Curs 2015-16

Protocols de Xarxes i Serveis

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21460 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21723 Obligatòria 2n curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21604 Obligatòria 2n curs

 

Crèdits ECTS: 8 Dedicació: 200 hores Trimestre: 1r i 2n

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Miquel Oliver
Professorat:

Davinia Hernández-Leo, An Freire, Luis Sanabria, Miquel Oliver i Albert Bel

Idioma:

Davinia Hernández-Leo, Ana Freire i Luis Sanabria (castellà), Miquel Oliver i Albert Bel (català)

La majoria del material serà en anglès.

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L’assignatura obligatòria de  Protocols de Xarxes i Serveis (acrònim PXS, codi 21723) i és compartida pels estudis de Grau en Enginyeria Telemàtica de la UPF consta de 8 crèdits ECTS i s’imparteix entre els primer i segon trimestre del segon curs acadèmic. És una assignatura que aprofundeix en el món de les xarxes de comunicacions tenint en compte la seva arquitectura, protocols, serveis i organització. Té la seva continuació natural en l’assignatura de Xarxes i Serveis que s’imparteix en el curs anterior.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir a l’alumne ens els principis bàsics de funcionament de les xarxes de comunicacions en general, prenent com a fil conductor l’exemple d’Internet amb totes les seves vessants. L’aproximació que se segueix és top-down, és a dir es comença, després d’una introducció i història de les xarxes de comunicacions, pels nivells d’aplicació, explicant el funcionament dels serveis més estesos a Internet com són el de navegació web, correu electrònic, etc. passant per serveis de descàrregues peer-to-peer. Es fa una descripció funcional de cada servei, posant èmfasi en la seva arquitectura, protocols implicats i el seus modes de funcionament. En aquesta assignatura s’arriba a aprofundir fins el nivell de transport, explicant els protocols TCP/UDP com a mecanismes de transmissió fiable o no fiable utilitzats en xarxes de comunicacions.

L’assignatura resulta de la combinació de sessions teòriques, les quals no treu que es debatin temes i els alumnes participin activament, i sessions de laboratori i seminaris. Aquestes darreres sessions serveixen per enfortir i ampliar els coneixements presentats en les sessions teòriques. Val a dir que el material i l’estructura de l’assignatura segueix el llibre presentat a la bibliografia bàsica: Kurose-Ross, i que bona part del material utilitzat s’ha extret d’aquesta font.

 

Prerequisits

Per iniciar el procés d’aprenentatge a Protocols de Xarxes i Serveis cal haver cursat de forma profitosa l'assignatura de Xarxes i Serveis del curs anterior. Es tracta d’una assignatura de coneixements especialitzats que serveixen de base per assignatures posteriors que amplien i intensifiquen els conceptes i coneixements impartits en aquesta àrea de Protocols i Xarxes de Comunicacions. És important destacar que aquesta assignatura requereix de coneixements específics de programació, combinació dels vistos a Fonaments de la Programació i Programació Orientada a Objecte. Serà d'especial utilitat alguns dels conceptes vistos a Sistemes Operatius, encara que aquesta assignatura s'imparteix únicament en el Grau en Enginyeria Telemàtica. 

L’assignatura és la segona d’un itinerari fonamental en l'àrea de Protocols de Xarxes i Serveis de Comunicacions, i que té com a precursora la de Xarxes i Serveis que ja s'ha esmentat, segueix amb un seguit d’assignatures com són: Laboratori de Xarxes i Serveis, Enginyeria de Tràfic de segon curs; Protocols de Transmissió Multimèdia, Simulació de Xarxes i Sistemes, Arquitectura i Senyalització i Protocols de Qualitat de Servei  en Xarxes de tercer curs; més un seguit d'assignatures optatives. La següent figura reflecteix aquests lligams entre assignatures de l’àrea, així com la seva relació i la seva impartició en els diferents Graus.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

 

Instrumentals

INS1: Capacitat d'anàlisi i síntesi

INS3: Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes.

INS6: Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com a inexpertes.

Sistèmiques

SIS1: Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves.
SIS2. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua

 

Específiques de la branca de Telecomunicació

T1 Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
T6 Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva engegada i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.
T13 Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
T14. Diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, vídeo i serveis interactius.
T15. Conèixer els mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament.

Competències específiques de l'especialitat Telemàtica

TE1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
TE5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
TE6. Capacitat de dissenyar arquitectures client-servidor i P2P, sistemes operatius i màquines virtuals.

 

Avaluació

L’assignatura se supera obtenint un mínim de 5,0 punts com a nota final. La nota final consta de dues notes, una corresponent a cada trimestre, que poden promitjar-se sempre que ambdues siguin superiors a 4,0.

La nota de cada trimestre disposa de tres puntuacions diferenciades: la de la prova de mitjans trimestre, la d’avaluació contínua a través dels lliuraments fets a les sessions de seminaris, una nota de pràctiques i la de la prova de final de trimestre. Així la nota final de l’assignatura es computarà:

 ELEMENTOSRECUPERABLE
Proves escrites

Prova escrita trim 1

Prova escritra trim 2

(Nota en cada prova > 4.0)

 Sí (Juliol)

Treballs

Prova control trim 1

Prova control trim 2

 No

Tests sobre seminaris

 No

Proves d'execució

Práctiques de laboratori

 No

 Nassignatura = Average(N T1 ; N T2)

si N Ti > 4 con i = 1, 2

NTi = 0,5 *N prova trimestre Ti + 0,2 *Ncontrol trim Ti + 0,3*N seminaris i pràctiques Ti

Avaluació de l'assignatura

Seminaris: aquestes activitats s'avaluaran individualment amb un test al Aula Global. La nota serà avaluada pel professor. 

Pràctiques: Informe final de cadascuna de les pràctiques. Prèviament a la sessió de pràctiques s'haurà de completar un test per a incentivar la preparació del laboratori. Per a obtenir una qualificació elevada en la resolució de les pràctiques es recomana no realitzar “copiar i enganxar” indiscriminat, sinó aportar reflexions personals sobre la base de les dades, valorant-ne especialment aquelles basades en referències aportades pels propis alumnes.

Proves: Les proves són individuales i consistiran en qüestions de teoria i problemes relatius al trimestre impartit. La matèria que entrarà per a la prova consisteix en tot el material explicat i presentat en les sessions de teoria, seminaris i laboratoris. No es permetrà disposar de llibres de text ni apunts en l’examen.

(Els estudiants que recuperin les proves escrites al juliol no podran obtenir una nota final en el trimestre superior al 6.0

 

Continguts

PRIMER TRIMESTRE:

- Bloc de contingut 1. Introducció als Protocols de Comunicacions 

- Bloc de contingut 2. Arquitectures de Protocols 

- Bloc de contingut 3. Protocols de nivell d’aplicació

- Bloc de contingut 4. Protocols de nivell de transport 

 

Sessions Practiques: disseny i implementacio d’un servidor web HTTP 

P1. Ethereal i Sockets TCP/IP

P2. Servidor HTTP (1)

P3. Servidor HTTP (2)

P4. Integracio i proves

 

Seminaris

S1. Noves aplicacions d’Internet, tendencies actuals 

S2. Web 2.0 Apps

S3. Problemes de nivell de transport (UDP)

S4, S5, S6 Problemes de nivell de transport (TCP)

  

SEGON TRIMESTRE:

- Bloc de contingut 5. Protocols de nivell de xarxa 

- Bloc de contingut 6. Protocols de nivell d'enllaç 

- Bloc de contingut 7. El nivell fisic 

Sessions Practiques: disseny i implementacio d’una xarxa corporativa amb tres seus i enllaços de backup  

P5. Disseny a nivell IP/Tutorial Cisco

P6. Tutorial Cisco

P7. Tutorial Cisco

P8. Integracio i proves de l’entorn

Seminaris 

S7. Problemes de nivell d’encaminament

S8. Problemes d'enrutament

S9. Problemes del nivell d'enllaç

S10. Revisió de seminaris

 

Metodologia

L’enfocament metodològic de l’assignatura de Xarxes i Serveis I se centra en dissenyar un procés d’ensenyament–aprenentatge basada en dos tipus d’activitats, dividides en tres àmbits clarament definits:

Activitats/Àmbit

Presencial (a l’aula)

Autònom (fora de l’aula)

 Autonomous (out of the classroom)

Magistral

Classe tradicional amb impartició de continguts teòrics sobre protocols de xarxes i serveis.  Proposta de recerca de material complementari a les classes de pissarra.  Necessari per completar la proposta de cada grup, no impartit a classe presencial ni dirigit des de la mateixa.

Seminarios

Components centrats en objectius docents específics Lectures i resolució de problemes posterior a cada sessió.
Ampliació de les lectures i resolució de problemes 

Pràctiques

Treball de laboratori en grups de dos alumnes durant tot el trimestre Preparació prèvia de les activitats que es duran a terme a la sessió de laboratori. Elaboració de memòries de cada sessió i integració de resultats a final de trimestre 

 

Bloques

Dedicación
(horas)

Fuera de clase (estimado)
Sesiones magistrales (T)Grupos de prácticas (P)Grupo pequeño

B1

4

 

 

8

 

0

6 (+2)

B2

2

1.5

12 (+4)

B3

6

1.5

12 (+4)

B4

8

6

20 (+8)

B5

8

 

8

 

1.5

16 (+8)

B6

6

6

14 (+6)

B7

2 1.5 12 (+6)

Total:

 

Total:200

 

Recursos

Bibliografía básica

- Kurose, J. F., Ross, K. W, “Redes de Ordenadores, un enfoque descendente basado en Internet”, 2da. Edición, Pearson-Addison Wesley, 2004.

Bibliografía complementaria

- Tanenbaum, A., “Redes de Ordenadores”, 4ta. edición, Pearson-Prentice Hall, 2003.

- Rincón, D., Casals, L., “Introducción a Internet”, Edicions UPC, 2003.

- León-García A., Widjaja. I.,”Redes de comunicación”, McGraw Hill, 2002.  

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura i eines de suport disponibles a l'Aula Global-Moodle

- Apunts de l’assignatura.

- Transparències de l’assignatura.

- Col·lecció de problemes resolts de l’assignatura.

- Col·lecció de problemes no resolts de l’assignatura.