aprovat, l'examen pot evitar-se. En aquest cas, la nota final es basarà únicament en les activitats realitzades a classe.

8. Si un estudiant no pot evitar l'examen o prefereix fer-lo, la nota final serà la més alta a partir de la nota amb o sense l'examen.

 

Continguts

1. Polítiques Públiques en TIC

1.1. Administració Pública

1.2. Polítiques Públiques

1.3. Vectors d'interès

1.4. Servei Universal

1.5. Polítiques Públiques de Promoció

1.6. Polítiques públiques sectorials

1.7. Polítiques Públiques a través de les Lleis

1.8. Marc Regulatori per a les TIC a la UE

 

Metodologia

L'aproximació metodològica de l'assignatura es concentra en el diseny d'un procés d'ensenyament-aprenentatge basat en 3 tipus d'activitats, dividides en 3 aspectes diferenciats:

Activitat/
Aproximació

Presencial
(a classe)
Dirigides
(fora de classe)
Independents
(fora de classe)

Classes Teòriques

Classe tradicional per a continguts teòrics bàsics

Proposta de lectures i recerca de material per complementar les classes

Necessari per complertar el procés d'aprenentatge

 

Pràctiques
(Conferenciants)

Elements focalitzats en objectius concrets d'aprenentatge

Preparació prèvia de les activitats desenvolupades durant les pràctiques

Recerca de material i informació complementària

 

Seminaris
(Debats)

Realització d'activitats específiques en grup i a classe sota la supervisió del professor

Preparació de l'activitat abans del seminari

 

Complementar els entregables amb valor afegit

 

 

Recursos

La majoria del material de referència pels estudiants i el material de suport pels debats i les pràctiques està disponible a la pàgina web de les principals institucions involucrades en l'anàlisi i definició de les polítiques i la reglamentació de les TIC:

· Comissió Europea: Totes les directives, i la legislació general obligatòria produïda per la CE es recullen al portal de eComunicacions. Aquest portal també inclou consultes públiques i estudis externs encarregats per la Comissió Europea sobre diferents temes relacionats amb les polítiques i els serveis públics / regulació de xarxes. Informació exhaustiva sobre la situació i les polítiques públiques aplicades a la UE.
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/index_en.htm

· Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE): Aquest és un molt conegut grup de reflexió sobre qüestions econòmiques i polítiques en que participen els governs dels països més desenvolupats del món. Entre altres qüestions molt diferents, l'OCDE s'ocupa de qüestions de política relacionades amb les polítiques públiques i les qüestions de regulació de les TIC, la identificació de les millors pràctiques entre els països més avançats. És una molt bona font d'informació per a les dades i les polítiques públiques als EUA, països asiàtics avançats com el Japó, Corea i Austràlia, i la comparació de les polítiques públiques aplicades a Europa.
http://www.oecd.org/

· Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT): La UIT és un organisme de les Nacions Unides centrat en temes de telecomunicacions. A més del seu treball en estandardització de protocols de telecomunicacions (ITU-T), i la coordinació de l'espectre al món (UIT-R), l'UIT-D es centra en el desenvolupament i les polítiques públiques i assumptes regulatoris per les TIC. És una bona font d'informació sobre temes i dades per als països de menor desenvolupament de polítiques públiques.
http://www.itu.int

· El Consell de Reguladors Europeus de Serveis de Comunicació Electròniques (ORECE): ORECE és una agència de la CE formada per totes les autoritats estatals de reglamentació a la Unió Europea (CMT entre ells). ORECE assisteix a la Comissió i a les autoritats estatals de reglamentació (ANR) en l'aplicació del marc regulador de la UE per les comunicacions electròniques, per donar consells a petició i per iniciativa pròpia de les institucions europees i per complementar a nivell europeu les tasques reguladores exercides a nivell estatal per les autoritats reguladores. A la seva pàgina web es poden trobar informes molt interessants sobre temes regulatoris i de polítiques públiques en molts dels temes tractats en l'assignatura.
www.erg.eu.int

· Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació (SETSI): Aquesta és la part del Ministeri d'Indústria que participa en les polítiques i la reglamentació de les TIC. Es pot trobar aquí la legislació més rellevant en vigor a Espanya, així com descripcions dels plans i projectes en matèria de política pública del govern central espanyol.
www.minetur.gob.es/Telecomunicaciones/es-ES /Paginas/index.aspx

· Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT): La CMT imposa obligacions ex ante als operadors, resol disputes entre ells i supervisa els mercats de telecomunicacions a Espanya. En aquest lloc web es pot trobar l'anàlisi de mercat, la legislació pertinent i  informació, així com un informe anual molt complet sobre la situació del mercat espanyol de les telecomunicacions.
www.cmt.es

· Generalitat de Catalunya (GenCat): El Govern de Catalunya també té els seus propis plans i polítiques públiques sobre Telecomunicacions i Societat de la Informació. Al seu lloc web es pot accedir a les dades específiques de Catalunya, així com els estudis i plans de política en matèria de TIC.
www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio

A més, la majoria d'aquestes organitzacions publiquen informes anuals sobre la situació dels mercats de telecomunicacions i societat de la informació, proporcionant informació molt útil sobre la penetració dels serveis, la competència, avenços, etc per a cada subsector. Els més importants que poden ser utilitzats pels estudiants per obtenir les dades per al seu ús en els debats i les tasques són les següents:

· Informe anual de la CMT (2012): http://informecmt.cmt.es/

· Agenda Digital Marcador (Comisión Europea):
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm

La següent llista de referències es pot utilitzar per aprendre sobre els temes tractats en el curs:

[Atkinson, 11] “Economic doctrines and network policy” R.D. Atkinson. Telecommunications Policy, Vol. 35 Issue 5. June, 2011.

[Belloc et al, 2012] “Whither policy design for broadband penetration? Evidence from 30 OECD countries”. F. Belloc, A. Nicita and M. Alessandra Rossi. Telecommunications Policy, Vol. 36 Issue 5. June, 2012.

[Ceccobelli et al, 2012] “ICT capital and labour productivity growth: A non-parametric analysis of 14 OECD countries”. M. Ceccobelli, S. Gitto and P. Mancuso. Telecommunications Policy, Vol. 36 Issue 4. May, 2012.

[van Eijk & Poort, 2012] “Universal service and disabled people”. N. van Eijk and J. Poort. Telecommunications Policy, Vol. 36 Issue 2. March, 2012.

[Greenstein & McDevitt, 11] “The broadband bonus: Estimating broadband Internet’s economic value”. S Greenstein and R. C. McDevitt. Telecommunications Policy, Vol. 35 Issue 7. August, 2011.

[Hau et al, 11] “Multihoming, content delivery networks, and the market for Internet connectivity”. T. Hau, D. Burghardt and W. Brenner. Telecommunications Policy, Vol. 35 Issue 6. July, 2011

[Kim et al, 11] “Access regulation and infrastructure investment in the mobile telecommunications industry”. J. Kim, Y. Kim, N. Gaston, R. Lestage, D. Flacher. Telecommunications Policy, Vol. 35 Issue 11. December, 2011.

[Mueller & Asghari, 2012] “Deep packet inspection and bandwidth management: Battles over BitTorrent in Canada and the United States”. M. L. Mueller and H. Asghari. Telecommunications Policy, Vol. 36 Issue 2. March, 2012.

 

Fonts d'informació per a l'aprenentatge.

Com a font de bibliografia complementària, els estudiants han de consultar els documents en els següents dues revistes que són les més citades fins a la data en matèria de política pública i assumptes regulatoris:

· Telecommunications Policy (The Internanations Journal of ICT Economy, Governance and Society). Edited by Elsevier.
· Communications & Strategies (International Journal of digital economics). Edited by IDATE.

Ambdues publicacions estan disponibles a la biblioteca de la UPF, tant en paper com en la "Recursos-E" accés web (després de l'autenticació de l'estudiant).

Finalment, es recomana als estudiants accedir als següents cursos de l'Institut de Tecnologia de Massachusets (MIT) que tracten les qüestions relacionades amb els temes analitzats a l'assignatura:

· Course on Communications and Information Policy (Spring, 2006)
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-68j-communications-andinformation-policy-spring-2006/index.htm

· Course on fundamentals of public policy (Fall, 2004):
http://ocw.mit.edu/courses/urban-studies-and-planning/11-002j-fundamentals-of-publicpolicy-fall-2004/index.htm

· Introductory course on technology and policy:
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-10-introduction-totechnology-and-policy-fall-2006/index.htm

 

Recursos per a l'ensenyament. Materials didàctics, materials de suport i eines

Moodle s'utilitzarà per a la comunicació entre els estudiants i el personal docent, i s'hi publicarà:

- El material didàctic elaborat pel professorat i els articles, bibliografies complementària hi estaran disponibles, així com els models de la documentació a presentar pels estudiants.

   · Les notes de classe i lectures obligatòries per a cada sessió teòrica

   · Guia per a Seminaris, Pràctiques i altres tasques.

- Totes les entregues dels estudiants es presentaran a través de tasques de Moodle.

- Les qualificacions parcials i finals es publicaran també pels professors en Moodle.

- Les advertències i la informació pertinents per al seguiment de l'assignatura es publicaran també en Moodle.