Curs 2015-16

Gestió Tècnica de Projectes

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21431 Obligatòria 4t curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21740 Obligatòria 4t curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21621 Obligatòria 4t curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Miquel Oliver
Professorat:

Elisabet Duocastella, Alejandro Oller, Miquel Oliver

Idioma:

MO: Català - Castellà

AO: Català - Castellà

ED: Català - Castellà

materials i examen en Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura Gestió Tècnica de Projectes (GTP) s’emmarca dins del bloc d’assignatures de gestió, regulació i innovació i és obligatòria dins dels plans docents de les enginyeries de la ESUP.

GTP introdueix a l’estudiant al món de la gestió de projectes de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC). Tot enginyer es caracteritza per dur a terme una gestió eficient dels recursos per poder aconseguir uns objectius. En aquesta assignatura es presenten els conceptes bàsics del project management que a la vegada es posen en pràctica a partir d’unes eines de simulació d’entorns gestionats per projectes. Es tracta d’una assignatura amb una alta component pràctica que va inclou els conceptes bàsics de gestió del temps (amb la planificació del treball), la gestió dels riscos i dels recursos i l’elaboració del presupost entre d’altres. L’assignatura representa un canvi important en la metodologia pel fet d’utilitzar de forma intensiva l’aprenentatge basat en projectes.

GTP es coordina amb Finances en Projectes Tecnològics (obligatòria en Telemàtica, optativa en la resta) ampliant la part de gestió de costos i fluxos econòmics en projectes.

 

Prerequisits

sense prerequisits

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

INS3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes.

INS4. Habilitat en la recerca i la gestió de la informació.

INS5. Habilitat en la presa de decisions.

 

Interpersonals

INT1. Capacitat de treball en equip.

Int2. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris.

Int3. Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa.

 

P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.

P4. Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.

P6. Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

P9. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions lacions i, més concretament, amb les telecomunicacions i l'electrònica.

B17. Conèixer els principis generals d'economia i d'empresa, així com l'impacte de les telecomunicacions sobre la societat.

T2. Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) Per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

 

Avaluació

Element d’avaluació

Obligatòria

Avaluador

Agrupament

Pes en la nota

Recuperable

Avaluació contínua

   - Make it happen (llibre)

Professor

Individual

20%

No

Avaluació contínua

  •   Tests setmanals de teoria
  •   Tallers i sessions pràctiques
  • MS Project

Si

Professor

Individual

40%

 No

Pitch de presentació PC/TFG

  • Video curt
  • Presentació a classe (opc.)

Professor i Alumnes

Individual

10%

No

Prova de síntesi (*)

Professor

Individual

30%

Sí (Juliol)

(*)Per tal d’ aprovar l’ assignatura és obligatori haver obtingut com a mínim un 50%  en la prova de síntesi.

 

 

 

 

Continguts

• Bloc de contingut 1: Gestió de Projectes

- La Gestió de projectes

- Estandards per a la gestió de projectes

- Definició del Projecte

- Pla de projecte

- Execució i control del projecte

- Tancament del projecte

 

• Bloc de contingut 2: Rol del Project Manager

- Ms Project 2007

- Eines d’anàlisi i presa de decisions

- Aptituds del project manager

 

Metodologia

L’enfocament metodològic de l’assignatura de Projectes se centra en dissenyar un procés d’ensenyament – aprenentatge basada en cuatre tipus d’activitats, dividides en cuatre àmbits clarament definits:

 Activitats/Àmbit 

Presencial (a l’aula)

Dirigit (fora de l’aula)

Autònom (fora de l’aula)

Magistral

- Presentació del pitch sobre el PC/TFG per part dels alumnes

Classe tradicional amb impartició de continguts teòrics bàsics de gestió de projectes

Realització de tests setmanals d'avaluació de les sessions magistrals

Proposta de recerca de material complementari a les classes magistrals.

Necessari per completar la formació, no impartit a classe presencial ni dirigit des de la mateixa

 

Tutorització

Anàlisi situacional basat en el llibre Make it Happen

Lectura del llibre de referència

Elaboració d'una assignació aplcant els conceptes i aprenentatges de Make it happen a un projecte propi o al TFG

Tallers

Components centrats en desenvolupar uns objectius i aptituds molt específiques

Preparació prèvia de les activitats que es duran a terme a la sessió de taller

Realització de la continuació de les tasques, ampliant el coneixement/habilitats amb aquests elements pràctics.

Casos

Discussió en grup d’una situació real presentada a través d’un cas que pot incloure qüestions a tractar durant la classe

ABANS DE CLASSE:

- Preparació individual del text i les qüestions

- Preparació en grups de discussió de casos, de 4 alumnes, per completar la seva preparació

- Lliurament voluntari del document generat en el grup de discussió com resultat de la preparació

 

Recursos

Material bàsic.

• PMI - (2008) A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (Pmbok Guide) – 5th Ed

 

Lectures complementàries del curs

• PMI - (2007) Project Manager Competency Development (PMCD) Framework – second edition

• PMI - (2006) Practice standard for work breakdown structures

• PMI - (2007) Practice standard for scheduling

• PMI - (2009) Practi ce standard for project risk management

• PMI - (2005) Practice standard for earned value management

• H. Kerzner - (2009) Project management : case studies - 3rd ed

• A. Diaz Martin - (2007) El arte de dirigir proyectos – segunda edición

• J. - L Deladrière, F. Le Bih an, P. Mongin, D. Rebaud - (2004) Organiza tus ideas utilizando mapas mentales

• Nankivel, Josh – (2010) Su entrenador de la EDT : libera el verdadero poder de Estructura de Desglose del Trabajo

Mackenzie Kyle – (1999) Making It Happen: A Non-Technical Guide to Project Management

A user's manual to the PMBOK guide - fifth edition, Cybthia Stackpole Snyder

Pocket Companion to PMI's PMBOK Guide (PM (Van Haren))

CAPM Exam Prep, 3rd Edition, Rita Mulcahy