Curs 2015-16

Laboratori de Xarxes i Serveis

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21467 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21728 Obligatòria 2n curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21639 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Maddalena Nurchis
Professorat:

Maddalena Nurchis

Idioma:

Anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Aquest curs ensenya les habilitats bàsiques per administrar una petita xarxa. El curs cobreix anàlisi de tràfic, xarxes WiFi, enrutament, commutació de paquets i tallafocs. I, el que és més important, com aquests elements es combinen entre ells per construir una xarxa.

Es tracta d'un curs molt pràctic que guia a l'estudiant a través del disseny de xarxa, connexió dels dispositius, configuració i solució de problemes.

 

Prerequisits

Principis bàsics de xarxes de paquets. Commutació i enrutament. Aplicacions en xarxa (WEB, FTP, etc.) Pila de protocols (OSI i Internet). Coneixements bàsics de linux.

Es recomana cursar aquest curs un cop s'han completat "Xarxes i Serveis" i "Protocols de Xarxes i Serveis".

 

Competències

Competencias transversalesCompetencias específicas

 Instrumentals 
G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
G2. Capacitat d'organització i planificació 
G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de 
problemes 
G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació 
G5. Habilitat en la presa de decisions
G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.
Interpersonals
G8. Capacitat de treball en equip
G10. Capacitat de lideratge, coordinació i iniciativa 
Sistèmiques 
G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves 
G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua
G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment 
G15. Capacitat de generació de noves idees

 Competències Específiques d'Enginyeria en Informàtica 
IN4. Conèixer les arquitectures avançades de computadors i les seves aplicacions en àmbits industrials i d'investigació.
IN16. Conèixer el funcionament de les xarxes de dades en general i d'Internet en particular. 
IN17. Conèixer l'arquitectura de protocols per capes que s'usa a les xarxes de comunicacions. 
IN18. Comprendre les bases de la comunicació digital: protocols, serveis, primitives i encapsulació. 
IN19. Ser capaç d'analitzar i dissenyar xarxes de comunicacions d'àrea local i d'àrea estesa. 
IN20. Ser capaç d’instal—lar i configurar els dispositius necessaris per desplegar una xarxa de computadors. 
IN21. Ser capaç de dissenyar aplicacions distribuïdes aplicant els coneixements d'arquitectures i protocols de xarxa.


Competències Específiques Comunes a la 
branca de Telecomunicació
T1. Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la 
concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació. 
T5. Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o d'implementació de 
sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital. 
T6. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats 
contextos residencials, empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva engegada i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social. 
T13. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions. 
T14. Diferenciar els conceptes de xarxes 
d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, vídeo i serveis interactius. 
T15. Conèixer els mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament.


Competències de tecnologia específica: 
Enginyeria Telemàtica
TE1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics. 
TE5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics. 
TE6. Capacitat de dissenyar arquitectures client-servidor i P2P, sistemes operatius i màquines virtuals.

 

Avaluació

- Pràctiques de laboratori 50%

- Exàmen final 50%

   - Projecte final 20%

   - Test d'avaluació individual 30% (Possibilitat de recuperació al Juliol)

És important aprovar cada un dels 3 aspectes d'avaluació.

 

Continguts

Xarxes d'Àrea Local

- LAN i WLAN

- VLAN

- STP

- Routing

 

Seguretat

- Anàlisi de tràfic

- Tallafocs

- IPSec

 

Metodologia

Grup de contingutHores a classeHores fora de classe
Grup granGrup mitjaGrup petit

Xarxa d'area local

6

 

16

44

Seguretat

4

 

 8

 20

Prova

2

     

Total:

 12

 

24

 64

Total:100

 

Recursos

Manual de pràctiques

• J. Kurose, K. Ross, “Computer Networking”
• “Cisco Networking Academy Program: CCNA 1 and 2 companion guide”
• “Cisco Networking Academy Program: CCNA 3 and 4 companion guide”