Curs 2015-16

Aplicacions i Serveis Mòbils

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21479 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21755 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22665 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Francis Casado
Professorat:

Francis Casado (coordinador), Angel Díaz

 

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura d’Aplicacions i serveis Mòbils, és una assignatura optativa que consta
de 4 crèdits i s'imparteix el segon trimestre del curs. Va orientada principalment als
estudiants del grau en Enginyeria Telemàtica , encara que també es pot ofertar als
estudiants del grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i del grau en Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals (GESA).

Es tracta d'una assignatura multidisciplinar que combina la realització d'un
prototipus d'aplicació mòbil utilitzant plataformes de desenvolupament comercial
d'aplicacions, i l'estudi del mercat relacionat amb el servei a desenvolupar,
aprenent tècniques bàsiques d’investigació de mercats.

S'imparteix utilitzant metodologia de Project Based Learning (PBL), treballant
sempre en grup. Cada grup de treball anirà desenvolupant el seu projecte al llarg
del trimestre i al final en farà una presentació davant del client. Per tant, integra les
competències específiques de treball en equip: gestió del temps, organització i
planificació de les tasques, integració del treball individual, resolució de conflictes i
tècniques d'expressió oral i escrita en llengua pròpia.

 

Prerequisits

Per iniciar el procés d’aprenentatge d’Aplicacions i Serveis mòbils es recomana tenir una bona base de programació en els llenguatges esmentats anteriorment (HTML, Java i C). Es tracta d’una assignatura multidisciplinari que inclou unes sessions més fonamentals que articulen altres sessions més de debat i discussió que complementen les primeres. Per tant està orientada a estudiants tant del GEI com del GESA.

És important destacar que, malgrat tenir uns coneixements específics previs centrats en la programació d’aplicacions com a prerequisit, és interessant disposar d’unes competències transversals relacionades amb l’ús d’eines de comunicació en xarxa, treball en grup i preparació i argumentació d’idees per a la preparació de debats. 

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

1 . Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia
2. Cerca d’informació

Interpersonals

1. Organització de grups de treball
2. Generació d’idees i articulació de les mateixes en forma de negoci

1. Desenvolupament d’una aplicació mòbil
utilitzant plataformes professionals

2. Entendre la utilitat d’un pla de negoci
com a document estratègic en tot procés
d’emprenedoria

3. Elaborar un pla financer associat a un
projecte tecnològic

4. Aprendre la importància de l’estudi de
mercat per poder endegar un projecte
empresarial

5. Entendre estratègies de màrqueting a
Internet

 

 

Avaluació

Primer lliurament (setmana 6):

• Anàlisi de Situació del Mercat (10%)
• Especificació detallada de l’aplicació i definició prototip (Mockup/Wireframe)
(15%)

Segon lliurament (dilluns setmana 10):

• Viabilitat econòmica i financera del projecte (20%)
• Documentació de l’aplicació (15%)
• Versió beta de l’aplicació amb les funcionalitats descrites en l’especificació
detallada (15%)

Tercer Lliurament (setmana 10):

• Presentació del mini pla de negoci i de l'aplicació final amb demostració
(25%)

Nota final de l’alumne: Cada grup disposarà d’una puntuació global que haurà de
repartir entre els membres que el formen. D’aquesta manera s’obliga a que el grup
acordi al final un repartiment individual en funció de l’esforç de cada alumne. Si no
hi ha consens, l’equip composat pels professors repartirà la nota com cregui
convenient segons l’esforç demostrat a clase.

Les proves de recuperació, en cas que fossin necessàries dels trimester i la
assignatura en qüestió es realitzen exclusivament al període de juliol. Es podran
recuperar totes les entregues ja que es tindran en compte la presentació de la idea
inicial del primer lliurament i la documentació tècnica de la segona entrega així com
la estructura del Business Plan. És possible aprovar la entrega final encara que
s’hagin suspès les anteriors si es fan un bon treball.

 

Continguts

Blocs de contingut
Cada grup realitzarà un projecte d’aplicació mòbil diferent, pel que s’hauran
d’organitzar internament de forma idèntica, participant en varis dels blocs que es
proposen a continuació:

• Bloc de formació en les eines de desenvolupament.
• Bloc d'Especificació de l'Aplicació
• Bloc de Desenvolupament i proves de l'aplicació
• Bloc d'Investigació de Mercats
• Bloc de presentació del projecte

A continuació es descriu amb detall cada tasca:

• Bloc de formació en les eines de desenvolupament.
Aquest bloc té com a missió la formació tècnica tant de l’equip de
desenvolupament tècnic com de l’equip que se centri en aspectes econòmics de
la proposta. La formació requerirà de 4 hores presencials al laboratori. La
formació se centrarà en els següents serveis:
• Creació d’aplicacions mobile
• Instal·lació i configuració de l’entorn tipus de desenvolupament
• Creació de la primera aplicació
• Models de negoci associats a aplicacions mobile

• Bloc d'Especificació de l'Aplicació
A partir d'una descripció a alt nivell de l'aplicació a desenvolupar, tenint en
compte la formació rebuda i en particular els serveis i plataformes disponibles
pel desenvolupament mobile (apple, android, etc), els alumnes hauran de fer
una especificació detallada que els permeti afrontar la tasca de
desenvolupament, incloent aquesta especificació la definició del prototip
(Mockup/Wireframe). Encara que l’aplicació vingui fixada, disposaran de forces
graus de llibertat pel que fa a la implementació i configuració del servei.
L’objectiu és disposar d’un document d’especificació que inclogui de la forma
més detallada possible el funcionament de la pròpia aplicació així com la part de
definició del seu nucli. Aquest primer document s’inclourà en el primer lliurable
del projecte (setmana 6).

• Bloc de Desenvolupament i proves de l'aplicació
A partir de l'especificació i definició de prototip realitzada, l'equip de treball
passarà a desenvolupar l'aplicació utilitzant les APIs de desenvolupament
triades sobre les que hauran rebut la formació. Se seguirà una estructura
modular, validant la programació de cada mòdul per a posteriorment realitzar la
integració de les parts.
El resultat de la tasca de desenvolupament és el de disposar de la versió beta
de l’aplicació i del prototip final de l’aplicatiu amb la documentació necessària al
final del projecte (setmana 10).

• Bloc d'Investigació de Mercats
Els aspectes econòmics permeten preveure la rendibilitat econòmica de
l’aplicació de cara a la seva futura explotació comercial. Per dur a terme un
estudi preliminar, es farà una investigació de mercat associada a l'aplicació a
desenvolupar, consistent en una definició del públic objectiu, quantificació
d’aquest públic a Catalunya i per tot l’estat, disseny, realització i anàlisi d’una
enquesta per copsar aspectes concrets del mercat (preu de sortida, hàbits d’ús,
freqüència, familiarització amb l’entorn, etc.). El resultat de l’estudi de mercat
serà un document que recollirà la informació anterior.
També s’inclou una tasca de viabilitat econòmica de l’aplicatiu que permetrà
comprovar els costos de desenvolupament i explotació, per calcular marges i
decidir-ne la seva viabilitat econòmica. El resultat serà un document en el que
es recollirà la informació necessària per estudiar la viabilitat comercial, els
rendiments, la definició del públic objectiu, els competidors, etc. donant lloc a
un pla de màrqueting.

Aquest pla de màrqueting tindrà tres parts ben diferenciades:

1. Anàlisi de situació: definició del servei, segmentació del mercat,
competidors, punts crítics, factors clau, anàlisi DAFO, etc.

2. Estratègia de Màrqueting: publicitat, preus, distribució, serveis, etc.

3. Finances: previsions de vendes, costos, marges, estratègia de
beneficis, etc.

• Bloc de presentació del projecte
Com a culminació de l'assignatura, cada grup exposarà el seu projecte
(aplicació+anàlisi de mercats) en una presentació oral de 30 minuts de durada.
Consistirà en presentar la motivació de l'aplicació, el detall tècnic de la seva
implementació, una demostració del seu funcionament i una presentació del pla
de màrqueting realitzada. Aquesta presentació es farà la setmana 10.

 

Metodologia

L’enfocament metodològic de l’assignatura es centra en dissenyar un procés
d’ensenyament–aprenentatge basada en dos tipus d’activitats, dividides en tres
àmbits clarament definits:

Activitats/ÁmbitsPresencial (a l'aula)Dirigit (fora l'aula)Autònom (fora de l'aula)

Magistral

Classe tradicional
amb impartició de
continguts genèrics
sobre el
funcionament i els
models de negoci
associats a les
apps.

Proposta de
recerca de
material
complementari a
les classes de
pissarra.

Necessari per
completar el treball de
síntesi de cada grup,
no impartit a classe
presencial ni dirigit
des de la mateixa.

Laboratori

Components
centrats en
objectius docents
específics 

Preparació
prèvia de les
activitats que es
duran a terme
en les sessions
presencials

Preparació de
l’argumentació i de la
documentació prèvia a
la realització del
debat.

Tutorització

Interacció amb el tutor del grup 

Preparació
prèvia de la
sessió de
tutorització.

Treball posterior a la
sessió de tutorització
com a resultat de la
les trobades amb els
components del grup.

Grup 1

 

HORES

GRUPS DE CLASSE

TEORIA
18 h / grup

T1

PRÀCTIQUES
10 h / grup

P101

P102

SEMINARIS
8 h / grup

S101

S102

S103

S104

         

 

 

 

Dimecres
12.30-14.30

Dijous
10.30-12.30

Divendres
8.30-10.30

1

04-08 gen

06/01

 

 

 

 

 

 

NO LECTIU

07/01

 

 

 

TEORIA: (Aula Teoria)

Presentació de l’assignatura,

Objectius, Pla de treball i

Avaluació i Pla de Marketing.

Pautes per a la definició de l’aplicació

 

ANGEL DIAZ

 

08/01

 

 

 

 

 

NO HI HA CLASSE

2

11-15 gen

13/01

TEORIA (Aula Teoria)

Introducció als market places

How to submit an app.

Presentació de casos d’èxit

Models de negoci de les apps mobile

Exemple pas a pas a la presentació d’una app a les botigues online.

 

FRANCIS CASADO

 

 

 

14/01

TEORIA: (Aula Teoria)

 • El pla de negoci del projecte
 • Investigació de mercats
 • El concepte del cicle de vida del producte

 

FRANCIS CASADO

 

 

 

 

15/01

TEORIA (Aula Teoria)

 • Aspectes logístics de les sessions de màrqueting
 • Aspectes de mercat a considerar a l’hora d’escollir el Projecte
 • El màrqueting estratègic

FRANCIS CASADO

 

 

 

3

18-22 gen

20/01

 

 

PRACTICA – (Aula Teoria)

 • Introducció a les plataformes d’aplicacions mòbils
 • Introducció al desenvolupament d’aplicacions mòbils

 

ANGEL DIAZ

 

 

 

21/01

 

PRACTICA – P101 (Aula Pràctiques) – Part 1

 • Introducció a la definició de funcionalitats i arquitectura d’una aplicació móbil
 • Mockups/Wireframes d’una aplicació móbil
 • Exercici pràctic Mockup/Wireframe

ANGEL DIAZ

 

22/01

 

PRACTICA – P102 (Aula Pràctiques) – Part 2

 • Introducció a la definició de funcionalitats i arquitectura d’una aplicació móbil
 • Mockups/Wireframes d’una aplicació móbil
 • Exercici pràctic Mockup/Wireframe

ANGEL DIAZ

4

25-01 feb

27/01

TEORIA (Aula Teoria)

 • Aspectes logístics de les sessions de màrqueting
 • Aspectes de mercat a considerar a l’hora d’escollir el Projecte
 • El màrqueting estratègic

FRANCIS CASADO

 

 

 

 

 

28/01

 

TEORIA (Aula Teoria)

 • El pla de negoci del projecte
 • Investigació de mercats
 • El concepte del cicle de vida del producte

FRANCIS CASADO

 

29/01

 

TEORIA (Aula Teoria)

 

Com fer visible la teva aplicació al mercat i competir amb els demés.

 

MARCA QUIZ APP

+ FRANCIS CASADO

 

5

01-05 feb

03/02

 

TEORIA (Aula Teoria)

 • Marketing Mix (2)
 • Definició del Preu

FRANCIS CASADO

 

 

04/02

 

PRACTICA – P101 (Aula Pràctiques) – Part 1

 • Introducció a la documentació associada a una aplicació móbil.
 • Organització i coordinació del desenvolupament d’una aplicació móbil.
 • Exercici pràctic.
 • Introducció al desenvolupament d’aplicacions mòbils HTML/HTML5

ANGEL DIAZ

05/02

 

PRACTICA – P102 (Aula Pràctiques) – Part 2

 • Introducció a la documentació associada a una aplicació móbil.
 • Organització i coordinació del desenvolupament d’una aplicació móbil.
 • Exercici pràctic.
 • Introducció al desenvolupament d’aplicacions mòbils HTML/HTML5

ANGEL DIAZ

6

08-12 feb

10/02

 

TEORIA (Aula Teoria)

 

 • Creació de serveis professionals

 

JAN JOFRA

+ FRANCIS CASADO

 

 

 

 

11/02

 

PRACTICA – P101 (Aula Pràctiques) – Part1

 • Introducció a Phonegap/Cordova
 • Instal·lació i configuració d’Eclipse, Android SDKs i Cordova.
 • Hello World Cordova

ANGEL DIAZ

 

 

12/02

 

 

 

 

 

FESTIU

7

14-19 feb

17/02

 

TEORIA (Aula Teoria)

 

 • Elevator pitch i actituds per a la presentació a inversors

 

A TANCAR CONVIDAT

+ FRANCIS CASADO

 

 

18/02

 

TEORIA (Aula Teoria)

 • Marketing Mix (3)
 • Comunicació
 • Distribució
 • Previsió vendes
 • Previsió despeses
 • Marges

 

FRANCIS CASADO

 

19/02

 

PRACTICA – P102 (Aula Pràctiques) – Part2

 • Introducció a Phonegap/Cordova
 • Instal·lació i configuració d’Eclipse, Android SDKs i Cordova.
 • Hello World Cordova

 

ANGEL DIAZ

8

22-26 feb

24/02

 

 

 

 

 

 

TUTORIA

25/02

PRACTICA – P101 (Aula Pràctiques) – Part1

 • Introducció als programes de desenvolupaments d’aplicacions.
 • Introducció a la Publicació de les aplicacions.
 • Procés de publicació de les aplicacions.

 

ANGEL DIAZ

 

 

26/02

 

PRACTICA – P102 (Aula Pràctiques) – Part2

 • Introducció als programes de desenvolupaments d’aplicacions.
 • Introducció a la Publicació de les aplicacions.
 • Procés de publicació de les aplicacions.

ANGEL DIAZ

 

9

29-04 mar

02/03

 

TEORIA (Aula Teoria)

 

 • Internacionalització i establiment al silicon valley

 

A TANCAR CONVIDAT

+ FRANCIS CASADO

 

 

03/03

 

 

 

 

TUTORIA

04/03

 

 

 

 

TUTORIA

10

07-11 mar

9/03

 

TEORIA (Aula Teoria)

 

 • Preparació Elevator Pitch
 • Exemples de bones presentacions
 • Storytelling

 

10/03

 

Presentació treballs

(Aula Teoria)

 

 

 

11/03

 

Presentació treballs

(Aula Teoria)

 

 

 

11

14-18 mar

16/03

 

Presentació treballs

(Aula Teoria)

 

17/03

 

NO LECTIU

18/03

 

NO LECTIU

 

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia (suport paper i electrònic)

El material bàsic a utilitzar serà:
• Documentació i material de formació per a la creació de aplicacions mobile
(Material accessible a través de l'Aula Global)
• Material de l'assignatura (Transparències de Classe, articles, casos, lectures,
etc.)
• Programari per desenvolupar aplicacions Android, iPhone o Blackberry
• Progamari específic de l'aplicació (Base de dades MySQL, Oracle, Apache,
Tomcat, etc.)

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura i eines de suport
Material disponible a l’Aula Global propi de l’assignatura