Curs 2015-16

Finances en Projectes Tecnològics

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21453 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21741 Obligatòria 4t curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21649 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Pilar Lloret Millán
Professorat:

Pilar Lloret Millán

Idioma:

Català

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

 

FINANCES EN PROJECTES TECNOLOGICS 

 

Aquesta assignatura tracta els principals conceptes comptables i financers que convé dominar per a poder analitzar, dirigir i controlar projectes tecnològics.
A l’assignatura es treballen els estats comptables bàsics (compte de resultats, balanç de situació i tresoreria), les tècniques d'anàlisi d'estats comptables, de càlcul de costos i pressupostos i també les eines que ajuden a prendre decisions d'inversió i de finançament).

S’aprofundeix en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics. 

 

Prerequisits

 

Competències

 

Avaluació

 

Continguts

CONTINGUT:

Tema 1. La importància de la comptabilitat i les finances Objectius:

1.1 Introducció. Què és la comptabilitat i què són les finances 1.2 Importància de la comptabilitat i les finances
1.3 Usuaris de la comptabilitat i les finances
1.4 La importància de la veracitat de la informació comptable 1.5 Objectius financers en el model de negoci d'una empresa 1.6 La comptabilitat i finances en els projectes tecnològics

Tema 2. El resultat Objectius:

page1image10392

- Comprendre què és la comptabilitat i les finances i la seva utilitat dins del món de l'empresa - Saber qui són els usuaris de la informació comptable i financera dins de l'empresa
- La importància de la veracitat en la informació comptable

page1image14696

- Entendre els conceptes d'ingrés, despesa i resultat - La importància de la generació de benefici

page2image1176

- Càlcul del resultat d'una empresa a partir de la diferència entre ingressos i despeses - Conèixer el format del compte de resultats
- Aprendre a elaborar i interpretar el compte de resultats

page2image5080

2.1 El compte de resultats 2.1.1 El resultat

2.1.2 Els ingressos 2.1.3 Les despeses

2.1.3.1 Els consums

2.1.3.2 L'amortització 2.2 Ordenació del compte de resultats

2.3 Flux de caixa econòmic 2.4 Cas pràctic

Tema 3. La tresoreria Objectius

3.1 La importància de la tresoreria
3.2 Moviments i saldos de tresoreria
3.3 Estat de fluxos de tresoreria (efectiu) 3.4 Flux de caixa financer
3.5 Cas pràctic

page2image11552

- Comprendre i entendre el concepte i la importància de la tresoreria

- Entendre els conceptes de flux de caixa, i el significat i diferències entre flux de caixa econòmic i flux de caixa financer

- Conèixer el format de l'estat de fluxos d'efectiu i com interpretar-lo

Tema 4. El balanç Objectius

4.1 El balanç de situació
4.2 Components del balanç de situació

4.2.1 L'actiu
4.2.2 El passiu
4.2.3 El patrimoni net

4.3 Ordenació del balanç de situació
4.4 Criteris de valoració d'actius i passius 4.5 Cas pràctic

Tema 5. Anàlisi patrimonial i financer Objectius

page3image5120

- Comprendre i entendre el concepte de balanç de situació
- Conèixer els principals elements que formen part del balanç
- Criteris d'ordenació a l'hora de presentar un balanç
- Conèixer els principals criteris de valoració dels diferents elements que formen part del balanç de situació

page3image9968
page3image11280

- Conèixer la utilitat de l'anàlisi del balanç de situació - Com analitzar el balanç pel que fa:

 • endeutament

 • solvència a curt termini

 • gestió de cobraments i pagaments

 • gestió d'actius de l'empresa

  - Conèixer les principals regles orientatives de caràcter general a l'hora d'analitzar un balanç. Estructura ideal del balanç segons sector empresa

  - Limitacions i consideracions prèvies a l'hora d'analitzar un balanç

5.1 Objectius de l'anàlisi del balanç de situació 5.1.1 Endeutament

5.1.2 Solvència a curt termini

5.1.3 Gestió de termini de cobraments i pagaments

5.1.4 Gestió d'actius
5.2 Aspectes previs a l'hora d'analitzar un balanç 5.3 Principis orientatius de tipus general
5.4 Estructura ideal d'un balanç de situació
5.5 Cas pràctic

Tema 6. Anàlisi de la capacitat de generar beneficis Objectius

6.1 Anàlisi del compte de resultats 6.1.1 Objectius de l'anàlisi 6.1.2 Anàlisi de les vendes

6.1.3 Anàlisi de les despeses
6.2 Rendibilitat, autofinançament i creixement equilibrat

6.2.1 Concepte de rendibilitat
6.2.2 Rendibilitat de l'actiu (ROI)
6.2.3 Rendibilitat dels fons propis (ROE) 6.2.4 Autofinançament
6.2.5 Creixement

6.3 Cas pràctic

page4image7856

- Conèixer la utilitat de l'anàlisi del compte de resultats
- Aprendre a identificar els factors que contribueixen a la generació de beneficis
- Entendre el concepte de rendibilitat i autofinançament i com es calcula
- Conèixer les diferents modalitats de creixement empresarial i les conseqüències de cadascuna d'elles

page4image12824

Tema 7. Els costos Objectius

page5image1936

- Conèixer què és la comptabilitat de costos i la seva utilitat en els projectes tecnològics
- Saber diferenciar els conceptes de despesa, cost, pagament i inversió
- Conèixer els principals sistemes de costos: costos directes, costos variables i costos complets
- Entendre el concepte de llindar de rendibilitat i la seva importància dins de l'àrea d'operacions - La comptabilitat de costos a l'hora de prendre decisions

page5image8048

7.1 La comptabilitat analítica
7.2 Diferència entre despesa, cost, pagament i inversió 7.3 Classificació dels costos
7.4 Sistemes de càlcul de costos
7.5 Umbral de rendibilitat o punt mort
7.6 La importància dels costos en la presa de decisions 7.7 Cas pràctic

Tema 8. Control pressupostari Objectius

page5image12544

- Conèixer el concepte i utilitat dels pressupostos dins d'un projecte tecnològic - Comprendre el funcionament dels pressupostos

- Aprendre a confeccionar de manera introductòria dels estats previsionals: compte de resultats previsional, balanç de situació previsional i pressupost de tresoreria previsional

- Saber calcular i interpretar les desviacions a l'hora de confeccionar dels pressupostos i la seva comparació amb la realitat. Mesures d'actuació per buscar solució a les mateixes

8.1 Objectius del control pressupostari
8.2 Funcionament dels pressupostos
8.3 Procés d'elaboració del pressupost a 12 mesos
8.4 Compte de resultats previsional, balanç previsional i pressupost de tresoreria previsional 8.5 Anàlisi de les desviacions i mesures correctives
8.6 Cas pràctic

Tema 9. Planificació financera

Objectius

9.1 Concepte i Objectius de la planificació financera 9.2 Pla d'inversions i finançament a llarg termini

9.3 Compte de previsional a llarg termini, balanç previsional a llarg termini i pressupost de tresoreria previsional a llarg termini

9.4 Cas pràctic

Tema 10. Inversions Objectius

10.1 Aspectes rellevants a l'hora de seleccionar una inversió 10.2 Mètodes de selecció d'inversions

10.2.1 Rendibilitat d'una inversió
10.2.1 Mètodes estàtics de selecció d'inversió

10.2.1.1Flujo de caixa net
10.2.1.2 Termini de recuperació-Pay Back 10.2.1.3 Inconvenients dels mètodes estàtics

10.2.2 Mètodes dinàmics de selecció d'inversió 10.2.2.1 El valor del diner en el temps 10.2.2.2 VAN Valor actual net
10.2.2.3 TIR Taxa interna de rendibilitat

10.3 Cas pràctic

- Conèixer el concepte i utilitat de la planificació financera - Aprendre a confeccionar un pla financer a llarg termini
- Avaluar la viabilitat financera d'una projecte tecnològic

page6image13048

- Comprendre els criteris més rellevants a l'hora de seleccionar una inversió - Entendre la importància de l'anàlisi d'inversions
- Conèixer els principals mètodes de selecció d'inversions

page6image17928

Tema 11. Finançament Objectius

11.1 Aspectes rellevants a l'hora de seleccionar el finançament 11.2 Estructura financera òptima
11.3 Tipologia del finançament

11.3.1 Finançament intern

11.3.2 Finançament extern
11.4 Fonts de finançament a curt i llarg termini

11.4.1 Fonts de finançament a curt termini

11.4.2 Fonts de finançament a llarg termini 11.5 Cas pràctic

Tema 12. Valoració econòmica de projectes tecnològics Objectius

12.1 Aspectes previs
12.2 Mètodes de valoració

12.2.1 Mètodes basats en el patrimoni
12.2.2 Mètodes basats en la generació de riquesa futura 12.2.3 Mètodes basats en el mercat
12.2.4 Mètodes mixtos

12.3 Cas pràctic

page7image8368

- Comprendre els aspectes més rellevants a l'hora de triar un tipus de finançament - Conèixer les principals fonts de finançament
- Aprendre com es calcula del cost de finançament d'un projecte

page7image12232
page7image13464

- Conèixer en què consisteix i els fonaments en què es basa la valoració econòmica d'un projecte o una empresa

- Aprendre a valorar un projecte a partir del balanç de situació, els fluxos de caixa lliures previstos a partir del mètode dels múltiples

Tema 13. Integracions i conclusions Objectius

page8image1960

-Tindre una visió integrada de l’impacte de la comptabilitat i les finances en una empresa, en general, i en un projecte tecnològic, en particular.

-Entendre els principals criteris per a interpretar un balanç i un compte de resultats. -Entendre els principals criteris a considerar a l’avaluar una inversió.
-Entendre les regles d’equilibri que permeten finançar adequadament una inversió

13.1 Integració de la comptabilitat i les finances dintre d’un projecte tecnològic 13.2 Recomanacions per entendre un balanç i un compte de resultats.
13.3 Recomanacions per invertir adequadament
13.4 Recomanacions per optimitzar el finançament d’un projecte d’inversió 

 

Metodologia

METODOLOGIA

La metodologia de l’assignatura es fonamenta no exclusivament en les sessions de teoria del professor, sino, paral·∙lelament, en diverses activitats tals com:

 • -  exercicis setmanals,

 • -  presentacions a classe,

 • -  treball en equip,

 • -  intervencions orals,

  Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 50%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 50% restant. El docent estarà a disposició dels alumnes per qualsevol tipus de dubtes envers l’assignatura en les corresponents hores de consulta.

  En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)

 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics

  de que disposa

 3. Treball en equip: realització dels exercicis setmanals a presentar a la classe pràctica i realització del

  treball en grup a presentar per escrit a final del trimestre

 4. Sessions del grup de treball amb el docent

Un cop finalitzades les classes lectives:

 1. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.

 2. Realització de l’examen escrit

AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS

PRIMERA PART

Avaluació final mitjançant un examen, al final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. Obligatori. L’examen constarà tant de conceptes teòrics com exercicis pràctics .

El temps estimat de realització de l’examen és de 2 hores.

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

És imprescindible aprovar l’examen per tal d’aprovar l’assignatura.

SEGONA PART

Avaluació continuada mitjançant un treball en equip i la participació en classe i on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 50% de la nota. Obligatori.

Durant el trimestre hi hauran tutories grupals amb els professors.

Treball final - Instruccions per a la confecció del Treball Final

Amb el Treball Final es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, la eficàcia, la eficiència, la rigurositat, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer aquest Treball, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

En la coberta del treball es té que indicar si la informació que conté el Treball és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.

També cal indicar en la coberta del Treball, al costat dels noms i cognoms dels components del grup, el percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que han participat més activament en el Treball. Els treballs que no siguin confidencials s’han d’entregar una setmana abans de la exposició en classe.

La copia dels treballs estarà a disposició dels estudiants al despatx del professor el dia de la revisió dels exàmens.

L’index que es proposa per el Treball és el que s’acompanya a continuació:

page10image17000
 1. Objectius del treball

 2. Descripció de l’empresa I del seu sector

 3. Diagnòstic dels punts forts i febles

 4. Proposta de recomanacions

 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc.

Annex 2: Càlculs efectuats
Annex 3: Altra informació (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia utilitzada

TERCERA PART

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics setmanals que suposaran un 10% de la nota.

El 10% inclou: presentació per escrit d’algunes de les pràctiques, presentació oral a classe mitjançant grups al llarg del curs, participació i assistència a totes les classes pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col.lectiu, les habilitats d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

QUARTA PART

Al llarg de l'assignatura l'alumne pot presentar a les classes dels exercicis i pràctiques proposades. La resolució i exposició de les diferents pràctiques permetran a l'alumne pujar la nota de l’examen final sempre que aquest sigui aprovat.

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Final

Examen final
(al final del trimestre)

50% de la nota
Obligatori aprovar l’examen

Avaluació Continuada

page11image19008
page11image19504

Treball en equip

40% de la nota ( presentació i exposició)

Exercicis seminaris setmanals

(sessions presencials cada setmana)

10% de la nota

Pràctiques setmanals

Presentació i exposició de pràctiques setmanals

OPTATIU , per pujar nota del examen final

 

Recursos

BIBLIOGRAFIA BASICA

Soriano, MaJ. y Amat, O. Introducción a la Contabilidad y las Finanzas. Profit editorial. Barcelona, 2011

BIOGRAFIA ADICIONAL

 • Amat, O. Análisis de balances. Profit editorial. Barcelona, 2008.

 • Amat, O y Soldevila, P. Contabilidad y Gestión de Costes. Profit Editorial, Barcelona, 2011

 • Amat, O., Pujades, P. y Lloret, P. Análisis de las operaciones de crédito. Profit Editorial, Barcelona, 2008

 • Amat, O y Lloret P. Avanzando. Cómo lo hacen las mejores organizaciones, Profit Editorial, Barcelona, 2014.

 • Amat, O. Contabilidad y finanzas para dummies, Grupo Planeta, Barcelona, 2012