Curs 2015-16

Arquitectura i Senyalització

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21470 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21734 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21641 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Xavier Oliva
Professorat:

Xavier Oliva, Maddalena Nurchis

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

A aquest curs, s'estudien les opcions d'arquitectura a sistemes de comunicació moderns i distribuïts, i com es senyalitza a aquestes arquitectures. Es comença amb una vista general a les característiques d'arquitectures centralitzades com distribuïdes, i els tipus diferents de senyalització. S'usen exemples de sistemes implementats actualment per a estudiar aquestas característiques i per a mostrar soluciones reals. Aquests sistemes inclouen SS7, H.323, SIP, IMS/GSM/UMTS/LTE, DNS, CDNs i P2P.

 

Prerequisits

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals
 
G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
G2. Capacitat d'organització i planificació
G3. Capacitat per aplicar els coneixements a
l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes
G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació
G5. Habilitat en la presa de decisions
G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de
forma oral i escrita en català i en castellà, tant
davant audiències expertes com a inexpertes.
 
Interpersonals
 
G8. Capacitat de treball en equip
 
Sistèmiques
 
G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativ
itat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves
G12. Capacitat per progressar en els processos de
formació i aprenentatge de manera autònoma i
contínua
G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per
l'assoliment
G15. Capacitat de generació de noves idees
 
Competències Específiques Professionals
 
P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament
de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.
P4. Capacitat per a l'adreça de les activitats objecto dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.
P6. Facilitat per al maneig d'especificacions,
reglaments i normes d'obligat compliment.
P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte socia
l i mediambiental de les solucions tècniques.
P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i
de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

 

Competències Específiques Comunes a la branca de
Telecomunicació
 
T14. Diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i
transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts,
serveis de veu, dades, vídeo i serveis interactius.
T15. Conèixer els mètodes d'interconnexió de xarxes
iencaminament.
 
Competències de tecnologia específica: Enginyeria
Telemàtica
 
TE1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a
sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i
presentació d'informació
TE2. Capacitat per aplicar les tècniques en què es
basen les xarxes, serveis i aplicacions
telemàtiques, tals com a sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics,
TE3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, incloent internet, web,
disseny arquitectònic (dades i protocols),
enginyeria i tecnologies programari, gestió del
TE4. Capacitat de descriure, programar, validar i
optimitzar protocols i interfícies de comunicació
en els diferents nivells d'una arquitectura de
xarxes.
TE5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de
transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.

 

Avaluació

 Algunes característiquesMomentRecuperable
Proves escrites

Examen final

 50%

Si

Treballs

 

 

 

Productes escrits

Problemes dels seminaris

 10%

No

Proves d'execució

Codi dels projectes de les pràctiques i la seva documentació

 40%

No

Proves de validació d'execució

 

 

 

L'examen final i les pràctiques han de ser aprovats individualment, cadascú amb un mìnim d'un 5,0 per a qualificar per a una nota final.

 

 

Continguts

El contingut de la asignatura es divideix en dos blocs principals. Aquests blocs es composen dels següents temes:

Bloc 1: Opciones d'arquitectura (4 setmanes)

Bloc 2: Arquitectures de senyalització (5 setmanes)

 

Metodologia

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aulaAvaluació
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit  

 Teoria

18h

 

 

10h

 Seminaris, examen final

 Seminari

 

 

8h

 10h

Seminaris, examen final

Pràctiques

 

10h

 

27h

Codi dels projectes i la seva documentació

Examen final

2h    

15h

 

Total:

20h

10h

8h

62h

 

Total: 100h

 

Recursos