Curs 2015-2016

Desplegament d'Infraestructures de Telecomunicació

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 22629 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21742 Obligatòria 4t curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22658 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Carlos Bock
Professorat:

Carlos Bock, Ramon Sagarra

Idioma:

Català, Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura Desplegament d’Infraestructures de Telecomunicació (DIT) s’emmarca dins del bloc d’assignatures de desplegament de serveis i és obligatòria dins del pla docent del grau de Telemàtica, i optativa a la resta de les enginyeries de l’ESUP.

DIT introdueix a l’estudiant en el desplegament d’infraestructures per a xarxes de telecomunicació.

Així, l’assignatura presentarà, des d’una perspectiva completa, els diferents processos i tasques que s’han de dur a terme a l’hora de desplegar una xarxa de telecomunicacions, començant pels estudis previs de la mateixa i acabant en la gestió del seu procés constructiu i el traspàs de la infraestructura completa al departament d’operació i manteniment.

L’assignatura planteja la realització d’un projecte de desplegament com a exercici pràctic per tal de recórrer els reptes associats a l’estudi previ, la planificació del desplegament, les inversions i la contractació, la gestió del desplegament i l’entrega de la infraestructura un cop acabada.

Un cop desplegades, les infraestructures han de ser operades i mantingudes de manera eficient per tal, no només d’oferir serveis, sinó també per representar actius valuosos pels propietaris de les mateixes.

DIT continua i desenvolupa en detall conceptes adquirits a l’assignatura de Gestió de Projectes i es coordina amb l’assignatura O&M de Xarxes de Telecomunicació.

 

Prerequisits

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Instrumentals

INS1, INS2, INS3, INS4, INS5

Interpersonals

INT2

Sistèmiques

SIS1, SIS4

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
T1, T4, T5, T6, T12, T13, T14
TE1
AU1, AU2

 

Avaluació

Els criteris generals d’avaluació de l’assignatura són els següent, contemplant una avaluació continuada seguint el fil conductor del projecte que els alumnes desenvoluparan durant tota la duració del curs.

 

 elementspesRecuperable
Proves escrites

Prova escrita (condició treure ≥4)

40%

Si 

Productes escrits

Avantprojecte de desplegament

40% 

 No

Proves d'execució

Presentació en públic de l'avantprojecte

20% 

 No

Així, l’avaluació es durà a terme seguint els següents criteris:

A) Avaluació Continuada i entrega de productes escrits

Activitats dins del grup de l'Avantprojecte de Desplegament (40%) en base als següents components:

Components individuals (20%, a parts iguals)

· Lideratge de cap de projecte (avaluació feta a partir de la dinàmica de grup establerta pel cap de projecte de cada setmana, i mesurada a partir de les actes de reunions fetes i l’informe de progrés setmanal).

· Documentació contínua elaborada (avaluació feta a partir de les parts del document proposta que van elaborant cada membre del grup de treball. Es valora la correcció en la presentació i ordenació de les idees, la rigorositat tècnica i l’argumentació de les solucions aportades).

· Presentacions internes (nota posada a partir de les presentacions que poden fer els components del grup de projecte quan cal ampliar o buscar informació addicional per completar la proposta i s’encarrega la feina a un component del grup. Cal que cada component faci com a mínim una presentació interna. La presentació interna pot anar suportada per una presentació amb transparències o un document intern de treball que serà el que avaluarà el tutor).

· Participació en la planificació (El tutor presenciarà la sessió de planificació. Valorarà la participació proactiva de cada participant, així com les argumentacions fetes per defensar i proposar solucions. L’acta d’aquella sessió reflectirà el dinamisme i participació de cada alumne en l’aportació d’idees pel projecte).

Components Grupals (20%, a parts iguals)

· Treball en equip (avaluarà a nivell global el progrés de l’equip de treball durant les setmanes de confecció del projecte. L’avaluació es farà a partir del document que integri les diferents aportacions individuals, i del traspàs d’informació que es faci entre els membres de l’equip).

 

B) Avaluació Final: basada en els següents components

Qüestionari de conceptes teòrics (40%)*
Qüestionari de control sobre els conceptes teòrics impartits durant l’assignatura. Es tractarà d’un control amb preguntes tipus test.
(*) La nota del test haurà de ser superior a 4 punts per superar l’assignatura.

Presentació del projecte final de desplegament (20%)

· Estructura de la Presentació (nota de grup que recull una correcta estructuració de la presentació, ajustant-se als punts demanats i completant la informació mínima exigida per a cada Projecte).

· Resposta a preguntes (nota de grup on es valorarà que qualsevol membre de l’equip és capaç de defensar la proposta conjunta davant del panell d’avaluació.

Durant o després de la presentació es faran preguntes directes a alumnes en concret sobre les diferents parts presentades o incloses en la proposta de projecte presentada per l’equip).

· Aspectes formals (nota de grup que valorarà la claredat en l’exposició de les idees, ajustar-se al temps establert, la qualitat i diversitat del material de suport utilitzat).

 

Continguts

Bloc de contingut 1: Estudis previs: geomarketing i tecnologies disponibles

Bloc de contingut 2: Planificació: clusterització territorial i criteris de disseny. Planta i infraestructures existents.

Bloc de contingut 3: Drets de pas i relacions amb administracions i veïns

Bloc de contingut 4: Priorització de les inversions

Bloc de contingut 5: Contractació i construcció

Bloc de contingut 6: Gestió del procés de desplegament

Bloc de contingut 7: Recepció de l’obra i traspàs a O&M

 

Metodologia

L’enfocament metodològic de l’assignatura de Desplegament d’Infraestructures de Telecomunicació es basa en tres tipus d’activitats, dividides en tres àmbits clarament definits:

Activitats/ÁmbitsPresencial (a l'aula)Dirigit (fora l'aula)Autònom (fora de l'aula)

Magistral

Classe tradicional amb continguts teòrics bàsics de desplegament d'infraestructures de telecomunicació

Proposta de recerca de material  complementari a les classes de pissarra.

Necessari per completar el treball de síntesi de cada grup, no impartit a classe presencial ni dirigit des de la mateixa.

Tutorització

Realització d’activitats de seguiment de realització/avaluació del projecte final

Sessions de preparació de la proposta i informes de seguiment que seran presentats al tutor.

Proposta específica de cada grup que dóna valor afegit a la seva planificació del projecte final

 Pràctica

Components centrats en objectius docents específics

 

Preparació prèvia de les activitats que es duran a terme a la sessió de pràctiques

Realització de la planificació del projecte, ampliant el coneixement/habilitats amb aquests elements pràctics.

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

Infraestructuras para redes de telecomunicacions. Normas UNE 133100 (AENOR, 2006)
Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T.). Versión actualizada 2011 (COIT, 2011)

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura i eines de suport

Material propi de l'assignatura:
• Transparències de Desplegaments d’Infraestructures de Telecomunicació
• Enunciats de projectes tipus