Curs 2015-16

Comunicacions de Banda Ampla

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21465 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21726 Obligatòria 2n curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22652 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Carlos Bock
Professorat:

Carlos Bock

Idioma:

català / castellà / anglès

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'assignatura de Comunicacions de Banda Ampla té l'objectiu de presentar els dispositius bàsics d’una xarxa de fibra òptica típics: LED, LASER, Fibra òptica, detectors òptics, així com els diferents sistemes de transmissió necessaris per a crear xarxes òptiques.

Addicionalment, es presentaran les solucions tècniques i els sistemes que es despleguen en xarxes de transport i accés.

Aquesta assignatura està orientada a estudiants del grau d'Enginyeria Telemàtica,  essent una assignatura obligatòria del Pla d’Estudis. La ubicació de l’assignatura en el Pla d’Estudis (segon curs, tercer trimestre) permet en aquesta assignatura es combinin els conceptes de medis de transmissió, transmissió de dades i xarxes de comunicació.

 

Prerequisits

 

Els coneixements previs requerits són (concepte / assignatura/es on s’ha vist):

Les capacitats bàsiques esperades són:

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

2. Resolució de problemes.

3. Capacitat d’organitzar i planificar.

 

Interpersonals

4. Raonament crític.

 

Sistèmiques

6. Habilitats d’investigació.

7. Capacitat per aprendre.

8. Capacitat per generar noves idees (creativitat).

9. Habilitat per treballar de forma autònoma.

10. Motivació per la qualitat.

 

Instrumentals

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat d'organització i planificació

G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació

G5. Habilitat en la presa de decisions

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.

 

Sistèmiques

G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves

G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment

G15. Capacitat de generació de noves idees

 

1. Comprendre les funcions d'un emissor, receptor i el funcionament bàsic d'un canal de comunicacions.

2. Comprendre la necessitat de transformar els “bits” a una magnitud física tangible per a la seva transmissió per el canal.

3. Conèixer i comprendre el funcionament bàsic d'un LED i un LASER per a la generació de llum.

4. Comprendre el funcionament de les fibres òptiques com a transmissió de la llum, els seus tipus i característiques essencials.

5. Comprendre els principis de detecció òptica i conversió de llum a senyal elèctrica.

6. Comprendre el concepte de multiplexació per longitud d'ona.

7. Conèixer les topologies de xarxa bàsiques (estrella, punt a punt, etc.) i tenir la capacitat de realitzar petites xarxes donat un escenari.

8. Conèixer les tecnologies actuals de xarxes troncals i accés, així com el seu disseny bàsic

 

Competències Específiques Professionals

P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.

P4. Capacitat per a l'adreça de les activitats objecto dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.

P6. Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte socia l i mediambiental de les solucions tècniques.

P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

 

Competències Específiques de Formació Bàsica

B12-T. Capacitat per analitzar dispositius electrònics i fotònics, i la seva utilització en telecomunicacions i bioenginyeria

 

Competències Específiques d'Enginyeria en Informàtica

IN4. Conèixer les arquitectures avançades de computadors i les seves aplicacions en àmbits industrials i d'investigació.

IN16. Conèixer el funcionament de les xarxes de dades en general i d'Internet en particular.

IN17. Conèixer l'arquitectura de protocols per capes que s'usa a les xarxes de comunicacions.

IN18. Comprendre les bases de la comunicació digital: protocols, serveis, primitives i encapsulació.

IN19. Ser capaç d'analitzar i dissenyar xarxes de comunicacions d'àrea local i d'àrea estesa.

IN20. Ser capaç d'instal·lar i configurar els dispositius necessaris per desplegar una xarxa de computadors.

IN21. Ser capaç de dissenyar aplicacions distribuïdes aplicant els coneixements d'arquitectures i protocols de xarxa.

 

Competències Específiques Comunes a la branca de Telecomunicació

T4. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

T5. Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o d'implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

T13. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar e ls conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.

T14. Diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistem es i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, vídeo i serveis interactius.

T15. Conèixer els mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament.

 

Competències de tecnologia específica: Enginyeria Telemàtica

TE1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.

TE3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, incloent internet, web, disseny arquitectònic (dades i protocols), enginyeria i tecnologies programari, gestió del coneixement distribuït i de la informació multimèdia, utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.

TE5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.

 

Avaluació

Criteris generals d’avaluació

L’avaluació de l’assignatura es fa de manera individualitzada a partir dels resultats obtinguts per cada estudiant en les diferents activitats proposades. Hi ha dos procediments d’avaluació, segons si ens referim a la convocatòria de juny o de juliol.

A) Convocatòria de juny

 

 

B) Recuperació de juliol

La recuperació de juliol suposa que l’alumne ha superat l’avaluació continuada i no ha tret una nota suficient a l’examen final. En cas de superar l’examen de recuperació de juliol, la nota de l’assignatura serà un 5.

Resum avaluació:

Nota Final Juny = 0.60·EF + 0.20·AC + 0.20·PR

Nota Final Juliol = 5 si EJ > 5

 

 EF: Examen Final. AC: Prova Avaluació Continuada. PR: Projecte. EJ: Examen Juliol

 

Continguts

Tema 1. Introducció - Sistemes de Comunicació Òptics.

Tema 2. Comunicació Digital sobre Canals Físics.

Tema 3. Emissors òptics. Fonts de llum (LED, LASER) .

Tema 4. Fibres òptiques (SMF, MMF).

Tema 5. Detectors òptics (PIND, APD).

Tema 6. Disseny de Sistemes de Comunicacions Òptiques.

Tema 7. WDM, components i Dispositius Òptics.

Tema 8. Xarxes Òptiques Troncals i d’Accés

 

Metodologia

La metodologia seguida dependrà del tipus de sessió:

 

Recursos

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia bàsica (suport paper i electrònic)

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia complementària (suport paper i electrònic)

Fonts d’informació per a l’aprenentatge. Bibliografia de reforç (suport paper i electrònic)

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura