Curs 2015-16

Organització d'Empreses de TIC

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21430 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21736 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21619 Obligatòria 3r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Carles Soler
Professorat:
  • Carles Gasch
  • Javier de la Ossa
  • Carles Pacha
  • Carles Soler
Idioma:

Català

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en el món de l’empresa, donant-li una visió global i sistèmica dels diferents àmbits que en formen part, i situant-la en un marc més global d’interacció amb l’entorn.

En paral·lel, l’assignatura vol ajudar a la consolidació d’habilitats professionals necessàries per a la correcta actuació de l’estudiant un cop incorporat en el món laboral.

 

Prerequisits

L’assignatura Organització d’Empreses de TIC no requereix uns coneixements previs específics ni hi ha prerequisits que es refereixin al contingut que conforma l’aprenentatge.

De totes maneres, com que el curs està molt enfocat a futurs enginyers de l’àmbit de les TIC i tot el material està enfocat a l’àmbit tecnològic i de les telecomunicacions, un coneixement adequat d’aquest àmbit és imprescindible per a un aprofitament complet.

 

Competències

Competències generals instrumentals (INS)

INS3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes.
INS4. Habilitat en la recerca i la gestió de la informació.
INS5. Habilitat en la presa de decisions.
INS6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant en
audiències expertes com inexpertes.

Competències generals interpersonals (INT)

INT1. Capacitat de treball en equip.
INT2. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris.
INT3. Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa.

Competències específiques professionals-habilitants (P)

P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.
P4.Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.
P6. Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
P9. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i, més concretament, amb les telecomunicacions i l'electrònica.

Competències específiques bàsiques (B)

B17. Conèixer els principis generals d'economia i d'empresa, així com l'impacte de les telecomunicacions sobre la societat.

Competències específiques d’Enginyeria Telecomunicació (T)

T2. Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
T6. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infrastructures de telecomunicació en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

 

Avaluació

Avaluació conceptual (40%)

- Prova escrita on s'avalua l'assoliment dels continguts teòrics de l'assignatura
- Es requereix una nota mínima de 50 per ponderar en la nota final
- Recuperable a juliol

Pla d’Empresa del sector TIC (50%)

- Presentacions parcials (60%)
- Presentació final (20%)
- Memòria escrita (20%)
- Es requereix una nota mínima de 50 per ponderar en la nota final
- No recuperable

Avaluació continuada (10%)
 
Activitats proposades al llarg del curs
No recuperable

 

Continguts

HABILITATS PROFESSIONALS
− Presentacions
− Parlar en públic
− Actes de reunions

CONCEPTE D’EMPRESA
− Organització i empresa
− Propòsit estratègic
− Idea, valor, avantatge competitiu
− Sostenibilitat

MÀRQUETING
− Màrqueting estratègic
− Segmentació
− Competència
− Posicionament
− Màrqueting tàctic
− Producte
− Preu
− Comunicació
− Distribució

COMERCIAL
− Procés de venta
− Tipologia de comercials

FINANCES
− Pla de negoci
− Previsió de tresoreria

OPERACIONS
− Desenvolupament de projectes
− Prestació de serveis
− Contractació d’operacions

SISTEMES D’INFORMACIÓ
− Cadena de valor
− Projecte
− Externalització
− E-business

RECURSOS HUMANS
− Motivació
− Direcció i lideratge
− Equips

ENTORN
− Atractivitat d’un sector
− Entorn llunyà
− Valors

 

Metodologia

El procés d’aprenentatge té com a referència les empreses del sector de les TIC. Fa èmfasi dins de l’activitat empresarial, especialment en les tasques de realització de projectes i de prestació de serveis en aspectes d’innovació tecnològica. D’aquesta manera, els recursos que s’utilitzen estan centrats en situacions reals o simulades dels sectors esmentats.

 

Els recursos didàctics que s’utilitzen són:

 

 

Amb aquests recursos, el procés d’aprenentatge es desenvolupa al voltant del Pla d’Empresa en el que els alumnes van aplicant, treballant en grup, les competències que adquireixen al llarg del curs. L’evolució del treball realitzat al voltant del Pla d’Empresa es sintetitza en resums parcials que s’exposen i són avaluats al llarg del curs. Les sessions de tutoria a nivell de grup de treball serveixen per assegurar l’avenç de cada grup cap a l’objectiu final. El resultat final es sintetitza al final del curs mitjançant una memòria final i una presentació davant el grup classe. L’ús del full de càlcul i el PowerPoint serveix per adquirir domini en els instruments tecnològics que es fan servir en aquestes tasques.

 

El procés d’aprenentatge es basa en fer servir els casos com a detonants de la necessitat d’aprendre. La resolució del cas dóna lloc a la consolidació dels coneixements a través de les sessions docents i, finalment, es fan servir els exercicis per assegurar el grau d’assoliment de la competència.

 

La realització de presentacions i actes de reunions s’utilitzen per consolidar les competències transversals de comunicació oral i escrita i el treball en equip.

 

 

 

Recursos

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària