Curs 2015-16

Comunicació en Anglès Tècnic

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21423 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21730 Obligatòria 3r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21615 Obligatòria 3r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Ralph Andrzejak
Professorat:

Ralph Andrzejak, Narcis Pares, Simon Mille, Mónica Dominguez Bajo 

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura de Comunicació en Anglès Tècnic és un curs fonamental pels graus d’Enginyeria en Informàtica, Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, i Enginyeria en Telemàtica. Es duu a terme al primer trimestre del tercer curs acadèmic. Aquesta assignatura no requereix cap coneixement previ d’altres assignatures dels graus. És una assignatura important per a totes les altres dels graus esmentats en les que es requereixi l’estudi de llibres en anglès. A més, l’assignatura és essencial per aquelles assignatures que són impartides en anglès, durant les quals els alumnes s’hauran d’expressar en anglès i hauran de realitzar els treballs també en anglès.

L’objectiu de l’assignatura és que tots els alumnes millorin les seves habilitats de comunicació en anglès tècnic. Els proveirà de guies per a la conceptualització, estructuració i escriptura de texts tant curts com llargs en anglès. També els aportarà guies per a la conceptualització, preparació i presentació de xerrades tipus seminaris. Els proveirà amb recomanacions per a l’escriptura de correus electrònics formals. Els alumnes milloraran la seva comprensió de textos escrits i parlats en anglès. Els alumnes participaran en discussions tipus taula rodona. S’il·lustrarà la importància de l’anglès en el context dels estudis universitaris, la ciència i el mercat laboral. Els professors introduiran als usuaris a fonts valuoses d’informació acadèmica i científica en anglès.

 

 

Prerequisits

Aquesta assignatura no requereix cap coneixement previ d’altres assignatures dels graus. 

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

Capacitat per a comunicar oralment i per escrit en anglès en contextos acadèmica i professionals, tant davant d’audiències expertes com no expertes.

Habilitat per a cercar informació.

Capacitat per analitzar, sintetitzar i organitzar informació. Capacitat per aplicar coneixement a l’anàlisi de situacions i resolució de problemes.

 

Interpersonals

Capacitat per a treballar en contextos internacionals i interdisciplinaris.

 

Sistèmiques

Capacitat per a reconèixer i comprendre diversitat i multiculturalitat.

 

Apreciació de la importància de l’anglès pels estudis universitaris, la ciència i el mercat de treball en enginyeria.

Comprensió del text escrit en anglès.

Comprensió del text parlat en anglès.

Capacitat per extreure i destriar informació de diverses fonts angleses.

Preparació i presentació de seminaris en anglès.

Competència en comunicació oral i escrita en anglès.

 

 

Avaluació

  1. a.   Lliuraments

 

Zero tolerància al plagi

 

A les sessions de teoria, els professors explicaran de forma detallada què és el plagi i com es pot evitar fer plagi. Encoratgem a tots els alumnes que tinguin dubtes al respecte a preguntar als professors. Tots els treballs escrits lliurats passaran per una verificació anti-plagi  mitjançant l’aplicació oficial de la Universitat Pompeu Fabra. En cas que aquest aplicatiu detecti un plagi, el treball serà acuradament verificat pels professors. Si ells jutgen que efectivament existeix plagi, això comportarà automàticament la suspensió de l’alumne a tota l’assignatura. Els alumnes que cometin plagi no podran passar el curs ni presentar-se a la recuperació de Juliol. S’aplicarà el mateix criteri si els alumnes lliuren treballs amb el seu nom que en realitat hagin estat preparats per algú altre. Aquests alumnes també quedaran suspesos del curs i de la recuperació. 

 

Articles i Presentacions Orals

Cada alumne, de forma individual, haurà de:

 

 

 

Cada alumne, de forma individual, haurà de:

 

 

Cada alumne, de forma individual, haurà de:

 

 

 

 

Taules Rodones

  1. Sistema d'Avaluació

 

Categoriac

Elements

Pes

Recuperable

Treballs

       Article

  25%

Si

Proves d’execució

 Resums Orals de texts / Preguntes

 5%

  No

Resums Orals de vídeos / Preguntes

 5%

No

Taules Rodones

 

No

 Preguntes orals a presentacions d’altres alumnes

 10%

No

Exàmens curts

 15%

 No

Proves de validació d’execucióa

Presentacions Orals

 25%

Si

aAquí utilitzarem la terminologia oficial en català de les categories.

 

Continguts

1) Introducció.

Revisió de la importància de l’anglès en diversos contextos. Descripció general de l'estructura i distribució de l’assignatura. Aclariment i motivació dels objectius de l’assignatura. Visió general dels elements essencials d’una bona comunicació tècnica.

2) Recomanacions per a un bon estil d'escriptura.

Directrius detallades per a la selecció de terminologia anglesa adequada i l'escriptura de frases en anglès. Escriptura d'unitats físiques i tecnològiques. Com evitar el plagi.

3) Com escriure resums (abstracts) en anglès.

L'objectiu dels resums. Elements dels resums. Directrius detallades per a la redacció de resums.

4) Escriure documents curts en anglès tècnic.

Exemples i elements de documents curts. Passos de l'escriptura de documents curts en anglès tècnic. Guies detallades per l'ús correcte de referències.

5) Les presentacions orals en anglès tècnic.

Exemples de presentacions en anglès tècnic. Directrius per a la conceptualització, elaboració i presentació de xerrades i seminaris.

6) Elaboració d'informes de recerca i documents llargs en anglès tècnic.

Exemples i elements d’informes de recerca. Directrius detallades sobre com escriure informes de recerca.

7) Directrius per a la redacció formal de correu electrònic.

8) Introducció a fonts valuoses d’informació acadèmica i científica dels estudis de grau i posteriors. Repàs de les fonts de conferències acadèmiques en línia.

 

Metodologia

L'assignatura correspon a 4 ECTS corresponents a 100 hores o càrrega de treball pels alumnes. Cada alumne assistirà a 18 hores de classes de teoria, 10 hores de sessions pràctiques, i 8 hores de classes de seminari. En conseqüència, 36 hores es dediquen a classes. 20 hores s'assignen a la recollida de la informació necessària per preparar l'article i el seminari (vegeu la secció 5). 20 hores s'assignen a l'escriptura de l'article. 15 hores es poden utilitzar per preparar la presentació oral. Les 9 hores restants han d’utilitzar-se per preparar els exàmens, així com per a l'estudi dels llibres de text i recursos didàctics.

A les classes de teoria, els professors presentaran el contingut que es resumeix a la secció 4. D'altra banda, exemples de tasques lliurades es discutiran en detall a les sessions de teoria. El propòsit d'aquest repàs és indicar i evitar errors comuns. En les dues primeres sessions de seminari, els alumnes donaran breus resums de textos curts i vídeos. A les últimes dues sessions de seminari, els alumnes presentaran els seus seminaris. A les quatre sessions, la participació de tots els alumnes forma part de l'avaluació contínua (vegeu la secció 5). A les sessions de pràctiques, els professors i els alumnes discutiran conjuntament textos llargs en anglès i vídeos sobre temes d'enginyeria. Una de les sessions estarà dedicada a la comprensió dels diferents accents internacionals en anglès, i diverses sessions consistiran en un debat de taula rodona sobre un tema d'actualitat de l'enginyeria.

 

Recursos