Curs 2015-2016

Protocols de Transmissió Multimèdia

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21469 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21732 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21640 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Víctor Pascual Avila
Professorat:

Simon Oechsner

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

S'aborda l'estudi de les principals característiques de transmissió multimèdia. Es comença analitzant les infraestructures actuals per distribució de contingut multimèdia. S'introdueixen els protocols que participen en el servei de streaming vídeo i les funcions de cadascú. Es presenten els mecanismes per garantir uns mínims de qualitat de servei, com els serveis diferenciats, els serveis integrats, i les funcions de cues i de policia. S'analitza l'evolució de l'arquitectura de distribució multimèdia del model client-servidor al model p2p.

 

 

 

Prerequisits

Com coneixement previs es requereixen (entre parèntesis les assignatures on s'han obtingut aquests coneixements previs):

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals
 
G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
G2. Capacitat d'organització i planificació
G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes
G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació
G5. Habilitat en la presa de decisions
G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.
 
Interpersonals
 
G8. Capacitat de treball en equip
 
Sistèmiques
 
G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves
G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua
G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment
G15. Capacitat de generació de noves idees
 
 
Competències Específiques Professionals
 
P2. Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies,que li capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que li doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 
P5. Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs
anàlegs.
Competències Específiques d'Enginyeria en Informàtica
 
IN16. Conèixer el funcionament de les xarxes de dades en general i d'Internet en particular.
 
IN17. Conèixer l'arquitectura de protocols per capes que s'usa a les xarxes de comunicacions.
 
IN18. Comprendre les bases de la comunicació digital: protocols, serveis, primitives i encapsulació.
 
IN19. Ser capaç d'analitzar i dissenyar xarxes de comunicacions d'àrea local i d'àrea estesa.
 
IN20. Ser capaç d'instal·lar i configurar els dispositius necessaris per desplegar una xarxa de computadors.
 
IN21. Ser capaç de dissenyar aplicacions distribuïdes aplicant els coneixements d'arquitectures i protocols de xarxa.
 
 
Competències Específiques Comunes a la branca de Telecomunicació
 
T1. Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 
T6. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats contextos residencials,
 
T13. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els conceptesd'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 
T14. Diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, vídeo i serveis interactius.
 
T15. Conèixer els mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament.
 
 
Competències de tecnologia específica: Enginyeria Telemàtica
 
 
TE1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació
 
TE3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, incloent internet, web, disseny arquitectònic (dades i protocols), enginyeria i tecnologies programari, gestió del
 
TE5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 
TE6. Capacitat de dissenyar arquitectures client-servidor i P2P, sistemes operatius i màquines virtuals.
 
 
Competències de tecnologia específica: Sistemes Audiovisuals
 
AU1. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i
 
AU3. Capacitat de seleccionar un sistema, component o procés de l'àmbit del so i imatge per complir les especificacions requerides.

 

Avaluació

 Algunes característiquesMomentRecuperable
Proves escrites

Examen final

 50%

Si

Treballs

 

 

 

Productes escrits

Problemes dels seminaris

 10%

No

Proves d'execució

Codi dels projectes de les pràctiques i la seva documentació

 40%

No

Proves de validació d'execució

 

 

 

L'examen final i les pràctiques han de ser aprobats individualment, cadascú amb un mìnim d'un 5,0 per a calificar per a una nota final.

Excepció: Si es lliuren todes les practiques, la nota mìnima al examen final baixa a 4,5.

 

Continguts

Bloc 1: Introducció a streaming i mecanismes al nivell d'aplicació (3 setmanes)

Bloc 2: Mecanismes al nivell de transport (3 setmanes)

Bloc 3: Mecanismes al nivell de xarxa (3 setmanes)

 

Metodologia

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aulaAvaluació
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit  

 Teoria

18h

 

 

10h

 Seminaris, examen final

 Seminari

 

 

8h

 10h

Seminaris, examen final

Pràctiques

 

10h

 

27h

Codi dels projectes i la seva documentació

Examen final

2h    

15h

 

Total:

20h

10h

8h

62h

 

Total: 100h

 

Recursos

Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

 

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura

- Apunts de teoria disponibles a l'Aula Global

- Transparències de l’assignatura.

- Col·lecció de problemes resolts de l’assignatura.

- Enunciats Projectes.