Curs 2015-16

Xarxes de Sensors Sense Fils

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22631 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21754 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22664 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Jesús Alonso-Zárate
Professorat:

Jesús Alonso

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquesta optativa és una introducció al món de les xarxes de sensors i al seu paper fonamental dins del mon de l'Internet de les Coses. Els sensors en xarxa són dispositius econòmics i de baix consum amb capacitats computacionals limitades. Les xarxes de sensors es poden fer servir per recollir dades de l'entorn i per automatització de la llar, tant per prendre mesures periòdiques com per detectar esdeveniments. Les possibles aplicacions inclouen monitorització de soroll i pol.lució, qualitat de l'aigua i prevenció i detecció d'incendis.

Es tracta d'un curs molt pràctic en el que tindrem la possibilitat de construir la nostra pròpia xarxa de sensors que puja les dades recollides a un portal de Internet. El mòdul de comunicació que fem servir és la XBee, que és basa en els estàndards IEEE 802.15.4 i Bluetooth. Per al processament de la informació farem servir la plataforma de hardware obert Arduino.

L'objectiu final de l'assignatura és construir un projecte final per a crear una start up basada en xarxes de sensors sense fils.

 

Prerequisits

Programació bàsica i principis de xarxes: "Fonaments de la Programació" i "Xarxes i Serveis"

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

INS1 Capacitat d'anàlisi i síntesi

INS3 Capacitat per aplicar els coneixemements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

SIS1 Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves

 

P1 Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació.

P6 Facilitat en l'ús d'especificacions, reglaments y normes.

P7 Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.

P8 Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i gestió de projectes.

TE1 Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis, processos i aplicacions de telecommunicació.

TE2 Capacitat per aplicar les tècniques en que es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques.

TE3 Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics.

TE4 Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interficies de comunicació.

TE5 Capacitat de seguir el progrés tecnològic.

 

 

Avaluació

- Participació a classe (10%).

- Informe de cada pràctica (20%)

- Dos treballs preparats i defensats a classe (20%).

- Projecte final d'assignatura (15%).

- Defensa del projecte final d'assignatura (35%).

 

Continguts

1 Pampallugues amb un LED (Opcionalment es pot fer que s'encengui i s'apagui progressivament amb PWM)

2 Pampallugues amb un LED controlat amb un botó (Possibilitat d'adjust de la intensitat amb PWM)

3 XBee xat

4 Timbre sense fils

5 Detector de posta de sol

6 Xarxa de sensors amb Arduino

7 Xarxa de sensors amb XBee en mode API

8 Dormir i actuar

9 Pujar dades a Internet

 

Metodologia

 Activitat a classeActivitat fora de classeAvaluació
TemaGrup granGrup mitjàGrup petit  

 Teoria

 

 

 

32

projectes

Laboratoris

 28

 

8

32

informes

Total:

 28

 

8

64

 

Total: 100

 

Recursos

Robert Faludi "Building Wireless Sensor Networks"

https://github.com/jbarcelo/WSNs_lecture_notes/blob/master/document.pdf?raw=true

On-line course:

http://handsonwsn.org/