Curs 2015-16

Operació i Manteniment de Xarxes de Telecomunicació

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21475 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21750 Optativa
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22660 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Santiago Sánchez
Professorat:

Santiago Sánchez

Idioma:

Català - Castellà - Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

OMXT introdueix a l’estudiant en la gestió de les xarxes de Telecomunicacions (operació i manteniment), a la vegada que introdueix el concepte de Metodologia de Gestió de Serveis TI basat en les bones pràctiques (principalment ITIL).

L’assignatura inclou els conceptes teòrics bàsics dels processos de gestió d’incidències, gestió de peticions de servei, monitorització (gestió d’esdeveniments) i gestió de nivells de servei amb un alt component pràctic i amb metodologies recents com pràctiques basades en simulacions de negoci per entendre els beneficis d’una bona gestió del servei o la implementació d’eines reals de mercat per monitoritzar i/o gestionar esdeveniments sobre les xarxes de telecomunicacions, així com visites a entorns reals d’operacions de xarxes de telecomunicacions.

 

Prerequisits

Cap

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

INS3.

INS4.

INS6.

 

Interpersonals

INT1.

 

Sistèmiques

SIS1. 

 

T1. 

T2. 

T13. 

T14. 

T15. 

 

TE1. 

TE2. 

TE4. 

 

AU1.

 

Avaluació

25% Teoria (Qüestionari de l’examen final)

25% Resultat pràctiques (2 informes)

50% Projecte (Informe final i presentació final)

- Avaluació continuada basada en participació en les tutories del projecte, presentació dels informes de seguiment i presentació final.

- Avaluació Final basada en:

o Co-avaluació d’altres grups del treball i de la presentació final.

o Avaluació de la presentació final del projecte.

o Examen sobre conceptes teòrics.

Tal i com es pot observar a la taula d’avaluació, la qualificació final s’obté a partir d’una sèrie de ítems que es corresponen a varis conceptes:

- Entregues de pràctiques i documents relacionats amb cadascú dels blocs formatius, que permeten avaluar el grau en el que els grups de projecte han aplicat els coneixements en aspectes específics relacionats amb la temàtica de l’assignatura. En general, les entregues es realitzen en grup i són avaluades pel professor que imparteix la matèria específica (treballs en grup no recuperables).

- Examen teòric final de l’assignatura per a cada una de les parts, que permet comprovar si cada alumne ha adquirit uns coneixements mínims bàsics sobre els continguts de les assignatures. L’examen és individual, de tipus test i cada part és avaluada pel professor que la imparteix (examen individual i recuperable).

- Entregues de projecte , tant en fase d’esborrany, com en el seu estat definitiu, que permeten posar en pràctica i avaluar els coneixements adquirits quan s’apliquen a resoldre el projecte. Les entregues són realitzades pel grup complert, que es responsabilitza de tot el projecte i s’avalua de la següent manera:

- Entrega i defensa dels informes de seguiment que permeten avaluar la capacitat de lideratge i de planificació de projecte del alumne que exerceix de Cap de Projecte durant el període que tingui assignat (informe en grup no recuperable) .

- Avaluació de la participació en el treball en grup. Es realitzarà a partir de les estimacions de participació que realitzin els propis alumnes en una avaluació periòdica, individual i secreta, junt amb l’avaluació del professor en funció de la realimentació obtinguda per cada alumne en las tutories (avaluació individual no recuperable).

Per aprovar l’assignatura es necessari complir les següents condiciones de forma simultània (si una de les parts falla, l’ assignatura estarà suspensa):

- Obtenir una nota total de l’assignatura igual o superior a 5,0 considerant totes les parts ponderades amb els seus corresponents pesos. Si no es compleix aquesta condició, l’ alumne només podrà repetir a Juliol l’examen per intentar pujar nota i arribar al 5,0 . En el cas de suspendre a Juliol , es perdran totes les parts aprovades.

- Obtenir a l’ examen final teòric una nota igual o superior a 5,0 de l’ assignatura. Si és inferior, l’ alumne haurà de repetir l’ examen final a la recuperació de Juliol . En el cas de suspendre a Juliol, es perdran totes les parts aprovades .

- Superar el llindar mínim de participació en el treball en grup. Aquest es mesurarà en primera instància a partir dels formularis que ompliran individualment de forma regular cada un dels membres del grup. Quan la suma de les estimacions aportades pels companys de grup notifiquin de forma individual i no visible per a la resta de components del grup que la participació en alguna de las entregues es inferior al 70% (sent el 100% la participació esperable per a un repartiment equitatiu del treball), o acumula una participació inferior al 75%, l’ alumne tindrà un seguiment individualitzat per part del professorat de la seva aportació en el grup. Si el professor considera que la participació acumulada es insuficient a final de curs, l’ alumne suspendrà l’assignatura i tindrà que recuperar tota l’ assignatura.

 

Continguts

Bloc de contingut 1. Introducció a la Gestió de Xarxes i Serveis.

Bloc de contingut 2. Introducció a les millors pràctiques i a ITIL.

Bloc de contingut 3. Gestió de la Configuració.

Bloc de contingut 4. El Service Desk.

Bloc de contingut 5. Gestió d’incidències i problemes.

Bloc de contingut 6. Gestió d ’esdeveniments.

Bloc de contingut 7. Gestió de peticions i accessos .

Bloc de contingut 8. Eines de Gestió de Xarxes i Serveis .

Bloc de contingut 9. Certificacions i futur de la Gerstió de Xarxes i Serveis

 

Metodologia

L’enfocament metodològic de l’assignatura de Projectes es centra en dissenyar un procés d’ensenyament – aprenentatge basat en tres tipus d’activitats, dividides en tres àmbits clarament definits:

Activitats/ÀmbitPresencial (a l’aula) Dirigit (fora de l’aula)Autònom (fora de l’aula) 

Magistral

Classe tradicional amb impartició de continguts teórics bàsics d'operació i manteniment de xarxes

Proposta de recerca de material complementari a les classes de pissarra Necessari per completar la proposta de cada grup, no impartit a classe presencial ni dirigit des de la mateixa

Tutorització

Realització d'activitats de seguiment de realització/avaluació de la proposta de projecte

Sessions de preparació de la proposta i informes de seguiments que seran presentats al tutor Proposta específica de cada grup que dona valor afegit a la seva planificació del projecte

Pràctica/simulació

Components centrats en objectius docents específics

Preparació prèvia de les activitats que es duran a terme a la sessió de laboratori Realització de la planificació del projecte, ampliant el coneixement/habilitats amb aquests elements pràctics

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

Com a material bibliogràfic bàsic principal s’utilitzaran les bones pràctiques descrites a ITIL versió 2011. Aquesta documentació es troba disponible com recurs electrònic a la biblioteca i es podrà accedir a ella des dels PCs de biblioteca i els ordinadors portàtils dels alumnes des de les instal·lacions de la UPF. Cada vegada que s’accedeixi és necessari demanar la clau en el mostrador de biblioteca. No es possible accedir des de fora de l’edifici per restriccions de la llicència d’ús contractada.

A continuació s’inclouen alguns articles i referències complementàries que poden ser utilitzades pels alumnes per a aprofundir en temes específics o disposar d’una visió alternativa dels conceptes treballats en el curs.

[Fox it, 03] FOX IT: " Introduction to the ITIL infrastructure.”. 2003.

[Hobbs, 04] HOBBS C.: "A Practical Approach to WBEM/CIM Management" . ISBN 0 - 8493 - 2306 - 1. CRC Press LLC, 2004.

[Huang, 05] HUANG J.: “ eTOM and ITIL: Should you be bi - lingual as an IT outsourcing service provider?” . BPTrends, Gener 2005. [En línea]. Disponible a <http://www.bptrends.com/publicationfiles/01%2D05%20eTOM%20an d%20ITIL% 20%2D%20Huang%2Epdf>. [Consulta: 02.06.12]

[ITSFM, 07 ] ITSFM: “ An introductory overview of ITIL v3 ”. Version 1.0. 2007 . [En línea]. Disponible a <http://www.best - management - practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf>. [Consulta: 02.06.12]

[TMF, 04] TELEMANAGEMENT FORUM: "NGOSS and eTOM" . [En línea]. Disponible a <http://www.itu.int/oth/T0501000017/es>. [Consulta: 02.06.12].

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura i eines de suport

Material propi de l'assignatura:

- Transparències de les classes de teoria

- Enunciats de les pràctiques

- Models de documentació (informes de seguiment de projecte, entregables del projecte, etc.)

Per a la comunicació entre alumnes i professors s’ utilitzarà l’eina Moodle