Curs 2015-2016

Protocols de Gestió de Xarxa

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21461 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21735 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22656 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Mª Angeles Rojas
Professorat:

M Angeles Rojas, Genís Margarit

Idioma:

MªAngeles Rojas - Català i Castellà 

Genís Margarit - Català

La documentació és parcialment en català i parcialment en castellà.

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’objectiu bàsic de l’assignatura es introduir al alumne els conceptes de la gestió de xarxes de comunicacions (LAN i WAN), així como els protocols utilitzats a tal efecte.
La introducció a la gestió de fallides, de configuració, de prestacions, de comptabilitat i de seguretat ajudarà a l’alumne a completar el coneixement de
l’arquitectura OSI.
La gestió de xarxes de comunicació consisteix en el desplegament, integració i coordinació del maquinari, programari i elements humans per a supervisar,
configurar, analitzar, avaluar i controlar les xarxes i els seus recursos, de manera que es compleixin els requisits de temps, de rendiment i de qualitat de servei de l’empresa a un cost raonable. És per això que la gestió de xarxes es torna un element imprescindible en tot tipus de xarxes de comunicacions i en qualsevol nivell de l’arquitectura OSI (xarxes de transport, xarxes LAN, xarxes IP, etc).

L’assignatura resulta de la combinació de sessions teòriques, i sessions de laboratori i seminaris. En aquestes darreres l’alumne podrà enfortir, aplicar i
ampliar els coneixements presentats en les sessions magistrals.

 

Prerequisits

Coneixement bàsic de xarxes IP i dels seus serveis.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 Instrumentals

G1:Capacitat d’anàlisis i síntesis.

G2:Capacitat d’organització i planificació

G3:Capacitat d’aplicar els
coneixements a l’anàlisis de
situacions i resolució de problemes.

G4:Habilitat en la cerca i la gestió de
la informació.

G5:Habilitat en la presa de decisions. 

G6:Capacitat de comunicar-se amb
propietat de forma oral i escrita en 
català i en castellà, tan davant
audiències expertes com inexpertes

Interpersonals

INT1: Capacitat de treball en equip

Sistèmiques

G11:Capacitat d’aplicar amb
flexibilitat i creativitat els
coneixements adquirits i d’adaptar-
los a contextos i situacions noves.

G12:Capacitat per progressar en els
processos de formació i aprenentatge
de manera autònoma i contínua.

G14:Capacitat de motivació per la
qualitat i per l’assoliment.

G15:Capacitat de generació de noves
idees.

IN4: Conèixer les arquitectures
avançades de computadors i les seves
aplicacions en àmbits industrials i
d'investigació.

IN16: Conèixer el funcionament de les
xarxes de dades en general i d'Internet en
particular.

IN17: Conèixer l'arquitectura de protocols
per capes que s'utilitza a les xarxes de
comunicacions

IN18: Comprendre les bases de la
primitives i encapsulació.

IN19: Ser capaç d'analitzar i dissenyar
xarxes de comunicacions d'àrea local i
català i en castellà, tan davant
audiències expertes com inexpertes d'àrea estesa.

IN20: Ser capaç d'instal·lar i configurar els
dispositius necessaris per desplegar una
xarxa de computadors.

IN21: Ser capaç de dissenyar aplicacions
distribuïdes aplicant els coneixements
d'arquitectures i protocols de xarxa.

TE1: Capacitat de construir, explotar i
gestionar les xarxes, serveis, processos i
aplicacions de telecomunicacions, enteses
aquestes com a sistemes de captació,
transport, representació, processament,
emmagatzematge, gestió i presentació
d'informació multimèdia, des del punt de
vista dels serveis telemàtics.

TE2: Capacitat per aplicar les tècniques en
què es basen les xarxes, serveis i
aplicacions telemàtiques, tals com a
sistemes de gestió, senyalització i
commutació, encaminament i enrutament,
seguretat (protocols criptogràfics,
tonelatje, tallafocs, mecanismes de
cobrament, d'autenticació i de protecció
de continguts), enginyeria de tràfic (teoria
de grafs, teoria de cues i teletràfic)
tarificació i fiabilitat i qualitat de servei,
tant en entorns fixos, mòbils, personals,
locals o a gran distància, amb diferents
amples de banda, incloent telefonia i
dades.

TE3: Capacitat de construir, explotar i
gestionar serveis telemàtics, incloent
internet, web, disseny arquitectònic
(dades i protocols), enginyeria i
tecnologies programari, gestió del
coneixement distribuït i de la informació
multimèdia, utilitzant eines analítiques de
planificació, de dimensionament i
d'anàlisi.

TE4: Capacitat de descriure, programar,
validar i optimitzar protocols i interfícies
de comunicació en els diferents nivells
d'una arquitectura de xarxes.

TE5: Capacitat de seguir el progrés
tecnològic de transmissió, commutació i
procés per millorar les xarxes i serveis
telemàtics.

AU5: Capacitat per crear, codificar,
gestionar, difondre i distribuir continguts
multimèdia, atenent a criteris d’usabilitat i
accessibilitat dels serveis audiovisuals, de
difusió i interactius.

 

Avaluació

L’assignatura es considerarà aprovada quan s’obtingui un mínim de 5 punts en la
nota final. Al llarg del trimestre es avaluaran els següents apartats amb diferents
valors percentuals:

- Examen - 65%
- Informes de pràctiques – 20%
- Treball final - 15%

Les pràctiques i els seminaris seran d’assistència obligatòria. No hi haurà control a
meitat del trimestre.
Les pràctiques i els seminaris no seran recuperables a la convocatòtia de juliol.

Examen
A l’examen cal tenir al menys un 4,5 per fer promig amb la resta de apartats. Es
realitzarà al final de curs en la data prevista per a l’examen de l’assignatura i
consistirà un examen amb qüestions de teoria i problemes. La matèria que entrarà
per a l’examen consisteix en tot el material explicat i presentat en les sessions de
teoria, seminaris i laboratoris. No es permetrà disposar de llibres de text ni apunts
en l’examen.

Pràctiques i treball final
Les pràctiques i el treball final es realitzaran en grups de dos alumnes.
El treball final es presentarà oralment en el darrer seminari y aquesta presentació
s’avaluarà juntament amb el informe escrit.
Les pràctiques caldrà estudiar-les fora de l’aula prèviament a la sessió de
laboratori. De cadascuna d’aquestes sessions es demanarà un informe que
s’avaluarà pel responsable del laboratori.

 

Continguts

- Bloc de contingut 1. Principis bàsiques de la gestió de xarxes

• Components principals d’una xarxa.
• Problemes més comuns en les xarxes de comunicacions.
• Operacions de gestió de xarxes (supervisió, gestió, control).
• Àrees funcionals de la gestió de xarxes segon la ISO. (FCAPS)

- Bloc de contingut 2. Infraestructura de gestió de xarxes

• Components principals d’un sistema de gestió.
• Entitats gestores
• Dispositius gestionats
• Base d’informació de gestió
• Protocols de gestió

- Bloc de contingut 3. Arquitectura SNMP

• Entorn de gestió d’Internet
• Estructura d’informació de gestió
• Base d’informació de gestió (MIB)
• Missatges SNMP

- Bloc de contingut 4. Arquitectures alternatives

• Arquitectura de gestió TMN
• Gestió basada en polítiques (PBNM)
• Gestió basada en HTTP, WBEM (Web Based Enterprise Management)
• Gestió de dispositius adsl remots, TR-069

 

Metodologia

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aula
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit 

Blocs magistrals

 18

 

 

18 

Seminaris    6   14
Pràctiques   10   10
         

Magistral 1
Presentació i
introducció de
l’assignatura

 1    

Seminari 1
Exercici disseny de
xarxa des del punt de
vista d’un operador de
telecomunicacions.

     

Laboratori 1
Eines bàsiques per la
monitorització de
xarxes.
Presentació i utilització
de les utilitats de xarxa
disponibles en els
sistemes operatius.
Utilització de
l’analitzador de trames
i interpretar un flux de
paquets IP.

   2  

Magistral 2
Definició de la gestió
de xarxes.
Problemes de les
xarxes en
funcionament.
FCAPS – 5 àrees de
gestió de xarxes segon
ISO.

 2    

Seminari 2
Exercici per l’anàlisi i
comprensió de les cinc
àrees de gestió de
xarxes FCAPS.

   1  

Magistral 3
Components d’un
sistema de gestió de
xarxes.
Tipus de gestió.
Tipus d’informació en
un sistema de gestió.
Software de gestió.

 2    

Laboratori 2
Monitorització
mitjançant una
aplicació de gestió.
Utilització de l’aplicació
OpManager com a
exemple de les
disponibles en el
mercat.

   

Laboratori 3
Monitorització de
dispositius mitjançant
el protocol SNMP.
Explorar, mitjançant
un programa
comercial, els objectes
de la MIB-2 (RFC
1312).

   2  

Magistral 4
Introducció a
l’arquitectura SNMP.
Elements del model de
gestió SNMP.
Protocol de
comunicació i MIBs en
SNMP.

 2    

Seminari 3
Exercici per l’anàlisi i
comprensió del
intercanvi de PDU’s en
SNMP.

   2    2

Laboratori 4
Assegurament per la
gestió de dispositius
mitjançant el protocol
SNMP.
Experimentar les
tasques i eines per a l'assegurament de la gestió d'un dispositiu remot

   2    2

Magistral 5
SMI – Estructura de
l’informació de gestió
de SNMP.
- Fora de l’aula -
Complementar i
repassar les classes
magistrals.
Preparar l’exercici del
seminari 3.
Complementar i
repassar l’exercici del
seminari 2.

   

Laboratori 5
Anàlisis del protocol
SNMP
Mitjançant la
provocació de tràfic
SNMP a la xarxa,
captura la seqüència
de paquets IP i
analitzar-ne les
principals operacions i
la seguretat del
protocol.

     2

Magistral 6
Introducció a les
diferents versions de
SNMP.
SNMPv1, SNMPv2,
SNMPv3.

 2      2

Magistral 7
Arquitectures
alternatives de gestió
de xarxes.
- TMN
- WBEM
- PBNM
- TR-069

     2

Seminari 3 (alguns
grups)
Exercici del protocol
SNMP v1 i v2 en quant
al intercanvi de PDUs
entre gestor i
dispositis.

 

 2

 

 6

Magistral 8
Arquitectures alternatives de gestió de xarxes.

(Continuació)
- TMN
- WBEM
- PBNM
- TR-069

 2      2

Magistral 9
Visió general de la
gestió de xarxes.
Compatibilitat i
ideonitat dels diferents
models de gestió a
xarxes de
telecomunicacions.

   2    6

Seminari 4 (alguns
grups)
Exercici de validació,
aclaració de dubtes en
quant a la teoria i la
pràctica dels protocols
de gestió de xarxes.

  2   6

Seminari 5 (alguns
grups)
Presentació oral del
treball final.

       

Total:

 

 

 

 

Total:

 

Recursos

Bibliografia bàsica

Douglas R. Mauro, Kevin James Schmidt, “Essential SNMP”, 2nd Ed, O'Reilly, 2005

William Stallings, “SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2”, 3rd Ed, Addison-
Wesley, 1999

Bibliografia complementaria

Kurose, J. F., Ross, K. W, “Computer Networks: A Top-Down Approach”, 4th.
Ed, Pearson-Addison Wesley, 2007.

Uyless D. Black, “Network management standards: the OSI, SNMP, and CMOL
protocols”, McGraw-Hill, 1992

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura i eines de suport.

Transparències.
Guions de pràctiques.
Material propi i generat pels companys.
Plataforma de e-learning moodle.