Curs 2015-16

Economia del Coneixement

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21432 Obligatòria 4t curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21739 Obligatòria 4t curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21648 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Carles Martín
Professorat:

Carles Martín Badell

Idioma:

Català

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura Economia del Coneixement (EC) s’emmarca dins del bloc d’assignatures d’emprenedoria i és obligatòria pels grau en Enginyeria Telemàtica, Enginyeria en Informàtica i és optativa en el graus en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i en Enginyeria Biomèdica dins dels plans docents de les enginyeries de la ESUP.

 

EC Analitza les peculiaritats especifiques de la economia del coneixement pel que fa a:

-      Canvi social que representa, necessitat de nous tipus d’innovació: Innovació disruptiva.

-      Possible fractura digital

-      Canvi en els plantejaments de les empreses

-      Canvi en els plantejaments per la creació de noves empreses

-      Canvi en el sistema de finançament dels projectes empresarials

-      Canvi en el plantejament de les administracions

-      Noves tipologies de empreses: Gestió del coneixement, gestió del canvi,...

-      Nous perfils curriculars en les empreses: Gestors de coneixements, gestors de xarxes socials, responsables de SEO i SEM,...

-      Canvi en la metodologia de formació

També es volen donar eines per ajudar als alumnes a afrontar projectes d’implantació de societat de la informació a les empreses i les administracions a través de casos reals.

Per últim l’assignatura pretén fomentar l’esperit emprenedor de l’estudiant a partir de les experiències de persones que han emprès la seva pròpia empresa.

L’assignatura té una component pràctica important ja que l’alumne desenvoluparà un projecte pràctic de societat de la informació i hi hauran també sessions dutes a terme per experts dels diferents temes de l’assignatura i una part important d’empresaris que han creat les seves empreses perquè els alumnes coneguin d’a prop les principals característiques dels empresaris.

Economia del Coneixement es coordinarà amb Emprenedoria i Creació d’Empreses (ECE) optativa als diversos graus d’enginyeria i es coordina també amb OETIC (obligatòria per a tots els graus) ampliant experiències en els conceptes sobre creació d’empreses.

 

 

Prerequisits

Cap

 

Competències

Competències a treballar a l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau. La definició de cada competència es troba en l’annex adjunt.

Competències transversals

Competències específiques

 

Instrumentals

INS1 Capacitat d’anàlisi i síntesi

 

INS2 Capacitat d’organització i planificació

 

INS3 Capacitat d’aplicar els coneixements al anàlisi de situacions i resolució de problemes

 

INS4 Habilitat en la recerca i la gestió de la informació 

 

INS5 Habilitat en la presa de decisions

 

INS6 Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i castellà tant en audiències expertes com inexpertes

Interpersonals

INT1 Capacitat de treball en equip

 

INT2 Capacitat de treballs en contextos internacionals i interdisciplinaris

 

INT3 Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa

Sistèmiques

SIS3 Capacitat de reconèixer i comprendre la diversitat i multiculturalitat

SIS4 Capacitat de motivació per la qualitat

SIS5 Capacitat de generar noves idees

 

 

Competències específiques Professionals- Habilitants

 

P1 Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat. P4. Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.

P6 Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

P7 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

P8 Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i 
planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les 
telecomunicacions.

P9 Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant 
per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i, més concretament, amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

Competències específiques bàsiques (B)

 

B17. Conèixer els principis generals d'economia i d'empresa, així com l'impacte de les telecomunicacions sobre la societat.

Competències específiques d’Enginyeria de Telecomunicació (T)

 

T2. Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

T6. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infrastructures de telecomunicació en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

 

 

Avaluació

Criteris generals d’avaluació: 

 

- Elaboració pla estratègic d’un comerç: 40% (Recuperable Juliol))

- Presentació dels 9 treballs (bloc 1-5): 30%  (recuperable Juliol)

- Presentació dels resums de les sessions amb empresaris (Bloc 6). Seran 12 resums d’empreses : 30%* (No recuperable Juliol)

 

*Sessions d’obligada assistència. Minin de 10 sessions.

El Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4 i Bloc 5 és presentaran treballs:

-      Bloc 1.

a)          A1 Treball sobre comentari de la SI de la informació i que consideren què és la S.I. (Recuperable al Juliol)

b)          A2 Exemples de fractures digitals (Recuperable al Juliol)

-      Bloc 2. A3 Treball de plans estratègics de S.I de governs o empreses. Identificar les parts d’un pla estratègic (Recuperable al Juliol)

-      Bloc 3. A4 Treball d’un projecte de G.C. (Recuperable al Juliol)

-      Bloc 4.

               - A5 Treball d’una empresa reconvertida. (Recuperable al Juliol)

               - A6 Treball d’una empresa de nova economia. (Recuperable al Juliol)

-      Bloc 5.

               - A7 Treball sobre una empresa inventada, la idea de negoci i el model de negoci que incorpora. (Recuperable al Juliol)

               - A8 Condicions perquè una empresa tingui èxit

               - A9 Centres d'emprenedoria

-      Bloc 6. E1-E2-E3 Treballs de resum i reflexió cada empresa.  (No Recuperable al Juliol).

És obligada l’assistència a 10 de les sessions del Bloc 6. NO es recuperable al Juliol. Per tant la no assistència a 10 sessions com mínim, impedeix aprovar l’assignatura al mes de Juliol.

Cadascun d’aquest treballs seran d’un màxim de 2 pàgines i seran presentats a classe.

Com a complement al bloc 2, els alumnes en grups de tres, escolliran una empresa PIME i faran un pla estratègic de societat de la informació. Hauran d’anar a l’empresa, analitzar-la i presentar les actuacions que creguin necessàries.

Aquest treball es presentarà l’últim dia de classe. Tindrà un llargada de màxim 20 fulls. (Recuperable en Julio)

 

Continguts

Bloc de contingut 1. Societat de la informació, les infraestructures, el canvi social i fractura digital. Es debatran altres canvis socials i fractures digitals arreu del món. S’estudiaran centres d’emprenedors i innovacions disruptives.

Bloc de contingut 2. Plans estratègics de Societat de la informació. Procediment per realitzar-los i casos pràctics.

Bloc de contingut 3. Gestió del coneixement com una nova proposta de la societat de la informació. Casos Pràctics.

Bloc de contingut 4.Nova economia i les empreses. Hi ha dos apartats dins aquest bloc, d’una banda la reconversió d’una empresa clàssica a la nova economia (canvi de canal comercial, plans de màrqueting, xarxes socials,...) i d’altra les empreses de nova economia. En aquest cas últim s’estudiarà específicament el model de negoci. Es treballaran casos pràctics reals d’ambdues tipologies.

Bloc de contingut 5. De l’idea a l’empresa. Pretén introduir a les característiques que han de tenir els empresaris i donar a conèixer les possibilitats que tenen els alumnes quan acabin la carrera. En la part pràctica es fomentarà als alumnes que presentin un empresa inventada.

Bloc de contingut 6. Experiències empresarials diverses. Cada quatre sessions es farà un resum i posterior debat sobre:

-      5 coses que han après

-      Model de negoci

-      Aspectes positius de l’empresa

-      Aspectes negatius

 

 

Metodologia

 -      Bloc 1. Part teòrica d’explicació. Debat posterior sobre el què és la societat de la informació i l’economia del coneixement, fractures digitals i innovacions disruptives.

-      Bloc 2. Part teòrica d’explicació del que són i com s’han de fer els plans estratègics en la Societat de la informació i en l’economia del coneixement. El alumnes buscaran i presentaran a classe plans estratègics.

-      Bloc3. Part teòrica d’explicació de què és el coneixement i com es gestiona el coneixement. El alumnes buscaran i presentaran a classe un projecte de G.C.

-      Bloc 4. Part teòrica de l’economia del coneixement i les empreses. D’una banda s’explicarà com les empreses “clàssiques” s’han d’incorporar a la nova economia o “reconvertir” i d’altre la tipologia de les empreses de nova economia. Els alumnes presentaran exemples d’empreses de nova economia destacant el model de negoci de l’empresa.

-      Bloc 5. Part teòrica de la idea a l’empresa. Els alumnes presentaran a classe una idea de negoci i el model de negoci que incorpora. Videos d'exemples.

-      Bloc 6. 12 empresaris (de 1 fins a més de 100 treballadors)  presentaran les seves empreses i explicaran les dificultats que han tingut a l’hora de posar les seves empreses en marxa. Cada 4 sessions haurà una sessió de reflexió per part dels alumnes i presentaran un treball.         

 

Com a complement al bloc 2, els alumnes en grups de tres, escolliran una empresa PIME i faran un pla estratègic de societat de la informació. Hauran d’anar a l’empresa, analitzar-la i presentar les actuacions que creguin necessàries.

Aquest treball es presentarà l’últim dia de classe.

Taula de dedicació:

 

Activitats a l'aula

Activitats fora de l'aula

Avaluació

 

Temes

Grup gran

Grup mitjà

Grup petit

 

 

 

Bloc 1

6

2

 

 

 

Bloc 2

2

2

 

2

 

 

Bloc 3

2

2

 

1

 

 

Bloc 4

4

1

1

2

 

 

Bloc 5

2

 

1

2

 

 

Bloc 6

12

4

 

4

 

 

Bloc 2 (Treball final)

 

1

 

36

8

 

Total:

28

 12

50

Total:100

 

Recursos

BIBLIOGRAFÍA

 •             La societat del coneixement

Jordi Goula, Miquel Barceló y Otros.

BETA EDITORIAL

•        Estrategias Empresariales en Telecomunicaciones e Internet

Jordi Gual y Joan E. Ricart

FUNDACIÓN RETEVISION

•        La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1, 2 y 3.

Manuel Castells

ALIANZA EDITORIAL 

•        La Galaxia Internet.

Manuel Castells

ARETÉ

•        El plan de empresa

Montserrat Ollé, Marcel Planelles, Jordi Molina, Diego Torres,…

MARCOMBO

•        Redes y Servicios de Telecomunicaciones

José Manuel Huidobro Moya

PARANINFO