Curs 2015-16

Aplicacions Telemàtiques

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica - -
Grau en Enginyeria Telemàtica 21725 Obligatòria 2n curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 22651 Optativa

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Davinia Hernández-Leo
Professorat:

Davinia Hernández-Leo, David Llanos

Idioma:

Castellà

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

En aquesta assignatura es pretén que l'estudiant conegui els principis i tecnologies per a desenvolupar aplicacions de comunicacions. L’estudiant aplicarà aquestes tecnologies en seminaris i pràctiques i al final del curs serà capaç de programar aplicacions distribuïdes senzilles sobre xarxes TCP/IP.

Diverses assignatures optatives permetran a l‘alumne aprofundir sobre algunes de les competències tractades en aquesta assignatura, com ara Protocols Distribuïts, Sistemes Distribuïts Avançats, Enginyeria del Software per a Aplicacions Web.

 

Prerequisits

La assignatura es construeix sobre les competències assolides a les assignatures: Fonaments de la Programació, Xarxes i Serveis, Bases de Dades, Programació Orientada a Objectes, Protocols de Xarxes i Serveis, Sistemes Operatius.

 

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

INS1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

INS3. Capacitat per a aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

INS6. Capacitat de comunicar - se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com inexpertes

 

Sistèmiques

SIS1. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar - los a contextos i situacions noves

SIS2. Capacitat per a progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua

 

Competències Específiques de Formació Bàsica

B14. Conèixer els fonaments teòrics de la programació i utilitzar de forma pràctica els mètodes i llenguatges de programació per al desenvolupament de sistemes software.

B16. Conèixer els conceptes bàsics de l'arquitectura d'ordinadors i dels servidors, així com els principis dels sistemes operatius

 

Competències Específi ques Comuns a la branca de Telecomunicació

T7. Capacitat de conèixer i utilitzar l'arquitectura i metodologia de disseny, verificació i validació de programari.

T8. Capacitat de realitzar programació en temps real, concorrent, distribuïda i basada en es deveniments, així com el disseny d'interfícies persona - computador.

T13. Capacitat per a conèixer, entendre i utilitzar els conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions

 

Competències de tecnologia específica: Enginyeria Telemàtica

ET3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, incloent I nternet, web, disseny arquitectònic (dades i protocols), enginyeria i tecnologies de programari software , gestió del coneixement distribuït i de la informació multimèdia, utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.

ET4. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.

ET6. Capacitat de d issenyar arquitectures client - servidor i P2P, sistemes operatius i màquines virtuals.

ET7. Capacitat de programació de serveis i aplicacions, de xarxa i distribuïts, i serveis interactius, amb criteris de usabilidad usabilitat i accessibilitat de serveis

 

Avaluació

Per a cursar amb èxit l’assignatura és necessari acomplir el que es detalla en la següent taula.

 Sistema de valoracioMínim per a poder aprovar l’assignaturaPes en la nota final de l’assignatura
Activitats en seminaris i classes de teoria

Petites pràctiques i qüestions a resoldre abans, durant i després de les sessions de seminari. S’inclou la participació d’activitats plantejades en classe de teoria, inclosa una prova escrita breu (aspectes teòrics de la primera meitat de l’assignatura)

S'han de completar tots els seminaris. (No recuperable)

 20%

Pràctiques

Una pràctica (amb dos demos/lliurements) en parelles.

Mínim de 5 sobre 10. (No recuperable)

 40%

Prova agregada escrita

Es fa al final del trimestre. Cobreix tota la matèria de l’assignatura. 

Mínim de 5 sobre 10. (Recuparable al Juliol )

 40%

L’assignatura es supera tenint un mínim de 5 punts (sobre 10) com a nota final

 

Continguts

- Bloc de contingut 1. Introducció: història de la computació distribuïda i conceptes bàsics

- Bloc de contingut 2. Aplicacions distribuïdes a Unix: Sockets, Remote Procedure Call

- Bloc de contingut 3. Middleware orientat a objectes. Aplicacions distribuïdes amb Java: Remote Method Invocation Aplicacions distribuïdes multi-llenguatge: Common Object Request Broker Architecture

- Bloc de contingut 4. Middleware orientat a components J2EE/EJB, .NET/DCOM, Servlets

- Bloc de contingut 5. Middleware orientat a serveis Web Services, SOAP, REST

- Bloc de contingut 6. Aspectes avançats d’aplicacions telemàtiques Grid services, Cloud computing

 

Metodologia

TipusModalitatDescripció

Classe magistral

En aula, plenari

Es fan servir PC, projector i pissarra com a suport de les explicacions teòriques.

Seminari

En aula, grups reduïts  Els alumnes formen grups reduïts per tal de discutir i solucionar qüestions i petites pràctiques. Els alumnes treballen fundamentalment de manera individual encara que també es fan diferents dinàmiques de grup per intercanviar i debatre les solucions individuals.

Pràctiques

En aula d’ordinadors, grups reduïts Pràctiques centrades en l’aprenentatge de programació d’aplicacions distribuïdes amb les tecnologies tractades en l’assignatura. Aquestes pràctiques es fan en parella i s’ha de lliurar un informe explicant els resultats obtinguts
Preparació de seminaris, treball en pràctiques i estudio de conceptes teòrics Fora d’aula, individual i en grup Preparació dels seminaris i continuació del treball fet a seminaris. Avanç de pràctiques i escriptura d’informes. Estudio dels conceptes teòrics per a la preparació dels seminaris, pràctiques i proves escrites.

 

Aplicacions Telemàtiques té 4 crèdits ECTS que es corresponen a 100 hores de treball de l’alumne, de les quals 36 són presencials. Aquestes 36 hores estan dividides en sessions magistrals (18 hores), sessions de grup mitjà (10 hores) i sessions de seminaris amb grups petits d’alumnes (8 hores). La distribució d’hores per blocs de contingut es detalla a la taula següent.

 Activitats a l'aulaHores fora de l'aula
Blocs de contingutGrup granGrup mitjàGrup petit 

B1

3

 

 

4

B2

3

 

2

8

B3

3

 

 

6

B4

3

 

2

18

B5

 3

10

2

22

B6

3

 

2

6

Total:

 18

10

8

 64

Total: 100

 

Recursos

Com a bibliografia bàsica per a consulta es recomana: Couloris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. (2015). Distributed Systems: Concepts and Design (4th Edition). Addison Wesley. 

La bibliografia complementària i recursos didàctics per a cada bloc s’aniran indicant al llarg de l’assignatura via el AG.